Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-2007 ]

1108627/11222/Β0012/3.12.2007 Εφαρμογή των διατάξεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 9 του ν.3522/2006.

(Εφαρμογή των διατάξεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 9 του ν.3522/2006.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.:1108627/11222/Β0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 9 του ν.3522/2006.


ΣΧΕΤ.:Το αρ. πρωτ. 11201/5.11.2007 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.2238/1994 που εφαρμόζεται με βάση την παρ. 11 του άρθρου 105 του ίδιου νόμου και στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται με συμψηφισμό θετικού στοιχείου εισοδήματος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήματος είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, μεταφέρεται για να συμψηφισθεί ολόκληρο στην πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά, με την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου τηρούνται επαρκώς και ακριβώς.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 61 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ.1 του άρθρου 9 του ν.3522/2006, ορίζεται, ότι παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζημία που προέκυψε στο ίδιο οικονομικό έτος, του στερεί το δικαίωμα συμψηφισμού, που ορίζεται από την παρ.3 του άρθρου 4.

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.3522/2006 ορίζεται, ότι οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 61 του ν.2238/1994, έχουν εφαρμογή και για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων.

4. Όπως διευκρινίσθηκε με την αριθ.1027178/10254/Β0012/ΠΟΛ.1052/15-3- 2007 ερμηνευτική εγκύκλιό μας, οι επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας που προέκυψε από επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. στα επόμενα έτη, εφόσον η ζημία έχει δηλωθεί μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους που προέκυψε, χωρίς να απαιτείται η δήλωση της ζημίας αυτής και με τις δηλώσεις των επόμενων οικονομικών ετών, όταν τα αποτελέσματα είναι ζημιογόνα.

5. Από τα στοιχεία του σχετικού εγγράφου σας προκύπτει, ότι η επιχείρηση «...», με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία υδραυλικών και μονωτικών ειδών, υπέβαλε στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε....για το οικονομικό έτος 2001 εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με επιφύλαξη για τη μεταφορά ζημίας προηγούμενων οικονομικών ετών (ύψους 6.147.864, 118.694.676 και 96.036.572 εκατομμυρίων δρχ. για τα οικονομικά έτη 1998, 1999 και 2000, αντίστοιχα). Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε......δεν αποδέχθηκε την επιφύλαξη αυτή και η εν λόγω επιχείρηση άσκησε προσφυγή βάσει της οποίας εκδόθηκε η αριθ.......πρωτόδικη απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή και η Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε......υποχρεώθηκε να συμψηφίσει τις ζημίες που δήλωσε η προσφεύγουσα (με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των οικονομικών ετών 1998, 1999 και 2000), με τα κέρδη που δήλωσε το οικονομικό έτος 2001. Κατά της πρωτόδικης απόφασης ασκήθηκε εμπρόθεσμα έφεση από τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. Στη συνέχεια, η υπηρεσία σας διενήργησε έλεγχο στην παραπάνω ανώνυμη εταιρεία για τις χρήσεις 1999 και 2000 (οικ. έτη 2000 - 2001), λόγω επικείμενης παραγραφής, κατά τον οποίο εφαρμόσθηκε η πρωτόδικη απόφαση και εκδόθηκε προσωρινό φύλλο ελέγχου για το οικονομικό έτος 2001. Ωστόσο, το Εφετείο εξέδωσε την αριθ.......απόφαση με την οποία αποδέχθηκε την εν λόγω έφεση και ακύρωσε την αριθ......πρωτόδικη απόφαση. Στις 13.02.2006 η εν λόγω επιχείρηση κατέθεσε αίτηση αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της αριθ......απόφασης του Εφετείου, η οποία μέχρι σήμερα εκκρεμεί.
Επιπλέον, μας γνωρίσατε ότι η εν λόγω ανώνυμη εταιρεία υπέβαλε για τα οικονομικά έτη 2002 - 2003 εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με επιφύλαξη για τη μεταφορά ζημιών προηγούμενων ετών και στη συνέχεια άσκησε προσφυγές στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, κατόπιν σιωπηρής απόρριψης των επιφυλάξεων αυτών από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε....., οι οποίες εκκρεμούν μέχρι σήμερα. Την 10.07.2007 η ελεγχόμενη επιχείρηση υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για τα οικονομικά έτη 2001, 2002 και 2003 και στις 25.09.2007 υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση - αίτηση με την οποία ζητά να τύχει εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.3522/2006, δηλαδή να της αναγνωρισθεί το δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας του εκδοθέντος προσωρινού φύλλου ελέγχου (οικονομικού έτους 2001) και να γίνει νέα εκκαθάριση στις υποβληθείσες (τροποποιητικές) δηλώσεις οικονομικών ετών 2002 και 2003, από τις οποίες προκύπτει επιστροφή φόρου. Ακόμη, με την παραπάνω αίτησή της παραιτείται από κάθε ένδικο μέσο, με την προϋπόθεση ότι το αίτημά της θα γίνει δεκτό.

6. Κατόπιν των ανωτέρω και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.3522/2006, όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 61 του ν.2238/1994, η περίπτωση της συγκεκριμένης εταιρείας για τα οικονομικά έτη 2001, 2002 και 2003 εμπίπτει στις αναφερόμενες νέες διατάξεις, καθόσον πρόκειται για υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον των φορολογικών δικαστηρίων.
Ενόψει των ανωτέρω η Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, οφείλει πλέον να παράσχει τις οδηγίες της προς την εταιρεία για την υποβολή δήλωσης παραίτησης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Συμβουλίου της Επικρατείας για την κατάργηση των δικών και να προχωρήσει στην αποδοχή των υποβληθεισών τροποποιητικών δηλώσεων. .


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο