Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-05-2008 ]

Αριθ. Πρωτ. Σ64/6/20.5.2008 Αναπροσαρμογή των συντάξεων, των κατωτάτων ορίων, των ορίων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και του ανωτάτου ορίου σύνταξης για το έτος 2008» . Με την παρούσα Εγκύκλιο, σας κοινοποιούμε τη με αρ. πρωτ.Φ11321/9825/799/5-5-08 (ΦΕΚ 827/τ.Β΄/9-5-08) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας κ΄ Οικονομικών και Απασχόλησης κ΄ Κοινωνικής Προστασίας και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

(Αναπροσαρμογή των συντάξεων, των κατωτάτων ορίων, των ορίων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και του ανωτάτου ορίου σύνταξης για το έτος 2008» . Με την παρούσα Εγκύκλιο, σας κοινοποιούμε τη με αρ. πρωτ.Φ11321/9825/799/5-5-08 (ΦΕΚ 827/τ.Β΄/9-5-08) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας κ΄ Οικονομικών και Απασχόλησης κ΄ Κοινωνικής Προστασίας και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)Αθήνα 20 / 5 / 2008

Αριθ. Πρωτ. Σ64/6/20.5.2008
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ:39
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Μ.Παναγοπούλου
Αριθμ.Τηλεφώνου:2105215191
FAX:2105228747
e-mail : [email protected]

ΘEMA: « Αναπροσαρμογή των συντάξεων, των κατωτάτων ορίων, των ορίων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και του ανωτάτου ορίου σύνταξης για το έτος 2008» .
Με την παρούσα Εγκύκλιο, σας κοινοποιούμε τη με αρ. πρωτ.Φ11321/9825/799/5-5-08 (ΦΕΚ 827/τ.Β΄/9-5-08) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας κ΄ Οικονομικών και Απασχόλησης κ΄ Κοινωνικής Προστασίας και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Με την κοινοποιούμενη απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.2606/1998, για το έτος 2008 χορηγείται αύξηση στο συνολικό
ποσό των συντάξεων και στα κατώτατα όρια που καταβάλλουν οι φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης του
α΄εδαφίου του άρθρου 66 του Ν. 2084/92, σε ποσοστό:

α) 3% από 1/1/2008 επί του ποσού των συντάξεων όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την 31/12/2007 και

β) 2% από 1/10/2008 επί του ποσού των συντάξεων όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί την 30/9/2008.
Έπειτα από τα ανωτέρω, τα όρια των ημερήσιων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1/1/2008 και από 1/10/2008 διαμορφώνονται σύμφωνα με τους συνοδευτικούς πίνακες 3 και 4.

2. Η ανωτέρω αύξηση 3% θα χορηγηθεί από 1/1/2008 σε όσους ήταν συνταξιούχοι την 31/12/2007, καθώς και σε εκείνους των οποίων οι σχετικές συνταξιοδοτικές αποφάσεις εκδόθηκαν μετά την 1/1/2008, με ημερομηνία έναρξης συνταξιοδοτήσεώς τους πρίν από την 31/12/2007.

Επίσης θα χορηγηθεί αύξηση 2% από 1/10/2008 σε όσους θα είναι συνταξιούχοι την 30/9/2008, καθώς και σε εκείνους των οποίων οι σχετικές συνταξιοδοτικές αποφάσεις θα εκδοθούν μετά την 1/10/2008, με ημερομηνία έναρξης σνταξιοδοτήσεώς τους πριν από την 30/9/2008.

3. Για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης από 1/1/2008 και 1/10/2008 θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

α) Τα νέα πλήρη Κ.Ο. συντάξεων και οι προσαυξήσεις των Κ.Ο. για σύζυγο, τέκνα και απόλυτη αναπηρία, όπως αυτά αναφέρονται στους συνοδευτικούς πίνακες 1 και 2.

β) Όπως είναι γνωστό, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των διπλοσυνταξιούχων μητέρων με ανήλικα παιδιά που δεν εργάζονται, των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου ή ειρηνικής περιόδου και των επιδοματούχων παραπληγικών, τα Κ.Ο. δεν χορηγούνται στους λοιπούς διπλοσυνταξιούχους. Διπλοσυνταξιούχοι θεωρούνται και οι συνταξιούχοι που έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα σε δεύτερη σύνταξη, δηλαδή έχει επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, έστω και αν δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους. Στις περιπτώσεις που υπάρχει θεμελιωμένο δικαίωμα για πλήρη σύνταξη γήρατος σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ασφάλισης μισθωτών, δεν χορηγείται το Κ.Ο. από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αντίθετα, όταν το θεμελιωμένο δικαίωμα αφορά μειωμένη σύνταξη, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταβάλλει το Κ.Ο. όπως και στην περίπτωση των ασφαλισμένων σε φορείς αυτοτελώς απασχολουμένων, εφόσον συνεχίζουν την άσκηση του επαγγέλματός τους.

γ) Υπενθυμίζουμε ότι οι συνταξιούχοι που δικαιούνται Κ.Ο. σύνταξης γήρατος και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους οι άνδρες και το 60ο οι γυναίκες, εφόσον αναλάβουν εργασία ασφαλιστέα σε φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών αρμοδιότητας του
Υ.Α.Κ.Π. δεν δικαιούνται το Κ.Ο. , αλλά μόνο το ποσό της σύνταξης που προκύπτει από τις οργανικές διατάξεις. Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω ορίων ηλικίας, επαναχορηγείται το Κ.Ο.

δ ) Για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης που θα καταβληθεί στους συνταξιούχους, σε περίπτωση μεταβολής των ασφαλιστικών στοιχείων ( είτε αυξητική είτε μειωτική ) ή σε περίπτωση μεταβίβασης της σύνταξης σε μέλη οικογενείας λόγω θανάτου, εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις εγκυκλίους 20/83 και 38/83 για την ΑΤΑ.

4. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι, εφόσον δεν επαναλαμβάνονται οι περιοριστικές διατάξεις της παρ.4 του β΄ εδαφίου του Ν.1584/86, οι οποίες αναφέρονται στην καταβολή της Α.Τ.Α. από μία πηγή, όταν πρόκειται για συνταξιούχους που λαμβάνουν ποσό σύνταξης άνω των 146,74 Ευρώ το μήνα και, συγχρόνως, απασχολούνται ως μισθωτοί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοί οι συνταξιούχοι μπορούν να λάβουν τη σχετική αύξηση και από τις δύο πηγές.

5. Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2042/92, το καθαρό ποσό σύνταξης ή το άθροισμα των καθαρών ποσών συντάξεων που δικαιούται κάθε άμεσος ή έμμεσος συνταξιούχος από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή οποιονδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της 22ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά.
Μετά την αύξηση των ορίων μισθών ,καθώς και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων για το έτος 2008, αυτό το ποσό ανέρχεται σε 3.608,00 Ευρώ από 1/1/2008 και σε 3680,00 Ευρώ από 1/10/2008.


ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1
ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1/1/2008,
όπως αυτά διαμορφώνονται προκειμένου να υπάρχει ταύτιση με την Η.ΔΙ.Κ.Α.ΑΕ.
Βασικό: 477,29
Προσαύξηση για σύζυγο: 35,81
Προσαύξηση για παιδί (μέχρι τρία): 23,91
Αύξηση: 3%
Α. Με σύζυγο και παιδιά. 

Κατηγορία Βασικό Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. µε Κ.Ο. µε Κ.Ο.
Σύνταξης (χωρίς µε σύζυγο σύζυγο µε σύζυγο
προσαυξήσεις) σύζυγο και 1 και και 3 παιδιά
παιδί 2 παιδιά        
Γήρατος 477,29 513,1 537,01 560,77 584,61
Αναπηρίας 477,29 513,1 537,01 560,77 584,61
Μελών 429,57 - - - -
Οικογενείας          

Β. Με παιδιά χωρίς σύζυγο.

Κατηγορία Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο.
Σύνταξης µε 1 παιδί µε 2 παιδιά µε 3 παιδιά
Γήρατος 501,2 524,96 548,8
Αναπηρίας 501,2 524,96 548,8

Γ. Απόλυτη αναπηρία.
Γήρατος: 238,64
Αναπηρίας: 238,64
Μελών Οικογένειας: 214,79
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 2
ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1/10/2008,
όπως αυτά διαµορφώνονται προκειµένου να υπάρχει ταύτιση µε την Η.∆Ι.Κ.Α.ΑΕ.
 

Κατηγορία Βασικό Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. µε Κ.Ο. µε Κ.Ο.
Σύνταξης (χωρίς µε σύζυγο σύζυγο µε σύζυγο
προσαυξήσεις) σύζυγο και 1 και και 3 παιδιά
παιδί 2 παιδιά        
Γήρατος 486,84 523,37 547,76 571,99 596,31
Αναπηρίας 486,84 523,37 547,76 571,99 596,31
Μελών 438,16 - - - -
Οικογενείας          


Β. Με παιδιά χωρίς σύζυγο.
 

Κατηγορία Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο.
Σύνταξης µε 1 παιδί µε 2 παιδιά µε 3 παιδιά
Γήρατος 511,23 535,46 559,78
Αναπηρίας 511,23 535,46 559,78


Γ. Απόλυτη αναπηρία.
Γήρατος: 243,42
Αναπηρίας: 243,42
Μελών Οικογένειας: 219,08

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 3
Από 1/1/08 έως 30/9/08

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΣΦ/ΚΗ Τ.Η.
ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΛΑΣΗ ΕΥΡΩ
0,00-11,52 10,84
11,53-13,70 13,04
13,71-16,30 15,68
16,31-19,16 18,01
19,17-21,91 20,82
21,92-24,74 23,64
24,75-27,38 26,24
27,39-29,78 28,81
29,79-32,56 31,49
32,57-34,93 10η 34,01
34,94-38,39 11η 36,40
38,40-41,61 12η 39,66
41,62-45,27 13η 43,20
45,28-48,79 14η 46,88
48,80-52,12 15η 50,11
52,13-55,44 16η 53,53
55,45-58,57 17η 56,70
58,58-61,79 18η 59,90
61,80-65,14 19η 63,16
65,15-68,12 20η 66,21
68,13-71,02 21η 69,26
71,03-74,20 22η 72,16
74,21-77,70 23η 75,56
77,71-81,29 24η 79,16
81,30-84,82 25η 82,69
84,83-88,34 26η 86,21
88,35-91,73 27η 89,74
91.74-95,38 28η 93,08
0,00-7,87 1η ΕΙ∆ΙΚΗ 7,87

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 4
Από 1/10/08 έως 31/12/08
 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΣΦ/ΚΗ Τ.Η.
ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΛΑΣΗ ΕΥΡΩ
0,00-11,75 11,06
11,76-13,97 13,3
13,98-16,63 15,99
16,64-19,54 18,37
19,55-22,35 21,24
22,36-25,23 24,11
25,24-27,93 26,76
27,94-30,38 29,39
30,39-33,21 32,12
33,22-35,63 10η 34,69
35,64-39,16 11η 37,13
39,17-42,44 12η 40,45
42,45-46,18 13η 44,06
46,19-49,77 14η 47,82
49,78-53,16 15η 51,11
53,17-56,55 16η 54,6
56,56-59,74 17η 57,83
59,75-63,03 18η 61,1
63,04-66,44 19η 64,42
66,45-69,48 20η 67,53
69,49-72,44 21η 70,65
72,45-75,68 22η 73,6
75,69-79,25 23η 77,07
79,26-82,92 24η 80,74
82,93-86,52 25η 84,34
86,53-90,11 26η 87,93
90,12-93,56 27η 91,53
93,57-97,29 28η 94,94
0,00-8,03 1η ΕΙ∆ΙΚΗ 8,03

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο