Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-2007 ]

1023836/10320/Β0012/18.12.2007 Έκπτωση από το εισόδημα των φυσικών προσώπων και από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δωρεών σε χρήμα προς το "Εργαστήριο Έρευνας και Επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας" και απαλλαγή των δωρεών αυτών από το φόρο δωρεάς.

(Έκπτωση από το εισόδημα των φυσικών προσώπων και από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δωρεών σε χρήμα προς το "Εργαστήριο Έρευνας και Επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας" και απαλλαγή των δωρεών αυτών από το φόρο δωρεάς.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1023836/10320/Β0012

ΘΕΜΑ:Έκπτωση από το εισόδημα των φυσικών προσώπων και από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δωρεών σε χρήμα προς το "Εργαστήριο Έρευνας και Επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας" και απαλλαγή των δωρεών αυτών από το φόρο δωρεάς.

ΣΧΕΤ:Η από 5.02.2007 αίτησή σας.

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της περ.δ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 και του δωδέκατου εδαφίου της υποπερ.γγ΄ της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, από το εισόδημα του φυσικού προσώπου και από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., αντίστοιχα, εκπίπτουν, μεταξύ άλλων, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

2. Η έννοια του κοινωφελούς σκοπού είναι αυτή που δόθηκε από τη νομολογία μέχρι σήμερα, κατά την έννοια του άρθρου 1 του α.ν.2039/1939 και περιλαμβάνει ως επωφελείς στο κοινό, ολικά ή μερικά, τους φιλανθρωπικούς, θρησκευτικούς, εθνωφελείς και εκπαιδευτικούς σκοπούς (Ν.Σ.Κ. αρ.54/1990 η οποία κοινοποιήθηκε με την αρ. 1065094/ΠΟΛ.1188/1991 εγκύκλιο).

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 περ.β΄ και του άρθρου 43 ενοτ.Γ περ.α΄ του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών (ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2961/2001) προβλέπεται ότι, σε περιπτώσεις κληρονομιών και δωρεών, απαλλάσσονται από το φόρο οι κτήσεις, εφόσον δικαιούχοι είναι -μεταξύ των άλλων - μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν ή συνιστώνται νόμιμα στην Ελλάδα καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν.2039/1939, εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς εθνωφελείς ή θρησκευτικούς ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή καλλιτεχνικούς ή κοινωφελείς κατά την έννοια του άρθρου 1 του α.ν. 2039/1939.
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Β΄) με την αριθ.268/2007 γνωμοδότησή του, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία, ότι το σωματείο σας με την επωνυμία "Εργαστήριο Έρευνας και Επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας" και με διακριτικό τίτλο "Τεχνολογίες Πληροφορικής Αθηνών" επιδιώκει κοινωφελή σκοπό κατά το καταστατικό αυτού, πλην όμως προκειμένου οι δωρεές χρηματικών ποσών να αφαιρούνται από το εισόδημα του δωρητή - φυσικού προσώπου και από τα ακαθάριστα έσοδα του δωρητή - νομικού προσώπου κατά τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της περ.δ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 και του δωδέκατου εδαφίου της υποπερ.γγ΄ της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 και οι πραγματοποιηθησόμενες δωρεές χρηματικών ποσών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα να τύχουν απαλλαγής από το φόρο δωρεάς κατά τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 περ.β΄ και του άρθρου 43 ενοτ.Γ περ.α΄ του ν.2961/2001, απαιτείται και η διακρίβωση της πραγματικής εκπληρώσεως του εν λόγω σκοπού από το σωματείο σας σε κάθε φορολογική χρήση και σε κάθε ειδικότερη περίπτωση δωρεάς προς αυτό, πράγμα που είναι αντικείμενο του φορολογικού ελέγχου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο