Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-09-2007 ]

1076977/1514/Α0012/12.9.2007 Φορολόγηση κατοίκου ημεδαπής που λαμβάνει σύνταξη από το εξωτερικό.

(Φορολόγηση κατοίκου ημεδαπής που λαμβάνει σύνταξη από το εξωτερικό.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1076977/1514/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση κατοίκου ημεδαπής που λαμβάνει σύνταξη από το εξωτερικό.


Σε απάντηση επιστολής σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του. Επίσης, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα εισοδήματά του που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα.

2. Περαιτέρω, με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν.2065/1992, καταργήθηκε από το οικον.έτος 1993 η απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των συντάξεων που καταβάλλονται από αλλοδαπούς φορείς σε δικαιούχους κατοίκους Ελλάδας.

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε. κατά τη διάρκεια του γάμου οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση των εισοδημάτων τους, στα οποία ο φόρος τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα κάθε ενός συζύγου.
Σε αυτήν την περίπτωση το τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα του εισοδήματος του ενός συζύγου δε συμψηφίζεται με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου.

4. Ακόμα, με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου (Κ.Φ.Ε.) από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα εκπίπτει ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτήν μέχρι όμως του ποσού του φόρου που αναλογεί για αυτό το εισόδημα στην Ελλάδα.
Για την εξεύρεση του ποσού αυτού του φόρου, το ποσό του φόρου που προκύπτει στην Ελλάδα στο συνολικό εισόδημα ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού και μερίζεται, ανάλογα με τα δύο τμήματα του εισοδήματος στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.
Εάν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται.

5. Τονίζεται ωστόσο ότι δεν φορολογείται όλο το ποσό της σύνταξής σας με συντελεστή 30%, καθόσον το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας είναι 11.000 ευρώ μέχρι το οικον. έτος 2.007 (12.000 ευρώ από το οικον. έτος 2008 και μετά) ενώ τα επόμενα 2.000 ευρώ φορολογούνται με συντελεστή 15%.
Στη βεβαίωση αποδοχών του Βελγίου δικαιούχος φέρεστε εσείς και στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος της Ελλάδος δεν προβλέπεται «εισόδημα νοικοκυριού». Άλλωστε στην Ελλάδα οι συνταξιούχοι κάποιων επαγγελμάτων (βαρέων και ανθυγιεινών) δεν έχουν διαφορετική φορολογική μεταχείριση από τους άλλους συνταξιούχους, οι οποίοι (συνταξιούχοι) φορολογούνται ευνοϊκότερα από όλους τους άλλους φορολογούμενους.

6. Περαιτέρω, με την 1019094/324/Α0012/ΠΟΛ.1047/21.2.2001 διαταγή μας διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση σύνταξης αλλοδαπής προέλευσης θα πρέπει να ερευνάται αν μεταξύ της Ελλάδας και της Χώρας προέλευσης της σύνταξης έχει υπογραφεί και είναι σε ισχύ Σύμβαση Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος. Σε καταφατική περίπτωση θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της οικείας σύμβασης τόσο για τη φορολογία της σύνταξης, όσο και για την πίστωση του φόρου που τυχόν έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή.
Τέλος, η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, αρμόδια για τα θέματα των Συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, με φωτοαντίγραφο της επιστολής σας, καλείται για τις δικές της ενέργειες, ενημερώνοντας και τη διεύθυνσή μας σχετικά.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο