Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-10-2007 ]

1080707/1577/Α0012/17.10.2007 Ματαίωση εκχώρησης μισθωμάτων ακινήτου.

(Ματαίωση εκχώρησης μισθωμάτων ακινήτου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1080707/1577/Α0012

ΘΕΜΑ: Ματαίωση εκχώρησης μισθωμάτων ακινήτου.


ΣΧΕΤ.: Το 13489/31.7.2007 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο πιο πάνω σχετικό, αναφορικά με το υπόψη θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν.2238/1994 παρέχεται η δυνατότητα να μη συνυπολογίζονται στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογουμένου εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων, τα οποία αποκτήθηκαν μεν από αυτόν, αλλά αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί, εφόσον εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. Η εκχώρηση γίνεται με απλή, έγγραφη δήλωση του υπόχρεου, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο για την φορολογία του προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. μέσα στο οικον. έτος στο οποίο τα εισοδήματα αυτά υπόκεινται σε φόρο. Μαζί με τη δήλωση αυτή παραδίδονται στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. τα αποδεικτικά έγγραφα της εκχωρούμενης απαίτησης και με την ίδια δήλωση ο εκχωρών βεβαιώνει ότι δεν κατέχει κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Το Δημόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώματα του εκχωρητή.

2. Κατ' εξουσιοδότηση των πιο πάνω διατάξεων εκδόθηκε η 1036819/642/Α0012/ΠΟΛ.1096/6.4.2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης των εκχωρούμενων εισοδημάτων στο Δημόσιο, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται, η διαδικασία βεβαίωσης αυτών και οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή της διαδικασίας εκχώρησης. Με την απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε το έντυπο της δήλωσης εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων ακινήτων που συμπληρώνεται και υποβάλλεται από το εκχωρητή των μισθωμάτων.

3. Με τη δήλωση εκχώρησης δηλώνεται η μη είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων και αποδεικνύεται με τη συνυποβολή των αποδεικτικών στοιχείων της εκχωρούμενης απαίτησης, που υπάρχουν κατά περίπτωση. Μεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων περιλαμβάνονται:
α) Το συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου.
β) Η εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης ή πρόσκληση καταβολής μισθωμάτων.
γ) Η αγωγή απόδοσης του μισθίου ή μη καταβολής μισθωμάτων.
δ) Η δικαστική απόφαση απόδοσης του μισθίου και καταβολής μισθωμάτων.
Για να γίνει δεκτή η δήλωση εκχώρησης μισθωμάτων δεν απαιτείται σε κάθε περίπτωση να συνυποβάλλονται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, αλλά όσα εξ αυτών υπάρχουν, με εξαίρεση την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 που συνυποβάλλεται σε κάθε περίπτωση. Εκτός από τα παραπάνω αποδεικτικά έγγραφα, μπορεί, επιπλέον, να επισυνάπτεται στη δήλωση εκχώρησης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη μη καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

4. Επίσης, με τη δήλωση αυτή ο εκχωρών βεβαιώνει εγγράφως ότι, εκτός από τα υποβληθέντα, δεν έχει στην κατοχή του άλλα αποδεικτικά στοιχεία της εκχωρούμενης απαίτησης.
Εξάλλου, με την 510/1990 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, διευκρινίστηκε ότι η δήλωση εκχώρησης πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει και τη βεβαίωση του εκχωρητή ότι δεν κατέχει κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο, εκτός από αυτά που παραδίδει με την υποβολή της δήλωσής του. Αν η δήλωση εκχώρησης δεν περιλαμβάνει τη βεβαίωση αυτή, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα (σχετ. το 1051739/953πε/Α0012/26.3.1992 έγγραφό μας).

5. Επιπρόσθετα διευκρινίστηκε ότι η δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων ακολουθεί διαφορετική διαδικασία υποβολής από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και δεν είναι δυνατή η ενσωμάτωσή τους.
Δεδομένου ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της εκχώρησης είναι η εμπρόθεσμη υποβολή της οικείας δήλωσης, η οποία είναι δυνατόν να συμπίπτει χρονικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, για την αποφυγή τυχόν καταστρατηγήσεων, η εμπρόθεσμη αυτή υποβολή επιβεβαιώνεται με ειδική θεώρηση του Τμήματος φορολογίας εισοδήματος στο σώμα της δήλωσης εκχώρησης ή με την καταχώρηση της στο γενικό πρωτόκολλο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (σχετ. το 1033687/600/Α0012/18.4.2001 έγγραφό μας).

6. Τέλος, με την 1036819/642/Α0012/ΠΟΛ.1096/6.4.2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών έγινε δεκτό ότι:
α) δεν είναι δυνατή η ανάκληση της δήλωσης εκχώρησης,
β) η εκχώρηση ματαιώνεται αν μεταγενέστερα διαπιστωθεί αιτιολογημένα ότι οι εκχωρούμενες απαιτήσεις δεν υπήρχαν και
γ) σε περίπτωση ματαίωσης της εκχώρησης, τα μη συνυπολογισθέντα -εκχωρηθέντα μισθώματα προστίθενται στο συνολικό εισόδημα του εκχωρητή κατά το χρόνο φορολογίας του, προκειμένου να υπολογισθεί ο συνολικός φόρος, κοινοποιώντας σ' αυτόν σχετική ειδοποίηση ή φύλλο ελέγχου, κατά περίπτωση.

7. Όπως προκύπτει από τα έγγραφα που επισυνάπτονται στο πιο πάνω σχετικό και μας διευκρινίσατε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την Υπηρεσία σας, στη συγκεκριμένη περίπτωση υποβλήθηκαν μόνο τα δικαιολογητικά της εκχωρούμενης απαίτησης μισθωμάτων, συσχετισμένα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2003 της εκχωρούσας, χωρίς να υποβληθεί το καθορισμένο έντυπο της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων και χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη βεβαίωση ότι η εκχωρούσα εκτός από τα υποβληθέντα, δεν κατέχει κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο.

8. Για τους λόγους αυτούς η παρούσα εκχώρηση μισθωμάτων δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα και συνεπώς δεν έπρεπε να γίνει δεκτή από την Υπηρεσία.
Επειδή, κατά παρέκκλιση όσων προαναφέρθηκαν, η Υπηρεσία σας έχει βεβαιώσει ήδη στους μισθωτές τα μισθώματα που πλημμελώς εκχωρήθηκαν, θα πρέπει να προβείτε σε ματαίωση της εκχώρησης με διαγραφή των βεβαιωθέντων μισθωμάτων από τους μισθωτές, εκδίδοντας ΑΦΕΚ στο όνομά τους και ταυτόχρονη επαναβεβαίωση των μισθωμάτων αυτών στο όνομα της εκχωρούσας κυρίας «...», σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν στην παρ. 6 του παρόντος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο