Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-06-2007 ]

1058015/1027/Α0012/12.6.2007 Έκπτωση δαπανών λόγω αναπηρίας από το συνολικό εισόδημα και έκπτωση φόρου.

(Έκπτωση δαπανών λόγω αναπηρίας από το συνολικό εισόδημα και έκπτωση φόρου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1058015/1027/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπανών λόγω αναπηρίας από το συνολικό εισόδημα και έκπτωση φόρου.


Απαντώντας σε επιστολή σας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.2238/1994 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι εκπίπτει ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά ποσό χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ, το οποίο αναπροσαρμόστηκε από1.1.2007 σε δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ, για τον ίδιο το φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα, που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα εφτά τοις εκατό (67%) και άνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό. Δεν λαμβάνεται υπόψη η επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.

2. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 η κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος είναι προοδευτική και έχει το πρώτο κλιμάκιο αφορολόγητο. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα ελάχιστο όριο συντήρησης του φορολογουμένου και για τους μισθωτούς και συνταξιούχος είναι 11.000 ευρώ και από 1.1.2007 αναπροσαρμόστηκε σε 12.000 ευρώ.

3. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου, ορίζεται ότι, από το φόρο του φορολογουμένου αφαιρείται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογούμενου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν και στα οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:
α) οι αμοιβές που καταβάλλονται για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις γενικά, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ακτινολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη τέτοιων αναγκών
β) τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη στο νοσοκομείο ή στην κλινική,
γ) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο, για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή, κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι και η οποία να αποδεικνύεται με την προσκόμιση της βεβαίωσης του θεράποντα ιατρού, με την οποία βεβαιώνεται το είδος τη νόσου από την οποία πάσχει ο ασθενής, η διάρκεια της, καθώς και η ανάγκη απασχόλησης νοσοκόμου, λόγω της σοβαρότητας της νόσου και της απόδειξης είσπραξης της αμοιβής από το πρόσωπο που πρόσφερε υπηρεσίες ως νοσοκόμος, στην οποία πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του, το όνομα του πατέρα του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας, η διεύθυνση της κατοικίας του και η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του, νόμιμα χαρτοσημασμένη και υπογραμμένη,
δ) ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα.

4. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.2238/94 ορίζεται ότι αν με βάση τη φορολογική κλίμακα δεν προκύπτει για το φορολογούμενο ποσό φόρου ή αυτό που προκύπτει είναι μικρότερο από το άθροισμα των μειώσεων που δικαιούται με βάση το άρθρο αυτό και αφορούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, τότε ολόκληρο το ποσό των μειώσεων ή η διαφορά που προκύπτει, μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για τον άλλο σύζυγο.

5. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας και σύμφωνα με το αντίγραφο της γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Ν. Αθήνας, που μας αποστείλατε συνημμένα, η σύζυγός σας παρουσιάζει ανατομική αναπηρία άνω του 67%. Αυτό το οποίο ζητάτε είναι να αυξηθεί το ποσό των 1.900 ευρώ που αφαιρείται ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά από το συνολικό εισόδημα της συζύγου σας λόγω της αναπηρίας της, καθώς και να εκπέσουν οι δαπάνες οι οποίες καταβάλλονται λόγω της ασθένειάς της.

6. Από τα ανωτέρω έγινε σαφές ότι για το οικ. έτος 2008 (χρήση 2007) το ποσό των 1.900 ευρώ που αφαιρείται ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά από το συνολικό εισόδημα προσώπων που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω αναπροσαρμόστηκε στα 2.400 ευρώ, όπως επίσης και το αφορολόγητο ποσό για τους συνταξιούχους αναπροσαρμόστηκε από 11.000 ευρώ σε 12.000 ευρώ.
Όσον αφορά στις δαπάνες που καταβάλλονται λόγω της ασθένειας της συζύγου σας, θα εκπέσουν από τυχόν φόρο που θα της προκύψει μόνο αν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά στην παρ. 3 του παρόντος. Επίσης, διευκρινίζεται ότι μόνο οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο στο σπίτι που πληροί τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις θα εκπέσουν από το φόρο και όχι οι αμοιβές σε οικιακή βοηθό.
Επιπρόσθετα, αν δεν προκύψει φόρος για τη σύζυγο σας ή είναι μικρότερος από το άθροισμα των μειώσεων που δικαιούται με βάση το άρθρο 9 του ν.2238/1994, τότε ολόκληρο το ποσό των μειώσεων ή η διαφορά που θα προκύψει, θα μεταφερθεί για να εκπέσει από το δικό σας φόρο.

7. Τέλος, σχετικά με τη χρονική ισχύ της γνωμάτευσης που σας χορήγησε η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή, σας ενημερώνουμε ότι δεν άπτεται της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, αλλά της Υγειονομικής Επιτροπής.

8. Όσον αφορά στην αλλοδαπή που περιποιείται τη σύζυγό σας, έχει τις ίδιες φορολογικές υποχρεώσεις με τους Έλληνες φορολογούμενους.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο