Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-06-2008 ]

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/119/2.6.2008 Αντιμετώπιση θεμάτων χορήγησης Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε εργοδότες, οι οποίοι έως 31/5/08 ασφάλιζαν το προσωπικό τους στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Η.Ε.)

(Αντιμετώπιση θεμάτων χορήγησης Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε εργοδότες, οι οποίοι έως 31/5/08 ασφάλιζαν το προσωπικό τους στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Η.Ε.))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242 - 246
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]
Αθήνα 2/6/2008
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/119
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : «Αντιμετώπιση θεμάτων χορήγησης Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε εργοδότες, οι οποίοι έως 31/5/08 ασφάλιζαν το προσωπικό τους στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Η.Ε.)»

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 33/08.
Όπως σας γνωστοποιήσαμε με την ως άνω σχετική εγκύκλιο, με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58/3-4-08 τ.Α'), από 1/6/08 το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Η.Ε.) εντάχθηκε στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.).

Από την ως άνω ημερομηνία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας του ταμείου περιέχονται στο Ε.Τ.Ε.ΑΜ., ως καθολικό διάδοχο αυτού.

Με την Φ20021/12403/579/6-6-03 Υπουργική Απόφαση (σχετ. η 43/26-6-03 εγκ. της Δ/νσης) προβλέπεται η βεβαίωση και είσπραξη εσόδων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.. Η εν λόγω Υ.Α. έχει εφαρμογή εν προκειμένω σύμφωνα με το άρθρο 52 και τις παραγράφους 1, 4 και 5 του άρθρου 53 του Ν.3655/08.
Προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα που αφορούν χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας παρέχονται οι παρακάτω οδηγίες :

Στους ως άνω εργοδότες θα χορηγούνται βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας (υποδ. 1 εγκ. 102/01) με τη χειρόγραφη διαδικασία, μετά από αίτησή τους στο Υποκ/μα - Παρ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που υπάγεται η έδρα τους, εφόσον, εκτός των λοιπών δικαιολογητικών, προσκομίσουν εν ισχύ Υπηρεσιακό Σημείωμα (συν/νο υπόδειγμα) από το τέως Τ.Ε.Α.Η.Ε., από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών του Ταμείου μέχρι 31/5/08. Το προαναφερόμενο Υπηρεσιακό Σημείωμα από το Τ.Ε.Α.Η.Ε. θα εκδίδεται κατόπιν σχετικής αιτήσεως των εργοδοτών στην υπηρεσία εσόδων του Ταμείου (Δ/νση : Διδότου 30, 10680 Αθήνα, τηλ. : 210 3619841 fax : 210 3607943).

Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής προς το Τ.Ε.Α.Η.Ε., που έχει βεβαιωθεί πριν την 1/6/08 και εξοφλείται τμηματικά, χωρίς να υφίσταται οφειλή προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η χορηγούμενη βεβαίωση θα αναγράφει τις προβλεπόμενες παρακρατήσεις κατά τα γνωστά (ειδικά σ΄ αυτή την περίπτωση το ποσοστό παρακράτησης για δανειοδότηση από Τραπεζικά και Πιστωτικά Ιδρύματα, που θα αναγράφεται στη βεβαίωση, θα είναι πάντοτε 2%).

Εάν ο εργοδότης έχει οφειλή και στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., την οποία επίσης εξοφλεί τμηματικά, στην βεβαίωση θα αναγράφεται ως ποσό παρακράτησης για την είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. το συνολικό ποσό που προκύπτει από τις δύο ρυθμίσεις (το τετραπλάσιο της δόσης που προβλέπεται για την εξόφληση της οφειλής προς το Τ.Ε.Α.Η.Ε. και το τετραπλάσιο της δόσης που προβλέπεται για την εξόφληση της οφειλής προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.), ενώ ως ποσοστό παρακράτησης για τη δανειοδότηση από Τραπεζικά και Πιστωτικά Ιδρύματα θα αναγράφεται αυτό που προβλέπεται από την απόφαση ρύθμισης των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εάν η οφειλή προς το Τ.Ε.Α.Η.Ε. δεν είναι ρυθμισμένη θα χορηγείται βεβαίωση οφειλής (υπόδ. 2 εγκ. 102/01) με το σύνολο της οφειλής αυτής καθώς και της τυχόν συνολικής οφειλής (ρυθμισμένης ή μη) προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..
Η διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων θα είναι αυτή που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ανάλογα με την ύπαρξη ή μη οφειλών τόσο προς το Τ.Ε.Α.Η.Ε. όσο και το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., με τη ρύθμισή τους ή μη. (εγκ. 81/03, κεφ. 2).

Για την ρύθμιση των λοιπών θεμάτων θα ακολουθήσει εγκύκλιος διαταγή από την υπηρεσία μας.
Συν/να : 2 φύλλα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΔΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο