Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-08-2008 ]

Αρθρα ΚΠΚ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ - ΑΠΔ τ.ΤΕΑΗΕ

(ΚΠΚ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ - ΑΠΔ τ.ΤΕΑΗΕ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)


ΚΠΚ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ - ΑΠΔ τ.ΤΕΑΗΕ

τ. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (τ. ΤΕΑΗΕ)

1. Βασικοί Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης - Ποσοστά Εισφορών
    (από 1-6-2008)

ΚΠΚ μέχρι  31/5/08

ΚΠΚ
από 1/6/08

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

103

101

28,06 %

16,00 %

44,06 %

104

102

29,06 %

16,00 %

45,06 %

107

105

30,21 %

19,45 %

49,66 %

108

106

31,21 %

19,45 %

50,66 %

111

109

22,96 %

13,45 %

36,41 %

112

110

23,96 %

13,45 %

37,41  %

113

115

25,11 %

16,90 %

42,01  %

114

116

26,11 %

16,90 %

43,01 %

121

119

25,91 %

17,30 %

43,21 %

122

120

26,91 %

17,30 %

44,21 %

123

117

23,76 %

13,85 %

37,61 %

124

118

24,76 %

13,85 %

38,61 %

131

129

10,43 %

7,18 %

17,61 %

132

130

11,43 %

7,18 %

18,61 %

135

133

9,63 %

6,78 %

16,41 %

144

141

27,06 %

16,00 %

43,06 %

146

147

-

-

-

158

154

21,43 %

12,22 %

33,65 %

159

155

22,43 %

12,22 %

34,65 %

160

156

23,58 %

15,67 %

39,25 %

217

219

41,28 %

3,78 %

45,06 %

220

222

45,88 %

3,78 %

49,66 %

221

223

46,88 %

3,78 %

50,66 %

454

456

37,46 %

21,70 %

59,16 %

473

465

36,06 %

19,50 %

55,56 %

529

531

22,18 %

13,22 %

35,40 %

530

532

23,18 %

13,22 %

36,40 %

541

543

24,33 %

16,67 %

41,00 %

542

544

25,33 %

16,67 %

42,00 %

 

Το ΤΕΑΗΕ από 1/6/2008 εντάχθηκε στο ΕΤΕΑΜ και ως εκ τούτου ως προς τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη - ασφαλισμένου) από την ημερομηνία ένταξης (1/6/2008) και μετά θα ισχύουν οι διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους (¶ρθρο 53 του Ν. 3655/08).

Ειδικότερα οι ασφαλιστικές εισφορές για μεν τους παλαιούς ασφαλισμένους (μέχρι 31/12/1992) θα υπολογίζονται επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών και μέχρι του εκάστοτε ισχύοντος ημερήσιου μισθού της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης (¶ρθρο 25 παρ. 2, εδ. β΄του ΑΝ 1846/51 όπως αντικαταστάθηκε με το ¶ρθρο 26 παρ. 3 τουΝ. 1902/90), για δε τους νέους ασφαλισμένους (από 1/1/1993 και μετά) επί αποδοχών με ανώτατο όριο το 8πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ΑΕΠ (¶ρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 2084/92, όπως τροποποιήθηκε με το ¶ρθρο13 παρ. 1 του Ν. 3232/04, ΓΕ Α 40/20/13-6-08).

Ως κωδικοί ειδικοτήτων από 1-6-2008 ισχύουν αυτοί που χρησιμοποιούνταν πριν την ένταξη του ΤΕΑΗΕ στο ΕΤΕΑΜ, ενώ ως ΚΠΚ θα χρησιμοποιούνται οι αναγραφόμενοι στην δεύτερη στήλη του ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ, με κωδικό Ειδικής Περίπτωσης Ασφάλισης τον αριθμό δέκα (10) (Εγκ. 62/08, ΓΕ Ε 40/271/7-8-2008), με εξαίρεση συγγενικό πρόσωπο που προσφέρει τις υπηρεσίες του, ως ηλεκτροτεχνίτης σε ατομική επιχείρηση μέλους οικογένειας (¶ρθρο 1 του ν. 1759/88, Εγκ. 23/89), οπότε στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιείται ο κωδικός αριθμός τριάντα (30).

 

 

2. Αναδρομική ασφάλιση ηλεκτροτεχνιτών στο ΤΕΑΗΕ

 Σε περίπτωση αναδρομικής ασφάλισης ηλεκτροτεχνιτών για οποιοδήποτε λόγω (π.χ. διενέργειας ελέγχου, καταγγελίας κλπ.), στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης για μισθολογικές περιόδους μέχρι 31/5/08, θα χρησιμοποιούνται οι παρακάτω κωδικοί ειδικοτήτων και ΚΠΚ (ΓΕ  Ε40/271/7-8-08):

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

α) Παλαιοί ασφαλισμένοι:

933372

4241

3 %

3 %

6 %

β) Νέοι ασφαλισμένοι μη υπαγόμενοι στα ΒΑΡΕΑ:

933372

4241

3 %

3 %

6 %

γ) Νέοι ασφαλισμένοι υπαγόμενοι στα ΒΑΡΕΑ:

933373

4242

3,75 %

4,25 %

8 %

 

3. Συμπληρωματική ΑΠΔ (04 - για το μήνα Ιούλιο 2008)

 Εάν κατά την υποβολή της ΑΠΔ του β΄ τριμήνου 2008 συμπεριλήφθηκε και η μισθολογική περίοδος  1/6-30/6/2008 με ΚΠΚ που ίσχυε πριν την ένταξη του ΤΕΑΗΕ στο ΕΤΕΑΜ παρέχεται η δυνατότητα να υποβληθεί μέχρι 29/8/2008 συμπληρωματική (04) ΑΠΔ (με μαγνητική ή έντυπη μορφή) στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται μόνο οι εισφορές του κλάδου επικουρικής ασφάλισης που δεν καταχωρήθηκαν στην κανονική (01) ΑΠΔ του β΄ τριμήνου 2008 (με τις ίδιες ημέρες εργασίας και αποδοχές της κανονικής (01) ΑΠΔ χρησιμοποιώντας τους παρακάτω κωδικούς (Εγκ. 62/08, Γ.Ε. Ε40/2571/7-8-2008):

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

α) Μη υπαγόμενοι στα ΒΑΡΕΑ:

933374

241

3 %

3 %

6 %

β) Υπαγόμενοι στα ΒΑΡΕΑ:

933376

242

3,75 %

4,25 %

8 %


Σημείωση:

Εισφορές μισθολογικής περιόδου 1/6-30/6/08 που τυχόν καταβλήθηκαν μέσω Τραπέζης για λογαριασμό του τ. ΤΕΑΗΕ δεν θα ζητείται η εκ νέου καταβολή του συγκεκριμένου ποσού και σε περίπτωση χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ο εργοδότης οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποδεικτικό είσπραξης, συνοδευόμενο με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι οι αναλογούσες εισφορές υπερ του κλάδου επικουρικής ασφάλισης μισθολογικής περιόδου 1/6-30/6/2008, έχουν πράγματι καταβληθεί.


Πηγή PIMΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο