Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-09-2007 ]

1033311/631/Α0012/5.9.2007 Έκπτωση από το εισόδημα φυσικών προσώπων και τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δωρεών προς την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Υδραγωγή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία».

(Έκπτωση από το εισόδημα φυσικών προσώπων και τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δωρεών προς την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Υδραγωγή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία».)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1033311/631/Α0012

ΘΕΜΑ:Έκπτωση από το εισόδημα φυσικών προσώπων και τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δωρεών προς την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Υδραγωγή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία».


Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.δ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 και της υποπερ.γγ΄ της παραγρ.1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. ν.2238/1994 από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου ή από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, αντίστοιχα, εκπίπτουν, μεταξύ άλλων, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από αυτόν α) λόγω δωρεάς προς τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς και β) λόγω χορηγίας μέχρι ποσοστό 10% του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος του προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Πολιτιστικός σκοπός είναι, εκτός των άλλων που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές, η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των γραμμάτων. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονται, μετά από έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισμού, τα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς, για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

2. Ήδη, όμως, ως προς την «Πολιτιστική Χορηγία», με το ν.3525/2007 (ΦΕΚ 16 Α΄) θεσπίστηκε νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει νέο τρόπο έκπτωσης των χορηγιών. Βέβαια, σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου αυτού μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, που ορίζονται στο άρθρο αυτό, εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες διατάξεις, ως προς τη διαδικασία έκπτωσης του ποσού της χορηγίας από το εισόδημα του χορηγού.

3. Οι αστικές εταιρίες οι οποίες έχουν τηρήσει τις διατυπώσεις δημοσιότητας και επιδιώκουν οικονομικό σκοπό εμπίπτουν στην έννοια των ημεδαπών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 784 Α.Κ.).

4. Γίνεται επίσης δεκτό ότι, για να θεωρηθεί ένα νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικό, απαιτείται κατ' αρχήν, να μην έχει κατά το καταστατικό του, ως σκοπό αυτού, την απόκτηση κερδών, εάν δε λειτουργεί πράγματι υπό όρους διαφόρους των οριζόμενων στο καταστατικό, απαιτείται επίσης να μην έχει ούτε κατά τους όρους αυτούς, ως σκοπό, την απόκτηση κέρδους. Εξάλλου, συντρεχουσών των ανωτέρω προϋποθέσεων, το νομικό πρόσωπο διατηρεί τον χαρακτήρα του, ως μη κερδοσκοπικού, και αν από τη δραστηριότητα του αποκομίζει έσοδα προς κάλυψη των δαπανών του και έχει ενδεχομένως περίσσευμα (κέρδος), που διατίθεται αποδεδειγμένως προς περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας του και προώθηση του σκοπού αυτού (ΣτΕ 1569/69, 249/75, 3139/71, 3132/81 κ.α., Ν.Σ.Κ.373/2003).

5. Όπως έγινε δεκτό με την αρ. 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.2.1993 διαταγή μας, η έννοια του κοινωφελούς σκοπού είναι αυτή που δόθηκε από τη νομολογία μέχρι σήμερα, κατά την έννοια του άρθρου 1 του αν.ν.2039/1939 και περιλαμβάνει κάθε κρατικό, φιλανθρωπικό, εθνωφελή, εκπαιδευτικό και γενικά επωφελή στο κοινό ολικά ή μερικά σκοπό.
Αντίθετα, δεν μπορεί να θεωρεί ότι επιδιώκεται κοινωφελής σκοπός όταν αναπτύσσεται δραστηριότητα από την οποία ωφελούνται μόνο τα μέλη (ΣτΕ 2186/1981).

6. Ως έδρα νοείται κατ' αρχήν εκείνη που προκύπτει από το καταστατικό του νομικού προσώπου (Α.Κ.64).
Παγίως όμως γίνεται δεκτό, ότι έδρα του νομικού προσώπου δεν θεωρείται ο τόπος ο οποίος αναγράφεται στο καταστατικό του (καταστατική έδρα), αλλά ο τόπος όπου πράγματι ασκείται η διοίκηση αυτού. (Γεωργιάδη - Σταθόπουλου Α.Κ. 10 αρ.2), ήτοι ο τόπος όπου λαμβάνονται οι βασικές για τη λειτουργία αυτού αποφάσεις.

7. Περαιτέρω, για τη χορήγηση της έκπτωσης του ποσού της δωρεάς από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου, δεν αρκεί η κατά τις διατάξεις του καταστατικού επιδίωξη, αλλά πρέπει συγχρόνως το νομικό πρόσωπο να αναπτύσσει πράγματι δραστηριότητα που να αποβλέπει στην πραγματοποίηση του σκοπού αυτού. Δηλαδή, πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) το νομικό πρόσωπο να επιδιώκει αποκλειστικά κοινωφελή σκοπό και β) να πραγματοποιεί το σκοπό αυτό αποδεδειγμένα.
Για το λόγο αυτό στη με αριθμό 1003821/10031/Β0012/ΠΟΛ.1005/14.1.2005 Απόφαση του Υπ. Οικονομικών ορίζεται ότι οι δωρεές σε χρήμα επιχείρησης προς αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζεται βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. της αστικής εταιρείας με την οποία θα βεβαιώνονται ότι πληρούνται οι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σκοποί, οι οποίοι αναφέρονται στο καταστατικό, και παράλληλα θα τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο.

8. Με το από 1.11.2006 καταστατικό που νόμιμα δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αριθμό 1932/17.11.2006, συστήθηκε αστική εταιρεία, με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Υδραγωγή Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία».

9. Κατά το άρθρο 2 παρ.1 του παραπάνω καταστατικού, έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Ύδρας. Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της.

10. Επίσης, κατά το άρθρο 3 του παραπάνω καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός και ειδικότερα πολιτιστικός και εκπαιδευτικός σε θέματα της αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας και έχει ως αντικείμενο, κυρίως, την προώθηση του πολιτισμού και της εκπαίδευσης και τη χορήγηση υποτροφιών για σπουδές στα αντικείμενα της αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας, όπως επίσης τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση με εκπαιδευτικούς φορείς και με άλλους συναφείς φορείς προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων κ.λπ. καθώς και τη συμμετοχή και συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών με στόχο τη βελτίωση του πνευματικού και εκπαιδευτικού επιπέδου.

11. Επισημαίνεται όμως ότι η αρμόδια Δ.Ο.Υ., σε κάθε περίπτωση εφαρμογής για την ως άνω αστική εταιρία των εξαιρετικών και απαλλακτικών διατάξεων που προεκτέθηκαν θα πρέπει κάθε φορά να παρακολουθεί και να εξακριβώνει, αν η εν λόγω αστική εταιρία παρεξέκλινε τυχόν του κοινωφελούς σκοπού της.

12. Συνεπώς, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Ύδρας, στην οποία ανήκει η εν λόγω αστική εταιρία, πρέπει να εκδίδει βεβαίωση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην προαναφερόμενη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία θα βεβαιώνεται τόσο η εκπλήρωση των κοινωφελών της σκοπών όσο και η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων του νόμου και η οποία θα προσκομίζεται προκειμένου οι προς αυτήν δωρεές να εκπίπτουν από το εισόδημα των δωρητών - φυσικών προσώπων ή από τα ακαθάριστα έσοδα των δωρητριών επιχειρήσεων.
Όσον αφορά στην έκπτωση των χορηγιών, μέχρι την έκδοση των αποφάσεων του ν.3525/2007, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 8 και 31 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) που θέτουν ως βασική προϋπόθεση για την έκπτωση, την ύπαρξη κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού για τον χαρακτηρισμό της πιο πάνω αστικής εταιρίας ως πολιτιστικής.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο