Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-10-2007 ]

1077585/1528/Α0012/9.10.2007 Εκχώρηση μισθωμάτων στο Δημόσιο.

(Εκχώρηση μισθωμάτων στο Δημόσιο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2007
Αριθμ. Πρωτ.: 1077585/1528/Α0012

ΘΕΜΑ: Εκχώρηση μισθωμάτων στο Δημόσιο.


ΣΧΕΤ.: Το αρ.πρωτ.11496/30.7.2007 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν.2238/1994, εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων και από τόκους δανείων που θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος και τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο, επιτρέπεται να μη συνυπολογίζονται στο συνολικό καθαρό εισόδημά του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. Η εκχώρηση γίνεται με απλή έγγραφη δήλωση του υπόχρεου σε φόρο, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο για τη φορολογία του προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο τα εισοδήματα αυτά υπόκεινται σε φόρο. Μαζί με τη δήλωση αυτή παραδίδονται στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας τα αποδεικτικά έγγραφα της εκχωρούμενης απαίτησης και με την ίδια δήλωση ο εκχωρών βεβαιώνει ότι δεν κατέχει κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Το Δημόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώματα του εκχωρητή. Με αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης εισοδημάτων στο Δημόσιο, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν, η διαδικασία βεβαίωσης των ποσών των εισοδημάτων που εκχωρούνται στο Δημόσιο, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου.

2. Με την 1036819/642/Α0012/ΠΟΛ.1096/6.4.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της προηγούμενης διάταξης, ορίζονται τα έγγραφα που κατά περίπτωση επισυνάπτονται στην οικεία δήλωση εκχώρησης. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια απόφαση όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα δεν απαιτείται να υποβάλονται σε κάθε περίπτωση, εκτός από την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 η οποία πρέπει να υποβάλεται σε όλες τις περιπτώσεις εκχώρησης εισοδημάτων, αρκεί ο εκχωρών να μην έχει στην κατοχή του άλλα αποδεικτικά στοιχεία της εκχωρούμενης απαίτησης και να το δηλώνει εγγράφως.
Εκτός από τα αποδεικτικά έγγραφα που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, μπορεί επίσης να επισυνάπτεται και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη μη καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων ή τόκων δανείων. Επίσης, προϋπόθεση που απαιτείται για την αποδοχή της εκχώρησης είναι η μη είσπραξη των εκχωρούμενων εισοδημάτων και όχι το εκκαθαρισμένο ή μη της απαίτησης, καθώς και η φερεγγυότητα ή μη του οφειλέτη.
Η εκχώρηση μη εισπραχθέντων εισοδημάτων διενεργείται με τις πιο πάνω προϋποθέσεις και στην περίπτωση που ο οφειλέτης - μισθωτής ή οφειλέτης τόκων δανείου που έχει πτωχεύσει.

3. Στο έγγραφό σας αναφέρετε ότι στις 3.5.2005 κατατέθηκε από τον εκμισθωτή, εμπρόθεσμη δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων από το μισθωτή, με συνημμένα το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης και την από 5.1.2005 αγωγή απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων.
Η εκδίκαση της αγωγής αρχικά αναβλήθηκε και μεταγενέστερα ματαιώθηκε. Τελικώς, εσείς ως Δ.Ο.Υ. βεβαιώσατε με τον 72/1/2.9.05 χρηματικό κατάλογο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Θεσ/νίκης το ποσό σε βάρος της μισθώτριας Ο.Ε..

4. Με βάση τα όσα εκτέθηκαν παραπάνω, ορθώς βεβαιώσατε το ποσό σε βάρος της μισθώτριας Ο.Ε., καθόσον η ματαίωση της αγωγής του εκμισθωτή, δεν αποτελεί στοιχείο που επηρεάζει τη νομιμότητα της αίτησης εκχώρησης.
Συνεπώς, το Δημόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώματα του εκχωρητή και ο τίτλος βεβαίωσης είναι ισχυρός και νόμιμος.

5. Τέλος, το παρόν με φωτοαντίγραφο του εγγράφου σας διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων για τις δικές της ενέργειες αναφορικά με τη δυνατότητα ανακοπής του οφειλέτη σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο