Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-05-2008 ]

Αριθμ.20876/12.5.2008 Καθορισμός περιοχών για την κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

(Καθορισμός περιοχών για την κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητραΑριθμ. 20876/12.5.2008

Καθορισμός περιοχών για την κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/τ.Α΄/3.12.2004) «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» και ειδικότερα το τρίτο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 7 του όρθρου 7, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 3631/2008 (Φ.Ε.Κ. 6/τ.Α΄/29.1.2008).

2. Τη υπ αριθμ. XR 86/2007 καταχώρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθεστώτος Περιφερειακών Ενισχύσεων του ν.3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το όρθρο 37 του ν.3522/2006, βάση του Κανονισμού (ΕΚ) 1628/2006.

3. Το όρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικό Όργανα» που κυρώθηκε με το όρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ ΑΆ 98).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 206/τ.Α΄/2007 (Φ.Ε.Κ. 232/τ.Α΄/19.9.2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/τ.Α΄/14.7.2000) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 81/20.3.2002 (Φ.Ε.Κ. 57/τ.Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

7. Την υπ  αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (Φ.Ε.Κ. 1948/τ.Β΄/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

8. Την υπ αριθμ.48519/7.11.2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την «Εφαρμογή Κανονιστικών αποφάσεων για τις πυρόπληκτες περιοχές στο πλαίσιο λειτουργίας του ν. 3299/2004, όπως ισχύει», αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

1. Αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του ν.3299/2004, όπως ισχύει, που θα υλοποιηθούν στους νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Εύβοιας καθώς στους δήμους Αιγίου, Ακράτας, Διακόπτου, Συμπολιτείας, Ερινεού και Αιγείρας της περιοχής Αιγιαλείας του νομού Αχαίας και Ελειού - Πρόνων και Λειβαθούς του νομού Κεφαλληνίας, εισάγονται προς συζήτηση στις αρμόδιες γνωμοδοτικές επιτροπές, κατ εξαίρεση της απόλυτης σειράς προτεραιότητας που προβλέπεται για τις υποβαλλόμενες προτάσεις στο 2° εδάφιο της περίπτωσης α της παρ. 7 του άρθρου 7 του νόμου αυτού.

2. Για την εισαγωγή στις αρμόδιες Γνωμοδοτικές Επιτροπές των αιτήσεων που αναφέρονται στις πυρόπληκτες περιοχές της παρ. α του άρθρου αυτού, ακολουθείται διαφορετική, απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία που έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές.

3. Η εξέταση των εν λόγω αιτήσεων δύναται να πραγματοποιείται παράλληλα με τις λοιπές επενδυτικές προτάσεις και κατά την αυτήν συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

Αρθρο 2

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι δεν θα προκύψει πρόσθετη δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων δεδομένου ότι το συνολικό ποσό της ενίσχυσης για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του ν.3299/2004, προβλέπεται από την ετήσια απόφαση καθορισμού κονδυλίων και καλύπτεται από την κατΆ έτος πίστωση που εγγράφεται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για τις επιχορηγήσεις και τις λοιπές κατηγορίες ενισχύσεων των Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Αρθρο 3

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο