Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-05-2008 ]

Αριθμ.20875/12.5.2008 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 33017/25.7.2007 απόφασης για τον «Καθορισμό των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης της κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3299/2004 και όπως αυτός ισχύει»

(Τροποποίηση της υπ αριθμ. 33017/25.7.2007 απόφασης για τον «Καθορισμό των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης της κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3299/2004 και όπως αυτός ισχύει» )

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 20875/12.5.2008

Τροποποίηση της υπ Aριθμ.33017/25.7.2007 απόφασης για τον «Καθορισμό των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης της κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3299/2004 και όπως αυτός ισχύει».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ 261/τ.Α΄/23.12.2004), όπως ισχύει και ειδικότερα το όρθρο 7, παρ. 3 και 4α αυτού.

2. Την υπ αριθμ. XR 86/2007 καταχώρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθεστώτος Περιφερειακών Ενισχύσεων του ν.3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37
του ν. 3522/2006, βάση του Κανονισμού (ΕΚ) 1628/2006.

3. Τον Κανονισμό 70/2001 Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου και ειδικότερα το Παράρτημα Ι αυτού «Ορισμός των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» (L 10/13.1.2001), όπως ισχύει.

4. Το όρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικό Όργανα» που κυρώθηκε με το όρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 206/τ.Α΄/2007 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/19.9.2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/τ.Α΄/14.7.2000) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/20.3.2002 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

8. Την υπ αριθμ.42362/Υ252/28.9.2007 (Φ.Ε.Κ. 1948/τ.Β΄/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

9. Την υπΆ αριθμ.12061/19.7.2007 (Φ.Ε.Κ. 1393/τ.Β΄/3.8.2007) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Τουριστικής Ανάπτυξης για τις «Προδιαγραφές Κέντρων Προπονητικοΰ Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ) για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του
ν.3299/2004».

10. Την υπ. Aριθμ.33017/25.7.2007 (Φ.Ε.Κ. 1292/τ.Β΄/25.7.2007) Υπουργική απόφαση «Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης της κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3299/2004», αποφασίζουμε:

Αρθρο 1


1. Η υπ Aριθμ.33017/25.7.2007 υπουργική απόφαση περί «Καθορισμού των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης» τροποποιείται ως εξής:

α. Στην παράγραφο 10α του άρθρου 1, προστίθεται περίπτωση η, ως εξής:
«η. Η μη ύπαρξη εκρεμμότητας από εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά».

β. Το α΄ εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. μονάδων μεταποίησης (βιομηχανικές ή βιοτεχνικές).
Για επενδύσεις ίδρυσης μεταποιητικών μονάδων των οποίων οι παραγωγικές δραστηριότητες κατατάσσονται στην Α1 κατηγορία σύμφωνα με την υπΆ αριθμ. Η.Π. 15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022/τ.Β΄/5.8.2002) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, εκτός των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται εντός Β.Ε.Π.Ε.
- Αδεια εγκατάστασης εκτός των εξαιρέσεων και των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται εντός Β.Ε.Π.Ε.
- Έγκριση διάθεσης υγρών αποβλήτων (όπου απαιτείται).
- Έγκριση διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την υπΆ αριθμ.11396/1546/8.7.1997 κοινή υπουργική απόφαση.

Για επενδύσεις επέκτασης υφισταμένων μεταποιητικών μονάδων.
- Αδεια λειτουργίας.
- Πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (μόνο για μονάδες εντός Περιφέρειας Αττικής), όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3325/2005.
- Για τις επενδύσεις που κατατάσσονται στην Α1 κατηγορία, έγκριση της επέκτασης με τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης, εκτός των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες εντός Β.Ε.Π. Ε. και των εξαιρέσεων όταν αφορά μόνο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Για επενδύσεις μετεγκατάστασης υφισταμένων μεταποιητικών μονάδων.
- Υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι δεν επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με την παράγραφο 6 του όρθρου 8 του ν.3325/2005.

Για επενδύσεις εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μεταποιητικών μονάδων (βιομηχανίες - βιοτεχνίες).
- Αδεια εγκατάστασης εκσυγχρονισμού».

γ. Η υποπερίπτωση i της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής:
«i. Αιολικών Σταθμών.

- Αδεια Παραγωγής ή βεβαίωση εξαίρεσης σύμφωνα με το ν.3468/2006.
- Προσφορά σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο».

δ. Στην περίπτωση δ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 προστίθεται υποπερίπτωση iv ως εξής:
«iv. Κέντρα Προπονητικού - Αθλητικού Τουρισμού.
- Έγκριση Σκοπιμότητας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του EOT.
- Έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου.
- Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης».

ε. Η υποπερίπτωση i της περίπτωσης ε της παραγράφου 4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«i. από ιδιωτικούς φορείς.
- Έγκριση χωροθέτησης από τον Οργανισμό Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τις κατά τόπους ΠΕΧΩ.
- Συμβόλαιο κυριότητας του οικοπέδου εγκατάστασης εφόσον ο Σταθμός ιδρύεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο και με την προϋπόθεση ότι ήδη έχει αποκτηθεί από το φορέα της επένδυσης. Στην περίπτωση που ο Σταθμός ιδρύεται στον υπόγειο χώρο της ιδιοκτησίας, το Συμβόλαιο κυριότητας θα πρέπει να συνοδεύεται και από την σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας που θα πρέπει να έχει συνταχθεί και η οποία θα περιγράφει τους χώρους και τα διαμερίσματα τα οποία θα περιλαμβάνει ο σταθμός
(Αρθρο 9 παραγρ. 2 του ν.2052/1994).
- Σχέδιο σύμβασης παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου που θα ιδρυθεί ο σταθμός πολυετούς διάρκειας (μίσθωση για τουλάχιστον 15 έτη) στην περίπτωση που ο σταθμός ιδρύεται σε μη ιδιόκτητο ακίνητο.
- Αδεια ίδρυσης του σταθμού αυτοκινήτων Δημόσιας χρήσης που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία, Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικεία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
- Αδεια ίδρυσης σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων ή σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων, όπως θα προσδιορισθεί στο θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2. Τα ειδικά δικαιολογητικά του άρθρου 2 της 33017/25.7.2007 υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης........», τα οποία για την έκδοση τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες απαιτείται αποδεδειγμένα η κυριότητα του γηπέδου, δεν υποβάλλονται από τις μικρές
επιχειρήσεις, ως συνοδευτικά της αίτησης υπαγωγής, εφόσον στις ενισχυόμενες επενδυτικές τους δαπάνες περιλαμβάνεται και η αγορά του γηπέδου αυτού.
3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του ν.3299/2004, όπως ισχύει, κατά την εξέταση των αιτημάτων δύνανται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να ζητούν από τους φορείς των επενδύσεων και προς υποβοήθηση του έργου τους την προσκόμιση τυχόν πρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών π.χ. αντίγραφα σχεδίων που έχουν κατατεθεί σε άλλες υπηρεσίες για χορήγηση αδειών κλπ.

Αρθρο 2


Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπΆ αριθμ. 33017/25.7.2007 (Φ.Ε.Κ. 1292/τ.Β΄/25.7.2007) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης της κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3299/2004».

Αρθρο 3


Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Αρθρο 4

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο