Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-07-2008 ]

Αρθρα Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων από Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

(Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων από Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)


Grant Thornton: Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων από Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

Toυ Χρήστου Κόδου - Tax Consultant της Grant Thornton

Η ύπαρξη υψηλού μετοχικού κεφαλαίου για τις Α.Ε. και εταιρικού κεφαλαίου για τις Ε.Π.Ε. είναι σημαντική, καθώς αποτελεί αφενός την ελάχιστη εξασφάλιση για τους συναλλασσόμενους με τον επιχειρηματικό φορέα (προμηθευτές, δανειστές, δημόσιο κ.τ.λ.) και αφετέρου βελτιώνει τη δανειοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, εναλλακτικός τρόπος αύξησης του (μετοχικού ή εταιρικού) κεφαλαίου αποτελεί η κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 106§4 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε. - Ν. 2238/1994) όταν λαμβάνει χώρα κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών από Α.Ε. ή/και Ε.Π.Ε., ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού τους, φορολογούνται κατά το χρόνο της κεφαλαιοποίησης με βάση τις γενικές διατάξεις (25%) στο όνομα του νομικού προσώπου, μετά την αναγωγή αυτών σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου. Σημειώνεται ότι τα αφορολόγητα αποθεματικά φορολογούνται αυτοτελώς χωρίς να συναθροίζονται με το αποτέλεσμα του ισολογισμού και ως προς αυτό υποβάλλεται χωριστή δήλωση (Φ-01.017) μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από το μήνα που λαμβάνεται η απόφαση από το αρμόδιο όργανο (διοικητικό συμβούλιο ή γενική συνέλευση) για κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών. Με την καταβολή του φόρου, ο οποίος αποδίδεται σε τρεις ίσες μηνιαίες δόσεις, (η πρώτη με την ταυτόχρονη υποβολή της δήλωσης και οι άλλες δύο την τελευταία εργάσιμη ημέρα των δύο επόμενων μηνών από την υποβολή της δήλωσης), επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Κατ' εξαίρεση ο φορολογικός νόμος παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες για κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών με μειωμένο συντελεστή:

α) σε Α.Ε. με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α.

Σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.1892/1990, ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν, ολικώς ή μερικώς, τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με εξαίρεση τα αποθεματικά του άρθρου 18 του α.ν. 942/1949 και το αποθεματικό της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του α.ν. 148/1967 (νυν άρθρο 38 Ν.2238/1994), καθώς πρόκειται για αφορολόγητα αποθεματικά ειδικού προορισμού.

Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση ή πρόσθετη προϋπόθεση. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος της εταιρείας και των μετόχων της για τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιήθηκαν. Σημειώνεται ότι ο φόρος βαρύνει την εταιρεία και δεν εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδά της κατά τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών, καθώς πρόκειται για φόρο εισοδήματος.

β) σε Α.Ε. με μη εισηγμένες μετοχές και σε Ε.Π.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.1473/1984 οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγημένες στο Χρηματιστήριο, καθώς και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν ολικά ή μερικά, τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με εξαίρεση το αποθεματικό του άρθρου 18 του Α.Ν. 942/1949 και το αποθεματικό της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Α.Ν. 148/1967 (νυν άρθρο 38 Ν.2238/1994). Ο νόμος θέτει ως προϋπόθεση ότι κατά τη διαχειριστική χρήση στην οποία θα συντελεστεί η κεφαλαιοποίηση θα αυξηθεί το (μετοχικό ή εταιρικό) κεφάλαιο, κατά το ίδιο ποσό, σε μετρητά από τους παλαιούς ή νέους μετόχους ή εταίρους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εκδοθούν νέες μετοχές ή εταιρικά μερίδια, για τους δικαιούχους μετόχους ή εταίρους.

Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση. Με την καταβολή του φόρου που εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος της εταιρείας, των μετόχων ή εταίρων της για τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιήθηκαν. Ο φόρος αυτός δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας κατά τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών καθώς αποτελεί φόρο εισοδήματος, ούτε συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος που οφείλεται από την εταιρεία ή τους μετόχους ή εταίρους της.

Τονίζουμε ότι και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών υφίσταται χρονικός περιορισμός δεκαετίας. Ειδικότερα, ορίζεται ότι σε περίπτωση που πριν από την πάροδο δέκα (10) ετών από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών η εταιρία διαλυθεί ή μειωθεί το κεφάλαιο της με σκοπό την επιστροφή των αποθεματικών στους μετόχους ή εταίρους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά δεν λογίζονται φορολογικώς ως μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί και φορολογούνται με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη φορολογία εισοδήματος κατά το χρόνο της διάλυσης ή μείωσης του κεφαλαίου, μετά την αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω (5% ή 10% κατά περίπτωση). Ο περιορισμός δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας με σκοπό συγχώνευσής της με άλλη επιχείρηση και ίδρυση νέας ανώνυμης εταιρείας ή σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας με σκοπό συγχώνευσής της με άλλη επιχείρηση και ίδρυση νέας ανώνυμης εταιρείας ή σε περίπτωση εξαγοράς ή απορρόφησής της από άλλη ανώνυμη εταιρεία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο