Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-10-1994 ]

ΠΟΛ.1243/31.10.1994 Παράταση της αριθμ. 1022045/144/0015/ΠΟΛ. 1056/22.2.94 Α.Υ.Ο.,για το ημερολογιακό έτος 1994

(Παράταση της αριθμ. 1022045/144/0015/ΠΟΛ. 1056/22.2.94 Α.Υ.Ο.,για το ημερολογιακό έτος 1994)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 31 Οκτώβρη 1994
Αρ.Πρωτ.:1123331/88/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ 1243

ΘΕΜΑ: Παράταση της αριθμ. 1022045/144/0015/Α.Υ.Ο., για το ημερολογιακό έτος 1994

1123331/88/0015/ΠΟΛ. 1243/31.10.1994 (ΦΕΚ Β' 851)

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε' της περίπτωσης γ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α' 84).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α' 84), περί υποβολής φορολογικών στοιχείων για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση.

3. Την αριθμ. 1022045/144/0015/Α.Υ.Ο., (ΦΕΚ Β' 180), με την οποία είχαν απαλλαγεί τα πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων από την υποχρέωση της υποβολής συγκεντρωτικών τριπλότυπων καταστάσεων, για το ημερολογιακό έτος 1993, για τη μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών για τιμολόγιαπώλησης βενζίνης και πετρελαίου αξίας κάθε ενός μέχρι οκτώ χιλιάδες (8.000) δρχ.

4. Την αριθμ. 1026431/268/2.3.94 (ΦΕΚ Β' 154) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Το αριθμ. 1632/22.9.1994 αίτημα της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, με το οποίο αιτείται την παράταση της ισχύος της αριθμ. 1022045/144/0015/22.2.1994 Α.Υ.Ο., για την υποβολή των συγκεντρωτικών τριπλοτύπων καταστάσεων για το ημερολογιακό έτος 1994.

6. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 20, του Π.Δ. 186/92, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 17, του άρθρου 43, του ν. 2214/1994, δεν συμπεριλαμβάνονται, από το ημερολογιακό έτος 1995 και στο εξής, στις υποβαλλόμενες συγκεντρωτικές τριπλότυπες καταστάσεις συναλλαγές,
εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι' αυτές δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε και για το ημερολογιακό έτος 1994, την ισχύ της αριθμ. 1022045/144/0015/Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β' 180), με την οποία είχαν απαλλαγεί τα πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων από την υποχρέωση της υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων για το ημερολογιακό έτος 1993, για τη μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών για τιμολόγια πώλησης βενζίνης και πετρελαίου αξίας κάθε ενός μέχρι οκτώ χιλιάδες (8.000) δρχ. 2. Για τις πωλήσεις υγρών καυσίμων άνω των οκτώ χιλιάδων (8.000) δρχ. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο