Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-06-2008 ]

Αρθρα Φορολογία ομίλων

(Φορολογία ομίλων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Φορολογία ομίλων

Του Μιχάλη Ζελενίτσα - Στελέχους του Φορολογικού Τμήματος - της Grant Thornton

Για μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από αλλοδαπή θυγατρική εταιρεία εκπίπτει, από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα και του συμπληρωματικού φόρου, το άθροισμα του ποσού του φόρου που τυχόν καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικού προσώπου, καθώς και του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος, τόσο στο επίπεδο της θυγατρικής όσο και στο επίπεδο οποιασδήποτε άλλης θυγατρικής χαμηλότερου επιπέδου του ίδιου ή άλλου κράτους με αυτήν, κατά το μέρος το οποίο αναλογεί στα πιο πάνω μερίσματα που εισπράττει η ημεδαπή μητρική εταιρεία.

Για την απόδειξη του ύψους του φόρου που έχει καταβληθεί εκτός Ελλάδος για το ποσό του διανεμόμενου μερίσματος που τελικώς κτάται από την ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία απαιτείται βεβαίωση εκδιδόμενη στη χώρα καταβολής του φόρου, από Ορκωτό Ελεγκτή ή άλλη αρμόδια αρχή της χώρας. Το ποσό φόρου που εκπίπτει σύμφωνα με την περίπτωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.

Προϋποθέσεις έκπτωσης

Σημειώνεται ότι πρέπει να πληρούνται σωρευτικά δύο προϋποθέσεις, η μητρική εταιρία να συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 15% στο κεφάλαιο της θυγατρικής από 1/1/2007 (10% από 1/1/2009 και μετά) και η εν λόγω συμμετοχή να διατηρείται επί τουλάχιστον δύο τουλάχιστον συνεχή έτη. Με τις προϋποθέσεις αυτές δεν παρακρατείται φόρος κατά την είσπραξη των μερισμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.

Εταιρεία «φορολογικά διαφανής»

Θυγατρική εταιρεία ημεδαπής μητρικής εταιρείας, η οποία έχει την έδρα της σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., δύναται να θεωρηθεί από τη χώρα μας ως φορολογικά διαφανής, αφού ληφθούν υπόψη και τα νομικά χαρακτηριστικά της, όπως απορρέουν από το δίκαιο της χώρας βάσει του οποίου έχει συσταθεί. Στην περίπτωση χαρακτηρισμού της εν λόγω θυγατρικής ως φορολογικά διαφανούς, η ημεδαπή μητρική της εταιρεία φορολογείται για το ποσοστό συμμετοχής της στα συνολικά κέρδη της θυγατρικής. Στην περίπτωση αυτή, κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου της θυγατρικής προστίθενται στα ακαθάριστα έσοδα της ημεδαπής μητρικής εταιρείας τα κέρδη που της αναλογούν κατά το ποσοστό συμμετοχής της στα κέρδη της θυγατρικής. Από το συνολικό ποσό φόρου εισοδήματος της ημεδαπής μητρικής εταιρείας εκπίπτει το ποσό του φόρου εισοδήματος της εγγονής που αναλογεί στα διανεμηθέντα από αυτήν κέρδη, τα οποία κτώνται τελικά από την ημεδαπή μητρική εταιρεία μέσω της φορολογικά διαφανούς θυγατρικής της. Tα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η εγγονή εταιρεία δεν θεωρείται φορολογικά διαφανής. Εταιρεία «φορολογικά διαφανής» είναι αυτή, της οποίας τα κέρδη φορολογούνται στο όνομα των μετόχων ή μελών της.

Παράδειγμα

Για την καλύτερη κατανόηση παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα (για χρήσεις από 2008 και μετά): Γερμανική Α.Ε., που φορολογείται με συντελεστή 29,80%, είχε κέρδη 150.000.000 ¤ και από αυτά διένειμε στη μητρική της Ιταλική Α.Ε. 50.000.000 ¤. Η τελευταία, που φορολογείται με συντελεστή 31,40%, είχε κέρδη 300.000.000 ¤ στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ως άνω κέρδη της θυγατρικής της που δεν υπάγονται σε φορολογία στην Ιταλία και από αυτά διένειμε στη μητρική της ημεδαπή Α.Ε. 90.000.000 ¤ που περιλαμβάνονται στα καθαρά κέρδη της ημεδαπής Α.Ε., τα οποία ανέρχονται σε 200.000.000 ¤. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει ότι από τα 90.000.000 ¤ που έλαβε η ημεδαπή Α.Ε. τα μεν 15.000.000 ¤ προέρχονται από τα κέρδη της Γερμανικής Α.Ε.

90000000Χ 50.000.000
         300000000

τα δε υπόλοιπα

75.000.000 ¤ προέρχονται από τα κέρδη της Ιταλικής Α.Ε. Ως ακαθάριστα έσοδα της ημεδαπής Α.Ε. λαμβάνονται τα παραπάνω ποσά κερδών μετά την αναγωγή αυτών σε μικτά ποσά. Δηλαδή, 21.367.521,37 ¤ προέρχονται από τη Γερμανική και 109.329.446,06 ¤ από την Ιταλική:

Από τη Γερμανική Α.Ε.: 15.000.000 + 15.000.000 Χ 29,80
70,20

Από την Ιταλική Α.Ε.: 75.000.000 + 75.000.000 Χ 31,40
68,60

Ο υπολογισμός του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος της ημεδαπής Α.Ε. γι΄ αυτά τα κέρδη γίνεται ως εξής:

Αναλογών φόρος (200.000.000 Χ 25%) 50000000,00

Μείον:

- Φόρος που αναλογεί στα κέρδη της Γερμανικής Α.Ε. (21.367.521,37 Χ 25%) 5.341.880,34

- Φόρος που αναλογεί στα κέρδη της Ιταλικής Α.Ε. (109.329.446,06 Χ 25%) 27.332.361,52

Οφειλόμενος φόρος 17325758,14

Ο συντελεστής φορολογίας της ημεδαπής Α.Ε είναι 25% και είναι μικρότερος από το συντελεστή 29,80% με τον οποίο φορολογήθηκαν τα κέρδη της Γερμανικής Α.Ε. και από το συντελεστή 31,40% με τον οποίο φορολογήθηκαν τα κέρδη της Ιταλικής Α.Ε, συνεπώς ο εκπιπτόμενος φόρος που αναλογεί στα κέρδη της Γερμανικής Α.Ε. και της Ιταλικής Α.Ε. περιορίζεται με την εφαρμογή ποσοστού 25%.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο