Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-06-2008 ]

ΠΟΛ.1093/13.6.2008 Παράταση προθεσμίας του χρόνου υποβολής του « Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ» και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθάριστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν.3296/2004, για τους υποκείμενους αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. των νομών Αχαΐας και Ηλείας.

(Παράταση προθεσμίας του χρόνου υποβολής του « Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ» και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθάριστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν.3296/2004, για τους υποκείμενους αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. των νομών Αχαΐας και Ηλείας.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 13 Ιουνίου 2008
Aρ.Πρωτ.:1064740/3834/777/Α0014
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Α.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α'
ΠΟΛ. 1093
2. Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄
3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
Β.ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ '
Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ.Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3647 202 - 5
FAX : 210 3645413

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του χρόνου υποβολής του « Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ» και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθάριστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν.3296/2004, για τους υποκείμενους αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. των νομών Αχαΐας και Ηλείας.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13,14, 15, 16 και 17 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253Α').
2. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248Α'), όπως ισχύουν:
α) της παραγράφου 4 του άρθρου 54,
β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6Α').
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α'), περί αποδεικτικών εισπράξεως.
5. Τις διατάξεις των παρακάτω Αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών:
α) 1016122/338/75/0014/ΠΟΛ.1022/15.2.2005 (ΦΕΚ 244Β') και
β) 1019146/996/225/014/ΠΟΛ.1032/22.2.2006 (ΦΕΚ 284Β').

6. Την 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948Β'/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τους πρόσφατους σεισμούς στις περιοχές αυτές.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Παρατείνουμε μέχρι και 31.10.2008 τις προθεσμίες υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α.» που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 – 17 του ν. 3296/2004, οι οποίες λήγουν από 10.6.2008 μέχρι και 16.6.2008 για τους υποκείμενους αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. των νομών Αχαΐας και Ηλείας.

2. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται ανάλογα και για τις συμπληρωματικές δηλώσεις λοιπών φορολογιών, που υποβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 3296/2004, στις περιπτώσεις που κατά το άρθρο 15 του ίδιου νόμου προκύπτουν διαφορές ακαθάριστων εσόδων προς δήλωση.

3. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο