Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-2008 ]

Αρθρα Ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες

(Ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος


Grant Thornton: Ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες

Της Παναγιώτας Μακαρίου
Tax Consultant της Grant Thornton

Ως ηλεκτρονικό εμπόριο θεωρείται το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα. Πρόκειται για μια έκφανση των υπηρεσιών εξ αποστάσεως οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των συμβαλλομένων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να αφορά μια απλή ηλεκτρονική παραγγελία αγαθών ή μια ολοκληρωμένη συναλλαγή μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (παραγγελία, πληρωμή και παράδοση άυλων αγαθών).

Ως παρεχόμενες ηλεκτρονικά υπηρεσίες θεωρούνται:

-Η παροχή μουσικής, ταινιών και παιχνιδιών, πολιτικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστημονικών ή ψυχαγωγικών εκπομπών.

-Η παροχή διδασκαλίας εξ αποστάσεως εφόσον είναι αυτοματοποιημένη και η λειτουργία της εξαρτάται από το internet ή παρόμοιο ηλεκτρονικό δίκτυο, ενώ για την παροχή της απαιτείται περιορισμένη ή καθόλου ανθρώπινη συμμετοχή.

-Η δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων.

-Η παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του.

-Η παροχή εικόνων, κειμένων, πληροφοριών και η διάθεση βάσεων δεδομένων.

Αναλυτικότερα, ως υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά θεωρούνται οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. Παρέχονται μέσω του internet ή ηλεκτρονικού δικτύου.

2. Η φύση των υπηρεσιών είναι τέτοια έτσι ώστε η παροχή τους να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνολογία της πληροφορικής, δηλαδή, οι υπηρεσίες πρέπει να είναι αυτοματοποιημένες σε μεγάλο βαθμό, να απαιτούν ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση και να είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν χωρίς την τεχνολογία της πληροφορικής.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες υπάγονται στον κανονικό συντελεστή φόρου 19%, εκτός εάν συγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. με άλλες διατάξεις. Επίσης, όταν η παροχή μίας υπηρεσίας απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. με βάση τις γενικές διατάξεις, η υπηρεσία αυτή εξακολουθεί να απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. και στην περίπτωση που αποτελεί ηλεκτρονικά παρεχόμενη υπηρεσία.

Διευκρινίζεται ότι η χρήση του internet με σκοπό την επικοινωνία σε ότι αφορά συναλλαγές ή τη διευκόλυνσή τους δεν επηρεάζει τη φύση των συναλλαγών ώστε αυτές να θεωρηθούν ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι, όταν οι συναλλασσόμενοι χρησιμοποιούν το internet για την απλή διαβίβαση πληροφοριών κατά τη διάρκεια εμπορικής συναλλαγής, το γεγονός ότι χρησιμοποιούν ένα ηλεκτρονικό δίκτυο, από μόνο του δε σημαίνει ότι η παρεχόμενη υπηρεσία είναι ηλεκτρονική.

Τόπος παροχής και φορολόγησης υπηρεσιών

Γενικώς, η παροχή υπηρεσιών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στην Ελλάδα, εφόσον κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες έχει στο εσωτερικό της χώρας την έδρα ή τη μόνιμη εγκατάστασή του από την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες.

Κατ' εξαίρεση, ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θεωρείται ότι βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας και στις περιπτώσεις των τηλεπικοινωνιών, των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη φορολόγηση των υπηρεσιών αυτών στο εσωτερικό της χώρας είναι, να παρέχονται από πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλο κράτος-μέλος σε υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι έχουν στο εσωτερικό της χώρας την έδρα ή τη μόνιμη εγκατάστασή τους, ή να παρέχονται από πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός της κοινότητας σε οποιονδήποτε λήπτη εγκαταστημένο στο εσωτερικό της χώρας.

Επισημαίνεται, ότι οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες δεν θεωρούνται ως ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, συνεπώς, η μετάδοση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράμματος μέσω του internet ή παρόμοιου ηλεκτρονικού δικτύου με παράλληλη μετάδοσή του από παραδοσιακό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο αποτελεί ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία. Αντίθετα, εάν η μετάδοση ενός προγράμματος γίνεται μόνο μέσω του internet ή παρόμοιου ηλεκτρονικού δικτύου, τότε, συνιστά ηλεκτρονικά παρεχόμενη υπηρεσία.

Όσον αφορά τους μη εγκαταστημένους στην κοινότητα υποκείμενους στο φόρο που παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς ιδιώτες οι οποίοι διαμένουν εντός της κοινότητας δίδεται η δυνατότητα αντί να εγγράφονται ξεχωριστά στις φορολογικές αρχές κάθε κράτους μέλους εντός του οποίου παρέχονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, να εγγράφονται στην αρμόδια φορολογική αρχή μόνο ενός κράτους μέλους και να εκπληρώνουν εκεί όλες τις φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις παροχές ηλεκτρονικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν στο σύνολο των κρατών μελών. Το συγκεκριμένο κράτος μέλος χορηγεί ένα (μοναδικό) ειδικό αριθμό αναγνώρισης (κοινό για όλα τα κράτη μέλη) ο οποίος φέρει το πρόθεμα ΕU.

Οι φορολογικές τους υποχρεώσεις, πέραν της υποβολής της αίτησης για εγγραφή, συνίστανται αφενός στην κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους οποιασδήποτε αλλαγής των στοιχείων της ταυτότητάς τους, αφετέρου στην υποβολή των ειδικών δηλώσεων Φ.Π.Α καθώς και της πληρωμής του φόρου, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο