Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-2008 ]

TTE.259/22.5.2008 Παράταση της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών του ν. 1667/1986.

(Παράταση της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών του ν. 1667/1986. )

Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

(ΦΕΚ Β 1049 5 Ιουνίου 2008)

Παράταση της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών του ν. 1667/1986.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

(Συνεδρίαση 259/22.5.2008 − Θέμα 2)

Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την υπΆ αριθμ.ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984 σχετικά με τη σύσταση Επιτροπών
στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση αρμοδιοτήτων (τελευταία τροποποιητική ΠΔ/ΤΕ 2539/24.2.2004).

β) Το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.

γ) Το ν. 1667/1986 «Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

δ) Την υπ' αριθμ. ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης
και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων», όπως ισχύει,και ειδικότερα την παρ. 21.2 του κεφ. ΙΙ και την παρ.
2.3 του κεφ. ΙΧ αυτής, σύμφωνα με τις οποίες κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(Δ.Λ.Π.) από το σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων, από τη χρήση που λήγει την 31.12.2007.

ε) Το υπ' αριθμ. 1213/14.12.2007 (Α.Π. 7806) αίτημα της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, με το
οποίο ζητείται η παράταση της ως άνω προθεσμίας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση ορισμένων τεχνικών και θεσμικών προσαρμογών, που απαιτεί η πλήρης υιοθέτηση των Δ.Λ.Π.

στ) Το από 11.1.2008 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, αποφάσισε τα ακόλουθα:

Εγκρίνεται η διετής παράταση της προβλεπόμενης στην παρ. 2.3 του κεφ. ΙΧ της υπΆ αριθμ. ΠΔ/ΤΕ 2577/
9.3.2006, όπως ισχύει, προθεσμίας όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών του ν. 1667/1986.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2008
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο