Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-2008 ]

Αρθρα Υποβολή νέων και διόρθωση παλαιών δηλώσεων ακινήτων στο Κτηματολόγιο

(Υποβολή νέων και διόρθωση παλαιών δηλώσεων ακινήτων στο Κτηματολόγιο )

Κατηγορία: Κτηματολόγιο

Grant Thornton: Υποβολή νέων και διόρθωση παλαιών δηλώσεων ακινήτων στο Κτηματολόγιο

Της Παναγιώτας Μακαρίου - Tax Consultant της Grant Thornton

Από τις 17 Ιουνίου μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2008 θα δηλώσουν νομικά και φυσικά πρόσωπα την ακίνητη περιουσία τους στο κτηματολόγιο εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται στις περιοχές που κτηματογραφούνται. Η δήλωση που θα υποβάλλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα αφορά όλα τα ακίνητα, είτε είναι εντός, είτε είναι εκτός σχεδίου. Επίσης, αφορά όλα τα δικαιώματα πάνω στα ακίνητα. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να δηλωθεί όχι μόνο το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας αλλά και το δικαίωμα ψιλής κυριότητας, επικαρπίας, αποκλειστικής χρήσης, οίκησης κ.λ.π.

Επίσης, στη περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν. Για την υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική η προηγούμενη καταβολή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης. Όσον αφορά τις αστικές περιοχές το πάγιο τέλος είναι 35¤ ανά δικαίωμα, ενώ για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ), που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες το τέλος είναι 20¤.

Ειδικά για τις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα από δύο (2) δικαιώματα καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων που δηλώνουν. Η πληρωμή του πάγιου τέλους θα γίνεται μέσω τραπεζών και το αποδεικτικό καταβολής θα πρέπει να επισυνάπτεται στο έντυπο της δήλωσης. Τα δικαιολογητικά που πρέπει απαραιτήτως να προσκομισθούν μαζί με την δήλωση είναι τα ακόλουθα:

Συμβολαιογραφικό έγγραφο κτήσης του δικαιώματος ή δικαστική απόφαση που αποδεικνύει την κυριότητα του δικαιώματος. Εάν η σύσταση του δικαιώματος προκύπτει από περισσότερες πράξεις πρέπει να υποβληθούν αντίγραφα όλων των σχετικών πράξεων.

Εάν το δικαίωμα έχει αποκτηθεί μέσω κληρονομικής διαδοχής υποβάλλεται, η συμβολαιογραφική δήλωση αποδοχής κληρονομιάς ή το κληρονομητήριο μαζί με την έκθεση περιγραφής των ακινήτων. Εφόσον δεν υπάρχουν τα προαναφερθέντα υποβάλλεται κάθε άλλο έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης δικαιώματος κυριότητας ή δουλείας.

Στην περίπτωση εξ αδιαθέτου διαδοχής και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η αποδοχή κληρονομιάς πρέπει να υποβληθούν αθροιστικά τα ακόλουθα:

Η ληξιαρχική πράξη θανάτου, το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, το πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και το πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

Επιπροσθέτως, στην περίπτωση διαδοχής εκ διαθήκης και εφόσον ο κληρονόμος δεν έχει προβεί στην αποδοχή της κληρονομιάς θα πρέπει να συνυποβληθούν:

Η ληξιαρχική πράξη θανάτου, το αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης, το πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και το πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομιάς.

Υπάρχουν περιπτώσεις που κατά την διαδικασία κατάρτισης του Κτηματολογίου στις πρώτες 340 περιοχές της χώρας δεν υπέβαλλαν δήλωση για το ακίνητό τους. Εάν έχει συμβεί κάτι τέτοιο δυστυχώς οι πολίτες δεν μπορούν πλέον να υποβάλλουν δήλωση εφόσον η κτηματογράφηση έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Επομένως, στο Κτηματολόγιο έχει γίνει εσφαλμένη εγγραφή της ιδιοκτησίας τους και πρέπει να σπεύσουν για την διόρθωσή της.

Ειδικότερα, εάν δεν έχετε υποβάλει τη δήλωση του Ν.2308/1995 για το ακίνητό σας στο Κτηματολόγιο, είναι δυνατό να έχει συμβεί ένα από τα ακόλουθα ενδεχόμενα:

- Το ακίνητό σας μπορεί να έχει καταχωρηθεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη»

Στην περίπτωση αυτή για να προβείτε σε διόρθωση της αρχικής εγγραφής θα πρέπει να ακολουθήσετε την διαδικασία του «Πρόδηλου Σφάλματος», με την προϋπόθεση ότι υπάρχει συνδικαιούχος στο ακίνητο ο οποίος έχει υποβάλει τη σχετική δήλωση και επομένως έχει καταχωρηθεί το δικαίωμά του στις αρχικές εγγραφές και υπάρχει κοινός τίτλος κτήσης δικαιώματος. Τότε μόνο μπορείτε να επικαλεσθείτε τον κοινό τίτλο ιδιοκτησίας, και να υποβάλετε αίτηση στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Ο Προϊστάμενός του, είναι αρμόδιος για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματός σας και εκδίδει την σχετική απόφαση. Αν δεν αποφανθεί μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες μέρες από την υποβολή της αίτησης ή αν απορρίψει την αίτηση, μπορείτε να προσφύγετε μέσα σε προθεσμία 15 εργάσιμων, από την λήξη της προθεσμίας αυτής ή αφότου λάβατε γνώση της απόρριψης της αίτησής σας, στον Κτηματολογικό Δικαστή.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ακολουθήσετε την διαδικασία της «Εκούσιας Δικαιοδοσίας». Πρόκειται για διαδικασία δικαστικής διόρθωσης στην οποία, αφού υποβάλλετε αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή στο Μονομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου σας, το δικαστήριο κρίνει την υπόθεσή σας.

- Το ακίνητό σας έχει καταχωρηθεί στο Κτηματολόγιο υπέρ τρίτου ή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην περίπτωση αυτή μπορείτε είτε να ασκήσετε αγωγή, εάν το ακίνητό σας έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο από τρίτο πρόσωπο ή το Ελληνικό Δημόσιο είτε να ακολουθήσετε την διαδικασία του «πρόδηλου σφάλματος» εάν δεν υπάρχει ιδιοκτησιακή αμφισβήτηση και ο τρίτος υπέρ του οποίου έχει γίνει η εγγραφή του ακινήτου, συναινεί για την διόρθωση της αρχικής εγγραφής του ακινήτου.

Για να κινήσετε τις διαδικασίες διόρθωσης αρχικών εγγραφών έχετε προθεσμία οκτώ ετών εάν είστε κάτοικος Ελλάδος ή δέκα ετών εάν είστε μόνιμα εργαζόμενος ή κάτοικος εξωτερικού από την ημέρα έναρξης της ισχύος του Εθνικού Κτηματολογίου στην περιοχή.

Ολοκληρώνοντας, πρέπει να αναφερθεί ότι προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης των ακινήτων και ηλεκτρονικά. Σε αυτή την περίπτωση τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα αποστέλλονται ταχυδρομικά στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης και η πληρωμή του πάγιου τέλους πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο