Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2007 ]

1062505/1231/Α0012/22.6.2007 Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή περιπτέρου.

(Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή περιπτέρου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 22 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1062505/1231/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή περιπτέρου.


Σε απάντηση της αίτησής σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε., εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση, εμπορική βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48.

2. Συνεπώς, η εκμετάλλευση περιπτέρου που γίνεται από φορολογούμενο που μισθώνει το περίπτερο από ανάπηρο, στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια εκμετάλλευσης του, συνιστά εμπορική επιχείρηση σύμφωνα με τα όσα προαναφέραμε.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), ορίζεται ότι κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική
επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, αναφερόμενο στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.

4. Περαιτέρω με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο εκμεταλλευτής περιπτέρου εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, δηλαδή εφόσον δεν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. η οποία εντάσσεται στην τρίτη κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ..

5. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις ο εκμεταλλευτής περιπτέρου θεωρείται επιτηδευματίας και υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ανεξαρτήτως του ύψους των ακαθάριστων εσόδων του και περαιτέρω με βάση τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 12 (παρ.1) και 13 (παρ.1) του Κ.Β.Σ. καθώς και του άρθρου 1 του ν.1809/1988, ο εκμεταλλευτής περιπτέρου δεν εκδίδει αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προς το κοινό, υποχρεούται όμως σε έκδοση Δ.Α. και Τιμολογίου Πώλησης ή Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο πώλησης (συνενωμένο φορολογικώς στοιχείο) καθώς και Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών όταν πουλάει αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες αντίστοιχα σε άλλους επιτηδευματίες ή πρόσωπα των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο