Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-07-2007 ]

1020460/10293/Β0012/12.7.2007 Δυνατότητα συμψηφισμού ζημίας προηγουμένων ετών στη δήλωση που υποβάλλεται μετά τη διακοπή των εργασιών του νομικού προσώπου.

(Δυνατότητα συμψηφισμού ζημίας προηγουμένων ετών στη δήλωση που υποβάλλεται μετά τη διακοπή των εργασιών του νομικού προσώπου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2007
Αριθ. πρωτ.: 1020460/10293/Β0012

ΘΕΜΑ : Δυνατότητα συμψηφισμού ζημίας προηγουμένων ετών στη δήλωση που υποβάλλεται μετά τη διακοπή των εργασιών του νομικού προσώπου.


ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ.πρωτ. 4002668/0725/0030/21.2.2007 έγγραφο.

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 46 του ν.3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ορίζεται ότι, λυθείσης της εταιρίας εξ οιουδήποτε λόγου, πλην της κηρύξεως αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Δηλαδή, με τη λύση της εταιρείας ακολουθεί αυτοδικαίως εκ του νόμου η εκκαθάρισή της, χωρίς να απαιτείται προς τούτο λήψη απόφασης από οποιοδήποτε όργανο, εταιρικό ή εξωεταιρικό.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Α.Κ. η διάλυση δεν επιφέρει εξαφάνιση της προσωπικότητας του νομικού προσώπου. Αυτή θεωρείται η συνεχιζόμενη και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, περιορίζεται όμως στις ανάγκες αυτής.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.2 του άρθρου 107 ν.2238/94 ορίζεται, ότι τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης.

4. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.2238/1994, μεταξύ άλλων, το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται με συμψηφισμό θετικού στοιχείου εισοδήματος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήματος είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, μεταφέρεται για να συμψηφισθεί ολόκληρο στην πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά, με την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου τηρούνται επαρκώς και ακριβώς.
Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και για το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις που προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το οποίο μεταφέρεται για να συμψηφισθεί διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη.

5. Όπως έχει γίνει δεκτό με την αριθμ. Ε11524/19/21.12.1978 εγκύκλιο του ν.814/1978, για να συμψηφισθεί ζημία από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση, θα πρέπει η ζημία αυτή να προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία του Κ.Β.Σ.. Επίσης, για να μεταφερθεί η ζημία στα επόμενα οικονομικά έτη προκειμένου να συμψηφιστεί με τα θετικά στοιχεία εισοδήματος του φορολογουμένου θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, κατά τα οικονομικά έτη στα οποία μεταφέρεται η ζημία για συμψηφισμό ο φορολογούμενος να συνεχίζει την άσκηση της επιχειρήσεως και τα τηρούμενα από αυτόν βιβλία να είναι επαρκή και ακριβή.

6. Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι εάν Ε.Π.Ε. τεθεί σε εκκαθάριση, τότε η ζημία που προέκυψε πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα τελικά κέρδη που προκύπτουν από την εκκαθάριση, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτής.

7. Επίσης, στο 4002668/0725/0030/21.2.07 έγγραφό σας αναφέρεστε στην περίπτωση ομόρρυθμης εταιρείας (Ο.Ε.) με Γ΄ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. η οποία για παράδειγμα τη χρήση 2004 έχει ζημία 1.000 ευρώ. Τη χρήση 2005 έχει κέρδη 400 ευρώ, συνεπώς συμψηφίζει μέρος της ζημιάς και απομένει μεταφερόμενη ζημία 600 ευρώ. Τη χρήση 2006, που διήρκεσε από 1.1.2006 έως 20.3.2006 λόγω διακοπής εργασιών, η ανωτέρω Ο.Ε. είχε κέρδη. Τίθεται το ερώτημα για τη δυνατότητα συμψηφισμού της μεταφερόμενης ζημίας των 600 ευρώ με τα κέρδη αυτά που θα δηλωθούν εντός 3,5 μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (παρ.1 άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε.).

8. Από τις παραπάνω διατάξεις και σύμφωνα με την αριθμ.Ε 11524/19/ 21.12.1978 του ν.814/1978 ερμηνευτική εγκύκλιο η ζημία που προκύπτει σε μια διαχειριστική περίοδο, συμψηφίζεται με κέρδη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, εφόσον τα τηρούμενα βιβλία είναι επαρκή και ακριβή, καθόσον πληρείται η προϋπόθεση της συνέχειας της άσκησης δραστηριότητας μέχρι την ημερομηνία της διακοπής και ανεξάρτητα από την ύπαρξη δύο δηλώσεων του αυτού οικον. έτους με διαφορετική νόηση όμως το καθένα. Κατά συνέπεια στο τιθέμενο ερώτημα της παραγράφου 7 του παρόντος (παράδειγμα 1ον του εγγράφου σας) δίδεται θετική απάντηση. .


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο