Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-07-2008 ]

ΠΟΛ.1109/25.7.2008 Φορολογική αντιμετώπιση δαπανών φαρμακευτικών επιχειρήσεων σχετικών με προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων

(Φορολογική αντιμετώπιση δαπανών φαρμακευτικών επιχειρήσεων σχετικών με προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα 25 Ιουλίου 2008
Αρ. Πρωτ.1081156/1528 π.ε./ΔΕ-Α
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ: A', Β'
ΠΟΛ.1109
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β'
Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 101 84 AΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3375206, 311-312

ΘΕΜΑ: «Φορολογική αντιμετώπιση δαπανών φαρμακευτικών επιχειρήσεων σχετικών με προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων»Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί αναφορικά με το παραπάνω θέμα, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994) προβλέπεται λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των δαπανών που ορίζονται σ΄ αυτό το άρθρο.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» ορίζεται, ότι οι δαπάνες προώθησης φαρμακευτικών προϊόντων, που για τη χορήγησή τους απαιτείται, κατά την απόφαση άδειας κυκλοφορίας τους, ιατρική συνταγή κάθε επιχείρησης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα ποσά που ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από πρόταση του Ε.Ο.Φ., κατά ποσοστά υπολογιζόμενα επί των ετήσιων πωλήσεων με βάση τη χονδρική τιμή πώλησης. Με όμοια απόφαση ορίζεται ποιες δαπάνες αναγνωρίζονται ως δαπάνες προώθησης κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.

Κατ' εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. Υ6α/28403/01/27.5.2002 (Φ.Ε.Κ. Β  684) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών-Ανάπτυξης-Υγείας & Πρόνοιας, η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την Κ.Υ.Α. Υ6α/οικ. 121863/11.12.2002 (Φ.Ε.Κ. Β 1569) των ίδιων Υπουργών και με την οποία καθορίζονται οι δαπάνες των φαρμακευτικών επιχειρήσεων που αναγνωρίζονται ως δαπάνες προώθησης φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και τα ανώτατα όρια των προβλεπόμενων συνολικών κατά χρήση σχετικών δαπανών.

3. Από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος προκύπτει ότι η παραπάνω Κ.Υ.Α. δεν εισάγει φορολογική ρύθμιση ούτε αναφέρεται σε προϋποθέσεις αναγνώρισης των δαπανών των φαρμακευτικών επιχειρήσεων από φορολογικής πλευράς, αλλά ρυθμίζει θέματα που άπτονται της φαρμακευτικής ιδίως νομοθεσίας και πιο συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με την τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις (σχετ. και η 1791/2003 απόφαση του Σ.τ.Ε.). Συνεπώς, για την αναγνώριση των δαπανών των παραπάνω επιχειρήσεων από φορολογικής πλευράς, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή αποκλειστικά οι κείμενες φορολογικές διατάξεις, δηλαδή οι δαπάνες των εν λόγω επιχειρήσεων αναγνωρίζονται προς έκπτωση, εφόσον από τον έλεγχο προκύπτει ότι συντρέχουν, με βάση τα πραγματικά δεδομένα, όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις κατΆ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.

Ευνόητο βέβαια είναι ότι σε κάθε περίπτωση τα οριζόμενα από την ανωτέρω Κ.Υ.Α. μπορεί να συνεκτιμώνται κατά τους διενεργούμενους φορολογικούς ελέγχους, ιδίως σε ό,τι αφορά τα προβλεπόμενα από αυτήν ανώτατα όρια δαπανών. (1064348/1328/ΔΕ-Α/4.7.2003 έγγραφό μας).

Επίσης, οι ενδιαφερόμενες φαρμακευτικές επιχειρήσεις ή οι επαγγελματικές τους ενώσεις δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 21 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, να υποβάλουν για τη συγκεκριμένη δαπάνη που τους απασχολεί, αίτηση προς την Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος, προκειμένου να αποφανθεί η γνωμοδοτική επιτροπή που λειτουργεί στο Υπουργείο μας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο