Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-2007 ]

1105343/2105/Α0012/17.12.2007 Έκπτωση τόκων δανείου που οφείλονται από τον ένα σύζυγο για απόκτηση πρώτης κατοικίας από τον άλλο σύζυγο.

(Έκπτωση τόκων δανείου που οφείλονται από τον ένα σύζυγο για απόκτηση πρώτης κατοικίας από τον άλλο σύζυγο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1105343/2105/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση τόκων δανείου που οφείλονται από τον ένα σύζυγο για απόκτηση πρώτης κατοικίας από τον άλλο σύζυγο.


Απαντώντας στην από 30.10.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπ. αα΄ της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), όπως ισχύουν για τόκους από συμβάσεις δανείων που συνάπτονται, καθώς και προκαταβολές που χορηγούνται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2002, από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από αυτόν για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται στο φορολογούμενο με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν.

2. Αντίστοιχα, για συμβάσεις δανείων που συνάπτονται από 1.1.2003, το 20% του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο μειώνει το φόρο του με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

3. Εξάλλου, βάσει της 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.2.1993 διαταγής του Υπουργείου Οικονομικών, εάν το δάνειο έχει χορηγηθεί στη σύζυγο η οποία δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει υπολείπεται του ποσού των τόκων, το ποσό των τόκων που καταβάλλεται ή η διαφορά δεν αφαιρείται από το εισόδημα του συζύγου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που το δάνειο έχει χορηγηθεί στο όνομα των τέκνων που βαρύνουν τον φορολογούμενο.

4. Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι ο ένας σύζυγος αποκτά πρώτη κατοικία και ο άλλος σύζυγος λαμβάνει δάνειο απόκτησης πρώτης κατοικίας. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, δηλαδή ο αγοραστής της κατοικίας να είναι και ο λήπτης του δανείου για την απόκτηση της, τους τόκους του οποίου καταβάλλει. Επομένως, δεν δικαιούται της έκπτωσης των τόκων ή της μείωσης από τ φόρο ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ο σύζυγος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο