Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-2008 ]

Δ2/Α/Φ.8/16282/2008 Αδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

(Αδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ2/Α/Φ.8/16282/2008

(ΦΕΚ 1220/Β'/30.6.2008)

Αδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/A'), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 191/1996 «Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 154/A).

3. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 19/A), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α').

4. Το ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α).

5. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232/Α).

6. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230/Α'), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 7 παρ. 7 αυτού.

7. Την υπ' αριθμ. Δ2/16570/7.9.2005 απόφαση του Υφυ­πουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β), όπως έχει τροποποιηθεί από τις υπ' αριθμ. Δ2/Α/Φ.8/11287/29.5.2006 (ΦΕΚ 771/Β) και υπ' αριθμ. Δ2/Α/Φ.8/25750/28.12.2007 (ΦΕΚ 2512/Β') αποφάσεις, και ισχύει.

8. Την ανάγκη παροχής κινήτρων για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων κατόχων, κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Αρθρο 1

1. Οι κατά τη δημοσίευση της παρούσας, ατομικές επιχειρήσεις που είναι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης μπορούν, ανά δύο ή περισσότερες, να ιδρύουν εταιρείες του εμπορικού νόμου ή να συμμετέχουν σε τέτοιες εταιρείες, στις οποίες χορηγείται νέα άδεια εμπορίας.

2. Η νέα άδεια εκδίδεται στην επωνυμία της εταιρείας, εφόσον έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις και διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους τουλάχιστον 100 κ.μ. ανά εγκατάσταση. Με την απόφαση χορήγησης της νέας άδειας ορίζεται προθεσμία, όχι μεγαλύτερη του ενός έτους, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης των εγκαταστάσεων των εν λόγω αποθηκευτικών χώρων.

3. Στη νέα εταιρεία οι εταίροι εισφέρουν τα βυτιοφόρα οχήματα ιδιωτικής χρήσεως που κατέχουν κατά τη δημοσίευση της παρούσας, οι δε υφιστάμενες άδειες κυκλοφορίας αυτών επανεκδίδονται στο όνομα της νέας εταιρείας.

4. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τις εταιρείες του εμπορικού νόμου που κατά τη δημοσίευση της παρούσας κατέχουν άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης και συγχωνεύονται σε μία εταιρεία.
 

Αρθρο 2

Οι νέες άδειες εκδίδονται το αργότερο μέχρι την 17.8.2009 και η ισχύς τους αρχίζει σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά από την ανωτέρω ημερομηνία. Μέχρι την ημερομηνία αυτή (17.8.2009), οι συμμετέχοντες στις νέες εταιρείες εξακολουθούν να λειτουργούν με βάση: α) τις άδειες πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που κατέχουν και β) τη βεβαίωση της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης περί κατάθεσης των δικαιολογητικών του άρθρου 4 της παρούσας, έχοντας την υποχρέωση να επιδεικνύουν τα έγγραφα αυτά σε κάθε περίπτωση διενέργειας ελέγχου.

 
Αρθρο 3

 
Από την έναρξη ισχύος της νέας άδειας ανακαλούνται οι υφιστάμενες άδειες των εταίρων της νέας εταιρείας ή των συγχωνευόμενων εταιρειών κατά περίπτωση. Οι υφιστάμενες αυτές άδειες παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν, εάν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2008 δεν υποβληθούν στην αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση τα έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

 

Αρθρο 4

Το καταστατικό συστάσεως της νέας εταιρείας ή της συγχωνεύσεως των εταιρειών κατατίθεται στην αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όπου είναι η έδρα της, μαζί με σχετική αίτηση για την έκδοση της άδειας πωλη­τή πετρελαίου θέρμανσης το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2008. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση χορηγεί αυθημερόν βεβαίωση περί κατάθεσης των δικαιολο­γητικών. Ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης καθορίζονται στο συνημμένο στην παρούσα παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

Αρθρο 5

 Η νέα άδεια ανακαλείται, εάν μέχρι τις 30.9.2009, δεν προσκομιστεί στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ περί ενάρξεως άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, από την οποία να προκύπτει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της εταιρείας και ο αριθμός μητρώου Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 1009071/191/ΔΜ/24.1.2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 128/B').

 

Αρθρο 6

Στις ρυθμίσεις της παρούσας μπορούν να υπαχθούν και όσοι είχαν , πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία έπαυσε να ισχύει λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των εγκαταστάσεων του πρατηρίου.

Αρθρο 7

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο