Σχόλια

Καταργήθηκε με την Α.Δ. 2/2011

Συνημμένα

- .doc

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-05-2008 ]

Αρ. Πρωτ. Α2- 3334/21.5.2008 Ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο επιβολής των χρηματικών προστίμων σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 3377/05, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3557/07, στους παρα-βάτες του άρθρου 9 του Κεφαλαίου 1 της 14/89 Α.Δ, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του με την 3/08 Α.Δ.

(Ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο επιβολής των χρηματικών προστίμων σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 3377/05, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3557/07, στους παρα-βάτες του άρθρου 9 του Κεφαλαίου 1 της 14/89 Α.Δ, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του με την 3/08 Α.Δ.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 21 - 5- 2008
Αρ. Πρωτ. Α2- 3334
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΕΙΣ:ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΠΟΤΩΝ,
ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΩΝ,
ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 Τ.Κ. 10181
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ : 210-3837290
ΑΡ. ΦΑΞ : 210-3842642/3840752

ΘΕΜΑ : «Ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο επιβολής των χρηματικών προστίμων σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του 'Aρθρου 29 του ν. 3377/2005, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 'Aρθρου 15 του ν. 3557/2007, στους παραβάτες του 'Aρθρου 9 του Κεφαλαίου 1 της Α.Δ.14/1989, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του με την 3/08 Α.Δ.»

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/05).
2. Το Π.Δ. 397/88 (ΦΕΚ 185/Α/88) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν.Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/96) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας-Ενέργειας-Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
5. Το Π.Δ. 122/04 (ΦΕΚ 85/Α/17-03-2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
6. Την Κ.Υ.Α. Δ15/Α/Φ19/19955/08-10-2007 του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο».
7. Την παράγρ. 5 του 'Aρθρου 29 του Ν. 3377/05 (ΦΕΚ 202/Α/05) «Αρχές και Κανό-νες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του ε-μπορίου και της αγοράς-Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης», όπως αντικαταστάθηκε με το 'Aρθρο 15 του Ν. 3557/07 (ΦΕΚ 100/Α/14-05-2007) «Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α΄) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 «Περί υπο-χρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331/ΑΆ) και άλλες διατάξεις».
8. Την Α.Δ. 14/89 «Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι 16-2-89», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την Α.Δ 3/08 «Τροποποίηση του 'Aρθρου 9 της Α.Δ 14/89, σχετικά με υποβολή τιμοκαταλόγων και προαναγγελία μεταβολής των τιμών και άλλες ρυθμίσεις».
10. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

'Aρθρο 1
Φορέας επιβολής των χρηματικών προστίμων

Mε απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε εφαρμογή του 'Aρθρου 29 παράγρ. 5 του Ν. 3377/05, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 'Aρθρου 15 του Ν. 3557/2007, επιβάλλονται τα χρηματικά πρόστιμα του 'Aρθρου 3 της παρούσας απόφασης σε όσους παραβαίνουν το 'Aρθρο 9 του Κεφαλαίου 1 της Α.Δ.14/1989 Αγορανομικής Διάταξης «Υποβολή τιμοκαταλόγων- Προαναγγελία μεταβολής των τιμών και άλλες ρυθμίσεις».


'Aρθρο 2
Αρμόδιες Υπηρεσίες – Ελεγκτικά όργανα

Αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή της παρούσας είναι :
1. Οι Δ/σεις Τιμών Τροφίμων-Ποτών, Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων-Φαρμάκων και Τιμών Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2. Οι Υπηρεσίες Εμπορίου των Ν.Α Χώρας, εφόσον η συνδρομή τους ζητηθεί από τις Υπηρεσίες της παραπάνω παραγράφου (1).
3. Αρμόδια ελεγκτικά όργανα είναι οι εντεταλμένοι υπάλληλοι των υπηρεσιών των παραγράφων (1) και (2) του παρόντος 'Aρθρου.

'Aρθρο 3
Επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα

Καθορίζουμε για τις βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεταιριστικά εργοστάσια παραγωγών και εισαγωγικές επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης καθώς και για τις εταιρείες παροχής Υπηρεσιών το ύψος του επιβαλλομένου χρηματικού προστίμου ως εξής :
1. Χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000 ) ευρώ, σε περίπτωση εφαρμογής των τιμών πώλησης των προϊόντων τους ή των εμπορευμάτων τους ή των Υπηρεσιών τους, κατά περίπτωση που προαναγγέλθηκαν με τους τιμοκαταλόγους που υπέβαλαν στο Υπουργείο, πριν από την εκπνοή της χρονικής περιόδου των (10) ημερών.
2. Χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000 ) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής των τιμοκαταλόγων τους .Εάν μετά από έγγραφο της Υπηρεσίας δεν υποβληθούν οι τιμοκατάλογοι, τότε επιβάλλεται και πρόστιμο χίλια (1.000) ευρώ ανά κωδικό
προϊόντος ή εμπορεύματος ή Υπηρεσίας, κατά περίπτωση, που εμπεριέχεται στους εφαρμοσθέντες τιμοκαταλόγους.
3. Χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ ανά κωδικό προϊόντος ή εμπορεύματος ή Υπηρεσίας, κατά περίπτωση, όταν δεν υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες της παρ. 1 του 'Aρθρου 2 της παρούσης, τα προβλεπόμενα αναλυτικά κοστολόγια που υποχρεούνται να καταρτίζουν, μέσα στην προθεσμία που θα ορίζεται σε έγγραφο των Υπηρεσιών αυτών.

4. Χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων σχετικών με τα κοστολόγια και τις εκμεταλλεύσεις των εταιρειών, που ζητούνται εγγράφως από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες, ορίζοντας και τον χρόνο υποβολής των.

'Aρθρο 4
Υποχρεώσεις Υπηρεσιών Εντολές ελέγχου

1. Οι Υπηρεσίες της παραγρ. 1 του 'Aρθρου 2 της παρούσας, κατά την άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων μπορούν :
α) Να απευθύνουν έγγραφα προς βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεταιριστικά εργοστάσια παραγωγών και εισαγωγικές επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης προκειμένου να υπο-βάλλουν αναλυτικά κοστολόγια συνοδευμένα με τα παραστατικά στοιχεία τους που αποδεικνύουν το κόστος κάθε προϊόντος.
β) Να απευθύνουν έγγραφα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της παραγρ. 2 του 'Aρθρου 2 της παρούσας προκειμένου να ελέγξουν στα διοικητικά τους όρια την εφαρμογή του 'Aρθρου 9 του Κεφαλαίου 1 της Α.Δ. 14/89 και να συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρούσας.
γ) Να συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου αποτελούμενα τουλάχιστον από δύο υπαλλήλους, ως εξής :
αα) Να εφοδιάζουν τα κλιμάκια με το έντυπο «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία των ελεγκτών, το αντικείμενο ελέγχου και τα στοιχεία της ελεγχόμενης επιχείρησης, με την ένδειξη «εφαρμογή του 'Aρθρου 9 του Κεφαλαίου 1 της Α.Δ.14/191989», η ημερομηνία έκδοσης και η υπογραφή του προϊσταμένου της υπηρεσίας.
ββ) Να εφοδιάζουν τα κλιμάκια με το έντυπο «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2) Οι Υπηρεσίες της παραγράφου 2 του 'Aρθρου 2 υποχρεούνται όπως το αργότερο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» να υποβάλλουν αντίγραφο αυτής στις Υπηρεσίες της παραγρ.1 του 'Aρθρου 2 της παρούσας.

'Aρθρο 5
Υποχρεώσεις των ελεγκτικών οργάνων

1. Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι της παραγράφου 3 του 'Aρθρου 2 της παρούσας, υποχρεούνται όπως επιδεικνύουν την «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ».
2. Συντάσσουν και συμπληρώνουν όλα τα πεδία του εντύπου «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» η οποία υπογράφεται κατά περίπτωση από τον Φορέα της επιχείρησης ή από υπάλληλο που την εκπροσωπεί, με την ολοκλήρωση του ελέγχου.
3. Η «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» συντάσσεται σε δύο αντίτυπα εκ των οποίων το πρωτότυπο με ευθύνη των ελεγκτικών οργάνων υποβάλλεται την επόμενη στην εκδούσα την εντολή ελέγχου Υπηρεσία, το δε άλλο παραδίδεται στον ελεγχόμενο.


'Aρθρο 6
Εισήγηση της Υπηρεσίας για την επιβολή του προστίμου-Χρόνος
έκδοσης αποφάσεων επιβολής χρηματικών προστίμων

1. Οι Δ/νσεις Τιμών Τροφίμων-Ποτών, Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων- Φαρμάκων και Τιμών Παροχής Υπηρεσιών, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία διαπίστωσης των παραβάσεων του 'Aρθρου 3 της παρούσας, υποβάλλουν στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου έγγραφη εισήγηση σχετικά με την υπόθεση της παράβασης.
2. Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου «Επιβολή χρηματικού προστίμου» εκδίδονται το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή ενώπιόν του της ανωτέρω εισήγησης.
3. Οι ανωτέρω αποφάσεις επιδίδονται στον ενδιαφερόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ('Aρθρο 155).

'Aρθρο 7
Ειδικότερες διατάξεις, που αφορούν τον ελεγχόμενο

1. Πέραν των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων του 'Aρθρου 3 της παρούσας, επιβάλλονται και οι ποινικές κυρώσεις, που προβλέπονται από τις παραγράφους 14, 15 και 16 του 'Aρθρου 30 του Αγορανομικού Κώδικα κατά περίπτωση.
2. Κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρεί προσφυγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ,σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Μετά την άσκηση του εμπρόθεσμου, ως άνω, ένδικου μέσου, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται όπως, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης στο Δικαστήριο της προσφυγής, υποβάλλει στις ανωτέρω Δ/νσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, αντίγραφο της προσφυγής και επίσημη πιστοποίηση του Δικαστηρίου για το εμπρόθεσμο αυτής.
Η υποβολή των ως άνω στοιχείων αποδεικνύεται, είτε μέσω του πρωτοκόλλου των εν λόγω Υπηρεσιών, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας, είτε μέσω ηλεκτρονικής μορφής, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 8 του 'Aρθρου 9 του Κεφαλαίου 1 της Α.Δ.14/1989.

'Aρθρο 8
Διαδικασίες για βεβαίωση του προστίμου από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

1. Εφόσον η προσφυγή του 'Aρθρου 7 της παρούσης ασκηθεί εμπρόθεσμα, η αρμόδια Υπηρεσία κινεί τις διαδικασίες προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για βεβαίωση του 20% του επιβληθέντος προστίμου .
2. Στην περίπτωση που η προσφυγή δεν είναι εμπρόθεσμη ή δεν ασκηθεί τέτοια από τον ενδιαφερόμενο ή ο τελευταίος δεν τηρήσει την υποχρέωση που απορρέει από την παράγραφο 3 του 'Aρθρου 7 της παρούσας, η Υπηρεσία κινεί τις διαδικασίες προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ για βεβαίωση εξ ολοκλήρου του επιβληθέντος προστίμου.
3. Τα χρηματικά πρόστιμα, που ορίζονται στο 'Aρθρο 3 της παρούσας, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Δ. 356/74) και αποδίδονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.


'Aρθρο 9
Ειδική δέσμευση των υπόχρεων επιχειρήσεων του
'Aρθρου 9 της Α.Δ 14/89, απέναντι στις Υπηρεσίες της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

1. Τα έγγραφα του εδαφίου α της παραγράφου 1 του 'Aρθρου 4 της παρούσας, γνωστοποιούνται με τηλεομοιοτυπία ,ή με ηλεκτρονική μορφή, ή μέσω ΕΛΤΑ με την ένδειξη «Συστημένο- Με απόδειξη».
2. Οι παραλήπτες υποχρεούνται να απαντήσουν με την ένδειξη «Παραλήφθηκε το υπΆ αριθμ………………….έγγραφό σας» το αργότερο μέσα σε μία (1) εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία λήψης του εγγράφου με Ε-ΜΑΙL (ηλεκτρονική μορφή), στις αρμόδιες Υπηρεσίες της παράγρ. 8 του 'Aρθρου 9 της Α.Δ14/89., κατά περίπτωση.
3. Η άρνηση του υπόχρεου να ανταποκριθεί στην υποχρέωση της ως άνω παραγράφου 2 ισοδυναμεί με άρνηση υποβολής των ζητηθέντων στοιχείων και μετά την εκπνοή της προθεσμίας, που τέθηκε με το έγγραφο επιβάλλεται το χρηματικό πρόστιμο της παραγράφου 3 του 'Aρθρου 3 της παρούσας.

'Aρθρο 10

1. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στο Φ.Ε.Κ.
2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ημερή-σιο τύπο.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓ. ΒΛΑΧΟΣ


Συνημμένα

- .doc


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο