Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-2008 ]

Αρθρα Αμοιβές μελών Δ.Σ. για υπηρεσίες που παρέχουν άνευ ειδικής σχέσεως εργασίας

(Αμοιβές μελών Δ.Σ. για υπηρεσίες που παρέχουν άνευ ειδικής σχέσεως εργασίας)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αμοιβές μελών Δ.Σ. για υπηρεσίες που παρέχουν άνευ ειδικής σχέσεως εργασίας

27/7/2008

Του Μιχάλη Ζελενίτσα
Tax Consultant της Grant Thornton

Τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη συμμετοχή αυτών στα κέρδη τις ρυθμίζει το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920. Στο άρθρο αυτό ο Κ.Ν. 2190/1920 διακρίνει τις ακόλουθες μορφές αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι δυνατό να παρέχονται αμιγείς ή συνδυασμένες για υπηρεσίες άνευ ειδικής σχέσεως εργασίας ή εντολής:

Αμοιβή επί των κερδών βάσει παραγράφου 1.

Αμοιβή που ορίζεται κατά ποσό στο καταστατικό της εταιρείας βάσει παραγράφου 2.

Αμοιβή που δεν ορίζεται κατά ποσό στο καταστατικό και συνεπώς χρειάζεται ειδική έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση βάσει παραγράφου 2.

α)Αμοιβές Δ.Σ. από τα κέρδη της χρήσεως βάσει παραγράφου 1:

Ο νόμος δεν ορίζει ότι στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχεται οπωσδήποτε αμοιβή από τα κέρδη ούτε δημιουργεί δικαίωμα αυτών για οποιαδήποτε αμοιβή.

Για τις παραπάνω αμοιβές απαιτείται να ληφθεί σχετική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

β) Αμοιβές Δ.Σ. που ορίζονται κατά ποσό στο καταστατικό της εταιρείας βάσει παραγράφου 2:

Το καταστατικό της εταιρείας είναι δυνατό να καθορίζει για τα μέλη του Δ.Σ. αμοιβές για τις συνεδριάσεις (έξοδα παραστάσεως) καθώς και για τις αυξημένες υπηρεσίες διοίκησης και διαχείρισης που παρέχουν στην εταιρεία μέσα στον κύκλο των καθηκόντων τους.

Για τις παραπάνω αμοιβές δεν απαιτείται να ληφθεί σχετική απόφαση ή έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αρκεί το ότι το καταστατικό της εταιρείας προσδιορίζει το ποσό της αμοιβής.

γ) Αμοιβές Δ.Σ. που δεν καθορίζονται από το καταστατικό της εταιρείας βάσει παραγράφου 2:

Οι αμοιβές αυτές όπως και της περίπτωσης β΄ καταβάλλονται συνήθως κατά τη διάρκεια της χρήσης και βαρύνουν την εταιρεία μόνο αν εγκριθούν με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Αμοιβές μελών Δ.Σ. για υπηρεσίες που παρέχουν άνευ ειδικής σχέσεως εργασίας ή εντολής βάσει φορολογικής νομοθεσίας

α) Αμοιβές Δ.Σ. από τα κέρδη της χρήσεως:

Oι αμοιβές αυτές θεωρούνται για τα μέλη του Δ.Σ. που τις λαμβάνουν ως εισόδημα κινητών αξιών σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφο 1 του Κ.Φ.Ε., αποκτώμενο κατά το χρόνο της εγκρίσεώς τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ενώ φορολογούνται με συντελεστή 25% στο όνομα του νομικού προσώπου της εταιρείας, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τα μέλη (βάσει παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε). Επίσης, υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 1,2%, το οποίο αποδίδεται εντός δύο μηνών από την ημέρα εγκρίσεως του ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση (άρθρο 30, παράγραφος 5, Π.Δ. 99/1977). Για τις αμοιβές αυτές δεν απαιτείται έκδοση απόδειξης δαπάνης του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. και αρκεί η απόδειξη πληρωμής.

β) Αμοιβές Δ.Σ. που ορίζονται κατά ποσό στο καταστατικό ή με ειδική απόφαση της Τακτικής Γ.Σ.:

Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών Δ.Σ. που βαρύνουν την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφο 2 του K.N. 2190/20, θεωρούνται εισόδημα από κινητές αξίες και υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου κατά το χρόνο της καταβολής ή πιστώσεως των δικαιούχων με συντελεστή 35% (βάσει παραγράφου 4 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε) με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου. O παρακρατούμενος φόρος αποδίδεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα (άρθρο 60, παράγραφος 2 του Κ.Φ.Ε.), ενώ το χαρτόσημο 1,2% στο οποίο υπόκεινται οι αμοιβές αυτές, αποδίδεται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία καταβολής ή της πίστωσης των αμοιβών (άρθρο 15ε, παράγραφος 7 του K.T.X.). H καταβάλλουσα εταιρεία θα εκδώσει γι' αυτές απόδειξη δαπάνης του άρθρου 15 του K.B.Σ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο