Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-09-2007 ]

1090900/1760/Α0012/9.11.2007 Έκπτωση δεδουλευμένων τόκων στεγαστικών δανείων για αγορά πρώτης κατοικίας.

(Έκπτωση δεδουλευμένων τόκων στεγαστικών δανείων για αγορά πρώτης κατοικίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1090900/1760/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δεδουλευμένων τόκων στεγαστικών δανείων για αγορά πρώτης κατοικίας.


Απαντώντας στο αίτημά σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Από τις διατάξεις της περ.ε΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), προβλέπεται η αφαίρεση από το συνολικό εισόδημα του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλει ο φορολογούμενος για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται σ' αυτόν με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τόκους από συμβάσεις δανείων που συνάπτονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2002.

2. Επίσης από τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από το φορολογούμενο για στεγαστικά δάνεια που έχουν συναφθεί από 1.1.2003 και μετά για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται σ' αυτόν με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το Τ.Π.Δ., τα Ταχ. Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν.
Το ποσοστό της μείωσης της περίπτωσης αυτής υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου ως 200.000 ευρώ.

3. Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή των προηγούμενων περιπτώσεων οι προαναφερθείσες διατάξεις ορίζουν επίσης ότι δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. Αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ., το ποσό της δαπάνης που εκπίπτει ή που μειώνει το φόρο, ανάλογα με το πότε έχει συναφθεί το δάνειο, περιορίζεται στο μέρος που αναλογεί επιμεριστικά στη μέχρι των εκατόν είκοσι (120) τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας.

4. Εξάλλου, όπως έχει οριστεί με την 1017701 /306/Α0012/ΠΟΛ.1040/19.2.2001 (ΦΕΚ 232 Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η έκπτωση από το εισόδημα ή η μείωση από το φόρο, βάσει των παραπάνω, λόγω των δεδουλευμένων τόκων στεγαστικού δανείου τους οποίους κατέβαλε ο φορολογούμενος, αφορά μόνο στεγαστικά δάνεια τα οποία έλαβε αυτός για απόκτηση πρώτης κατοικίας και συγκεκριμένα για την αγορά, την ανέγερση και την αποπεράτωση αυτής και όχι την αγορά οικοπέδου για ανέγερση πρώτης κατοικίας (σχετ. 1068510/1799/Α0012/30.8.2004 έγγραφό μας).

5. Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι είστε πατέρας οκτώ ανήλικων τέκνων και ότι το έτος 1997 αγοράσατε πρώτη κατοικία, συνολικής επιφάνειας κύριων χώρων 99,97 τ.μ., με δάνειο, για τους τόκους του οποίου τύχατε των εκπτώσεων βάσει του άρθρου 8 του ν.2238/1994. Κατόπιν, το έτος 2006 συνάψατε από κοινού με τη σύζυγό σας νέο στεγαστικό δάνειο ποσού 240.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου και ανέγερση ακινήτου με προσημείωση επί του ακινήτου αυτού. Όπως αναφέρετε ο ίδιος, αλλά και όπως προκύπτει από την άδεια οικοδομής της Δ/νσης Πολεοδομίας, πρόκειται να ανεγείρετε διώροφη οικοδομή δύο κατοικιών με υπόγειο και βοηθητικούς χώρους συνολικής επιφάνειας 142 τ.μ..

6. Ύστερα από τα ανωτέρω συνάγονται τα εξής: α) Η κατοικία που αγοράσατε το 1997 δεν πληροί τις στεγαστικές σας ανάγκες, οπότε δικαιούστε την έκπτωση των τόκων, για νέα πρώτη κατοικία, εφόσον δεν εκπίπτετε τους τόκους του πρώτου δανείου. Επειδή, όμως, βάσει της οικοδομικής άδειας, ανεγείρετε δύο κατοικίες δικαιούστε την έκπτωση μόνο για τη μία.
β) Επειδή το δάνειο έχει συναφθεί και για την αγορά του οικοπέδου, προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό των τόκων που θα μειώσει το φόρο, θα αφαιρεθεί από το σύνολο του δανείου το ποσό που αντιστοιχεί στην αγορά του οικοπέδου.
γ) Θα τύχετε της μείωσης φόρου για τόκους που αντιστοιχούν σε ύψος δανείου 240.000 ευρώ μετά την αφαίρεση του ποσού των 50.000 ευρώ (για το οικόπεδο) και του ποσού που αντιστοιχεί στη δαπάνη ανέγερσης της δεύτερης κατοικίας της οικοδομής.
δ) Επειδή, τέλος, το δάνειο έχει ληφθεί και από τους δυο σας, το ποσό των τόκων που αναλογεί στο ύψος αυτού του δανείου θα επιμεριστεί κατά 50% στον καθένα σας και θα μειώσει αντίστοιχα το φόρο σας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο