Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-10-2007 ]

1077033/11056/Β0012/15.10.2007 Η υπεραξία που προκύπτει από πώληση ομολογιών που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή εταιρεία με βάση τις διατάξεις του ν.3156/2003, απαλλάσσεται της φορολογίας.

(Η υπεραξία που προκύπτει από πώληση ομολογιών που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή εταιρεία με βάση τις διατάξεις του ν.3156/2003, απαλλάσσεται της φορολογίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. πρωτ.: 1077033/11056/Β0012

ΘΕΜΑ : Η υπεραξία που προκύπτει από πώληση ομολογιών που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή εταιρεία με βάση τις διατάξεις του ν.3156/2003, απαλλάσσεται της φορολογίας.

ΣΧΕΤ.: Η από 3.08.2007 αίτησή σας.
Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.3156/2003 ορίζεται, ότι η έκδοση ομολογιακού δανείου του νόμου αυτού, η παροχή κάθε είδους ασφαλειών, όλες οι συμβάσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτόν, καθώς και κάθε σχετική ή παρεπόμενη σύμβαση ή πράξη και η καταχώρηση αυτών σε δημόσια βιβλία όπου απαιτείται, οι προσωρινοί και οριστικοί τίτλοι ομολογιών, η διάθεση και κυκλοφορία αυτών, η εξόφληση του κεφαλαίου από ομολογίες και από επιχειρηματικές απαιτήσεις που τις καλύπτουν και εν γένει η άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από ομολογίες που εκδίδονται σύμφωνα με το νόμο αυτόν και από επιχειρηματικές απαιτήσεις που τις καλύπτουν, η μεταβίβαση ομολογιών εντός ή εκτός οργανωμένης αγοράς ή χρηματιστηρίου απαλλάσσονται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο περιλαμβανομένου και του φόρου υπεραξίας, τέλος, ανταποδοτικό ή μη, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, εισφορά του ν.128/1975, προμήθεια, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.

2. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό με τα αριθμ. πρωτ. 1013778/10217/Β0012/22.04.2005 και 1042729/10523/Β0012/26.7.2007 έγγραφά μας, η υπεραξία που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση ομολογιών, που εκδόθηκαν στην ημεδαπή με τις διατάξεις του ν.3156/2003, σε τιμή ανώτερη από την τιμή κτήσης αυτών απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος.

3. Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι η υπεραξία που θα προκύψει από τη μεταβίβαση των ομολογιών δεκαετούς διάρκειας που εξέδωσε η εταιρεία σας στην ημεδαπή με βάση τις διατάξεις του ν.3156/2003, σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης αυτών, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο