Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-06-2008 ]

1057961/10823/Β0012/10.6.2008 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 3634/2008. [Απάντηση σε ερώτημα της Ενωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ν. Θεσσαλονίκης για την μή δήλωση και κατα συνέπεια μή συμψηφισμό ζημιάς αποροφούμενης εταιρίας]

(Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 3634/2008. [Απάντηση σε ερώτημα της Ενωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ν. Θεσσαλονίκης για την μή δήλωση και κατα συνέπεια μή συμψηφισμό ζημιάς αποροφούμενης εταιρίας])

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008
Αρ. Πρωτ.: 1057961/10823/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                                     

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10                                                                       
ΠΡΟΣ: Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Θεσσαλονίκης (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ                                                                                   
Πληροφορίες : Θ. Κακλαμάνης                                                                                  
Τηλέφωνο : 210 3375311-2                                                                                       
ΦΑΞ : 210 3375001                                                                                                  


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 3634/2008.
[Απάντηση σε ερώτημα της Ενωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ν. Θεσσαλονίκης για την μή δήλωση και κατα συνέπεια μή  συμψηφισμό ζημιάς αποροφούμενης εταιρίας]

ΣΧΕΤ.: Η από 23.5.2008 αίτησή σας.

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 που εφαρμόζεται με βάση την παρ. 11 του άρθρου 105 του ίδιου νόμου και στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται με συμψηφισμό θετικού στοιχείου εισοδήματος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήματος είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, μεταφέρεται για να συμψηφιστεί ολόκληρο στην πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά, με την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου τηρούνται επαρκώς και ακριβώς.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 2238/1994, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3522/2006, ορίζεται, ότι παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει μέχρι το τέλος το οικείου οικονομικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζημία που προέκυψε στο ίδιο οικονομικό έτος, του στερεί το δικαίωμα συμψηφισμού, που ορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 4.

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2992/2002 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993, η μεταφερόμενη στον ισολογισμό της νέας εταιρείας ζημία και κατά το ποσό που τυχόν δεν συμψηφίζεται με κέρδη υφιστάμενα κατά το μετασχηματισμό, συμψηφίζεται με τα προκύπτοντα κέρδη αυτής των επόμενων δύο (2) χρήσεων, μόνο κατά το μέρος που αναγνωρίζεται φορολογικώς, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας του εισοδήματος.

Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3522/2006 ορίζεται, ότι οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 το ν. 2992/2002 καταργούνται για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, που πραγματοποιούνται από τη δημοσίευση του ίδίου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (22.12.2006), καθώς και για τους μετασχηματισμούς των οποίων έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία πραγματοποίησής του και θα ολοκληρωθεί μετά τον ως άνω χρόνο δημοσίευσης του νόμου αυτού.

Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 3634/2008 ορίζεται, ότι η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3522/2006 δεν ισχύει για μετασχηματισμούς που πραγματοποιήθηκαν με βάση ισολογισμό μετασχηματισμού προηγούμενο της ημερομηνίας δημοσίευσης του ως άνω νόμου.

Από τις πιο πάνω διατάξεις και λαμβανομένου υπόψη ότι από τις διατάξεις του ν. 3634/2008 δεν ορίζεται προθεσμία για τη δήλωση της μεταφερόμενης ζημίας που προέκυψε κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων που έλαβε χώρα με ισολογισμό μετασχηματισμού που έχει συνταχθεί μέχρι 21.12.2006 (χρόνος δημοσίευσης του ν. 3522/2006 η 22.12.2006) συνάγεται, ότι για τη μεταφορά της εν λόγω ζημίας έχουν παράλληλη εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. Δηλαδή η ζημία έπρεπε να έχει δηλωθεί εμπρόθεσμα, μέχρι τέλους του οικονομικού έτους 2007 (31.12.2007).

Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει, ότι η ανώνυμη εταιρία απορρόφησε άλλη α.ε. με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και με ισολογισμό μετασχηματισμού στις 31.12.2005. Η διαδικασία της απορρόφησης ολοκληρώθηκε στις 28.12.2006 και η απορροφώσα εταιρεία υπέβαλε δήλωση φορολογίας οικον. Έτους 2007 (στις 10.05.2007) στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και κατέβαλε φόρο για τα κέρδη της, χωρίς να τα συμψηφίσει με τις ζημίες της απορροφούμενης εταιρείας.

Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι η εν λόγω ανώνυμη εταιρεία (απορροφώσα) δεν μπορεί να υποβάλει τροποποιητική δήλωση οικον. Έτους 2007 (χρήση 2006) προκειμένου να συμψηφίσει τα κέρδη της με τις ζημίες της απορροφούμενης εταιρείας, καθόσον έχει παρέλθει το οικείο οικονομικό έτος μέσα στο οποίο θα μπορούσε να δηλώσει τις ζημίες αυτές.

Ακριβές Αντίγραφο  
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                                                                                                   
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο