Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-07-2007 ]

1060686/1197/Α0012/3.7.2007 Έκπτωση από το εισόδημα φυσικού προσώπου δωρεάς προς αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που επιδιώκει κοινωφελείς σκοπούς.

(Έκπτωση από το εισόδημα φυσικού προσώπου δωρεάς προς αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που επιδιώκει κοινωφελείς σκοπούς.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1060686/1197/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση από το εισόδημα φυσικού προσώπου δωρεάς προς αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που επιδιώκει κοινωφελείς σκοπούς.

Απαντώντας στην από 19.6.2007 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.δ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου εκπίπτουν, μεταξύ άλλων, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από αυτόν λόγω δωρεάς προς τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

2. Επίσης, στο έβδομο εδάφιο της περ.δ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι, όταν τα ποσά των δωρεών της ανωτέρω περίπτωσης, υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα. Διευκρινίζεται ότι το οικείο γραμμάτιο είσπραξης της τράπεζας που θα εκδίδεται πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσής του και την υπογραφή του δωρητή.

3. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας, φυσικό πρόσωπο έκανε σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που επιδιώκει αποκλειστικά κοινωφελείς σκοπούς, και στην οποία είστε ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο Πρόεδρος του ΔΣ, δωρεά χρηματικού ποσού η οποία κατατέθηκε σε ατομικό σας λογαριασμό λόγω του ότι την ημερομηνία που έγινε η εν λόγω δωρεά το νομικό πρόσωπο δεν διέθετε ειδικό λογαριασμό ούτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αλλά ούτε σε κάποια άλλη τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα. Μας διευκρινίζετε ότι η κατάθεση έγινε σε δικό σας ατομικό λογαριασμό σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της εταιρίας η οποία αναφέρει ότι έως ότου ανοιχθεί λογαριασμός στο όνομα της εταιρίας, οι δωρεές και λοιπές οικονομικές ενισχύσεις προς την εταιρία, καθώς και οι πληρωμές των λειτουργικών της δαπανών να διεκπεραιώνονται μέσω του ατομικού σας λογαριασμού.

4. Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου ότι οι φορολογικές διατάξεις ερμηνεύονται στενά, εφόσον η κατάθεση της εν λόγω δωρεάς του φυσικού προσώπου δεν έγινε σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου, όπως προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, δεν αναγνωρίζεται ως δαπάνη που θα εκπέσει από το συνολικό εισόδημα του δωρητή.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο