Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-05-2008 ]

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1011/22/28-δ/2008 Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων δι­ασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων.

(Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων δι­ασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων. )

Κατηγορία: Λοιπά

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1011/22/28-δ/2008

ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008

Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων δι­ασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2194/1994 (Α' 34).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε­σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κω­δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουρ­γείων» (Α' 231).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτι­κής Πολιτικής» (Α' 241).
5. Την υπ' αριθμ. 80072/31.12.2007 απόφαση του Πρω­θυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινω­νικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ­πουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (Β' 1/2.1.2008).
6. Την από 12.5.2008 γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας.
7. Τις διατάξεις περί κοινής ησυχίας και την ανάγκη αποτελεσματικότερου ελέγχου της λειτουργίας των δημοσίων κέντρων με σκοπό την εξασφάλιση της δη­μόσιας τάξης και ασφάλειας.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Αρθρο 1

Ωράριο λειτουργίας

1. Από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 τα χρονι­κά όρια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως, των μπαρ, των λεσχών και των καφετεριών καθορίζονται ως ακολούθως:

α. Τις ημέρες Κυριακή έως και Πέμπτη μέχρι την 05.00 ώρα της επόμενης ημέρας. Δεν επιτρέπεται η επανα­λειτουργία αυτών πριν από την 06.00 ώρα.

β. Χωρίς χρονικό περιορισμό τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο, τις παραμονές των επίσημων αργιών, την παραμονή και την ημέρα της εορτής του τοπικού πολιούχου Αγίου όταν ισχύει και τοπική αργία, καθώς και κατά τη διάρκεια τοπικών, θρησκευτικών ή άλλων λαϊκών πανηγύρεων.

 
2. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 1011/22/19- ιβ' από 26.09.1994 απόφασης (Β' 724).

 
Αρθρο 2

Εναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο