Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-02-1989 ]

Α.Δ.14/1989 Αγορανομικής Διάταξης Α.Δ. 14-1989

(Αγορανομικής Διάταξης Α.Δ. 14-1989)

Κατηγορία: Λοιπά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΆΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ
Με την παρούσα, τροποποιούμε και κωδικοποιούμε εκ νέου όλες τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις, που εκδόθηκαν μέχρι και την 14-5-09, συμπεριλαμβανομένης και της Α.Δ 14/89 «Περί κωδικοποιήσεως Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και 16-2-89», ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΚΕΡΔΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Κατάταξη αντικειμένων, παροχών και ειδών βιοτικών αναγκών σε αγορανομικές κατηγορίες
1.    Κατατάσσουμε τα παρακάτω αντικείμενα, είδη βιοτικών αναγκών και παροχές υπηρεσιών, σε ελεγχόμενα για υπερβολικό κέρδος και σε διατιμημένα ή ελεγχόμενου κέρδους.
2.    Σε όσα από τα είδη δεν ορίζεται ρητά η προέλευση τους θεωρούνται προέλευσης είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού.
3.    Αντικείμενα, παροχές και είδη βιοτικής ανάγκης, τα οποία δεν αναφέρονται ρητά στην κατηγορία «Ελεγχόμενα για υπερβολικό κέρδος» ή στην κατηγορία «Διατιμημένα ή ελεγχομένου κέρδους», θεωρούνται ότι ανήκουν στην κατηγορία «Μη ελεγχόμενα».
α)    Ελεγχόμενα για υπερβολικό κέρδος
α1)    Λαχανικά και φρούτα, όπως αυτά ρητά κατονομάζονται παρακάτω:
-    Αχλάδια, μήλα, πορτοκάλια, μανταρίνια και λεμόνια, νωπά και κατεψυγμένα σε χύμα-συσκευασμένη-τυποποιημένη μορφή.
-    Πατάτες σε αποφλοιωμένη, τεμαχισμένη και προτηγανισμένη μορφή.
-    Νωπά λαχανικά και φρούτα, που τυποποιούνται και συσκευάζονται σε κλειστή οικογενειακή συσκευασία, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας, με εξαίρεση τη νωπή τομάτα, που άσχετα αν πληροί τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις των εν λόγω αποφάσεων, υπάγεται στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους ειδών μόνο ως προς τις λιανικές τιμές της.
α2)    Παιδικές τροφές γενικά, που παράγονται στη χώρα μας ή εισάγονται από άλλες χώρες, δηλαδή τροφές βρεφών και νηπίων, οι οποίες λόγω της ειδικής σύνθεσής τους ή του ειδικού τρόπου παρασκευής τους, διακρίνονται σαφώς από τα τρόφιμα συνηθισμένης κατανάλωσης, ανταποκρίνονται στον δηλούμενο διατροφικό προορισμό τους, φέρονται στην κατανάλωση με τρόπο που υποδηλώνει την καταλληλότητά τους για το σκοπό αυτό και για την κυκλοφορία των οποίων απαιτείται έγκριση του Α.Χ.Σ. και του Ε.Ο.Φ., ως προς τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές τιμές πώλησης και ως προς τις χονδρικές τιμές πώλησης από εισαγωγείς-αντιπροσώπους, εισαγωγείς και χονδρεμπόρους.  
β)    Διατιμημένα ή ελεγχομένου κέρδους
β1)    Λαχανικά και φρούτα νωπά και κατεψυγμένα, συμπεριλαμβανομένης και της νωπής τομάτας, η οποία άσχετα αν τυποποιείται και συσκευάζεται σε κλειστή οικογενειακή συσκευασία σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας, υπάγεται στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους ειδών μόνο ως προς τις λιανικές τιμές της, εξαιρουμένων των λαχανικών και φρούτων, που κατά τα ως άνω κατατάσσονται στην κατηγορία «Ελεγχόμενα για υπερβολικό κέρδος»
β2)    Παιδικές τροφές γενικά που παράγονται στη χώρα μας ή εισάγονται από άλλες χώρες, δηλαδή τροφές βρεφών και νηπίων, οι οποίες λόγω της ειδικής σύνθεσής τους ή του ειδικού τρόπου παρασκευής τους διακρίνονται σαφώς από τα τρόφιμα συνηθισμένης κατανάλωσης, ανταποκρίνονται στο δηλούμενο διατροφικό προορισμό τους και φέρονται στην κατανάλωση με τρόπο που υποδηλώνει την καταλληλότητά τους για τον σκοπό αυτό και για την κυκλοφορία των οποίων απαιτείται έγκριση του Α.Χ.Σ. και του Ε.Ο.Φ., ως προς τις τιμές λιανικής πώλησης.
β3)    Φαρμακευτικά σκευάσματα και ιδιοσκευάσματα για ανθρώπινη χρήση
β4)    Φαρμακευτικές πρώτες ύλες
4.    Κατατάσσουμε στην κατηγορία «Διατιμημένα ή ελεγχομένου κέρδους» το είδος «πατάτες» ανεξάρτητα από την προέλευσή τους και άσχετα αν κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά σε χύμα μορφή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συσκευασμένες ή τυποποιημένες, ακόμη και αν συσκευάζονται ή τυποποιούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των αποφάσεων του Υπουργείου Γεωργίας που αναφέρονται παραπάνω.
5.    Τα παρακάτω είδη και παροχές υπηρεσιών βιοτικής ανάγκης κατατάσσονται στην κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους.
Επειδή όμως ο καθορισμός της τιμής τους ανήκει, βάσει ειδικών διατάξεων, στην αρμοδιότητα άλλων αρχών, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρούσας.
α)    Βιβλία σχολικά που εκδίδονται από τον Ο.Ε.Δ.Β.
β)    Ηλεκτρικό ρεύμα
γ)    Μεταφορικά σιδηροδρόμων, πλοίων, αυτοκινήτων και αεροπλάνων
δ)    Ξενοδοχεία ύπνου για δωμάτια και κλίνες που ενοικιάζουν
ε)    Παροχές γεωργικών μηχανημάτων
στ)    Φορτωεκφορτωτικά
ζ)    Φωταέριο
η)    Χημικά λιπάσματα όχι ιδιωτικού εμπορίου
θ)    Αλάτι κρατικών αλυκών, η τιμή του οποίου καθορίζεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας και Εμπορίου (Ν.1822/88).
6.    Κατατάσσονται στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους ειδών, τα διαλαμβανόμενα στον παρατιθέμενο ΠΙΝΑΚΑ 1 είδη, που δια τίθενται ή παρέχονται από επιχειρήσεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, καφέ μπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήματα) και λοιπούς πωλητές, που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων-σημείων, όπως διαλαμβάνονται στον παρατιθέμενο ΠΙΝΑΚΑ 2:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Είδη στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 6

α)    Εμφιαλωμένα νερά-εγχώρια και μη-σε συσκευασία των 500 ML και των 750 ML

β)    Καφέδες σε ρόφημα μονοί, ήτοι ελληνικός, γαλλικός φίλτρου, στιγμιαίος (νες καφέ, φραπέ κ.λ.π) και εσπρέσσο.

γ)    Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί ή τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί.

δ)    Τσάι σε ρόφημα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Χώροι-σημεία που αναφέρεται η παράγραφος 6

α)    Ζώνη δικαιοδοσίας Αεροδρομίων της Χώρας

β)    Ζώνη δικαιοδοσίας αθλητικών χώρων (στάδια, γήπεδα κ.λπ.), έστω και αν οι χώροι αυτοί παραχωρούνται και για άλλες εκδηλώσεις, πέραν των διεξαγομένων αθλητικών οργανώσεων

γ)    Ζώνη δικαιοδοσίας αρχαιολογικών χώρων, ανεξαρτήτως αν στους χώρους αυτούς, λειτουργεί ή όχι μουσείο αρχαιοτήτων. Χώροι περιφραγμένοι, εντός των οποίων λειτουργεί μουσείο αρχαιοτήτων, κείμενοι εκτός ζώνης δικαιοδοσίας αρχαιολογικών χώρων, θεωρούνται ως τέτοιοι χώροι,

δ)    Εντός των επιβατικών πλοίων πάσης φύσεως (οχηματαγωγών ή μη), που εκτελούν αποκλειστικά και μόνο πλόες εσωτερικών γραμμών (όχι των κρουαζιερόπλοιων)

ε)    Εντός των επιβατικών αμαξοστοιχιών του Ο.Σ.Ε και εντός των σιδηροδρομικών σταθμών του Ο.Σ.Ε

στ)  Χώρος δικαιοδοσίας κινηματογράφων και θεάτρων

ζ)    Χώρος δικαιοδοσίας Δικαστηρίων, Νοσοκομείων, Κλινικών και Ευαγών Ιδρυμάτων

η)    Χώρος δικαιοδοσίας σταθμών υπεραστικών λεωφορείων

θ)    Χώρος δικαιοδοσίας Ιδρυμάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τεχνικών Σχολών και λοιπών Σχολών, μη κατονομαζομένων.

 

 

1.      Κατατάσσονται στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους ειδών, τα διαλαμβανόμενα στον παρατιθέμενο ΠΙΝΑΚΑ 3 είδη, που διατίθενται από τους πωλητές (κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες κ.λπ.), που δραστηριοποιούνται εντός των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και νυχτερινών)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Είδη στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 7

α)    Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων)

β)    Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων)

γ)    Απλό αρτοσκεύασμα (σησαμένιο κουλούρι) σε ατομική συσκευασία μέχρι 50 γραμμάρια.

δ)    Τυρόπιτα-σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους μέχρι 200 γραμμάρια ανά τεμάχιο.

ε)    Εμφιαλωμένο νερό των 500 ML

στ)  Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100% χυμό (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη) σε ατομική συσκευασία μέχρι 330 ML

 

8.   α)   Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν περιοριστικά και μόνο για τα καταστήματα και λοιπούς πωλητές, που ευρίσκονται και λειτουργούν εντός των χώρων δικαιοδοσίας των Αεροδρομίων της Χώρας. 

      β)   Κατατάσσεται στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους το είδος «Διαφανείς πλαστικές σακούλες ειδικής χρήσης, με δυνατότητα επανασφράγισης, μεγίστης χωρητικότητας 1 LT.», στα πλαίσια εφαρμογής των νέων μέτρων περιορισμών και απαγορεύσεων στην μεταφορά αντικειμένων κατά τις πτήσεις.

      γ)   Καθορίζουμε ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης, για το είδος της ως άνω περίπτωσης β) που διατίθεται εντός των χώρων δικαιοδοσίας των Αεροδρομίων της Χώρας, ως εξής:

            «Διαφανείς πλαστικές σακούλες ειδικής χρήσης με δυνατότητα επανασφράγισης, μέγιστης χωρητικότητας 1 LT μέχρι 0,10 ευρώ ανά τεμάχιο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α».

 

Άρθρο 2
Γενικές διατάξεις για τα εμπορικά

1.      Καθορίζονται, όπως αναφέρονται στο επόμενο άρθρο 3, τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια μεικτού κέρδους, σε ποσοστό επί τοις εκατό, κατά την χονδρική και λιανική πώληση, για καθένα από τα διατιμημένα ή ελεγχομένου κέρδους είδη.

2.      Τα κέρδη αυτά ισχύουν και στις περιπτώσεις που οι ανώτατες τιμές πώλησης, οι οποίες διαμορφώνονται με βάση αυτά, είναι μικρότερες από αυτές που καθορίζονται κάθε φορά, ως ανώτατες, με Αγορανομικές Διατάξεις, Δελτία Τιμών και Αποφάσεις.

3.      Για τα είδη βιοτικής ανάγκης, που κατατάσσονται ή μετατάσσονται στην κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους από τις κατηγορίες των ελεγχομένων για υπερβολικό κέρδος και των μη ελεγχομένων, εφόσον δεν καθορίζεται, κατά τη μετάταξή τους με Αγορανομική Διάταξη ή Δελτίο Τιμών, ανώτατη τιμή πώλησης ή ανώτατο ποσοστό κέρδους, το ποσοστό κέρδους ορίζεται για τη χονδρική πώληση τούτων 12% και για τη λιανική 28%.

4.      Τα ποσοστά κέρδους λιανικής πώλησης, για όλα τα είδη που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο 3, μειώνονται κατά τρεις (3) μονάδες, όταν αυτά πωλούνται από υπαίθριους πλανόδιους ή στάσιμους πωλητές ή από πωλητές Λαϊκών Αγορών, εκτός από τα νωπά ροδάκινα και τις φράουλες, που μειώνονται κατά πέντε (5) μονάδες.

 

Άρθρο 3
Εμπορικά κέρδη

1.      Λαχανικά και φρούτα, νωπά-κατεψυγμένα

Χονδρικά

Λιανικά

Λοιποί

α)   Αγκινάρες

10%

25%

22%

β)   Αγγούρια

10%

25%

22%

γ)   Αντίδια, κολοκύθια, κουνουπίδια, λάχανα, μαρούλια, μπρόκολα, παντζάρια, πράσσα, ραδίκια, σέλινο, σπανάκι

12%

35%

32%

δ)   Αρακάς, κουκιά, καρότα, κρεμμύδια χλωρά, μελιτζάνες, μπάμιες, μπιζέλια, πιπεριές

12%

35%

32%

ε)   Βερίκοκα,

10%

35%

32%

στ) Κρεμμύδια ξερά εγχώρια

      Κρεμμύδια ξερά εξωτερικού

8%

10%

20%

20%

17%

17%

ζ)   Μπανάνες, των οποίων η λιανική πώληση θα γίνεται χωρίς τον κορμό (κοτσάνι)

12%

30%

27%

η)   Σκόρδα, σταφύλια επιτραπέζια, φασολάκια γενικά (αμπελοφάσουλα, λεπίδες κ.λπ.)

12%

28%

25%

θ)   Τομάτες χύμα και τομάτες τυποποιημένες και συσκευασμένες σε κλειστή μικρή συσκευασία (οικογενειακή)

10%

25%

22%

ι)    Φράουλες

12%

40%

35%

ια)  Λοιπές οπώρες γενικά (τροπικές ή μη)

10%

30%

27%

ιβ)  Πατάτες

8%

25%

23%

ιγ)  Ροδάκινα

10%

35%

30%

2.      Παιδικές τροφές γενικά που παράγονται στη χώρα μας ή εισάγονται από άλλες χώρες, δηλαδή τροφές βρεφών και νηπίων οι οποίες λόγω της ειδικής σύνθεσής τους ή του ειδικού τρόπου παρασκευής τους, διακρίνονται σαφώς από τα τρόφιμα συνηθισμένης κατανάλωσης, ανταποκρίνονται στον δηλούμενο διατροφικό προορισμό τους και φέρονται στην κατανάλωση με τρόπο που υποδηλώνει την καταλληλότητά τους για το σκοπό αυτό και για την κυκλοφορία των οποίων απαιτείται έγκριση του Α.Χ.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

 

15%

 

3.      Φαρμακευτικά σκευάσματα και ιδιοσκευάσματα για ανθρώπινη χρήση.

Για τις τιμές πώλησης, τα ποσοστά κέρδους ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 27 «Φάρμακα».

4.      Φαρμακευτικές πρώτες ύλες

20%

 

 

 

Άρθρο 4
Βάση υπολογισμού εμπορικών κερδών

1.      Οι διατάξεις του άρθρου 35 παράγρ. 3 του Ν.Δ. 136/46 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 10/11-5-46 Ν.Δ. «Περί Αγορανομικού Κώδικος» έχουν εφαρμογή σε όλα τα είδη βιοτικών αναγκών της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους.

2.      Τα ανώτατα ποσοστά θεμιτού κέρδους, που καθορίζονται από το άρθρο 3 της παρούσας, είναι μεικτά και υπολογίζονται, με την επιφύλαξη του εδαφίου δ της παραγρ. 2 του άρθρου 32 της παρούσας, ως εξής:

Α)        Για τους εισαγωγείς, στο διαμορφούμενο κόστος κτήσης του είδους μέχρι την αποθήκη του εισαγωγέα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα άρθρα 26, 27, 28 της παρούσας.

Β)        Για τους χονδρεμπόρους και λιανοπωλητές, στην τιμολογιακή αξία του είδους, που προσαυξάνεται:

(1)   με τα εκφορτωτικά και τα μεταφορικά, προκειμένου για μεταφορά από πόλη σε πόλη, και εφόσον οι δαπάνες αυτές αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά.

(2)   με την αξία της προστιθέμενης συσκευασίας και

(3)   με την επιβάρυνση από τυχόν δημόσιους ειδικούς, τοπικούς, δημοτικούς, κοινοτικούς ή λιμενικούς φόρους, εφόσον η επιβάρυνση αυτή υπολογίζεται στην τιμή πώλησης των ειδών κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

3.      Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) δεν αποτελεί στοιχείο κόστους και δεν υπολογίζεται πάνω σε αυτόν κέρδος, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, που οι ενδιαφερόμενοι λόγω του ειδικού καθεστώτος, στο οποίο εντάσσονται από το Ν. 1642/86, δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης (συμψηφισμού) του Φ.Π.Α. που έχουν καταβάλλει.

 

Άρθρο 5
Καθαρά βιομηχανικά-βιοτεχνικά κέρδη

1.      Καθορίζονται παρακάτω ανώτατα ποσοστά καθαρού κέρδους για τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής ειδών βιοτικής ανάγκης της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους:

Παραγωγής λοιπών τροφίμων

(1) Βιομηχανίες

6%

(2) Βιοτεχνίες

8%

2.      Τα ποσοστά καθαρού κέρδους, που ορίζονται με την προηγούμενη παράγραφο, υπολογίζονται στο νόμιμο κόστος, όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου «Κανόνες αγορανομικής κοστολόγησης» της παρούσας, πριν από τον υπολογισμό των μη κερδοφόρων στοιχείων κόστους..

3.      Διατάξεις της παρούσας Αγορανομικής Διάταξης, που ρυθμίζουν διαφορετικά τον τρόπο διαμόρφωσης των βιομηχανικών-βιοτεχνικών τιμών πώλησης, σε ορισμένα είδη, εφαρμόζονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος .

 

Άρθρο 6
Έννοια χονδρικής πώλησης-Δεύτερο χονδρεμπορικό κέρδος

1.      Χονδρική πώληση είναι κάθε πώληση αγαθών, που γίνεται προς επαγγελματίες, για μεταπώληση, καθώς και εκείνη που γίνεται από χονδρεμπόρους προς το Δημόσιο ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης που ρυθμίζονται διαφορετικά από την παρούσα και εκείνες στις οποίες οι τιμές πώλησης καθορίζονται με σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. και των χορηγητών.

2.      Προκειμένου για οπωρολαχανικά, απαγορεύεται η είσπραξη Β΄ χονδρεμπορικού κέρδους, εφόσον ο τόπος παραγωγής ή εισαγωγής του είδους και ο τόπος κατανάλωσης αυτού βρίσκεται στον ίδιο Νομό.

Τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας ποσοστά κέρδους οπωρολαχανικών, εγχωρίων ή εισαγομένων, θεωρούνται ως «Α΄ χονδρεμπορικά κέρδη».

3.      Προκειμένου για οπωρολαχανικά της κατηγορίας «Διατιμημένα ή ελεγχομένου κέρδους», εφόσον κατά την εμπορία-διακίνηση αυτών μεσολαβεί Β΄ χονδρέμπορος, το εισπραττόμενο μεικτό Β΄ χονδρεμπορικό κέρδος ορίζεται μέχρι 6% κατά ανώτατο όριο.

Σε κάθε περίπτωση εμπορίας οπωρολαχανικών, η είσπραξη άλλου χονδρεμπορικού κέρδους, πέραν των Α΄ και Β΄ ρητώς απαγορεύεται.  

4.      Απαγορεύεται η είσπραξη δύο κερδών (χονδρικής και λιανικής πώλησης) από τον ίδιο έμπορο ή επιχείρηση, προκειμένου για είδη της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους.

5.      Η αγοραπωλησία οπωρολαχανικών μεταξύ του Β΄ χονδρεμπόρου-πωλητή και Γ΄ χονδρεμπόρου-αγοραστή επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α)   Κατόπιν συμφωνίας των εμπόρων αυτών, ο Β΄ χονδρέμπορος χορηγεί στον Γ΄ ποσοστιαία έκπτωση, υπό μορφή κέρδους, που δεν θεωρείται «Γ΄ χονδρεμπορικό κέρδος». Για την ορθή εφαρμογή της διάταξης αυτής επισυνάπτεται «ΠΙΝΑΚΑΣ 1», που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου και διαλαμβάνει διατάξεις υποχρεωτικώς εφαρμόσιμες για τους δύο ως άνω συμβαλλόμενους εμπόρους.

β)   Κατόπιν συμφωνίας των εμπόρων αυτών, το οριζόμενο ως άνω Β΄ χονδρεμπορικό κέρδος 6%, μπορεί να διαμοιραστεί μεταξύ του Β΄ χονδρεμπόρου-αγοραστή. Για την ορθή εφαρμογή της διάταξης αυτής, επισυνάπτεται «ΠΙΝΑΚΑΣ 2», που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου και διαλαμβάνει διατάξεις υποχρεωτικώς εφαρμόσιμες για τους δύο ως άνω συμβαλλόμενους εμπόρους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Αφορά αγοραπωλησία οπωρολαχανικών μεταξύ Β΄ και Γ΄ χονδρεμπόρου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του άρθρου 6 της παρούσας.

1.    Επί του τιμολογίου πώλησης οπωρολαχανικών, που εκδίδει ο Β΄ χονδρέμπορος προς τον Γ΄ υποχρεωτικά αναγράφεται χωριστά η ποσοστιαία έκπτωση, που χορηγείται στον Γ΄ χονδρέμπορο, υπό μορφή κέρδους.

2.    Στην περίπτωση αυτή, ο Γ΄ χονδρέμπορος πωλεί οπωρολαχανικά στην ίδια τιμή, με την τιμή που τα αγόρασε από τον Β΄ χονδρέμπορο. Η τιμή πώλησης του Γ΄ χονδρεμπόρου μπορεί να προσαυξάνεται μόνο με τις τυχόν νόμιμες και αποδεικνυόμενες δαπάνες (π.χ. μεταφορικά), που βαρύνουν τον Γ΄ χονδρέμπορο. Οι δαπάνες αυτές υποχρεωτικά αναγράφονται χωριστά επί των τιμολογίων πώλησης, που εκδίδει προς τρίτους ο Γ΄  χονδρέμπορος, πριν τον υπολογισμό του Φ.Π.Α.

3.    Επί των ανωτέρω παραθέτουμε σχετικό παράδειγμα:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Β΄ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ΄

ΕΙΔΗ

ΚΙΛΑ

ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

Τομάτες

200

0,80

160

Μήλα

300

0,75

225

                                              Αξία πριν την έκπτωση

385

                                                 Έκπτωση π.χ. 5%

19,25

                                      Εισπρακτέα αξία πριν Φ.Π.Α.

365,75

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ΄ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΕΙΔΗ

ΚΙΛΑ

ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

Τομάτες

200

0,80

160

Μήλα

300

0,75

225

                                             Μερικό ποσό

385

                         Μεταφορικά (π.χ. 500 κιλά Χ 0,10)

  50

Εισπρακτέα αξία πριν Φ.Π.Α.

435

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Αφορά αγοραπωλησία οπωρολαχανικών μεταξύ Β΄ και Γ΄ χονδρεμπόρου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του άρθρου 6 της Α.Δ. παρούσας.

1.      Εφόσον κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δύο ως άνω εμπόρων, το Β΄ χονδρεμπορικό κέρδος  6% θα διαμοιραστεί, ακολουθείται στην περίπτωση αυτή, το παρακάτω παράδειγμα, που καταδεικνύει τον τρόπο διαμόρφωσης της τιμής πώλησης οπωρολαχανικών από τον Γ΄ χονδρέμπορο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Έστω ότι το χονδρεμπορικό κέρδος 6% συμφωνείται να διαμοιραστεί σε 4% για το Β΄ χονδρέμπορο και 2% για τον Γ΄.

Νόμιμο κόστος κτήσης του Β΄(π.χ.)

0, 70

Κέρδος για τον Β΄ χονδρέμπορο 4%

0, 03

Τιμή πώλησης του Β΄ πριν τον Φ.Π.Α.

0, 73

Νόμιμο κόστος κτήσης του Γ΄

0, 73

Κέρδος για τον Γ΄ χονδρέμπορο 2%

0, 01

Μερική τιμή πώλησης του Γ΄

0, 74

Μεταφορικά που βαρύνουν τον Γ΄ (π.χ.)

0, 02

Τιμή πώλησης του Γ΄ πριν τον Φ.Π.Α.

0, 76

2.      Δε θεωρείται «Γ΄ χονδρεμπορικό κέρδος» το μέρος του κέρδους που χορηγεί ο Β΄ χονδρέμπορος στο Γ΄.

3.      Η τιμή πώλησης του Γ΄ χονδρεμπόρου διαμορφώνεται με βάση την τιμή κτήσης και το μέρος του κέρδους που του χορηγεί ο Β χονδρέμπορος. Η εν λόγω τιμή πώλησης μπορεί να προσαυξάνεται μόνο με τις τυχόν νόμιμες και αποδεικνυόμενες δαπάνες (π.χ. μεταφορικά) που βαρύνουν τον Γ΄ χονδρέμπορο, δαπάνες που υποχρεωτικά αναγράφονται χωριστά στο τιμολόγιο που εκδίδει ο Γ΄ χονδρέμπορος προς τρίτους.

4.      Επί των τιμολογίων πώλησης που εκδίδει ο Β΄ χονδρέμπορος αναγράφεται υποχρεωτικά και η ένδειξη «ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (π.χ. 4%)» και επί των τιμολογίων πώλησης που εκδίδει ο Γ΄ χονδρέμπορος αναγράφεται υποχρεωτικά η ένδειξη «ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (π.χ. 2%)».

 

Άρθρο 7
Χορήγηση μέρους πρώτου χονδρεμπορικού κέρδους από τον Α΄ στο Β΄ χονδρέμπορο

1.      Χονδρέμποροι που εισάγουν από το εξωτερικό ή αγοράζουν από εγχώριες πηγές είδη της κατηγορίας «διατιμημένα ή ελεγχομένου κέρδους» επιτρέπεται να τα πωλούν με τιμολόγια σε Β΄ διακινητή χονδρέμπορο, χορηγώντας σ’ αυτόν κατόπιν συμφωνίας, μέρος του ισχύοντος πρώτου χονδρεμπορικού κέρδους, που ορίζεται σαν ποσοστιαίο (%).

2.      Αν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση, η τιμή χονδρικής πώλησης του Β΄ διακινητή χονδρέμπορου διαμορφώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα τού παρακάτω πινάκα 1:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Όταν ισχύει ποσοστιαίο κέρδος

Έστω το πρώτο χονδρεμπορικό κέρδος (π.χ. 8%) και συμφωνείται να μοιρασθεί σε (π.χ. 5%) για τον Α΄ και 3% για το Β΄ χονδρέμπορο

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Νόμιμο κόστος κτήσης του Α΄

Κέρδος που εισπράττει ο Α΄ 5%

€ 2

€ 0,10

Τιμή πώλησης του Α΄ στον Β΄

Αναλογούν Φ.Π.Α. 9%

€ 2,10

€ 0,19

Πληρωτέο ποσό του Β΄ στον Α΄

Νόμιμο κόστος κτήσης του Β΄

Κέρδος που εισπράττει ο Β΄ 3%

€ 2,29

€ 2,10

€ 0,06

Τιμή πώλησης του Β΄

Αναλογούν Φ.Π.Α. 9%

€ 2,16

€ 0,19

Τελική τιμή του Β΄ με Φ.Π.Α.

€ 2,35

3.      Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η επιβάρυνση της τιμής πώλησης του Β΄ διακινητή χονδρεμπόρου, πλην του Φ.Π.Α. και προκειμένου για το Ν. Δωδεκανήσου του ειδικού φόρου.

4.      Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω απαγόρευσης, επιτρέπεται στο Β΄ διακινητή χονδρέμπορο να υπολογίζει στο νόμιμο κόστος κτήσης του είδους, τα μεταφορικά έξοδα που τυχόν πλήρωσε, κατά τη μεταφορά του είδους, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η έδρα της επιχείρησής του είναι σε διαφορετικό Νομό από την έδρα του Α΄ χονδρεμπόρου.

5.      Δε θεωρείται επίτευξη δευτέρου χονδρεμπορικού κέρδους, το μέρος του πρώτου χονδρεμπορικού κέρδους, που χορηγεί ο Α΄ χονδρέμπορος στο Β΄ διακινητή χονδρέμπορο.

 

Άρθρο 8
Υποχρέωση πώλησης τροφίμων σε καθαρό βάρος

1.      Οι αγοραπωλησίες όλων γενικά των τροφίμων γίνονται υποχρεωτικά σε καθαρό βάρος, εκτός εάν από άλλες διατάξεις της παρούσας προβλέπεται η πώληση τούτων κατά διαφορετικό τρόπο.

2.      Προκειμένου για τρόφιμα που είναι συσκευασμένα σε σάκους, επιτρέπεται η αγοραπωλησία τούτων σε μικτό βάρος, εφόσον αυτό γίνεται από εμπορική συνήθεια ή έθιμο.

3.      Προκειμένου για τούρτες ζαχαροπλαστικής και τούρτες παγωτού, που διατίθενται στο καταναλωτικό κοινό από ζαχαροπλαστεία, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής κ.λπ. καταστήματα, ορίζονται τα ακόλουθα:

α)   Επιτρέπεται η ζύγιση και πώληση της τούρτας σε μικτό βάρος, προς τον καταναλωτή, περιοριστικά και μόνο στην περίπτωση που το συνολικό μικτό βάρος αυτής περιλαμβάνει το καθαρό βάρος του εν λόγω είδους και το βάρος της πλαστικής ή χάρτινης βάσης δίσκου τοποθέτησης (στήριξης) του γλυκού τούτου.

      Πέρα από την πιο πάνω περίπτωση, η ζύγιση και πώληση της τούρτας σε μικτό βάρος απαγορεύεται.

β)   Καθορίζουμε κατωτέρω τα ανώτατα όρια βάρους της πλαστικής ή χάρτινης βάσης (δίσκου) τοποθέτησης (στήριξης) της τούρτας:

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΡΤΑΣ

ΒΑΡΟΣ ΒΑΣΗΣ (ΔΙΣΚΟΥ)

Μέχρι 1500 γραμμάρια

Μέχρι 110 γραμμάρια

Πάνω από 1500 γραμμάρια και μέχρι 2000 γραμμάρια

Μέχρι 160 γραμμάρια

Πάνω από 2000 γραμμάρια και 2500 γραμμάρια

Μέχρι 200 γραμμάρια

Πάνω από 2500 γραμμάρια και 3000 γραμμάρια

Μέχρι 230 γραμμάρια

Πάνω από 3000 γραμμάρια και 3500 γραμμάρια

Μέχρι 250 γραμμάρια

Πάνω από 3500 γραμμάρια

Μέχρι 280 γραμμάρια

γ)   Πλησίον κάθε τούρτας, που είναι εκτεθειμένη στους χώρους πώλησης (βιτρίνα, ψυγείο, ράφια κ.λπ.) του καταστήματος, υφίσταται τοποθετημένη ή αναρτημένη πινακίδα (ή τιμοκατάλογος), όπου θα αναγράφονται υποχρεωτικά, πέρα από το είδος της τούρτας και οι ακόλουθες ενδείξεις, όσον αφορά την τούρτα της ως άνω περίπτωσης (α):

Η τιμή πώλησης κατά κιλό μικτού βάρους (π.χ. ΣΟΚΟΛΑΤΙΝΑ ΕΥΡΩ 7 ΤΟ ΚΙΛΟ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ).

δ)   Στην περίπτωση που η βάση (δίσκος κ.λπ.) τοποθέτησης της τούρτας δεν είναι πλαστική ή χάρτινη αλλά ειδικής κατασκευής (ξύλινη, καθρέφτης κ.λπ.), τότε η πώληση της επί της βάσης ειδικής κατασκευής τοποθετημένης τούρτας, προς τον πελάτη, πραγματοποιείται μόνο σε καθαρό βάρος γλυκού, έτσι ώστε να χρεώνεται χωριστά η αξία της καθαρής τούρτας και χωριστά η αξία της βάσης ειδικής κατασκευής.

Εφόσον η επιχείρηση (ζαχαροπλαστείο κ.λπ.) προσφέρει τη βάση ειδικής κατασκευής «ΣΑΝ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ» υποχρεούται όπως διασφαλίσει τον αγοραστή-πελάτη της κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιστραφεί σε αυτόν η αξία της βάσης, που πλήρωσε κατά την αγορά της τούρτας, εφόσον βέβαια ο πελάτης επιστρέψει τη βάση αυτή.

ε)   Οι διατάξεις της ως άνω περίπτωσης (γ) έχουν εφαρμογή και για την τούρτα της προηγούμενης περίπτωσης (δ), με μόνη διαφορά ότι επί της πινακίδας ή τιμοκαταλόγου θα αναγράφονται, πέρα από το είδος τούρτας και οι ακόλουθες ενδείξεις:

Η τιμή πώλησης κατά κιλό καθαρού βάρους και η αξία της βάσης ειδικής κατασκευής (π.χ. ΣΟΚΟΛΑΤΙΝΑ ΕΥΡΩ 7 ΤΟ ΚΙΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ-ΑΞΙΑ ΒΑΣΗΣ ΕΥΡΩ 0,30).

Επίσης στην πινακίδα ή τιμοκατάλογο αναγράφεται κατά περίπτωση και η ένδειξη «ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ Ή ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ».

στ) Μετά το ζύγισμα της τούρτας με βάση ειδικής κατασκευής, από το μικτό βάρος αφαιρείται υποχρεωτικά το βάρος της βάσης αυτής, έτσι ώστε να εισπραχθεί η συνολική αξία καθαρού βάρους τούρτας, προσαυξημένη με την αξία της βάσης ειδικής κατασκευής.

ζ)   Σε κάθε περίπτωση η ζύγιση της τούρτας είναι υποχρεωτική.

η)   Η ζύγιση της τούρτας μαζί με το χαρτόκουτα συσκευασίας απαγορεύεται.

 

Άρθρο 9
Υποβολή τιμοκαταλόγων-Προαναγγελία μεταβολής των τιμών κ.λπ.

1.      Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν :

Α)  Τις βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεταιριστικά εργοστάσια παραγωγών και εισαγωγικές επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης, που πωλούν είδη, όπως αυτά κατονομάζονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 1 και 2, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου και υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποίησαν, κατά την πλησιέστερη προς το έτος 2008 κλεισμένη οικονομική χρήση και σύμφωνα με τους συνταχθέντες ισολογισμούς τους, συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών 5.000.000 ευρώ και άνω για όλα τα πωληθέντα είδη, ανεξάρτητα αν ο κύκλος εργασιών αφορά και είδη εκτός των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2.

Β)  Τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες αυτές κατονομάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 3, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου και υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις πραγματοποίησαν, κατά την πλησιέστερη προς το έτος 2008 κλεισμένη οικονομική χρήση και σύμφωνα με τους συνταχθέντες ισολογισμούς τους συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών 2.000.000 ευρώ και άνω για όλες τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, ανεξάρτητα αν ο κύκλος εργασιών αφορά και παρεχόμενες υπηρεσίες εκτός του ΠΙΝΑΚΑ 3.

Γ)   Τις ως άνω (Α) και (Β) επιχειρήσεις, που ασκούν μικτή δραστηριότητα (δηλαδή πωλούν είδη των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2 και παρέχουν υπηρεσίες του ΠΙΝΑΚΑ 3), υπό την προϋπόθεση ότι αυτές πραγματοποίησαν, κατά την πλησιέστερη προς το έτος 2008 κλεισμένη οικονομική χρήση και σύμφωνα με τους συνταχθέντες ισολογισμούς τους, συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών 3.500.000 ευρώ και άνω για όλες τις δραστηριότητες, ανεξάρτητα αν ο κύκλος εργασιών αφορά και μικτές δραστηριότητες εκτός των ΠΙΝΑΚΩΝ 1, 2 και 3.

Δ)  Τις ως άνω (Α) και (Β) επιχειρήσεις, οι οποίες από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και μετά, θα πραγματοποιήσουν για πρώτη φορά σε κάποια κλεισμένη οικονομική χρήση και σύμφωνα με τους συνταχθέντες ισολογισμούς τους, συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών 5.000.000 ευρώ και άνω ή 2.000.000 ευρώ και άνω ή 3.500.000 ευρώ και άνω, κατά περίπτωση δραστηριότητας (δηλαδή μόνο εμπορία ειδών των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2 ή μόνο παροχή υπηρεσιών του ΠΙΝΑΚΑ 3 ή και τις δύο αυτές δραστηριότητες), ανεξάρτητα αν οι κύκλοι εργασιών, κατά περίπτωση, αφορούν και είδη εκτός των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2 ή παρεχόμενες υπηρεσίες εκτός του ΠΙΝΑΚΑ 3 ή μικτές δραστηριότητες εκτός των ΠΙΝΑΚΩΝ 1, 2 και 3.

2.      Οι επιχειρήσεις της ως άνω παραγράφου 1, υποχρεούνται στην αποστολή ή κατάθεση απευθείας στις Κεντρικές Υπηρεσίες (Δ/νσεις Τιμών Τροφίμων-Ποτών, Τιμών Βιομηχαν. Προϊόντων-Φαρμάκων, Τιμών Παροχής Υπηρεσιών της Γ.Γ Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης-Πλ. Κάνιγγος) των κατωτέρω στοιχείων :

Α)  Έγγραφη επιστολή, που θα υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στην οποία θα αναγράφονται η επωνυμία της επιχείρησης, η έδρα αυτής (πόλη, κωμόπολη κ.λ.π, οδός, αριθμός) καθώς και  το ύψος του επιτευχθέντος συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών, με μνεία της ημερομηνίας που έκλεισε η οικονομική χρήση.

Β)  Τιμοκατάλογο, που θα υπογράφει ο ως άνω εκπρόσωπος της επιχείρησης, τον οποίο εφαρμόζει αυτή, κατά την ημέρα αποστολής ή κατάθεσής του, στον οποίο θα αναγράφονται τα είδη των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2 ή οι μορφές των παρεχομένων υπηρεσιών του ΠΙΝΑΚΑ 3, με τις αντίστοιχες τιμές τους.

Η αποστολή-κατάθεση των ως άνω στοιχείων (επιστολή-τιμοκατάλογος) πραγματοποιείται υποχρεωτικά το αργότερο μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών, που προσμετρείται από την επομένη της ημερομηνίας ισχύος του παρόντος άρθρου, εφόσον οι επιχειρήσεις εμπίπτουν στις διατάξεις των περιπτώσεων (Α), (Β) και (Γ) της ως άνω παραγράφου 1 ή από την ημερομηνία κλεισίματος της οικονομικής χρήσης, εφόσον οι επιχειρήσεις εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης (Δ) της ως άνω παραγράφου 1

3.      Εφεξής, εφόσον οι ανωτέρω επιχειρήσεις για οποιονδήποτε λόγο προτίθενται να μεταβάλλουν (αυξητικά ή μειωτικά) τις τιμές πώλησης των ειδών των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2 ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΠΙΝΑΚΑ 3, υποχρεούνται όπως  τουλάχιστον είκοσι (20)  ημέρες πριν την μεταβολή αυτή, αποστέλλουν ή καταθέτουν απευθείας στις ως άνω Κεντρικές Υπηρεσίες τα κατωτέρω στοιχεία:

Α)  Επιστολή προαναγγελίας μεταβολής των τιμών, που θα υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της επιχείρησης και στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των νέων τιμών, που θα μεταβληθούν καθώς και οι λόγοι για τους οποίους η επιχείρηση προτίθεται να προβεί στη μεταβολή των τιμών αυτών.

Β)  Τιμοκατάλογο, που θα υπογράφεται από τον ως άνω εκπρόσωπο της επιχείρησης, με τα είδη των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2 ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΠΙΝΑΚΑ 3, με τις νέες τιμές τους, που θα εφαρμοσθούν μετά τη μεταβολή, ανεξάρτητα αν η εν λόγω μεταβολή θα αφορά εν όλο ή εν μέρει τα είδη ή τις υπηρεσίες του τιμοκαταλόγου.

Γ)   Εξαιρετικά για τα είδη: Αλιεύματα κατεψυγμένα, Αλιεύματα αλίπαστα, Κίτρινα τυριά και Καφές (άφρυκτος-πεφρυγμένος-κομμένος), που εμπεριέχονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1, η οριζόμενη προθεσμία των είκοσι (20) ημερών της παρούσας παραγράφου γίνεται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες

Δ)  Εξαιρετικά για το είδος «Σίδηρος μπετόν» πού εμπεριέχεται στον ΠΙΝΑΚΑ 2, η οριζόμενη προθεσμία των είκοσι (20) ημερών της παρούσας παραγράφου γίνεται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες.

4.      Στις περιπτώσεις που οι ως άνω επιχειρήσεις προτίθενται να θέσουν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά είδη των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2 ή να παράσχουν για πρώτη φορά υπηρεσίες του ΠΙΝΑΚΑ 3, που όμως δε μνημονεύονται στους ισχύοντες τιμοκαταλόγους τους, υποχρεούνται όπως τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την κυκλοφορία των ειδών αυτών ή την παροχή υπηρεσίας αποστέλλουν απευθείας στις ως άνω Κεντρικές Υπηρεσίες τα κατωτέρω στοιχεία.

- Επιστολή που θα υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στην οποία θα μνημονεύονται τα νέα είδη, που θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά με τις τιμές πώλησής τους και την ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας ή θα αναφέρονται οι νέες μορφές παρεχόμενης υπηρεσίας με τις αντίστοιχες τιμές τους και την ημερομηνία εφαρμογής αυτών

Εξαιρετικά για τα είδη :Αλιεύματα κατεψυγμένα, Αλιεύματα αλίπαστα, Κίτρινα τυριά και Καφές (άφρυκτος-πεφρυσμένος-κομμένος), που εμπεριέχονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1, η οριζόμενη προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, της παρούσας παραγράφου, γίνεται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες.

Εξαιρετικά για το είδος «Σίδηρος μπετόν», που εμπεριέχεται στον ΠΙΝΑΚΑ 2, η οριζόμενη προθεσμία των είκοσι (20) ημερών της παρούσας παραγράφου γίνεται

τουλάχιστον επτά (7) ημέρες.

5.      Κάθε φορά που με εκδιδόμενες Αγορανομικές Διατάξεις θα συμπληρώνονται με νέα είδη ή  νέες παρεχόμενες υπηρεσίες οι ΠΙΝΑΚΕΣ 1, 2 και 3, οι ανωτέρω επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση όπως αποστείλουν ή καταθέσουν απευθείας στις ως άνω Κεντρικές Υπηρεσίες τα κατωτέρω στοιχεία, το αργότερο μέσα σε διάστημα έξι (6) ημερών, που θα προσμετράται  από την επομένη της ημερομηνίας ισχύος των εν λόγω Αγορανομικών Διατάξεων και υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι συμπληρώσεις αυτές θα αφορούν την επιχείρηση.

- Τιμοκατάλογο, που θα υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα είδη ή οι υπηρεσίες, που προστέθηκαν στους εν λόγω πίνακες, με τις αντίστοιχες τιμές τους.

6.      Επιχειρήσεις της ως άνω παραγράφου 1, που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά μετά τη ισχύ του παρόντος άρθρου, εφόσον τα είδη που θα πωλούν ή τις υπηρεσίες που θα παρέχουν, διαλαμβάνονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 1, 2 και 3, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα πραγματοποιήσουν για πρώτη φορά συνολικό κύκλο εργασιών 5.000.000 ευρώ και άνω ή 2.000.000 ευρώ και άνω ή 3.500.000 ευρώ και άνω, κατά περίπτωση, στα πλαίσια των διατάξεων της ως άνω παραγράφου 1.

7.      Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται, έστω και αν σε κάποιες κλεισμένες οικονομικές χρήσεις, μεταγενέστερες αυτών που αναφέρονται στις περιπτώσεις (Α), (Β), (Γ) και (Δ) της ως άνω παραγράφουν 1, ο συνολικός κύκλος εργασιών των ως άνω επιχειρήσεων διαμορφωθεί σε επίπεδα κατώτερα των 5.000.000 ευρώ ή των 2.000.000 ευρώ ή των 3.500.000 ευρώ, κατά περίπτωση στα πλαίσια των διατάξεων της ως άνω παραγράφου 1.

8.      Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται τακτός χρόνος αποστολής ή κατάθεσης ή γνωστοποίησης των προβλεπομένων στοιχείων (επιστολές, τιμοκατάλογοι κ.λ.π η εμπρόθεσμη αποστολή- κατάθεση-γνωστοποίηση πιστοποιείται, είτε μέσω του πρωτοκόλλου των ως άνω Κεντρικών Υπηρεσιών, είτε μέσω ΦΑΞ του Υπουργείου Ανάπτυξης 210-3842642 ή 210-3840752 ή 210-3805009 ή 210-3840516 είτε μέσω ηλεκτρονικής μορφής (e-mail) της Δ/νσης Τιμών Τροφίμων-Ποτών  [email protected], της Δ/νσης Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων-Φαρμάκων [email protected], της Δ/νσης Τιμών Παροχής Υπηρεσιών [email protected]. Η λήψη των ως άνω e-mail  επιβεβαιώνεται με αντίστοιχο e-mail της Υπηρεσίας προς την επιχείρηση.

9.      Για τις επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου, θεσπίζονται επιπρόσθετα και οι κατωτέρω υποχρεώσεις:

Α)  Για κάθε είδος του τιμοκαταλόγου που περιλαμβάνεται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 1 και 2 ή κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας, που περιλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ 3 και η μεταβολή της τιμής τους, που προαναγγέλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, εμφανίζει αύξηση σε σύγκριση με τον προηγούμενο υποβληθέντα τιμοκατάλογο. Θα πρέπει ταυτόχρονα με τον νέο τιμοκατάλογο, να καταρτίζουν αναλυτικό κοστολόγιο λαμβάνοντας υπόψη το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 «ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ» της παρούσας  και τις ισχύουσες διατάξεις περί κοστολόγησης. Στο αναλυτικό αυτό κοστολόγιο θα πρέπει επίσης να παρατίθεται τόσο το αντίστοιχο προηγούμενο αναλυτικό κοστολόγιο, που τυχόν έχει καταρτισθεί για τον ίδιο λόγο μέσα στην ίδια χρήση, όσο και το απολογιστικό κοστολόγιο της αμέσως προηγούμενης κλεισμένης ετήσιας χρήσης.

Β)  Τα καταρτιζόμενα ως ανωτέρω αναλυτικά κοστολόγια, που φέρουν την υπογραφή του εξουσιοδοτουμένου εκπροσώπου της επιχείρησης και την σφραγίδα της, φυλάσσονται στην επιχείρηση και παραδίδονται άμεσα και χωρίς καμία προθεσμία στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, είτε στους εντεταλμένους προς τούτο Υπαλλήλους της, είτε κατόπιν έγγραφης ζήτησής τους, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) 

Γ)   Σε περίπτωση που τα αναλυτικά κοστολόγια των ειδών της περίπτωσης Α) αναζητηθούν κατά τα ανωτέρω και δεν υπάρχουν ή στην περίπτωση που υπάρχουν και από την επεξεργασία τους που θα γίνει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, με την βοήθεια συμπληρωματικών στοιχείων και λοιπών επισήμων παραστατικών που θα ζητηθούν προκύπτει ότι είναι ελλιπή ή παραπλανητικά, με αποτέλεσμα να μην τεκμηριώνουν τις μεταβολές των υποβληθέντων νέων τιμοκαταλόγων, τότε οι υποβληθέντες νέοι τιμοκατάλογοι για τα είδη αυτά, ως στοιχείο προαναγγελίας νέων τιμών, δεν  ισχύουν και οι ενδιαφερόμενοι μετά και από σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας, επανέρχονται στις τιμές του προηγούμενου τιμοκαταλόγου.

Δ)  Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση Γ) δεν μπορούν να επαναυποβάλλουν νέο τιμοκατάλογο για τα είδη αυτά, ως στοιχείο προαναγγελίας νέων τιμών, πριν την πάροδο τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών, από την ημερομηνία διαπίστωσης της μη ύπαρξης αναλυτικού κοστολογίου ή την ελλιπή κατάρτιση αυτών, με την προϋπόθεση να προκύπτει από τον έλεγχο αυτών σκοπιμότητα στην απόκρυψη και την εν γένει μη παρουσίαση των πραγματικών κοστολογικών στοιχείων.

10.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 (παράγρ. 16) του Αγορανομικού Κώδικος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 30 (παράγρ.14) αυτού, οι παραπάνω Κεντρικές Υπηρεσίες της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως από τις επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, την υποβολή όλων εκείνων των παραστατικών, που συνθέτουν το κόστος κάθε είδους ή παρεχόμενης υπηρεσίας των ΠΙΝΑΚΩΝ 1, 2 και 3 για παραπέρα έρευνα, μέσα στην τασσομένη με το έγγραφο αυτό προθεσμία. Η υποβολή αυτή λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διαδικασίες της ως άνω παραγράφου 8». 

ΠΙΝΑΚΕΣ 1, 2 και 3

που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του άρθρου 9 της Α.Δ 14/89

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ

 1. Ρύζια
 1. Άλευρα
 1. Ζυμαρικά
 1. Αλιεύματα κατεψυγμένα
 1. Γάλα νωπό παστεριωμένο
 1. Γάλα διατηρημένο
 1. Γιαούρτια
 1. Άρτος- Αρτοσκευάσματα- Αρτοπαρασκευάσματα
 1. Σοκολατούχα γάλατα γενικά
 1. Τυριά γενικά
 1. Μαργαρίνες-Φυτικά λίπη
 1. Ζωικά βούτυρα
 1. Κατεψυγμένα λαχανικά
 1. Ζάχαρη
 1. Σοκολάτες-Προϊόντα σοκαλατοποιίας
 1. Παγωτά
 1. Καφές (άφρυκτος- πεφρυγμένος-κομμένος)
 1. Εμφιαλωμένα νερά γενικά
 1. Αναψυκτικά ποτά γενικά
 1. Χυμοί φρούτων και λαχανικών
 1. Οίνοι και οινοπνευματώδη ποτά
 1. Ζύθος
 1. Είδη μπισκοτοποιίας
 1. Παιδικές τροφές
 1. Όσπρια
 1. Προϊόντα αλλαντοποιίας
 1. Σιμιγδάλια
 1. Ελαιόλαδα
 1. Σπορέλαια
 1. Κατεψυγμένα πουλερικά
 1. Κακάο-Μάζα κακάο
 1. Αλιεύματα αλίπαστα και καπνιστά
 1. Προϊόντα απομίμησης σοκολάτας
 1. Ελιές χύμα και συσκευασμένες
 1. Τοματοπολτός, τοματοχυμός, σάλτσα κέτσαπ, τοματάκια κομμένα ή αποφλοιωμένα σε κλειστή συσκευασία (κονσέρβες κ.λ.π)
 1. Κομπόστες
 1. Μέλι
 1. Είδη καραμελοποιίας
 1. Ξηροί καρποί χύμα-συσκευασμένοι, αποφλοιωμένοι ή μη
 1. Μαρμελάδες
 1. Μαγιονέζες
 1. Έτοιμες σαλάτες (ρώσικη, μελιτζανοσαλάτα, βουδαπέστης, τυροσαλάτα, τζατζίκι)
 1. Ιχθυηρά συσκευασμένα (κονσέρβες κ.λ.π)
 1. Έτοιμα φαγητά συσκευασμένα (ντολμαδάκια, φασολάκια, μπάμιες, μελιτζάνες κ.λ.π)
 1. Κονσέρβες κρεατοσκευασμάτων και κρεατοπαρασκευασμάτων (κορνμπήφ, λάντσιον μητ κ.λ.π)
 1. Ρυζόγαλα, κρέμες γάλακτος
 1. Δημητριακά επεξεργασμένα για ανθρώπινη διατροφή (νιφάδες καλαμποκιού κ.λ.π)
 1. Αλάτι πάσης φύσεως, μπαχαρικά
 1. Ξύδι
 1. Γάλα σε σκόνη
 1. Αφεψήματα πάσης φύσεως
 1. Επιδόρπια γιαουρτιού
 1. Χαλβάς νηστίσιμος
 1. Πατάτες σε σκόνη (πουρέ)
 1. Μανιτάρια συσκευασμένα
 1. Αυγά
 1. Μουστάρδες

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

 1. Αθλητικά είδη
 1. Είδη ατομικής φροντίδας αναλώσιμα (διαρκή-μη διαρκή)
 1. Είδη καθαρισμού και συντήρησης νοικοκυριού
 1. Χαρτιά γενικά και προϊόντα tissue  (π.χ. χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας)
 1. Συσσωρευτές μολύβδου και ξηρά στοιχεία
 1. Ορυκτέλαια και λιπαντικά
 1. Ελαστικά επίσωτρα και αεροθάλαμοι γενικά
 1. Σχολικά είδη- γραφική ύλη
 1. Σίδηρος μπετόν
 1. Χρώματα και βερνίκια
 1. Τσιμέντο
 1. Έτοιμο σκυρόδεμα
 1. Γεωργικά Φάρμακα

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1. Συνεργεία αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων
 1. Σέρβις ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και λοιπών συσκευών
 1. Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων
 1. Γηροκομεία ιδιωτικά
 1. Κατάστημα Εστίασης Αναψυχής και Διασκέδασης

 

 

Άρθρο 10
Έξοδα διανομής ή παραλαβής στα είδη διατροφής της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους

1.      Για τα οπωρολαχανικά της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους, που διατίθενται μέσα στην περιφέρεια του Νομού Αττικής, οι τιμές πώλησης αυτών μπορούν να προσαυξάνονται, λόγω εξόδων διανομής ή παραλαβής, ως εξής.

α)   Για τα οπωρολαχανικά, που πωλούνται με το χιλιόγραμμο, μέχρι ένα \ 1 / λεπτό του ευρώ ανά χιλιόγραμμο.

β)   Για τα οπωρολαχανικά, που πωλούνται με το τεμάχιο, μέχρι το μισό της ανωτέρω αξίας, ανά τεμάχιο. 

2.      Προκειμένου για έξοδα διανομής, αυτά προσαυξάνουν την νόμιμα διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης (πριν του Φ.Π.Α.) και ισχύουν για παραδόσεις του εμπορεύματος στο κατάστημα του αγοραστή, ενώ για τα έξοδα παραλαβής, αυτά προσαυξάνουν την νόμιμα διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης (πριν του Φ.Π.Α.) και ισχύουν για παραδόσεις στο κατάστημα του πωλητή..

3.      Κάθε βιομήχανος, βιοτέχνης και έμπορος, που διαθέτει είδη διατροφής της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους, εφόσον τα παραδίδει στο κατάστημα του αγοραστή, αναγράφει υποχρεωτικά στο τιμολόγιο, χωριστά τα έξοδα διανομής.

4.      Σε περίπτωση που αναγράφονται στα τιμολόγια τα έξοδα διανομής, δεν επιτρέπεται η προσαύξηση των λιανικών τιμών με τα έξοδα παραλαβής.

5.      Για τα παραπάνω είδη διατροφής, αν αυτά υπάγονται σε διατίμηση (καθορισμός ανωτάτων τιμών πώλησης), δεν επιτρέπεται η προσαύξηση των ανωτάτων τιμών πώλησης με έξοδα διανομής ή παραλαβής.

6.      Εξουσιοδοτούνται οι Νομάρχες, να εκδώσουν Αγορανομική Διάταξη, με την οποία να ρυθμίσουν τα έξοδα διανομής ή παραλαβής για τα παραπάνω είδη διατροφής, που διαθέτονται μέσα στην ίδια πόλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και σε επίπεδα όχι ανώτερα από αυτά που ισχύουν για την περιφέρεια Τ.Δ. Πρωτεύουσας.

7.      Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν είδη που ανήκουν στην κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους ειδών.

8.      Αγορανομικές Διατάξεις ή Δελτία Τιμών Νομαρχών, που εκδόθηκαν κατόπιν της παρασχεθείσας από την παράγραφο 6 του παρόντος εξουσιοδότησης, στο μέρος που καθορίζουν έξοδα διανομής ή παραλαβής στα είδη διατροφής, δεν έχουν εφαρμογή για τρόφιμα που δεν υπάγονται στην κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους ειδών.

 

Άρθρο 11
Διαμόρφωση τιμών σε αγορά ειδών με έκπτωση

1.      Οι κάθε είδους και μορφής εκπτώσεις που δίνονται σε είδος από Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές, Εισαγωγικές και Χονδρεμπορικές Επιχειρήσεις, κατά την πώληση ειδών της κατηγορίας των ελεγχομένων, βαρύνουν αυτές και επιτρέπονται μόνο όταν οι εκπτώσεις αυτές αναγράφονται εμφανώς στο τιμολόγιο και μειώνουν αναλογικά το τίμημα των προϊόντων που τιμολογούνται.

2.      Απαγορεύεται στις παραπάνω επιχειρήσεις να παρέχουν στους πελάτες τους, κατά την πώληση ειδών της κατηγορίας των ελεγχομένων, έκπτωση σε είδος η οποία δεν αναγράφεται στο τιμολόγιο της κύριας συναλλαγής. Όταν τα προϊόντα της κύριας συναλλαγής είναι όμοια με εκείνα της έκπτωσης σε είδος, η αξία του τιμολογίου θα πρέπει να διαιρείται με την συνολική ποσότητα των αναγραφομένων στο τιμολόγιο προϊόντων  (τιμολογημένων και δωρεάν  παρεχομένων) και το πηλίκο θα προσδιορίζει την τιμή μονάδας του προϊόντος . Στην περίπτωση που τα προϊόντα της κύριας συναλλαγής είναι διαφορετικά από εκείνα που παρέχονται ως έκπτωση, είναι υποχρεωτική η τιμολόγηση και των τελευταίων αυτών προϊόντων .

Η συνολική αξία των παρεχομένων ως έκπτωση διαφορετικών αυτών προϊόντων, αφαιρείται από την αξία των προϊόντων της κύριας συναλλαγής η οποία αναγράφεται στο τιμολόγιο και το υπόλοιπο αυτό της αξίας διαιρούμενο, προσδιορίζει την τιμή μονάδας του προϊόντος της κύριας συναλλαγής .

Η αξία των ειδών που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και που χορηγούνται ως έκπτωση, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από εκείνη της αγοράς των ή του συνολικού κόστους παραγωγής των, στην περίπτωση που παράγονται από τον πωλούντα στο είδος επί του οποίου γίνεται η έκπτωση .

Έκπτωση σε προϊόντα  διαφορετικά από τα  προϊόντα  της κύριας συναλλαγής επιτρέπεται μόνο όταν αυτά παράγονται, εισάγονται ή διακινούνται από την ίδια επιχείρηση.

3.      Έκπτωση, σε αξία ή ποσοστιαία, στο τίμημα πώλησης από τις επιχειρήσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατά τις πωλήσεις ειδών που ανήκουν στην κατηγορία των ελεγχομένων, βαρύνει αυτές και επιτρέπεται μόνο όταν αναγράφεται εμφανώς στο τιμολόγιο πώλησης. Στην περίπτωση αυτή η τιμή πώλησης του είδους επί του οποίου γίνεται η έκπτωση θα είναι εκείνη που προκύπτει από τη διαίρεση της συνολικής αξίας πώλησης, μετά την αφαίρεση της χορηγηθείσας έκπτωσης, δια της συνολικής πωληθείσας ποσότητας.

4.      Όταν η κύρια συναλλαγή αφορά περισσότερα του ενός προϊόντα ή συσκευασίες, ενός προϊόντος και η παρεχόμενη έκπτωση σε αξία ή ποσοστιαία ή σε είδος δεν αναφέρεται σε ένα προϊόν ή συγκεκριμένη συσκευασία προϊόντος, τότε η αξία της παρεχόμενης αυτής έκπτωσης επιμερίζεται αντίστοιχα  σε όλα τα δια του τιμολογίου πωλούμενα είδη, με βάση την αναγραφόμενη αξία κάθε είδους επί του τιμολογίου.

5.      Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους εκπτώσεις (σε αξία, ποσοστιαίες, σε είδος) πρέπει να είναι ίδιες και ίσες προς όλους τους αγοραστές για τους αυτούς όρους πληρωμής του προϊόντος  και για τις ίδιες, ίσες ποσότητες κατά τιμολόγιο.

6.      Επιτρέπεται η παροχή έκπτωσης σε είδη της κατηγορίας των ελεγχομένων δι’ εκδόσεως πιστωτικού σημειώματος από τον πωλητή στον αγοραστή λόγω ετησίου, εξαμηνιαίου ή τριμηνιαίου ύψους πωλήσεων. Στην περίπτωση που οι παραπάνω εκπτώσεις αναφέρονται σε είδη της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχόμενου κέρδους δεν θα ξεπερνούν συνολικά το 2% του ετήσιου, εξαμηνιαίου ή τριμηνιαίου κύκλου εργασιών της εταιρίας που παρέχει την έκπτωση και ο οποίος προέρχεται από τις αντίστοιχες πωλήσεις ειδών καταταγμένων στην  παραπάνω αγορανομική κατηγορία.

7.      Οι εκπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου θα είναι ίδιες και ίσες προς όλους τους αγοραστές για τους αυτούς όρους πληρωμής και ανάλογα με την αξία σε δραχμές του ετήσιου, εξαμηνιαίου ή τριμηνιαίου κύκλου εργασιών τους, που προέρχεται από αντίστοιχες αγορές τους και βαρύνουν τις επιχειρήσεις που τις παρέχουν.

Όμοια οι εκπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπονται εφόσον προηγούμενα ο πωλητής έχει γνωστοποιήσει στο Επιμελητήριο στο οποίο ανήκει, τους όρους και προϋποθέσεις χορηγήσεως τέτοιων εκπτώσεων, οι οποίες όμως θα αναγράφονται και στους τιμοκαταλόγους των επιχειρήσεων.

8.      Ομοίως, εκπτώσεις κατά τις πωλήσεις από επιχειρήσεις και για είδη που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο επιτρέπεται να γίνονται δια πιστωτικών σημειωμάτων και στις παρακάτω περιπτώσεις:

α)   Σε περιπτώσεις μερικής ή ολικής επιστροφής των πωληθέντων ειδών, λόγω της εκ των υστέρων διαπιστωθείσης ελαττωματικότητας ή κακοτεχνίας αυτών.

β)   Στην περίπτωση μείωσης της τιμής λόγω της εκ των υστέρων διαπιστωμένης ελαττωματικότητας ή κακοτεχνίας των πωληθέντων ειδών.

γ)   Στις πωλήσεις ειδών που τελικά προορίζονται για εξαγωγή.

δ)   Στις περιπτώσεις δικαστικού συμβιβασμού .

9.      Οι διατάξεις άλλων άρθρων της παρούσας που ρυθμίζουν θέματα χορήγησης εκπτώσεων και που χαρακτηρίζουν αυτές σαν χονδρεμπορικό ή λιανεμπορικό κέρδος εξακολουθούν να ισχύουν.

10.  Απαγορεύεται η χορήγηση κάθε συγκαλυμμένης έκπτωσης που έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της αρχικής τιμής πώλησης των προϊόντων  που είναι καταταγμένα στην αγορανομική κατηγορία που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο.

 

 

Άρθρο 12
Τρόπος απεικόνισης των εκπτώσεων που χορηγούνται κατά την εμπορία και την διακίνηση όλων των μη ελεγχομένων αγορανομικά προϊόντων-εμπορευμάτων-
Λοιπές ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων παραγωγικού, χονδρικού και λιανικού εμπορίου, για την χορήγηση πρόσθετων οικονομικών παροχών

1.      Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υπάγονται όλα τα μη ελεγχόμενα αγορανομικά προϊόντα και εμπορεύματα (τρόφιμα, ποτά, βιομηχανικά κ.λ.π 0, που διακινούνται στην Ελληνική Επικράτεια, ανεξάρτητα χώρας προέλευσης ή παραγωγής.

2.      Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, Συνεταιριστικά Εργοστάσια παραγωγών, εισαγωγείς-χονδρέμποροι και χονδρέμποροι, που εκδίδουν και τηρούν τιμοκαταλόγους, με τα προϊόντα και εμπορεύματά τους που πωλούν, στις περιπτώσεις που θέλουν να χορηγήσουν στους πελάτες-αγοραστές των προϊόντων-εμπορευμάτων τους, εκπτώσεις (ποσοστιαίες ή χρηματικές), επί των τιμών πώλησης των τιμοκαταλόγων τους, υποχρεούνται όπως τις εκπτώσεις αυτές τις αναγράφουν μόνο στα σχετικά εκδιδόμενα κατά την συναλλαγή τιμολόγια πώλησης και όχι με την έκδοση μεταγενέστερα της συναλλαγής πιστωτικών σημειωμάτων.

3.      Η ίδια υποχρέωση της ως άνω παραγράφου 2 υπάρχει και όταν η χορηγούμενη έκπτωση είναι σε είδος, είτε αντιστοίχου συναλλαγής, είτε είδος που εμπεριέχεται στον τιμοκατάλογο της εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές επί των εκδιδομένων τιμολογίων κάθε συναλλαγής, τα χορηγούμενα δωρεάν είδη θα αναγράφονται αναλυτικά και θα φέρουν και την ένδειξη «ΑΝΕΥ ΑΞΙΑΣ» ή «ΔΩΡΟ»

4.      Σε κάθε περίπτωση  οι χορηγούμενες εκπτώσεις (ποσοστιαίες ή χρηματικές ή σε είδος) θα πρέπει να εμφανίζονται επί των εκδιδομένων τιμολογίων πώλησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει η τελική (πραγματική) τιμή πώλησης κάθε προϊόντος-εμπορεύματος.

5.      Ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των πελατών τους, για την χορήγηση πρόσθετων οικονομικών παροχών, πέραν των εκπτώσεων που τους χορηγούν κατά τα ανωτέρω επί των τιμών πώλησης των τιμοκαταλόγων τους και που έχουν σχέση όπως με την επίτευξη στόχων τζίρου κατά οριζόμενα χρονικά διαστήματα (τρίμηνα, εξάμηνα, ετήσια κ.λ.π), με την προβολή των ειδών, με προωθητικές ενέργειες κ.λ.π αναγνωρίζονται και μπορούν να χορηγούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι πρόσθετες αυτές παροχές θα γνωστοποιούνται στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ως εξής :

α)   Οι έχουσες μελλοντικό χαρακτήρα παροχές (στόχοι τζίρου κ.λ.π) θα πρέπει να γνωστοποιούνται μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και θα αφορούν αυτές που θα ισχύσουν στο νέο έτος που ξεκινά. Σε περίπτωση αλλαγών μέσα στο έτος, θα πρέπει αυτές να γνωστοποιούνται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία ισχύος.

β)   Οι λοιπές παροχές θα πρέπει να γνωστοποιούνται μέσα σε δέκα (10) το αργότερο εργάσιμες ημέρες από την εφαρμογή τους

6.      Ως αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ορίζονται :

α)   Η Δ/νση Τιμών Τροφίμων και Ποτών. μ αρμοδιότητα τα τρόφιμα και ποτά γενικά και

β)   Η Δ/νση Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων, με αρμοδιότητα στα βιομηχανικά γενικά είδη, εκτός τροφίμων και ποτών.

Η γνωστοποίηση των προβλεπομένων κατά το άρθρο αυτό, στοιχείων θα γίνεται με Στην ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ» στο τηρούμενο σχετικό πρωτόκολλο, στο γραφείο του κ. Υφυπουργού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Τα στελέχη των αρμοδίων Υπηρεσιών υποχρεούνται στην τήρηση του απορρήτου, έναντι παντός τρίτου, των πληροφοριών και στοιχείων, που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την διαδικασία του άρθρου αυτού, ακόμη και μετά από την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την Υπηρεσία.

7.      Οι ειδικότερες πρόσθετες οικονομικές παροχές που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στις ως άνω αναφερόμενες, κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ισχύος της παρούσας.

8.      Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου αφορούν τα είδη, που κατονομάζονται στους αναπόσπαστους πίνακες 1 «ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ» και 2 «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ» του άρθρου 9 της παρούσας Α.Δ.

9.      Όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, που υποχρεούνται όπως γνωστοποιούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, τις ειδικότερες συμφωνίες τους της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, ταυτόχρονα θα πρέπει να ενημερώνουν εγγράφως και τον κάθε πελάτη τους, τόσο για το χρόνο γνωστοποίησης των ειδικότερων αυτών συμφωνιών όσο και για το περιεχόμενό τους, κατά το μέρος που αφορά τον συγκεκριμένο πελάτη. Η ενημέρωση αυτή δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από την γνωστοποίηση της στο Υπουργείο.

10.  Οι παροχές της παραγράφου 5 του παρόντος, δεν είναι νόμιμες και δεν μπορεί να γίνονται δεκτές από τα πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) προς τα οποία χορηγούνται, εάν τα πρόσωπα αυτά δεν κατέχουν την έγγραφη γνωστοποίηση που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Η έγγραφη αυτή γνωστοποίηση θα πρέπει να επιδεικνύεται υποχρεωτικά στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα

 

Άρθρο 13
Διαμόρφωση τιμών σε είδη που πωλούνται στο Δημόσιο, Π.Δ.Δ. κ.λ.π.

Στις περιπτώσεις προμηθειών προς Κρατικές Υπηρεσίες, Δήμους, Κοινότητες και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι τιμές πώλησης των ειδών της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους επιτρέπεται να προσαυξάνονται με το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων, οι οποίες προκύπτουν για τους πωλητές, λόγω της ιδιότητας των αγοραστών ως Κρατικές Υπηρεσίες, Δήμου, Κοινότητας ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

 

Άρθρο 14
Διακίνηση ειδών από κεντρικά καταστήματα σε υποκαταστήματα και πρατήρια

1.      Επιχειρήσεις και Συνεταιρισμοί, που υπάγονται στις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Αγορανομικού Κώδικα, εφόσον, εκτός από τα κεντρικά καταστήματα, διατηρούν και υποκαταστήματα ή πρατήρια, κατά την αποστολή των εμπορευμάτων προς το υποκατάστημα ή πρατήριο, υποχρεωτικά αναγράφουν στο σχετικό Δελτίο Αποστολής, εκτός από τα στοιχεία του Κ.Φ.Σ. και την τιμή μονάδας που πρέπει να πωληθεί το είδος από το υποκατάστημα ή πρατήριο.

2.      Η αναγραφή της παραπάνω τιμής μονάδας σε συνδυασμό και με το τιμολόγιο κτήσης του είδους, που κατέχει το κεντρικό κατάστημα των εν λόγω επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών, αποτελεί στοιχείο για τον αγορανομικό έλεγχο των τιμών.

3.      Οι υπεύθυνοι των κεντρικών καταστημάτων είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με το τιμολόγιο κτήσης του είδους (που αντιστοιχεί στο Δελτίο Αποστολής) και να δείχνουν στα ελεγκτικά όργανα, αν τους ζητηθεί κάτι τέτοιο, το εν λόγω τιμολόγιο μέσα σε προθεσμία που θα τάξουν τα όργανα αυτά όχι μεγαλύτερη των

α)   Δύο (2) εργασίμων ημερών, αν ο έλεγχος έγινε σε υποκατάστημα ή πρατήριο που εδρεύει στην ίδια πόλη με το κεντρικό κατάστημα

β)   Τριών (3) εργασίμων ημερών, αν ο έλεγχος έγινε σε υποκατάστημα ή πρατήριο που εδρεύει σε άλλη πόλη από ότι το κεντρικό κατάστημα.

4.      Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα διακινούνται από τα υποκαταστήματα ή πρατήρια προς τα κεντρικά των επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών καθώς και μεταξύ των υποκαταστημάτων ή πρατηρίων και των Συνεταιρισμών.

5.      Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η περιφέρεια Τ.Δ. Πρωτεύουσας θεωρείται ως ίδια πόλη.

 

.

 

KΕΦΑΛΑΙΟ 2 –
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Άρθρο 15
Πλαίσιο εφαρμογής κανόνων κοστολόγησης

1.      Οι κανόνες αγορανομικής κοστολόγησης, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, εφαρμόζονται για τα είδη και τις υπηρεσίες που έχουν καταταγεί στην κατηγορία των διατιμημένων ή με καθορισμένο ποσοστό κέρδους. 

2.      Η κοστολόγηση ενεργείται με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τα τηρούμενα από τις επιχειρήσεις επίσημα λογιστικά ή εξωλογιστικά βιβλία (βιβλία και στοιχεία της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής, Βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου του Κ.Φ.Σ.), όπως επίσης και από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επίσημης αρχής.

3.      Για τον έλεγχο και την επαλήθευση των κοστολογικών στοιχείων από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εμπορίου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.Δ. 136/46 «Περί Α.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, καθώς επίσης και τον Ν.1346/84 «Περί Εμπορικού Παρεμβατικού Οργανισμού και άλλες διατάξεις».

Σε περίπτωση ανυπαρξίας στοιχείων, ο υπολογισμός του κόστους θα γίνεται με βάση τα συγκριτικά στοιχεία άλλων ομοειδών Επιχειρήσεων και τις αποδεκτές επιστημονικά λογιστικές και κοστολογικές αρχές.

 

Άρθρο 16
Υποβολή κοστολογικών-οικονομικών στοιχείων

1.      Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Υπηρεσία αναλυτικά κοστολόγια, όταν αυτό επιβάλλεται από Αγορανομική Διάταξη ή άλλη απόφαση ή όταν ζητηθούν από την Υπηρεσία με έγγραφο.

Τα κοστολόγια πρέπει να υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Τα κονδύλια πρέπει να προκύπτουν και να επαληθεύονται από τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 15 και να υποβάλλεται οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο ζητήσει η Υπηρεσία.

2.      Τα κοστολόγια μπορούν να καταρτίζονται σε έντυπα ή υποδείγματα σχεδιασμένα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, η συμπλήρωση των οποίων μπορεί να είναι, σύμφωνα με τις οδηγίες υποχρεωτική ή προαιρετική.

 

Άρθρο 17
Τρόπος σύνταξης κοστολογίων

Τα κοστολόγια του προηγούμενου άρθρου πρέπει να βασίζονται σε πραγματοποιηθέντα κόστη (ιστορικό κόστος) όπως διαμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας.

Δεν αναγνωρίζονται δαπάνες με ανώμαλο χαρακτήρα, δηλαδή.

Οι δαπάνες που δεν βρίσκονται σε ομαλή σχέση με το έργο που αντίστοιχα παράγεται καθώς και τα τυχαία απρόβλεπτα εξαιρετικά και ακανόνιστα έξοδα, τα οποία πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης (έκτακτα έξοδα ή έκτακτες ζημιές), όπως π.χ. έξοδα ελευθεριότητας κοινωνικής φύσης (κατά την κρίση της Υπηρεσίας) ή για φιλανθρωπικούς σκοπούς μη δικαιολογημένες φύρες παραγωγής και συσκευασίας, έξοδα υπερημερίας λόγω υπαιτιότητας της επιχείρησης, για την παραλαβή πρώτης ύλης και ετοίμου προϊόντος, φόρος εισοδήματος και κεφαλαίου, πρόστιμα καθυστέρησης πληρωμής φόρων-εισφορών, χρηματικές ποινές, δικαστικά έξοδα που επιβάλλονται από δικαστικές και διοικητικές αρχές και κάθε άλλη χρηματική ποινή, που οφείλεται σε υπαιτιότητα της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που κοστολόγιο βασίζεται σε πρότυπες τιμές (STANDARD COST) θα πρέπει τούτο να αναφέρεται ρητά, όπως επίσης θα πρέπει να εκθέτονται λεπτομερειακά τα στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι πρότυπες αυτές τιμές.

 

Άρθρο 18
Κόστος παραγωγής

1.      Κόστος παραγωγής (βιομηχανικό ή βιοτεχνικό) είναι εκείνο που πραγματοποιείται για την παραγωγή ενός προϊόντος και περιλαμβάνει μόνο κάθε ομαλή δαπάνη, που απαιτείται για να μετατραπεί ή παραχθεί το προϊόν αυτό.

2.      Στο κόστος παραγωγής περιλαμβάνονται:

α.   Το κόστος των άμεσων υλικών παραγωγής και υλικών συσκευασίας.

Άμεσα υλικά είναι οι πρώτες βοηθητικές ύλες, που ενσωματώνονται στο προϊόν που παράγεται από αυτές, δεν περιλαμβάνονται στα άμεσα υλικά εκείνα που, αν και αναλίσκονται για την παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος, δεν ενσωματώνονται σ’ αυτό. Η αξία των τελευταίων αυτών υλικών ενσωματώνεται στο άμεσο κόστος μετατροπής.   

Το κόστος των πρώτων και βοηθητικών υλών είναι η τιμή κτήσης αυτών δηλαδή η τιμολογιακή τους αξία προσαυξημένη με τα ειδικά έξοδα αγοράς.

Τιμολογιακή αξία είναι η αξία που αναγράφεται στα τιμολόγια αγοράς, μειωμένη με τις εκπτώσεις που χορηγούνται από τους προμηθευτές και απαλλαγμένη από τα ποσά των φόρων και τελών τα οποία δε βαρύνουν τελικά την επιχείρηση. Ειδικά έξοδα αγορών είναι εκείνα που πραγματοποιούνται κατά τρόπο άμεσο, για κάθε συγκεκριμένη αγορά μέχρι την παραλαβή και αποθήκευση των αγαθών, π.χ. μεταφορικά, φορτωεκφορτωτικά, ζυγιστικά ασφάλιστρα, που βαρύνουν το κόστος αγοράς των υλικών. Επίσης, το κόστος των υλικών μπορεί να επιβαρυνθεί με έξοδα συντήρησης, όταν αυτό επιβάλλεται από τη φύση των υλικών. 

Δεν αναγνωρίζονται οι αποδεδειγμένα μη φυσιολογικές ανώμαλες φύρες και αποδόσεις ή αβαρία, ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένη ή όχι.

Ο προσδιορισμός του κόστους των αναλωθεισών πρώτων και βοηθητικών υλών, καθώς και των υλικών συσκευασίας γίνεται με μία από τις μεθόδους αποτίμησης που αναγνωρίζονται από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. Η μέθοδος αποτίμησης, που εφαρμόζει η επιχείρηση πρέπει να παραμένει σταθερή.

Για τον προσδιορισμό της αξίας των προς ανάλωση πρώτων υλών και λοιπών υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων, η Υπηρεσία μπορεί να λαμβάνει  υπόψη συγκριτικά τις ισχύουσες διεθνείς ή εγχώριες τιμές αυτών, τις τιμές του συγκεκριμένου οίκου προς άλλους πελάτες και τον τρόπο διακανονισμού της προμήθειας αυτών.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται για τα αναλώσιμα υλικά, όπως ανταλλακτικά, καύσιμα, κ.λ.π., με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις του Κ.Φ.Σ. ή τις αγορανομικές διατάξεις ή άλλες αποφάσεις των αγορανομικών υπηρεσιών παρακολουθούνται με βιβλίο αποθήκης.

Τα αναλώσιμα υλικά που δεν παρακολουθούνται με βιβλία αποθήκης, θεωρούνται γενικά βιομηχανικά έξοδα, για τα οποία ισχύουν τα οριζόμενα παρακάτω:

β.         Το κόστος μετατροπής, που περιλαμβάνει το κόστος της άμεσης εργασίας παραγωγής και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα, για ορισμένα από τα οποία ισχύουν ειδικότερα τα εξής:

(1)  Κόστος άμεσης εργασίας παραγωγής

Αναγνωρίζονται οι αμοιβές (τακτικές και έκτακτες) που καταβάλλονται στο προσωπικό παραγωγής και οι οποίες καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας, τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις ή κατά πάγιο έθιμο και για τις οποίες έχουν λογισθεί και αποδοθεί οι νόμιμες εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη) στους οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και έχουν λογισθεί και αποδοθεί οι νόμιμοι φόροι και τέλη, προς το Δημόσιο. Για επιχειρήσεις που νόμιμα δεν τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας αναγνωρίζονται οι αμοιβές των μελών της οικογένειας του επιχειρηματία, όταν αποδεδειγμένα προσφέρουν εργασία και οι αμοιβές τους βρίσκονται στα συνήθη επίπεδα αγοράς εργασίας.

Επίσης, αναγνωρίζονται δαπάνες για διατροφή του προσωπικού και μεταφοράς αυτού στους χώρους εργασίας.

Δεν αναγνωρίζονται:

·         Οικειοθελείς παροχές της επιχείρησης υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών.

·         Φόροι και Ασφαλιστικές Κρατήσεις που καταβάλλονται από την επιχείρηση, ενώ κατά νόμο βαρύνουν τον εργαζόμενο.

·         Αποζημιώσεις απολυομένων πέρα των νομίμων.

·         Κάθε μορφής δώρα και παροχές σε είδος, που δεν αποτιμώνται και δεν προσαυξάνουν τη μισθοδοσία.

·         Παροχές κοινωνικού χαρακτήρα (κατασκηνώσεις, εορταστικές εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, κ.λ.π.) εκτός αν δικαιολογούνται από τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης (απομονωμένο εργοστάσιο κ.λ.π.).

Έκτακτες αμοιβές υπολογιζόμενες με οποιοδήποτε τρόπο (ποσοστά, κ.λ.π.), ακόμη και αν έχουν παρακρατηθεί οι νόμιμες κρατήσεις και εισφορές υπέρ του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Οργανισμών, εφόσον δεν προβλέπονται από τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας και τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις ή δεν καταβάλλονται κατ’  έθιμο πάγια.

Τα παραπάνω ισχύουν και για αμοιβές προσωπικού των λοιπών λειτουργιών της επιχείρησης (Διοίκησης, Διάθεσης κ.λ.π.).

(2)  Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα

Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται εκείνα που πραγματοποιούνται στο στάδιο μετατροπής της πρώτης ύλης σε έτοιμο προϊόν ή μετατροπής ενός υλικού από μία μορφή σε άλλη, κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Τα βιομηχανικά έξοδα διακρίνονται σε άμεσα και έμμεσα.

Άμεσα έξοδα είναι εκείνα που βαρύνουν απευθείας τα προϊόντα, ενώ

Έμμεσα έξοδα είναι εκείνα που βαρύνουν τα προϊόντα με εφαρμογή κριτηρίου επιμερισμού.

Ειδικότερα, για ορισμένα από τα γενικά βιομηχανικά έξοδα ισχύουν τα ακόλουθα:

(α)       Αποσβέσεις

Αναγνωρίζονται ως στοιχείο του κόστους παραγωγής οι τακτικές αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων υπό τους ορισμούς και προϋποθέσεις που θέτονται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, όπως αυτές προκύπτουν από τα στοιχεία της τελευταίας κλεισμένης χρήσης.

Κατά το χρόνο κοστολόγησης λαμβάνεται υπόψη το τρέχον ύψος της απόσβεσης, εφόσον αποδεδειγμένα προσδιορίζεται. Δεν αναγνωρίζονται ως στοιχείο κόστους οι πρόσθετες (έκτακτες) αποσβέσεις, που επιτρέπονται από διάφορους αναπτυξιακούς ή φορολογικούς νόμους.

Οι τακτικές αποσβέσεις δεν θεωρούνται κερδοφόρο στοιχείο κόστους.

Δεν περιλαμβάνονται στο κόστος παραγωγής και δεν θεωρούνται κερδοφόρο στοιχείο οι αποσβέσεις των τόκων κατασκευαστικής περιόδου των παγίων.

(β)  Δαπάνες συντήρησης και επισκευών

Επισκευή ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου είναι η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση μερών αυτού, που έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί βλάβη, με σκοπό την επαναφορά της παραγωγικής τους ικανότητας ή των συνθηκών λειτουργίας του, στο επίπεδο που ήταν πριν από την καταστροφή ή τη βλάβη.

Συντήρηση είναι η τεχνολογική επέμβαση που γίνεται στο στοιχείο αυτό, με σκοπό να διατηρείται στην αρχική του παραγωγική ικανότητα για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι δαπάνες συντήρησης και επισκευών βαρύνουν το κόστος παραγωγής, εφόσον δεν εξυπηρετούν χρονική περίοδο μεγαλύτερη του έτους. Αν οι δαπάνες αυτές εξυπηρετήσουν την επιχείρηση για περίοδο μεγαλύτερη του έτους (εξαιρετικές-πολυτελείς επισκευές), πρέπει να αποσβένονται στις χρήσεις που θα ωφεληθούν από τις επισκευές.

(γ)  Δικαιώματα ROYALTIES: για χρήση τεχνικών μεθόδων (KNOW-HOW) για τα οποία υπάρχει σχετική εγκριτική απόφαση Δημόσιας Αρχής.

Το έξοδο των ROYALTIES δεν αποτελεί κερδοφόρο στοιχείο κόστους.

Τα βιομηχανικά έξοδα βαρύνουν το κόστος των παραχθέντων μέσα στη χρήση έτοιμων και ημικατεργασμένων προϊόντων.

Για όλα τα κονδύλια των βιομηχανικών  εξόδων πρέπει να υπάρχουν τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία να είναι καταχωρισμένα στα βάσει του νόμου τηρούμενα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. 

 

Άρθρο 19
Γενικά έξοδα

1.      Γενικά έξοδα Διοίκησης-Χρηματοδότησης-Διάθεσης

Τα γενικά έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης αποτελούν στοιχεία κόστους των προϊόντων και είναι κερδοφόρα.

Τα έξοδα χρηματοδότησης αποτελούν στοιχείο κόστους του προϊόντος, αλλά δεν είναι κερδοφόρα.

Τα Γενικά έξοδα επιμερίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 30 και προσθέτονται στα κοστολόγια μετά τον προσδιορισμό του βιομηχανικού κόστους.

2.      Ειδικότερα για ορισμένα από τα έξοδα αυτά ισχύουν τα ακόλουθα:

α)   Τα έξοδα Διοίκησης περιλαμβάνουν:

(1)    Τις αμοιβές του προσωπικού που ασχολείται με τη Διοίκηση της επιχείρησης (Λογιστηρίου, Οικονομικών Υπηρεσιών, Μηχανογράφησης, Γενικής Δ/νσης, κ.λ.π.) και τις εργοδοτικές εισφορές επί των αποδοχών του προσωπικού αυτού.

(2)    Τις αμοιβές τρίτων

(3)    Τα λοιπά έξοδα Διοίκησης της Επιχείρησης (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευση, Θέρμανση, Καθαριότητα, Συντήρηση, κ.λ.π.)

(4)    Ασφάλιστρα γίνονται δεκτά, μόνο όσα προκύπτουν βάσει επίσημων συμβολαίων.

Αυτασφάλιστρα δεν εγκρίνονται, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες συντρέχουν οι μαθηματικές προϋποθέσεις της συλλογικής ή ομαδικής αυτασφάλισης. 

(5)    Αποσβέσεις επισφαλών χρεωστών μόνο όταν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή εκ των πραγμάτων, κατά την κρίση της Υπηρεσίας είναι ανέφικτη ή ασύμφορη η επιδίωξη της είσπραξης δικαστικώς.

β)   Έξοδα Διάθεσης είναι τα έξοδα που γίνονται για την προώθηση, προετοιμασία και πραγματοποίηση των πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης.

Τα έξοδα αυτά διακρίνονται σε άμεσα ή ειδικά και έμμεσα ή γενικά.

Στα έξοδα διάθεσης περιλαμβάνονται κυρίως τα ακόλουθα έξοδα:

(1)   Αμοιβές προσωπικού και εργοδοτικές εισφορές των Υπηρεσιών πωλήσεων-MARKETING-Διανομής.

(2)   Αμοιβές πωλητών.

(3)   Έξοδα μεταφορικών μέσων, που ασχολούνται με τη διανομή και μεταφορά των πωλουμένων.

(4)   Ενοίκια αποθηκών έτοιμων προϊόντων και γραφείων.

(5)   Προμήθειες αντιπροσώπων μέχρι 3% της τιμολογιακής αξίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλη Διάταξη και εφόσον πραγματοποιούνται από την Επιχείρηση και καλύπτουν πραγματικά έξοδα και αμοιβή του αντιπροσώπου.

Η προμήθεια αντιπροσώπου δεν είναι κερδοφόρο στοιχείο.

Δαπάνες πρατηρίων αναγνωρίζονται μόνο όταν αυτά ανήκουν στις Βιομηχανικές ή Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις.

Γ)  Χρηματοοικονομικά έξοδα στα οποία περιλαμβάνονται:

(1)   Τόκοι για βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα Δάνεια, τα οποία δεν υπερβαίνουν το διπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων, υπολογίζονται δε με το μέσο σταθμικό επιτόκιο δανεισμού της κλεισμένης χρήσης.

(2)   Τραπεζικά έξοδα για τη σύναψη δανείων (παράβολα, χαρτόσημα, προμήθειες Τράπεζας, κ.λ.π.)

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα δεν είναι κερδοφόρο στοιχείο.

Δ)  Αποσβέσεις μη κοστολογούμενες, πρόκειται για τακτικές που δε βαρύνουν το κόστος παραγωγής.

Ε)  Συναλλαγματικές διαφορές.

(1)   Συναλλαγματικές διαφορές (χρεωστικές) από τη αποτίμηση κατά το τέλος της χρήσης δανείων, που διατέθηκαν για απόκτηση πάγιων στοιχείων, εγγράφονται στο πάγιο ενεργητικό για απόσβεση. Η απόσβεση αυτών, που γίνεται τμηματικά, ανάλογα με το τμήμα του δανείου που εξοφλείται μέσα στο έτος, αποτελεί στοιχείο κόστους. Ομοίως στοιχείο κόστους αποτελούν οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την εξόφληση τέτοιων δανείων.

(2)   Οι συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια που διατέθηκαν για αγορά πρώτων υλών ή εμπορευμάτων, αποτελούν στοιχεία κόστους. Οι συναλλαγματικές διαφορές δεν είναι κερδοφόρο στοιχείο του κόστους.

 

Άρθρο 20
Μη αναγνωριζόμενες δαπάνες Γενικών Εξόδων

Δεν αναγνωρίζονται ως στοιχεία κόστους:

1.      Αμοιβές ή ποσοστά μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών, διαχειριστών Ε.Π.Ε., εκτός αν παρέχονται για υπηρεσία, που εξέρχεται της υποχρεώσεώς τους για διοίκηση και διαχείριση και εφόσον καταχωρίζονται και υπόκεινται στις νόμιμες εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών.

2.      Οι υπολογιστικές δαπάνες, δηλαδή οι δαπάνες που δεν παίρνουν μορφή χρηματικής καταβολής αλλά με τις οποίες επιβαρύνουν οι επιχειρήσεις το κόστος υπολογιστικά (π.χ. η αμοιβή του επιχειρηματία, ο τόκος του ιδίου κεφαλαίου, η αμοιβή που αντιστοιχεί στο KNOW-HOW του ιδίου του επιχειρηματία, τεκμαρτό ενοίκιο).

 

Άρθρο 21
Κόστος εισαγωγής

1.      Κόστος εισαγωγής είναι το σύνολο των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, μέχρι το αγαθό να τοποθετηθεί στην αποθήκη του εισαγωγέα (LANDED COST).

2.      Το κόστος εισαγωγής περιλαμβάνει:

α)   Την τιμολογιακή αξία τοις μετρητοίς του Οίκου του Εξωτερικού, όπως προκύπτει από το νόμιμα θεωρημένο, από αρμόδια Ελληνική Αρχή, οριστικό τιμολόγιο. Ανεξάρτητα από τη συμφωνημένη τιμολογιακή αξία (FOB, CIF) θα πρέπει να αναγράφεται στο τιμολόγιο και η αξία ΕΧ FACTORY. Οι λαμβανόμενες εκπτώσεις φέρονται σε μείωση του κόστους εισαγωγής.

Σε περίπτωση προθεσμιακού διακανονισμού πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός της επιβάρυνσης από τους τόκους.

Για τον προσδιορισμό της παραπάνω τιμολογιακής αξίας, η Υπηρεσία μπορεί να λαμβάνει υπόψη και τις ισχύουσες διεθνείς ή εγχώριες τιμές (τιμές Οίκου προς άλλες επιχειρήσεις ή χώρες κ.λ.π.) των εισαγόμενων προϊόντων.

β)   Τα έξοδα που προκύπτουν από την εκκαθάριση της Τράπεζας (διακανονισμός).

Τα έξοδα ανταποκριτών, τηλεγραφικά, ταχυδρομικά, προμήθεια Τράπεζας κ.λ.π.

γ)   Τα έξοδα εκτελωνισμού, όπως αναγράφονται στο τιμολόγιο του εκτελωνιστή.

Κάθε δαπάνη που αναφέρεται στο τιμολόγιο του εκτελωνιστή θα συνοδεύεται από το νόμιμο δικαιολογητικό πραγματοποίησής της, με μοναδική εξαίρεση τις δαπάνες για τις οποίες είναι αδύνατη η έκδοση επίσημου αποδεικτικού (π.χ. χαρτόσημα).

Επίσης το τιμολόγιο του εκτελωνιστή πρέπει να συνοδεύεται από τη διασάφηση εισαγωγής ή όταν γίνεται αποταμίευση του εμπορεύματος από την αίτηση αποταμίευσης και αίτηση ανάλωσης.

δ)   Ο ναύλος, τα μεταφορικά και τα εκφορτωτικά, βάσει επίσημων αποδείξεων.

Τυχόν εκπτώσεις που παρέχονται επί των μεταφορικών εξόδων φέρονται σε μείωση αυτών.

ε)   Τα ασφάλιστρα για την κάλυψη των κινδύνων μεταφοράς.

στ) Τα νόμιμα έξοδα θεώρησης τιμολογίων.

ζ)   Τα ψυκτικά έξοδα, εφόσον είναι αναγκαία η εναποθήκευση στα ψυγεία και για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την άφιξη του εμπορεύματος μέχρι του εκτελωνισμού του που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες εκτός από τις περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της επιχείρησης.

Μετά τον εκτελωνισμό, ψυκτικά αναγνωρίζονται μόνο εφόσον η εναποθήκευση στα ψυγεία δεν έγινε με σκοπό απόκρυψης του εμπορεύματος ή για επίτευξη μεγαλύτερης τιμής.

η)   Τα αποθήκευτρα γενικά (ΟΛΠ,  ΠΑΕΓΑΕ, Τελωνεία) αναγνωρίζονται μέχρι 20 ημέρες κατά ανώτατο όριο, εκτός από τις περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της επιχείρησης, οπότε η Υπηρεσία σταθμίζει το κανονικό ύψος των αποθήκευτρων εφόσον βεβαιώνεται με επίσημα δικαιολογητικά.

θ)   Τα έξοδα πραγματογνωμοσύνης του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων, εφόσον βεβαιώνονται με επίσημα αποδεικτικά.

Οσάκις απαιτείται ο προσδιορισμός, του συνολικού κόστους εισαγωγής έχει εφαρμογή το άρθρο 19, για τον προσδιορισμό των Γενικών Εξόδων.

 

 

Άρθρο 22
Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται στο κόστος εισαγωγής

Δεν αναγνωρίζονται τα ακόλουθα:

1.      Έξοδα που προέρχονται από αμέλεια, υπαιτιότητα ή ελευθεριότητα του εισαγωγέα.

2.      Έξοδα που έχουν χαρακτήρα άμεσης ή έμμεσης χρηματοδότησης

3.      Έξοδα για δικαιώματα ελεύθερης ζώνης (Ο.Λ.Π. κ.λ.π.) και κάθε μορφής αποθήκευτρα πέρα των 20 ημερών, εφόσον προκλήθηκαν από υπαιτιότητα  της επιχείρησης.

4.      Κάθε έξοδο που έχει την έννοια της ποινής

5.      Σταλίες υπερημερίας που οφείλονται σε υπαιτιότητα της εταιρείας

6.      Συναλλαγματικές διαφορές προθεσμιακού διακανονισμού

7.      Έξοδα εισαγωγής δειγμάτων-διαφημιστικών (αυτά αποτελούν στοιχείο κόστους διάθεσης).

8.      Προμήθεια αντιπροσώπου, εφόσον ο αντιπρόσωπος είναι και εισαγωγέας.

 

Άρθρο 23
Φύρες και ελλείμματα

Για τα είδη που εισάγονται από το εξωτερικό, δεν αναγνωρίζονται φύρες και ελλείμματα. Αναγνωρίζονται μόνο απομειώσεις, που αναφέρονται στη σχετική διασάφηση και έχουν σχέση με την φύση του προϊόντος και οι οποίες ρυθμίζονται με ειδικές διατάξεις.

 

Άρθρο 24
Έννοια νέου αγαθού ή υπηρεσίας

1.      Νέο αγαθό ή υπηρεσία θεωρείται εκείνο που διαφέρει ουσιωδώς από άλλο αγαθό ή υπηρεσία. Η διαφορά από άλλα προϊόντα, που διαθέτει ή υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση μπορεί να αφορά αθροιστικά ή διαζευκτικά τα ακόλουθα στοιχεία:

α)   στην σύνθεση παραγωγής ή παροχής

β)   στο κόστος παραγωγής ή παροχής

γ)   στην ποιότητα

δ)   στις ιδιότητες και

ε)   στην χρήση.

2.      Η αλλαγή της ονομασίας ή του κωδικού αριθμού περιγραφής, καθώς επίσης και η αλλαγή συσκευασίας αγαθού δεν χαρακτηρίζει το  είδος ως νέο.

 

Άρθρο 25
Επιμερισμός εξόδων

1.      Όλα τα έμμεσα έξοδα (παραγωγής, διοίκησης, διάθεσης κ.λ.π.) επιμερίζονται με βάση κριτήρια επιμερισμού, που γίνονται δεκτά από την επιστήμη και την πρακτική και τα οποία, κατά περίπτωση, κρίνονται ως κατάλληλα. Τα ίδια κριτήρια πρέπει να εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις επιμερισμού κοινών εξόδων, μεταξύ ελεγχομένων και μη ελεγχομένων αγορανομικά ειδών.

2.      Τα εφαρμοζόμενα κριτήρια μερισμού πρέπει να εφαρμόζονται πάγια και να μην μεταβάλλονται κάθε φορά για λόγους σκοπιμότητας. Τα κριτήρια επιμερισμού των εξόδων υπόκεινται στην κρίση της Υπηρεσίας. Οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες που παράγουν διατιμημένα ή ελεγχομένου κέρδους είδη, πρέπει να τηρούν λογιστικά βιβλία και τα σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία, κατά τρόπο που να είναι ευχερής ο έλεγχος και η επαλήθευση αυτών.

3.      Στις περιπτώσεις που κατά την παραγωγή του προϊόντος παράγονται συγχρόνως και δευτερεύοντα προϊόντα ή υποπροϊόντα ή αφήνονται υπολείμματα, η αξία αυτών μειώνει το κόστος του κυρίου προϊόντος. Ως αξία υποπροϊόντων και υπολειμμάτων θεωρείται η αξία πώλησης αυτών μειωμένη με τα σχετικά έξοδα διαθέσεως.

 

Άρθρο 26
Εκπτώσεις

Οι χορηγούμενες εκπτώσεις δεν αποτελούν στοιχείο κόστους αλλά αποτελούν αφαιρετικό στοιχείο των εσόδων (βαρύνουν το κέρδος).

Οι νομοθετημένες χονδρεμπορικές εκπτώσεις, που αποτελούν το μικτό κέρδος χονδρεμπόρων - πρατηριούχων, πρέπει να παρακολουθούνται χωριστά, για να μπορεί η Υπηρεσία να ελέγχει το ύψος τους

 

Άρθρο 27
Τιμή αντικατάστασης

1.      Κατά την κοστολόγηση ειδών της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους, αναγνωρίζονται τα ποσοστά κέρδους, που καθορίζονται από την παρούσα.

2.      Κατά τη διαμόρφωση της τιμής πώλησης των ειδών της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους, αναγνωρίζεται η τιμή αντικατάστασης ή αναπαραγωγής, είτε αυτή είναι μεγαλύτερη, είτε είναι μικρότερη από την τιμή κτήσης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από την παρούσα, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α)   Για τον προσδιορισμό του αγορανομικού κόστους των αποθεμάτων που βρίσκονται στις αποθήκες των επιχειρήσεων, θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή αντικατάστασης, με βάση το τελευταίο τιμολόγιο αγοράς ειδών με τις ίδιες ποιοτικές προδιαγραφές.

β)   Το νέο αγορανομικό κόστος, πρέπει να αποδεικνύεται από νόμιμα και οριστικά παραστατικά έγγραφα και ακόμα, η νέα αγορά να αντιπροσωπεύει ποσότητα προϊόντων, εμπορευμάτων ή υλικών με τις ίδιες ποιοτικές προδιαγραφές, ίση τουλάχιστον με 20% των αποθεμάτων, που υπάρχουν στην επιχείρηση, κατά την ημερομηνία που συντρέχει ο λόγος εφαρμογής της τιμής αντικατάστασης, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από ειδική διάταξη της παρούσας.

γ)   Σε περίπτωση ανατίμησης μερικών στοιχείων κόστους βιομηχανικών ή βιοτεχνικών ειδών και σύγχρονης υποτίμησης άλλων στοιχείων κόστους αυτών, πρέπει να γίνεται συμψηφισμός των θετικών και αρνητικών μεταβολών, οι οποίες πρέπει να στηρίζονται σε νόμιμα και οριστικά δικαιολογητικά.

δ)   Στις χονδρικές πωλήσεις δεν αναγνωρίζεται κέρδος στη διαφορά που προκύπτει μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής αντικατάστασης ή αναπαραγωγής.

3.      Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, κατά το μέρος που αφορούν την αναγνώριση ανώτερης τιμής αντικατάστασης, δεν έχουν εφαρμογή στα νωπά οπωρολαχανικά που υπάγονται στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους ειδών.

 

 

Άρθρο 28
Όγκος παραγωγής

Ο μέσος μηνιαίος όγκος παραγωγής της ελεγχόμενης επιχείρησης υπολογίζεται.

1.      Με βάση την ετησία παραγωγή του προηγούμενου χρόνου, όταν ο έλεγχος γίνεται κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της χρήσης, που ελέγχεται και

2.      Με βάση το πρώτο εξάμηνο της χρήσης, που ελέγχεται, όταν ο έλεγχος γίνεται κατά την διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου της ίδιας χρήσης.

 

Άρθρο 29
Ο Φ.Π.Α. κατά την κοστολόγηση

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) δεν αποτελεί στοιχείο κόστους του προϊόντος καθώς και της παροχής υπηρεσίας, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, που οι ενδιαφερόμενοι, λόγω του ειδικού καθεστώτος στο οποίο  εντάσσονται από τον Ν.1642/86 δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης (συμψηφισμού) του Φ.Π.Α., που έχουν καταβάλλει.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

 

Άρθρο 30
Επισήμανση προσυσκευασμένων τροφίμων

1.      Στα προσυσκευασμένα τρόφιμα, που προορίζονται να διατεθούν, ως έχουν, στον τελικό καταναλωτή καθώς και σε αυτά που διατίθενται σε εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες και άλλες παρόμοιες μονάδες ομαδικής εστίασης, πρέπει να αναγράφονται οι  με ευδιάκριτα και ανεξίτηλα γράμματα, στην ελληνική γλώσσα:

α)   Η ονομασία πώλησης του τροφίμου.

β)   Ο κατάλογος των συστατικών του, τα οποία πρέπει να αναγράφονται κατά σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητας.

      Η ποσότητα ορισμένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων.

γ)   Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου, που εκφράζεται σε μονάδες μάζας για τα στερεά και σε μονάδες όγκου για τα υγρά.

δ)   Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή η χρονολογία ανάλωσης, όπως προβλέπεται στα άρθρα 36 και 37 της παρούσας.

ε)   Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης.

στ) Το όνομα ή εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της ΕΟΚ.

ζ)   Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης, στην περίπτωση που η παράλειψή του μπορεί να οδηγήσει τον καταναλωτή σε πλάνη, ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του τροφίμου.

η)   Οι οδηγίες χρήσης, στην περίπτωση που η παράλειψή τους δεν επιτρέπει τη σωστή χρήση του τροφίμου.

θ)   Για τα ποτά με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη μεγαλύτερη από 1, 2% κατά όγκο, η αναγραφή του κτηθέντος αλκοολικού τίτλου και

ι)    Η ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει το τρόφιμο.

      Πριν από την ένδειξη της παρτίδας προηγείται το γράμμα L, εκτός από την περίπτωση που η ένδειξη της παρτίδας διακρίνεται καθαρά από τις άλλες ενδείξεις της ετικέτας.

      Η ένδειξη αυτή είναι προαιρετική στην περίπτωση που η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή η τελική χρονολογία ανάλωσης συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά σαφή και κατά σειρά τουλάχιστον της ημέρας και του μήνα.

      Σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής της ένδειξης για την παρτίδα ισχύουν οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 13 του άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων.

2.      Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των ενδείξεων που προβλέπονται από ειδικότερες για κάθε προϊόν διατάξεις.

3.      Υπόχρεοι για την αναγραφή των ενδείξεων είναι ο παρασκευαστής ή ο πωλητής, που τα στοιχεία θα αναγράφονται πάνω στο προϊόν και που είναι υπεύθυνος για τη διάθεσή του στην αγορά.

Υπεύθυνος για την έλλειψη αυτών είναι και οποιοσδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχει στην αλυσίδα διανομής τού συγκεκριμένου προϊόντος (ενδιάμεσοι πωλητές, τελικοί πωλητές) .

4.      α) Στα προσυσκευασμένα τρόφιμα, οι ενδείξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αναγράφονται πάνω στη συσκευασία ή σε ετικέτα συνδεδεμένη με αυτήν.

β) Οι διατάξεις του εδαφίου (α) ισχύουν με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Κώδικα Τροφίμων.

 

Άρθρο 31
Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας

1.      Στις προσυσκευασίες των τροφίμων, εκτός από τις άλλες ενδείξεις που προβλέπονται, πρέπει να αναγράφεται και η «ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», δηλαδή η χρονολογία μέχρι την οποία το τρόφιμο διατηρεί τις ιδιαίτερες ιδιότητές του στις κατάλληλες συνθήκες συντήρησης.

2.      Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας δηλώνεται από την ένδειξη κατά σειρά, της ημέρας, του μήνα και του έτους, πρέπει δε να γράφεται με ανάλογα συμπληρούμενη τη φράση:

-«ανάλωση κατά προτίμηση πριν από………….», εφόσον στη χρονολογία περιλαμβάνεται και η ημέρα. 

-«ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος……….», εφόσον στη χρονολογία περιλαμβάνεται ο μήνας και το έτος ή μόνο το έτος.

Εντούτοις για τρόφιμα των οποίων

-η διατηρησιμότητα είναι μικρότερη από 3 μήνες, αρκεί η αναγραφή της ημέρας και του μήνα.

-η διατηρησιμότητα είναι μεγαλύτερη από 18 μήνες, αρκεί η αναγραφή μόνο του έτους.

3.      Οι ενδείξεις, που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, αναγράφονται σε εμφανές μέρος, ευδιάκριτα και ανεξίτηλα, στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ένδειξη της ονομασίας του προϊόντος και της ποσότητας του περιεχομένου και συνοδεύονται από την ίδια τη χρονολογία ή από παραπομπή στο σημείο όπου αυτή αναγράφεται.

Η παραπομπή επιτρέπεται να γίνεται μόνο εφόσον σοβαρότατοι τεχνικοί και οικονομικοί λόγοι την επιβάλλουν, οπωσδήποτε όμως το σημείο αναγραφής της θα είναι εμφανές για τον καταναλωτή.

4.      Από την αναγραφή της ελάχιστης διατηρησιμότητας, εξαιρούνται τα παρακάτω προϊόντα:

·         Τα νωπά φρούτα και λαχανικά στα οποία περιλαμβάνονται και οι πατάτες που δεν έχουν αποφλοιωθεί, κοπεί ή υποστεί άλλες παρόμοιες επεξεργασίες. Η παρέκκλιση αυτή δεν εφαρμόζεται στους βλαστάνοντες σπόρους και στα παρόμοια προϊόντα όπως φύτρα ψυχανθών.

·         Τα κρασιά, ηδύποτα από ζύμωση, αφρώδη κρασιά, αρωματισμένα κρασιά και παρόμοια προϊόντα που προέρχονται από διάφορα φρούτα εκτός από σταφύλι καθώς και για ποτά των κωδικών Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) 22060091, 22060093 και 22060099 που παράγονται από σταφύλι ή γλεύκος σταφυλιού.

·         Ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλη κατά όγκο 10% και πάνω.

·         Προϊόντα αρτοποιίας ή ζαχαροπλαστικής που από τη φύση τους καταναλώνονται κανονικά μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την παρασκευή τους.

·         Ξύδια.

·         Το μαγειρικό αλάτι, εξαιρουμένου του αλατιού στο οποίο έχει προστεθεί ιωδιούχο κάλιο, είτε πρόκειται για καθαρισμένο αλάτι, είτε για ιωδιούχο αλάτι.

·         Ζάχαρα σε στερεά μορφή.

·         Προϊόντα ζαχαροπλαστικής που αποτελούνται από ζάχαρα αρωματισμένα ή και χρωματισμένα.

·         Μαστίχα και παρόμοια για μάσηση προϊόντα.

·         Τα μη αλκοολούχα αναψυκτικά, χυμοί φρούτων, νέκταρ φρούτων και τα αλκοολούχα ποτά που είναι συσκευασμένα σε περιέκτες χωρητικότητας άνω των 5 λίτρων και τα οποία πρόκειται να διατεθούν σε μονάδες ομαδικής εστίασης.

·         Τα παγωτά που προσφέρονται σε ατομικές συσκευασίες.

5.      Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τα προϊόντα κακάο σοκολάτας και για ορισμένα βρώσιμα ζάχαρα που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή (Π.Δ. 513/83 ΦΕΚ 196/83 και ΦΕΚ 15/84 ΤΕΥΧΟΣ Α).

6.      Α)  Επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, με τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα και σε πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά, θα αναγράφεται, με κεφαλαία γράμματα, η φράση «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.»

Εντούτοις, ο χρόνος αυτός διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση.

·         Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα.

·         Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους.

·         Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους.

Την αποκλειστική ευθύνη, στις περιπτώσεις αυτές, για την καλή υγιεινή κατάσταση των προϊόντων φέρει ο πωλητής.

Προϊόντα  περασμένης διατηρησιμότητας απαγορεύεται να διατίθενται σε χώρους ομαδικής εστίασης.

Β)  Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε.

Γ)   Υπόχρεος για την αναγραφή της παραπάνω ένδειξης είναι ο παρασκευαστής ή ο συσκευαστής ή ο πωλητής του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται στο προϊόν.

Για την έλλειψη αυτής κατά τη διάθεση, υπεύθυνος είναι οποιοσδήποτε και κατά οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχει στη διακίνηση του προϊόντος.

 

Άρθρο 32
Χρονολογία ανάλωσης

1.      Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 36, στα παρακάτω ευαλλοίωτα προσυσκευασμένα τρόφιμα, αντί της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, πρέπει να αναγράφεται η «ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΗΣ», δηλαδή η χρονολογία μέχρι την οποία μπορούν αυτά να αναλωθούν:

·         Γιαούρτη

·         Επιδόρπια με βάση το γάλα

·         Κρέμα, ρυζόγαλο

·         Κρέμα γάλακτος

·         Ζύμη αρτοποιίας

·         Εδέσματα, όπως σαλάτες διαφόρων ειδών, ταραμοσαλάτες, μελιτζανοσαλάτες, τζατζίκι κ.λ.π.

·         Άρτος και αρτοσκευάσματα

2.      Η χρονολογία ανάλωσης δηλώνεται με την ένδειξη της ημέρας και του μήνα και γράφεται με τη φράση «ΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ…», συμπληρούμενη είτε από την ίδια τη χρονολογία είτε με παραπομπή στο σημείο όπου η χρονολογία αυτή αναγράφεται.

Η παραπάνω ένδειξη θα αναγράφεται σε εμφανές μέρος ευδιάκριτα και ανεξίτηλα και στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ένδειξη της ονομασίας του προϊόντος και της ποσότητας του περιεχομένου.

Η παραπομπή επιτρέπεται να γίνεται μόνο εφόσον σοβαρότατοι τεχνικοί και οικονομικοί λόγοι την επιβάλλουν, οπωσδήποτε όμως το σημείο αναγραφής θα είναι εμφανές για τον καταναλωτή.

3.      Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ανάλωσης με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε, όπως και η έκθεση για πώληση και η πώληση τροφίμου του οποίου έχει παρέλθει η χρονολογία ανάλωσης.

4.      Υπόχρεος για την αναγραφή της παραπάνω ένδειξης είναι ο παρασκευαστής ή ο συσκευαστής ή ο πωλητής του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται στο προϊόν.

Για την έλλειψη αυτής κατά τη διάθεση, υπεύθυνος είναι οποιοσδήποτε που κατά οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχει στη διακίνηση του προϊόντος.

 

Άρθρο 33
Αναγραφή ενδείξεων επί της συσκευασίας των πάσης φύσεως γαλακτοκομικών προϊόντων που υποδηλώνουν την χώρα προέλευσης της πρώτης ύλης (γάλακτος) που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή και διάθεση των προϊόντων αυτών στον τελικό καταναλωτή καθώς και υποχρεώσεις των λιανοπωλητών, για τον τρόπο τοποθέτησης των γαλακτοκομικών προϊόντων στα σημεία πώλησης των καταστημάτων τους.

 

1.      Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται τα κατωτέρω προϊόντα που διατίθενται στον τελικό καταναλωτή σε  κλειστές συσκευασίες, με την επισημείωση ότι στην έννοια του όρου καταναλωτής εμπίπτουν και τα εστιατόρια, νοσοκομεία ,καντίνες, κλινικές ,άλλα ευαγή ιδρύματα και οι πάσης φύσεως μονάδες ομαδικής εστίασης :

α)   Γάλα (απλής παστερίωσης, υψηλής παστερίωσης ,μακράς διαρκείας, εβαπορέ ζαχαρούχο ή μη ).

β)   Γάλα σε σκόνη ,προοριζόμενο για βρέφη και νήπια.

γ)   Σοκολατούχα γάλατα .

δ)   Γιαούρτια  (με προσθήκη ή μη άλλων υλών όπως φρούτα ,δημητριακά ,μέλι κ.λ.π.).

ε)   Επιδόρπια πάσης φύσεως με βάση το γάλα .

στ) Κρέμες ,ρυζόγαλα και κρέμες γάλακτος .

2.      Επί της κλειστής συσκευασίας των ανωτέρω προϊόντων, όταν αυτά παράγονται στην Ελλάδα, αναγράφεται υποχρεωτικά πέραν των εξ’ άλλων διατάξεων επιβαλλομένων ενδείξεων και η ένδειξη που υποδηλώνει την χώρα ή τις χώρες προέλευσης της πρώτης ύλης (γάλα) από την οποία παρασκευάσθηκαν τα εν λόγω προϊόντα.

Ειδικότερα :

α)   Αναγράφεται η ένδειξη «από γάλα προέλευσης 100% π.χ. Ελληνικό ή π.χ. Ολλανδικό», όταν το γάλα που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από μία χώρα και

β)   Αναγράφεται η ένδειξη «από την πρόσμιξη γάλακτος ……..% π.χ. Ελληνικό , ……….%  π.χ. Ολλανδικό κ.λ.π.», όταν το γάλα που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από περισσότερες της μιας χώρας.

3.      Σε περίπτωση που τα προϊόντα της παρ.1 προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ), πλην της Ελλάδος, ή εισάγονται από τρίτες χώρες, τότε επί της κλειστής συσκευασίας τους αναγράφεται υποχρεωτικά, πέραν των εξ’ άλλων διατάξεων επιβαλλομένων ενδείξεων και η ένδειξη που να  υποδηλώνει τουλάχιστον τη συγκεκριμένη χώρα παραγωγής τους ( π.χ. παράγεται στην Ολλανδία, π.χ. παράγεται στην Γερμανία, π.χ. παράγεται στην Ελβετία ) .

4.    Ειδικά για τα γιαούρτια  που προσφέρονται στον τελικό καταναλωτή υπό μορφή χύμα από ανοικτές συσκευασίες (δοχεία ,βαρέλια κ.λ.π.)οι ενδείξεις των  ως άνω παραγράφων 2 και 3 αναγράφονται υποχρεωτικά και επί των συσκευασιών αυτών.

5.      Οι ενδείξεις των ως άνω παραγράφων 2 και 3 αναγράφονται υποχρεωτικά :

α) Επί όλων των παραστατικών στοιχείων εμπορίας και διακίνησης των ως άνω προϊόντων (τιμολόγια ,δελτία αποστολής κ.λ.π) και

β) Στην περίπτωση των προϊόντων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και επί της πινακίδας που είναι υποχρεωμένοι οι λιανοπωλητές να αναρτούν, σύμφωνα με το άρθρο 69 της  παρούσης ΑΔ 14/89 , όπως ισχύει.

6.      Οι ενδείξεις των ως άνω παραγράφων 2 και 3 αναγράφονται επί των συσκευασιών με ευδιάκριτα ευανάγνωστα και ανεξίτηλα γράμματα υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και στο ίδιο οπτικό πεδίο όπου αναγράφεται και η ονομασία του προϊόντος .

7.      Η ευθύνη για την αναγραφή επί της συσκευασίας των προϊόντων αυτών των ενδείξεων της ως άνω παραγράφου 2 βαρύνει  τους παραγωγούς αυτών και των ενδείξεων της ως άνω παραγράφου 3 βαρύνει τους εισαγωγείς αυτών στην Ελλάδα.

Οι λοιποί μεσολαβητές (χονδρέμποροι, λιανοπωλητές) απαγορεύεται να προμηθεύονται και να διακινούν τα ως άνω προϊόντα εάν δεν υπάρχουν οι προβλεπόμενες στις παρ.2 και 3  ενδείξεις.

8.      Ειδικά για τα πάσης φύσεως πωλούμενα  γάλατα, οι λιανοπωλητές υποχρεούνται όπως κάθε επί μέρους κατηγορία αυτών (απλής παστερίωσης, υψηλής παστερίωσης , μακράς διάρκειας, εβαπορέ, ζαχαρούχο ή μη) να την τοποθετούν σε ευδιάκριτα ξεχωριστά σημεία (π.χ. στα χρησιμοποιούμενα ψυγεία σε ξεχωριστό ράφι την κάθε κατηγορία).

9.      Προκειμένου για τα προϊόντα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ,τα οποία παρήχθησαν ή εισήχθησαν πριν  την έναρξη ισχύος αυτού και με την έναρξη ισχύος του ,ευρίσκονται αδιάθετα εις χείρας παντός διακινητού, όπου εξ’ αντικειμένου επί της συσκευασίας αυτών δεν αναγράφονται οι ενδείξεις των   παραγράφων  2 και 3 του παρόντος άρθρου , μπορούν να διατεθούν στον τελικό καταναλωτή ως έχουν , το αργότερα μέχρι 31- 10-2009.

 

 

 

Άρθρο 34
Ταξινόμηση και επισήμανση των προϊόντων αλλαντοποιίας

1.      Στο περίβλημα ή τη συσκευασία των προϊόντων αλλαντοποιίας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο σαφή, ευκρινή, ανεξίτηλο και αναμφισβήτητο, εκτός από τις άλλες ενδείξεις που προβλέπονται και οι εξής:

α)   Η ονομασία της βασικής κατηγορίας του προϊόντος που θα είναι μία από αυτές που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων, όπως παρακάτω:

(1)   προϊόν ωμό (ενδεχομένως καπνισμένο)

(2)   προϊόν ωρίμανσης ξηρό (αέρος)

(3)   προϊόν ωρίμανσης ημίξηρο

(4)   προϊόν βραστό

(5)   τεμάχιο κρέατος ωρίμανσης αλατισμένο

(6)   τεμάχιο κρέατος αλατισμένο ξηράς θερμικής επεξεργασίας ή και καπνιστής (ξηρό)

(7)   τεμάχιο κρέατος αλατισμένο υγράς θερμικής επεξεργασίας (βραστό)

(8)   πηκτή

β)   Το είδος του προϊόντος με την προβλεπόμενη από τον Κώδικα Τροφίμων ονομασία, όπως λουκάνικο βραστό, σαλάμι αέρος, σαλάμι βραστό, μορταδέλλα βραστή κ.λ.π.

Η παραπάνω ονομασία θα συμπληρώνεται από τον παραγωγό με τη χρησιμοποιούμενη ειδική ονομασία, εφόσον χρησιμοποιείται τέτοια, όπως: λουκάνικο βραστό τύπου Φραγκφούρτης, φιλέτο βραστό τύπου Κρακοβίας, σαλάμι βραστό τύπου Ουγγαρίας, σαλάμι αέρος τύπου Θάσου, σαλάμι ημίξηρο μπύρας κ.λ.π.

Η παραπάνω ένδειξη αναγράφεται στα τιμολόγια πώλησης και στους τιμοκαταλόγους των οποίων η έκδοση είναι υποχρεωτική.

γ)   Η λέξη «ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ» ακολουθούμενη από την ονομασία όλων των συστατικών του προϊόντος, δηλαδή, είδος του κρέατος, είδος του λίπους, πρόσθετες ύλες, συνδετικές, αρτυματικές και άλλες ύλες κατά σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητας κατά τη στιγμή της χρησιμοποίησής τους στην παραγωγή του προϊόντος αλλαντοποιίας.

δ)   Χρονικές ενδείξεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Γεωργίας.

Η αναγραφή αυτών θα γίνεται μόνο εκεί όπου υπάρχει συσκευασία του προϊόντος (δεύτερος περιέκτης) και όχι στα προϊόντα που διατίθενται μόνο με το φυσικό ή τεχνητό τους περίβλημα (έντερο).

ε)   Οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης του προϊόντος.

2.      Στα προϊόντα αλλαντοποιίας όπως ο παστουρμάς, λουκάνικα κοκτέιλ κ.λ.π., που δεν έχουν περίβλημα ή το μέγεθος τους είναι πολύ μικρό (μπουκιές), καθώς επίσης και στα σαλάμια αέρος, η αναγραφή των ενδείξεων θα γίνεται σε ετικέτα ή δακτύλιο ή πινακίδα που προσδένεται στο νήμα ανάρτησης του προϊόντος ή γύρω στο προϊόν ή μέσα στο δικτυωτό σακίδιο.

3.      Στα εισαγόμενα προϊόντα αλλαντοποιίας οι ενδείξεις της παραγράφου 1 θα αναγράφονται και στην ελληνική γλώσσα πάνω στη συσκευασία τους και εφόσον πρόκειται για τα προϊόντα της παραγράφου 2, θα αναγράφονται πάνω στην ετικέτα, δακτύλιο ή πινακίδα.

 

Άρθρο 35
Επισήμανση υποκατάστατων τροφίμων

1.      Σε περίπτωση που ένα προσυσκευασμένο τρόφιμο πρόκειται για υποκατάστατο τροφίμου θα πρέπει:

-        είτε η ίδια η ονομασία πώλησής του να εμπεριέχει τον όρο «υποκατάστατο» ή «τεχνητό» ή «απομίμηση» ή «αναπλήρωμα» κ.λ.π., π.χ. «υποκατάστατο τυριού».

-        είτε να υπάρχει ένδειξη πλησίον της εμπορικής ονομασίας πώλησης, που να δηλώνει ότι το εν λόγω προϊόν δεν είναι τρόφιμο, που υποκαθιστά, π.χ. η ένδειξη «δεν είναι τυρί».

2.      Όταν υποκατάστατα τροφίμων διατίθενται στον τελικό καταναλωτή χύμα, θα πρέπει στα σημεία πώλησής τους (προθήκες, ψυγεία καταστημάτων κ.λ.π.) να υπάρχει σχετική πινακίδα, όπου θα δηλώνεται ότι πρόκειται για υποκατάστατα.

3.      Σε περίπτωση επίσης που τα προσφερόμενα στους χώρους ομαδικής εστίασης φαγητά, εδέσματα κ.λ.π. περιέχουν υποκατάστατα τροφίμων (π.χ. πίτσα με υποκατάστατα τυριού) ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά, είτε μέσω πινακίδων που υπάρχουν στο χώρο ομαδικής εστίασης, είτε μέσω τιμοκαταλόγου.

 

Άρθρο 36
Επισήμανση αλιπάστων

Στην συσκευασία των αλιπάστων, τα οποία προσφέρονται αφού αποσυσκευαστούν, στη κατανάλωση λιανικώς, με τμηματική ζύγισή τους, πρέπει να αναγράφονται εμφανώς, οι παρακάτω ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα.

α)   Το ονοματεπώνυμο του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή του εισαγωγέα

β)   Το ακριβές είδος των ιχθύων που περιέχονται

γ)   Ο τόπος προέλευσης

δ)   Το μικτό βάρος του γεμάτου βαρελιού ή δοχείου κ.λ.π., όπως και το απόβαρο της συσκευασίας  (δηλαδή το βάρος του άδειου βαρελιού ή δοχείου κ.λ.π.).

Η ανοχή που αναγνωρίζεται πάνω στο μικτό βάρος των αλιπάστων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ποσοστό συν-πλην 5%.

 

Άρθρο 37
Πώληση ειδών βιοτικής ανάγκης από ανοικτές συσκευασίες

Απαγορεύεται από οποιοδήποτε πωλητή η διάθεση στην κατανάλωση τροφίμων, ποτών και ειδών βιοτικής ανάγκης από ανοικτές συσκευασίες που έχουν ενδείξεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται προς τον πραγματικό παρασκευαστή προϊόντος ή δηλώνουν διαφορετικά την ποιότητα, προέλευση και εν γένει τα χαρακτηριστικά του.

 

Άρθρο 38
Αναγραφή των στοιχείων της εμφιαλώτριας εταιρείας στα ποτά

1.      Σε περιπτώσεις παραγωγής και κυκλοφορίας κάθε είδους αναψυκτικών ποτών καθώς και ζύθου με την ίδια ονομασία και στο ίδιο είδος φιαλών από περισσότερες της μίας επιχείρησης, κατόπιν παραχώρησης από την επιχείρηση που έχει το προνόμιο της παραγωγής αυτών, είτε από περισσότερα υποκαταστήματα της ίδιας επιχείρησης,  τότε η ονομασία της επιχείρησης που εκτελεί την εμφιάλωση και η διεύθυνσή της, μπορούν να αναγράφονται είτε απευθείας στην κυλινδρική γυάλινη επιφάνεια των φιαλών, είτε σε ετικέτα που επικολλάται στην κυλινδρική επιφάνεια είτε στο πώμα της.

2.      Σε περίπτωση που η αναγραφή της ένδειξης της παραγράφου 1 γίνεται στο πώμα των φιαλών, θα γράφεται στην πάνω επιφάνειά του, απαγορεύεται δε η αναγραφή της στην περιοχή του πώματος, που παίρνει κυματοειδή μορφή κατά τη σφράγιση των φιαλών με τα κλειστικά μηχανήματα.

 

Άρθρο 39
Γενικές διατάξεις σχετικά με ενδείξεις σε κάθε είδους προϊόντα πλην τροφίμων και ποτών

Στα μη εδώδιμα προϊόντα, όταν διατίθενται στον τελικό καταναλωτή θα πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:

Α. «Ενδείξεις για τα συσκευασμένα προϊόντα»

1.      Προκειμένου για προϊόντα, πλην τροφίμων και ποτών, που διατίθενται στον τελικό καταναλωτή συσκευασμένα, επί της εξωτερικής συσκευασίας ή του εξωτερικού περιέκτη τους πρέπει να αναγράφονται με τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο, τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, οι παρακάτω ενδείξεις:

α)   Το ονοματεπώνυμο ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπεύθυνου που θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή εισαγωγέας ή αντιπρόσωπος ή πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

β)   Το είδος του προϊόντος που περιέχεται.

γ)   Η ονομαστική ποσότητα του περιεχομένου, που εκφράζεται σε μάζα για τα στερεά και σε όγκο για τα υγρά.

      Για τα προϊόντα, στα οποία η μάζα ή ο όγκος δεν  έχουν συγκριτική σημασία για τον καταναλωτή, η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου εκφράζεται στο κύριο ποσοτικό χαρακτηριστικό του προϊόντος, που αποτελεί μέτρο σύγκρισης για τον καταναλωτή όπως τεμάχια, μήκος, διαστάσεις, επιφάνεια κ.λ.π.. Ειδικά για προϊόντα που διατίθενται σε ρόλο (αλουμινόχαρτο κ.λ.π.) πρέπει να αναγράφονται το μήκος και το πλάτος τους σε μέτρα. 

δ)   Η χώρα παραγωγής, εφόσον δεν πρόκειται περί προϊόντων της Ε.Ε.. Η ένδειξη αυτή θα πρέπει επίσης να δηλώνεται στο τιμολόγιο.

ε)   Η ποιότητα, σύνθεση και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, εφόσον επιβάλλονται από ειδικότερες αγορανομικές διατάξεις.

2.      Εξαιρούνται του παραπάνω μέτρου τα συσκευασμένα προϊόντα, στα οποία για τεχνικούς λόγους υπάρχει αντικειμενική αδυναμία αναγραφής των ενδείξεων της παραγράφου 1 επί της συσκευασίας τους και εφόσον αυτά δε φέρουν οποιεσδήποτε ξενόγλωσσες ενδείξεις.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει, με ευθύνη των λιανοπωλητών, να αναγράφονται οι ενδείξεις των εδαφίων (β), (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 1 σε πινακίδα ανά κατηγορία προϊόντων ή σε κατάλογο, τοποθετημένα σε ορατό σημείο του εκθετηρίου πώλησης, σε άμεση γειτνίαση με τα προϊόντα και κατάλληλα διαμορφωμένα, ώστε να μη δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές.

3.      Προϊόντα που έχουν υποστεί ανακαίνιση, κοινώς καλούμενα REFURBISHED όταν διατίθενται στο τελικό καταναλωτή, θα πρέπει να φέρουν γραμμένη με ευανάγνωστους χαρακτήρες σε εμφανές μέρος της συσκευασίας τους την ένδειξη στα ελληνικά  «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ». Η ένδειξη αυτή θα πρέπει να αναγράφεται επίσης στα τιμολόγια και στις αποδείξεις λιανικής πώλησης των παραπάνω προϊόντων. 

Β. «Ενδείξεις για τα μη συσκευασμένα προϊόντα»:

1.      Για τα μη εδώδιμα προϊόντα, όταν αυτά δε διατίθενται συσκευασμένα, θα πρέπει να αναγράφονται σε πινακίδα σε καθένα από αυτά, οι παρακάτω ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα  και κατά τρόπο ευκρινή και ευδιάκριτο.

α)   Η χώρα παραγωγής, εφόσον το προϊόν παράγεται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένδειξη αυτή θα πρέπει επίσης να δηλώνεται στο τιμολόγιο.

β)   Η ποιότητα, σύνθεση και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, εφόσον επιβάλλονται από ειδικότερες αγορανομικές διατάξεις.

2.      Κατά παρέκκλιση προς τα ανωτέρω, όταν για τεχνικούς λόγους υπάρχει αντικειμενική αδυναμία να τοποθετήσει ο λιανοπωλητής πινακίδα πάνω σε καθένα από τα εκτεθειμένα προϊόντα, επιτρέπεται η χρήση για την αναγραφή των προβλεπομένων στην παραπάνω παράγραφο ενδείξεων, μίας πινακίδας ανά κατηγορία προϊόντων, που βρίσκονται σε κοινό εκθετήριο πώλησης (ράφι, καλάθι, σταντ κ.λ.π.). Σε αυτή την περίπτωση η πινακίδα ή ο κατάλογος θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ορατό σημείο του εκθετηρίου πώλησης, σε άμεση γειτνίαση με τα προϊόντα και να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους καταναλωτές. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης καταλόγου θα πρέπει να αναγράφεται επιπλέον η ονομασία πώλησης του προϊόντος.

Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων σχετικά με την επισήμανση μη εδώδιμων προϊόντων και με την τοποθέτηση πινακίδων σε αυτά ή στα σημεία πώλησής τους.

 

 

Άρθρο 40
Κατασκευαστικά στοιχεία στο σώμα προϊόντος

Απαγορεύεται οποιαδήποτε παραποίηση, αντικατάσταση, απαλοιφή και εν γένει παρέμβαση, από οποιονδήποτε τρίτο, στα στοιχεία που τίθενται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε πινακίδα ή με άλλο τρόπο πάνω στο σώμα ενός προϊόντος.

 

 

Άρθρο 41
Μαγειρικά σκεύη από αλουμίνιο

 1.  Εγχώριας προέλευσης

      α) Οι κατασκευαστές μαγειρικών σκευών από αλουμίνιο, υποχρεούνται να αναγράφουν σε σταθερά προσαρτημένη σε αυτά πινακίδα ή ετικέτα τις παρακάτω ενδείξεις, κατά τρόπο ευδιάκριτο και στην ελληνική γλώσσα:

(1)   Το ονοματεπώνυμο ή τον εμπορικό τίτλο του κατασκευαστή ή το εμπορικό σήμα που έχει κατατεθεί νόμιμα.

(2)   Την πόλη της έδρας του.

(3)    Το βάρος του σκεύους, με ανοχή μέχρι ποσοστό 5%, χωρίς σ’ αυτό να περιλαμβάνεται το βάρος των χειρολαβών και του καλύμματος.

β) Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται τα μαγειρικά σκεύη των οποίων το πάχος δεν είναι μεγαλύτερο από ένα (1) χιλιοστό και αυτά των οποίων το βάρος, ανεξάρτητα από το πάχος τους, δεν είναι μεγαλύτερο από διακόσια (200) γραμμάρια.

 2.  Προέλευσης εξωτερικού

      α) Το προέλευσης εξωτερικού μαγειρικά σκεύη από αλουμίνιο καθώς και αυτά που είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και έχουν αντικολλητική επένδυση ή επίχρισμα οποιασδήποτε άλλης φύσης, πρέπει κατά τη διάθεση τους στην ελληνική αγορά, να φέρουν εκτός από τις οποιεσδήποτε άλλες ενδείξεις των αλλοδαπών κατασκευαστών, την ένδειξη του καθαρού βάρους τους σε γραμμάρια (χωρίς να υπολογίζονται οι χειρολαβές και το τυχόν κάλυμμα τους) με ποσοστό επιτρεπόμενης ανοχής 5%.

      β) Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται τα μαγειρικά σκεύη που έχουν πάχος όχι μεγαλύτερο από ένα (1) χιλιοστό και αυτά που το βάρος τους δεν είναι μεγαλύτερο από διακόσια (200) γραμμάρια, ανεξάρτητα από το πάχος τους.

 

Άρθρο 42
Επισήμανση σωλήνων από P.V.C.

Σε οποιοδήποτε σωλήνα και εξαρτήματά του, που κατασκευάζονται από σκληρό πολυβινυλοχλωρίδιο (P.V.C.) πρέπει να αναγράφονται.

α) Η επωνυμία του κατασκευαστή ή εισαγωγέα

β) Το υλικό κατασκευής

γ) Η εξωτερική διάμετρος

δ) Η πίεση λειτουργίας

 

Άρθρο 43
Επισήμανση επιδεσμικού υλικού

Οι βιομήχανοι, βιοτέχνες, κατασκευαστές και εισαγωγείς επιδεσμικού υλικού (επιδέσμων, γαζών, κ.λ.π.) έτοιμου προς χρήση, με τη μορφή που προσφέρεται αυτό λιανικά στην κατανάλωση, υποχρεούται να αναγράφουν στη συσκευασία του καθώς και στο περιτύλιγμα κάθε τεμαχίου τις παρακάτω ενδείξεις:

α) Το ονοματεπώνυμο του βιομηχάνου ή βιοτέχνη ή τον εμπορικό τίτλο της επιχείρησης.

β) Τις διαστάσεις σε μέτρα.

γ) Το βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο.

 

Άρθρο 44
Ενδείξεις επί της συσκευασίας λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσεως

Οι εταιρείες παραγωγής ή εισαγωγής ή εμπορίας λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσεως πρέπει να αναγράφουν σε όλα τα δοχεία συσκευασίας των προϊόντων τους που διακινούν τις παρακάτω ενδείξεις:

4.      Την ονομασία και το είδος του περιεχομένου με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα και στην ελληνική γλώσσα.

5.      Τον αριθμό ιξώδους SAE.

6.      Το επίπεδο ποιότητας κατά ΑΡΙ και ACEA.

7.      Τον ονομαστικό όγκο του περιεχομένου.

8.      Το ονοματεπώνυμο ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου που θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας ή πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Επίσης, οι ενδείξεις συσκευασίας πρέπει να είναι σύμφωνες με την απόφαση Α.Χ.Σ. 265/02, ΦΕΚ 1214/Β/02 «Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασυσκευασμάτων» σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλου και της Οδηγίας 2001/60/ΕΚ της Ε.Κ.

Οι διατάξεις του άρθρου 39 της παρούσας δεν εφαρμόζονται.

 

  

Άρθρο 45
Σχετικά με τη χρήση του WHITE SPIRIT

 1. Η χρήση του όρου «ελαφρό πετρέλαιο»  ή κάθε άλλου, που εμπεριέχει τον όρο  «πετρέλαιο», για το WHITE SPIRIT απαγορεύεται.

 2. Επίσης απαγορεύεται η αναγραφή στην συσκευασία του εν λόγω προϊόντος κάθε ένδειξη, με την οποία δηλώνεται η δυνατότητα χρήσης του εν λόγω προϊόντος ως καυσίμου.

 

 

Άρθρο 46
Ενδείξεις απορρυπαντικών, λευκαντικών, μαλακωτικών κ.λ.π.

1.      Βιομήχανοι, βιοτέχνες, εισαγωγείς, παρασκευαστές και συσκευαστές διαφόρων απορρυπαντικών, καθαριστικών, μαλακωτικών, λευκαντικών, αποσκληρυντικών καθώς και απορρυπαντικών και καθαριστικών με απολυμαντικές ιδιότητες, υποχρεούνται πάνω στη συσκευασία τους με την οποία έρχονται στον τελικό καταναλωτή, να αναγράφουν, κατά τρόπο εμφανή και ευδιάκριτο στα ελληνικά, τις παρακάτω ενδείξεις:

α) Το ονοματεπώνυμο ή τον εμπορικό τίτλο της επιχείρησης, που παράγει ή εισάγει ή εμπορεύεται το προϊόν.

β) Την πόλη, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο της έδρας της επιχείρησης.

γ) Το καθαρό περιεχόμενο βάρος (σε γραμμάρια ή χιλιόγραμμα) ή τον όγκο (σε κυβικά εκατοστά ή λίτρα).

δ) Οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.), όπως και κάθε άλλη ένδειξη που καθορίζεται από αυτήν.

  2.  Η αναγραφή αριθμού εγκριτικής απόφασης του Α.Χ.Σ. δεν απαιτείται για τα διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου.  

 

 

 

Άρθρο 47
Σήμανση δερμάτων και προϊόντων τους

 1. Βιομήχανοι και βιοτέχνες κατεργασίας δερμάτων, δηλαδή σολοδερμάτων, επανωδερμάτων και εσωδερμάτων, υποχρεούνται σε κάθε δέρμα να αναγράφουν στην ελληνική γλώσσα με σφραγίδα από ανεξίτηλη μελάνη τις παρακάτω ενδείξεις.

α) Την επωνυμία της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας και την διεύθυνσή της

β) Την ποιότητα του δέρματος (π.χ. ΕΞΤΡΑ, ΣΠΕΣΙΑΛ, Α, Β, Γ κ.λ.π.).

γ) Προκειμένου για επανωδέρματα και εσωδέρματα επιπλέον και την επιφάνειά τους, με ακρίβεια σε τετραγωνικά μέτρα και υποπολλαπλάσια του τετραγωνικού μέτρου.

Με την ίδια μονάδα μέτρησης θα πωλούνται και τα εισαγόμενα κατεργασμένα επανωδέρματα και εσωδέρματα και θα σημειώνεται σε καθένα από αυτά κατά τον ίδιο, όπως παραπάνω, τρόπο, η επιφάνεια με ακρίβεια σε τετραγωνικά μέτρα και υποπολλαπλάσια του τετραγωνικού μέτρου.

 2.   Όλοι όσοι κατέχουν ή πωλούν κατεργασμένα δέρματα είναι συνυπεύθυνοι με τους παραπάνω, για την αναγραφή των ενδείξεων με ακρίβεια

 3.    Συνυπεύθυνοι επίσης με τους παραπάνω βιομηχάνους, βιοτέχνες κ.λ.π., εφόσον αυτοί δεν έχουν δικές τους μετρικές μηχανές, είναι και αυτοί που μετρούν τα δέρματα, οι οποίοι για την ακρίβεια της μέτρησης υποχρεούνται σε κάθε δέρμα που έχουν μετρήσει να αναγράφουν με αυτόματη ή χειροκίνητη μηχανή.

α) Το ονοματεπώνυμο ή τον εμπορικό τους τίτλο

β) Την διεύθυνση του εργοστασίου ή εργαστηρίου τους

4. Οι κατασκευαστές ειδών από δέρμα (π.χ. βαλίτσες, τσάντες, ζώνες κ.λ.π.) υποχρεούνται να επικολλούν σε αυτά ετικέτα στην οποία με ανεξίτηλη μελάνη θα αναγράφουν τις λέξεις «ΓΝΗΣΙΟ ΔΕΡΜΑ» ή  «ΠΛΑΣΤΙΚΟ», ανάλογα.

Στην ίδια υποχρέωση υπόκεινται και οι βιβλιοδέτες

Σε περίπτωση που για την κατασκευή κάποιου είδους ή για την βιβλιοδεσία χρησιμοποιείται και δέρμα και πλαστικό ή κάποια άλλη ύλη και δέρμα, στην ετικέτα πρέπει να σημειώνεται το μέρος στο οποίο χρησιμοποιήθηκε το δέρμα ή το πλαστικό  π.χ. σε βαλίτσα που έχει κατασκευαστεί από ύφασμα και η οποία έχει γωνιές από δέρμα ή πλαστικό θα αναγράφονται οι λέξεις «ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ»  ή «ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ» ανάλογα.

 

Άρθρο 48
Ενδείξεις στις χαρτοπετσέτες και το χαρτί υγείας

1.      Στη συσκευασία των χαρτοπετσετών και στο χαρτί υγείας πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις:

      α) Χαρτοπετσέτες

(1)   Η ονομασία της επιχείρησης παραγωγής των ειδών και η διεύθυνσή της.

(2)   Το είδος που περιέχεται.

(3)   Το καθαρό βάρος του περιεχομένου.

(4)   Ο αριθμός των χαρτοπετσετών που περιέχονται.

(5)   Το είδος της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή των χαρτοπετσετών.

 β) Χαρτί υγείας

(1)   Η ονομασία της επιχείρησης παραγωγής του είδους και η διεύθυνσή της.

(2)   Το είδος που περιέχεται.

(3)   Το καθαρό βάρος του περιεχομένου.

(4)   Το μήκος κάθε ρολλού.

(5)   Ο αριθμός των τεμαχίων που περιλαμβάνει κάθε ρολλό.

(6)   Το είδος της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή του χάρτου υγείας.

  2.  Οι ενδείξεις στις παραπάνω παραγράφους θα αναγράφονται με γράμματα ύψους τουλάχιστον 3 χιλιοστών και πάνω στην κύρια όψη της συσκευασίας.

 

Άρθρο 49
Επισήμανση υφανσίμων ινών

    1.  Εισαγωγείς, βιομήχανοι, βιοτέχνες και κατασκευαστές κλωστών ραφής, νημάτων κ.λ.π. και γενικά υφανσίμων ινών κάθε είδους και για οποιαδήποτε χρήση, εφόσον πωλούν αυτά σε μπομπίνες, μασούρια, τσιλέδες, πάκα, κώνους κ.λ.π. σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, για την κατασκευή από αυτές ειδών κλωστοϋφαντουργίας και πλεκτικής γενικά, υποχρεούνται σε εμφανή θέση της εξωτερικής επιφάνειας των σάκων ή κιβωτίων, στα οποία έχει συσκευασθεί ορισμένος αριθμός μπομπίνων, μασουριών, τσιλέδων, πάκων, κώνων κ.λ.π. να επικολλούν ετικέτα στην οποία να αναγράφουν ευδιάκριτα και ευανάγνωστα τις παρακάτω ενδείξεις:

      Την ονομασία και την περιγραφή των υφανσίμων ινών, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Φ1-6125/85 απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

      Σε περίπτωση που τα προϊόντα αυτά δεν προσφέρονται στον τελικό καταναλωτή, οι παραπάνω ενδείξεις μπορούν να αναγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα.

2.       Οι υπόχρεοι της προηγούμενης παραγράφου 1, πρέπει στα τιμολόγια πώλησης που  εκδίδουν, να αναγράφουν τα παρακάτω στοιχεία:

α) Την ονομασία και την περιγραφή της υφάνσιμης ίνας, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Φ1-6125/85 απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την ποσότητά της σε χιλιόγραμμα και την τιμή κατά μονάδα.

β) Το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αγοραστή.

3.      Για τις κουβαρίστρες, κουβάρια, μασούρια, ματσάκια και κάθε άλλη μονάδα κλωστής ραψίματος, μανταρίσματος και κεντήματος, κατά την προσφορά τους προς πώληση και την πώλησή τους στον τελικό καταναλωτή, η επισήμανση ή σήμανση αναγράφεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα τουλάχιστον και εφαρμόζεται στη γενική επισήμανση των συσκευασιών ή στα εκθετήρια προς πώληση.

4.      Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της Φ1-6125/85 απόφασης (ΦΕΚ 110/Β/86), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

    

Άρθρο 50
Υφαντουργικά προϊόντα-Ορισμοί

   1. Ως υφαντουργικά προϊόντα νοούνται όλα εκείνα τα οποία, ανεξάρτητα από την                 κατάσταση στην οποία βρίσκονται  ακατέργαστα, ημικατεργασμένα, κατεργασμένα, ημιβιομηχανοποιημένα, βιομηχανοποιημένα, ημιέτοιμα ή έτοιμα,  αποτελούνται αποκλειστικά από υφάνσιμες ίνες, οποιαδήποτε και αν είναι η διεργασία ανάμιξης ή συνδυασμού τους.

2. Με τα υφαντουργικά προϊόντα εξομοιώνονται και υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος

άρθρου, επίσης.

α) Τα προϊόντα των οποίων το 80% τουλάχιστον του βάρους τους αποτελείται από υφάνσιμες ίνες.

β)Τα καλύμματα επίπλων, ομπρελών ηλίου των οποίων τα υφαντουργικά μέρη αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80% του βάρους τους και με την ίδια προϋπόθεση τα υφαντουργικά μέρη δαπέδου με πολλές επιστρώσεις των στρωμάτων των ειδών κατασκήνωσης καθώς επίσης οι ζεστές φόδρες των ειδών υποδηματοποιίας και γαντοποιίας.

γ) Τα υφαντουργικά προϊόντα που είναι ενσωματωμένα σε άλλα προϊόντα, των οποίων αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα όταν καθορίζεται επακριβώς η σύνθεσή τους.

   3.  Ένα υφαντουργικό προϊόν δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ως «100%» ή ως «καθαρό» ή ως «όλο», αποκλείεται δε κάθε ισοδύναμη έκφραση, εκτός εάν το προϊόν αυτό αποτελείται εξολοκλήρου από την ίδια ίνα.

Ποσότητα από άλλες ίνες είναι ανεκτή μέχρι 2% κατά βάρος του υφαντουργικού προϊόντος αν δικαιολογείται από τεχνικά αίτια και δεν είναι αποτέλεσμα συστηματικής προσθήκης. Αυτή η ανοχή ορίζεται στο 5% για τα υφαντουργικά προϊόντα τα οποία λαμβάνονται από τον κύκλο του λαναρίσματος.

Για κάθε υφαντουργικό προϊόν που συντίθεται από δύο ή περισσότερες ίνες, ο χαρακτηρισμός του, η αναγραφή της σύνθεσής του και οι τυχόν υπάρχουσες ανοχές καθορίζονται στα άρθρα 6 και 7 της απόφασης Φ1-6125/85 (ΦΕΚ 110/Β/86).

 

Άρθρο 51
Επισήμανση υφαντουργικών προϊόντων

  1.  Βιομήχανοι, βιοτέχνες και όλοι πωλούν υφάσματα, πλεκτά και υφαντουργικά εν γένει προϊόντα υποχρεούνται να προσαρμόζουν σταθερά σε καθένα από αυτά πινακίδα ή ετικέτα στην οποία να αναγράφεται με ευκρινείς και ευανάγνωστους χαρακτήρες η ονομασία του προϊόντος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η περιεκτικότητα σε ίνες σύμφωνα με την απόφαση Φ1- 6125/85 (ΦΕΚ 110/Β/86), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  2.  Σε περίπτωση που τα προϊόντα αυτά δεν προσφέρονται στον τελικό καταναλωτή οι παραπάνω ενδείξεις, μπορούν να αναγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα.

3.      Κατά την προσφορά προς πώληση και την πώληση στον τελικό καταναλωτή, η παραπάνω επισήμανση ή σήμανση αναγράφεται υποχρεωτικά και στην ελληνική γλώσσα τουλάχιστον, εκτός από την περίπτωση που:

α) οι αναφερόμενες στις ετικέτες ή πινακίδες υφάνσιμες  ίνες αναγράφονται με όρους διεθνώς αναγνωρίσιμους και κατανοητούς όπως π.χ. wool, cotton, silk, acrylic κ.λ.π. ή

β) Εναλλακτικά, όταν παραδίδεται στον καταναλωτή πίνακας αντιστοίχησης των αναγραφόμενων ξενόγλωσσων ονομασιών των υφανσίμων ινών με τις ονομασίες τους στην ελληνική γλώσσα, όπως το κατωτέρω υπόδειγμα.

4.      Στα τιμολόγια που εκδίδουν οι υπόχρεοι του παρόντος άρθρου αναγράφουν πέραν των ενδείξεων του Αγορανομικού Κώδικα και την ονομασία των πωλουμένων προϊόντων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και την περιεκτικότητα σε ίνες.

5.      Κατά την προσφορά προς πώληση και την πώληση στον τελικό καταναλωτή, στην επισήμανση ή τη σήμανση των υφαντουργικών προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνεται και η χώρα προέλευσής τους.

6.      Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις Φ1-6125/85 (ΦΕΚ 110/Β/86), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Υπόδειγμα πίνακα που παραδίδεται στον καταναλωτή

 

 

ΥΦΑΝΣΙΜΕΣ ΙΝΕΣ

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Α/Α

Ελληνικά

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Ισπανικά

1.

Μαλλί

Wool

Laine

Wolle

Lana

Lana

2.

 Αλπακάς

 Alpaca

Alpaga/lama

Alpaka/lama

Alpaca/lama

Alpaca/lama

3.

Tρίχες ή ίνες τύπου τριχών αλόγου

Αnimal or horsehair

Poil ou crin avec ou sans indication d’ espèce animale (crin de cheval)

Haar, mit oder ohne Angabe der Tiergattung

Pelo o crine con o sensa indicazione della specie animale (crine di cavallo)

Pelo o crin con o sin indicación de especie animal (crin de caballo)

4.

Mετάξι

Silk

Soie

Seide

Seta

Seda

5.

Bαμβάκι

Cotton

 Coton

Baumwolle

Cotone

Algodón

6.

Καπόκ

Kapok

Capoc

Kapok

Kapok

Miraguano

7.

Λινάρι

Linen/flax

Lin

Flachs/Leines

Lino

Lino

8.

Kαννάβι

True hemp

Chanvre

Hanf

Canapa

Cañamo

9.

Γιούτα

Jute

Jute

Jute

Juta

Yute

10.

 Άμπακας

Abaca

 Abaca

Manila

Abaca

Abacà

11.

Άλφα

Alfa

Alfa

Alfa

Alfa

Esparto

12.

 Κόιρ

Coir

Coco

Kokos

Cocco

Coco

13.

Σπαρτοΐνα

Broom

Genêt

 Ginster

Ginestra

Retama

14.

Ραμί

Ramie

Ramie

Ramie

Ramié

Ramio

15.

Σιζάλ

 Sisal

Sisal

Sisal

Sisal

Sisal

16.

Sunn

Sunn

Sunn

Sunn

Sunn

Sunn

17.

Χενέκουεν

 Henequen

Henequen

 Henequen

Henequen

 Henequen

18.

Maguey

Maguey

Maguey

Maguey

Maguey

Maguey

19.

Οξεϊκή

Acetate

Acétate

Acetat

Acetato

Acetato

20.

Αλγινική

Alginate

Alginate

Alginat

 Alginica

Alginato

21.

Xαλκομμωνιακή

Cupro

Cupro

Cupro

Cupro

Cupro

22.

Moντάλ

Modal

Modal

Modal

Modal

Modal

23.

Πρωτεϊνική

Protein

Protéinique

Regenerierte proteinfaser

Proteica

Proteínica

24.

Τριοξεϊκή

Triacetate

Triacétate

Triacetat

 Triacetato

 Triacetato

25.

Ίνα βισκόζης

Viscose

Viscose

Viskose

Viscosa

Viscosa

26.

Ακρυλική

Acrylic

Acrylique

Polyacryl

Acrilica

Acrilico

27.

 

 Χλώριο-ίνα

Chlorofibre

Chlorofibre

Polychlorid

Clorofibra

Clorofibra

28.

Φθόριο-ίνα

Fluorofibre

Fluorofibre

Fluorfaser

Fluorofibra

Fluorofibra

29.

 Mοντοακρυλική

Modacrylic

Modacrylique

Modacryl

Modacrilica

Modacrilico

30.

Πολυαμιδική ή νάυλον

Polyamid/Nylon

Polyamide/Nylon

Polyamid oder Nylon

Poliammide/Nylon

Poliamida/Nailon

31.

Aραμιδική

Aramid

Aramide

Aramid

Aramide

Aramida

32.

Πολυιμιδική

Polyimide

Polyimide

Polyimid

Poli-immide

Poliimida

33.

Λυοσέλ

Lyocell

Lyocell

Lyocell

Lyocell

Lyocell

33α .

Πολυλακτίδιο

Polylactide

Polylactide

Polylactid

Polilattide

Polilactida

34.

Πολυεστερική

Polyester

Polyester

Polyester

Poliestere

Poliéstere

35.

Ίνα πολυαιθυλαινίου

Polyethylene

Polyéthylène

Polyäthylen

Polietilenica

Polietileno

36.

Ίνα πολυπροπυλενίου

Polypropylene

Polypropylène

Polypropylen

Polipropilenica

Polipropileno

37.

Ίνα πολυκαρβαμιδίου

Polycarbamide

Polycarbamide

Polyharnstoff

Poliureica

Policarbamida

38.

Ίνα πολυουρεθάνης

Polyurethane

Polyuréthane

Polyurethan

Polyuretanica

Poliuretano

39.

Βινυλική

Vinylal

Vinylal

Vinylal

Vinilal

Vinilo

40.

Tριβινυλική

Τrivinyl

Τrivinyl

Τrivinyl

Trivinilica

Trivinilo

41.

Ελαστομερής

Elastodiene

Élastodiène

Elastodien

Gomma

Elastodieno

42.

Ελαστομερής πολυουρεθάνη

Elastane

Élasthanne

Elasthan

Elastan

Elastano

43.

Ίνα υάλου

Glass fibre

Verre/textile

Glasfaser

Vetro tessile

Vidrio textil

44.

Ονομασία αντιστοιχούσα στο υλικό από το οποίο αποτελούνται οι ίνες

Name corresponding to the material of which the fibres are composed

Dénomination correspondant à la materière don’t les fibres sont composées

Bezeichnung entsprechend dem Stoff, aus dem sich die Fasern zusammensetzen

Denominazione corrispondente alla materia de la quale le fibre sono composte

Denominación correspondiente a la materia de la que las fibras están compuestas

45.

Ελαστοπολυεστέρας

Εlastomultiester

Élastomultiester

Elastomultiester

Elastomultiestere

Elastomultiéster

 

     

Άρθρο 52
Εξαιρέσεις από την αναγραφή ενδείξεων για τις υφάνσιμες ίνες και τα υφαντουργικά προϊόντα

      Κατά παρέκκλιση των άρθρων 49 και 51 της παρούσας, η επισήμανση ή σήμανση δεν είναι υποχρεωτική για τα παρακάτω υφαντουργικά προϊόντα:

 1.  Βάτες

 2.  Λουριά ρολογιών από υφάνσιμες ύλες (μπρασελέ)

2.      Ετικέτες και εμβλήματα

3.      Πιάστρες (λαβές παραγεμισμένες από υφάνσιμες ίνες)

4.      Καλύμματα τσαγιέρας

5.      Καλύμματα προστατευτικά

6.      Μανίκια προστατευτικά

7.      Μανσίν (περιχειρίδες) εκτός από τις PELUCHE

8.      Τεχνητά λουλούδια

9.      Πελότες (μαξιλαράκια για βελόνες)

10.  Ζωγραφισμένοι καμβάδες

11.  Υφαντουργικά προϊόντα προς ενίσχυση και στήριξη

12.  Πιλήματα

13.  Χρησιμοποιούμενα υφαντουργικά προϊόντα εφόσον αυτά δηλώνονται ως χρησιμοποιημένα

14.  Γκέτες

15.   Υλικά συσκευασίας άλλα εκτός από καινούργια και πωλούμενα ως μη καινούργια

16.  Καπέλα από πίλημα (καστόρι)

17.  Δερμάτινα είδη σελοποιίας από υφάνσιμες ύλες

18.  Είδη ταξιδιού από ύφασμα

19.  Είδη επίστρωσης, κεντητά στο χέρι, έτοιμα ή μισοέτοιμα και υλικά για την κατασκευή τους, συμπεριλαμβανομένων και των κλωστών κεντήματος που πωλούνται χωριστά από τον καμβά και έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία ή συσκευασία ώστε να χρησιμοποιούνται σε τέτοια είδη.

20.  Φερμουάρ

21.  Κουμπιά και πόρπες καλυμμένα με ύφασμα

22.  Καλύμματα βιβλίων από ύφασμα

23.  Παιχνίδια

24.  Υφασμάτινα μέρη ειδών υποδήσεων, εκτός ζεστής φόδρας.

25.  Μικρά τραπεζομάντιλα αποτελούμενα από διάφορα υλικά και των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 500 cm2 .

26.  Πιαστράκια και γάντια πάνινα για την προστασία των χεριών κατά τη μαγειρική

27.  Καλύμματα αυγών

28.   Θήκες του μακιγιάζ

29.  Καπνοθήκες υφασμάτινες

30.  Υφασμάτινες θήκες γυαλιών, τσιγάρων, πούρων, αναπτήρων και κτενών

31.  Αντικείμενα προστασίας για τα σπορ, με εξαίρεση τα γάντια

32.  Υποδοχείς ειδών τουαλέτας

33.  Θήκες παπουτσιών

34.  Είδη κηδειών

35.  Προϊόντα μίας χρήσης, εκτός από τις γάζες

      Προϊόντα μίας χρήσης είναι τα υφαντουργικά είδη που προορίζονται να  χρησιμοποιηθούν μία φορά μόνο ή για περιορισμένο χρονικό διάστημα και τα οποία άμα χρησιμοποιηθούν κανονικά αποκλείεται να ξαναγίνουν κατάλληλα για την ίδια ή παρόμοια μεταγενέστερη χρησιμοποίηση.

36.  Υφαντουργικά είδη που υπόκεινται στους κανόνες της Ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας και καλύπτονται από σχετική ένδειξη και παραπομπή, επίδεσμοι που επαναχρησιμοποιούνται για ιατρική και ορθοπεδική χρήση και γενικά υφαντουργικά ορθοπεδικά είδη.

37.   Υφαντουργικά είδη μεταξύ άλλων σκοινιά, χοντρά και σπάγκοι (με την επιφύλαξη του σημείου 12 του επόμενου άρθρου), που προορίζονται κανονικά:

Α) Να χρησιμοποιηθούν ως όργανα σε δραστηριότητες παραγωγής και μεταποίησης των αγαθών.

Β) Να ενσωματωθούν σε μηχανές, εγκαταστάσεις (θέρμανσης, κλιματισμού, φωτισμού, κ.λ.π.), οικιακές και άλλες συσκευές, οχήματα και άλλα μεταφορικά μέσα ή να χρησιμεύουν στη λειτουργία, τη συντήρηση και τον εξοπλισμό τους.

Εξαιρούνται τα αδιάβροχα καλύμματα και τα υφασμάτινα εξαρτήματα των αυτοκινήτων, όταν πωλούνται χωριστά από τα αυτοκίνητα.

38.  Υφαντουργικά είδη προστασίας και ασφάλειας, όπως ζώνες ασφάλειας, αλεξίπτωτα, σωσίβια, διατάξεις καθόδου για περίπτωση κινδύνου, αντιπυρικές διατάξεις αλεξίσφαιροι θώρακες, ειδικά προστατευτικά ενδύματα (π.χ. για προστασία από φωτιά, χημικές ουσίες ή άλλους κινδύνους).

39.  Φουσκωτές κατασκευές με εσωτερική πίεση (γυμναστήρια, περίπτερα εκθέσεων, χώροι αποθήκευσης, κ.λ.π.), με τον όρο να παρέχονται ενδείξεις σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών αυτών.

40.  Ιστία

41.  Υφάνσιμα είδη για ζώα

42.  Σημαίες και λάβαρα.

   

Άρθρο 53
Συνολική σήμανση ή επισήμανση υφαντουργικών προϊόντων

Τα υφαντουργικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται μόνο συνολική σήμανση ή επισήμανση είναι αυτά που απαριθμούνται παρακάτω.

1.Υφασμα για καθάρισμα του πατώματος

2.Υφασμα για καθάρισμα

3.Κρόσια και είδη διακόσμησης

4.Είδος γαρνιτούρας (παρμαντερί)

5.Ζώνες

6.Τιράντες

7.Ράντες και καλτσοδέτες

8.Κορδόνια για παπούτσια και μπότες

9.Κορδέλλες

10.Ελαστικά

11.Είδη συσκευασίας καινούργια και όσα πωλούνται ως καινούργια

12.Σπάγγοι για πακετάρισμα και γεωργικές χρήσεις.

 Σπάγγοι, σκοινιά και χοντρά σκοινιά, άλλα από αυτά που αναφέρονται στην περίπτωση 39 του προηγούμενου άρθρου [ Βλέπε σημείωση (1)]

13.Μικρά τραπεζομάντιλα

14.Μαντήλια χειρός

15.Δίχτυα και φιλέ για μαλλιά

16.Γραβάτες και παπιγιόν για παιδιά

17.Σαλιάρες, γάντια και πετσετάκια του μπάνιου

18.Κλωστές του ραψίματος, του μανταρίσματος και του κεντήματος, συσκευασμένες για να πωληθούν λιανικά σε μικρές μονάδες και των οποίων το καθαρό βάρος δεν ξεπερνά το 1 γραμμάριο.

19.Κορδέλλες για κουρτίνες και περσιδωτά (δικτυωτά) παραθύρου

(1)Για τα υφαντουργικά προϊόντα του παραπάνω σημείου 12, που πωλούνται κομμένα, συνολική επισήμανση είναι η επισήμανση του ρολού.

Στα σκοινιά και στα χονδρά σκοινιά της περίπτωσης 12 περιλαμβάνονται κυρίως αυτά που χρησιμοποιούνται για ορειβασία και στα θαλάσσια σπορ.

 

Άρθρο 54
Σήμανση υφαντών και λοιπών ειδών λαϊκής τέχνης

 1.  Όσοι κατασκευάζουν υφαντά και γενικά είδη λαϊκής τέχνης, υποχρεούνται να επικολλούν κατά τρόπο σταθερό και σε κάθε είδος μικρή δερμάτινη ταινία, στην οποία να αναγράφεται ευκρινώς στην ελληνική και αγγλική γλώσσα μία από τις παρακάτω ενδείξεις, ανάλογα με την αντοχή του χρωματισμού την οποία παρουσιάζει το είδος που πωλείται:

      α) «Βαφή σταθερή» “FAST DYES” ή

           «Βαφή σταθερή» “FAST DYES” 

          (τέτοια βαφή είναι αυτή που αντέχει σε ψυχρή και θερμή πλύση). 

      β) «Βαφή ημισταθερή» “SEMIFAST DYES” ή

          «Βαφή ημισταθερή» “SEMIFAST DYES”

          (τέτοια βαφή είναι αυτή που αντέχει σε ψυχρή πλύση, όχι όμως σε θερμή

      γ) «Βαφή μη εγγυημένη» “DYES NOT GUARANTEED” ή

          «Βαφή μη εγγυημένη» “DYES NOT GUARANTEED”

          (τέτοια βαφή είναι αυτή που δεν αντέχει ούτε σε ψυχρή με σαπωνοδιάλυμα πλύση).

2.      Συνυπεύθυνοι με τους κατασκευαστές για τις παραπάνω υποχρεώσεις είναι και οι πωλητές των ειδών αυτών (χονδρέμποροι, εφόσον μεσολάβησαν τέτοιοι ή λιανοπωλητές). 

 

Άρθρο 55
Υφάσματα-Κουβέρτες

1.Οι βιομήχανοι, βιοτέχνες και λοιποί κατασκευαστές υφασμάτων και κουβερτών, εφόσον χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε ξενόγλωσσες ενδείξεις στα προϊόντα τους, υποχρεούνται δίπλα σε αυτές και κατά τον ίδιο τρόπο με ευδιάκριτα στοιχεία και στην ελληνική γλώσσα να αναγράφουν είτε την επωνυμία ή τον εμπορικό τίτλο και την έδρα της επιχείρησής τους, είτε την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ» ή «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ».

2.Προκειμένου για φλοκάτες, κουβέρτες και υφαντά ταγάρια, υποχρεούνται οι παραπάνω να αναγράφουν πάνω σε αυτά:

α) Την ένδειξη «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ» ή «ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ-ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ» αντίστοιχα.

β) Την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του κατασκευαστή και

γ) Τον τόπο κατασκευής τους.

Οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα με ύφανση ή σε περίπτωση αδυναμίας πάνω σε λευκή υφασμάτινη ετικέτα, με μεγάλα ευδιάκριτα γράμματα έντονου χρώματος, η οποία θα είναι συρραμμένη στο προϊόν.

 

Άρθρο 56
Ένδειξη σε χαρτοταινίες ταμειακών μηχανών

Οι χαρτοταινίες που παράγονται από εγχώριες βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις ή εισάγονται από το εξωτερικό και προορίζονται να παραμείνουν ως στέλεχος των αποδείξεων λιανικών πωλήσεων, που εκδίδονται από επιτηδευματίες με την χρήση ταμειακών μηχανών, πρέπει να έχουν στο τέλος κάθε ρολού έγχρωμη ένδειξη του τέλους της ταινίας, με ερυθρά ανεξίτηλη μελάνη σε όλο το πάτος αυτής.

 

Άρθρο 57
Είδη που προορίζονται για εξαγωγή

Σε περίπτωση που μέρος ή το σύνολο της ποσότητας βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων, υφασμάτων, κουβερτών και υπολοίπων υφαντουργικών ειδών, τροφίμων και γενικά ειδών βιοτικής ανάγκης, που προορίζονται για εξαγωγή δικαιολογημένα δεν εξαχθεί τελικά, οι κατασκευαστές ή οι εξαγωγείς που τα έχουν παραγγείλει, υποχρεούνται να το δηλώσουν εγγράφως στην Αστυνομική Αρχή της περιφέρειας του εργοστασίου ή του καταστήματός τους κ.λ.π. (προκειμένου δε για την περιφέρεια της τέως Διοίκησης Πρωτευούσης, στην οικεία Αστυνομική Αγορανομική Υπηρεσία), αναφέροντας επίσης την ακριβή ποσότητα και περιγράφοντας με λεπτομέρεια την ποιότητα των ειδών που προαναφέρονται.

Τέλος, οι κατασκευαστές ή εξαγωγείς  πριν την κυκλοφορία των παραπάνω ειδών στην εγχώρια αγορά πρέπει να αναγράφουν σ’ αυτά ευδιάκριτα με σφραγίδα μαζί με τις άλλες ενδείξεις και τη λέξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ», χωρίς να θίγονται σ’ αυτή την περίπτωση διατάξεις που προβλέπουν ειδικότερες ρυθμίσεις κατά περίπτωση.

 

Άρθρο 58
Φινίρισμα υφασμάτων

 1. Απαγορεύεται το φινίρισμα όλων των υφασμάτων, είτε αυτά κατασκευάζονται αποκλειστικά από φυσικό μαλλί ή τεχνητή ίνα, είτε από περισσότερες τεχνητές ίνες μαζί, με ή χωρίς ρακόμαλλα (σύμμεικτο), εφόσον οι κατασκευαστές τους έχουν χρησιμοποιήσει ξενόγλωσσες ενδείξεις, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι πρόσθετες υποχρεώσεις, που επιβάλλονται από το άρθρο 55 παράγρ.1 της παρούσας.

  2.  Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται το φινίρισμα υφασμάτων που προορίζονται για εξαγωγή και στα οποία η αναγραφή των ενδείξεων που προβλέπονται από το άρθρο 55 παράγρ.1 της παρούσας είναι αποκλειστικά ξενόγλωσση. Στην περίπτωση όμως αυτή, πρέπει ο κατασκευαστής ή αυτός που τα παραγγέλλει να υποβάλλει δήλωση, εις διπλούν, στην Αστυνομική Αρχή της περιφέρειας, που βρίσκεται το φινιριστήριο και όταν πρόκειται για την περιοχή της τέως διοίκησης Πρωτευούσης, στην οικεία Αστυνομική Αγορανομική Υπηρεσία, όπου θα δηλώνεται η ποσότητα και η ποιότητα των υφασμάτων που προορίζονται για εξαγωγή.

Επίσης θα υποβάλλεται δείγμα των υφασμάτων εις διπλούν. Μία δήλωση και ένα δείγμα σφραγισμένο από την αρμόδια Αρχή θα παραδίδεται από τον ενδιαφερόμενο στο εργοστάσιο, που αναλαμβάνει το φινίρισμα, όπου θα φυλάγονται και σε περίπτωση αγορανομικού ελέγχου θα δείχνονται στα αρμόδια όργανα.

3.Υπεύθυνοι για την τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων είναι τόσο ο κύριος του υφάσματος, όσο και ο εργοστασιάρχης, που εκτελεί το φινίρισμα των υφασμάτων που προορίζονται για εξαγωγή.

4.Σε περίπτωση που μέρος ή το σύνολο των παραπάνω υφασμάτων με τις ξενόγλωσσες ενδείξεις, που προορίζεται για εξαγωγή, δικαιολογημένα δεν εξαχθεί τελικά, εφαρμογή έχει η διάταξη του άρθρου 57 της παρούσας.

 

 

Άρθρο 59
Αναγραφή κωδικών αριθμών

 1. Βιομηχανίες και βιοτεχνίες, που κατασκευάζουν υποδήματα (με εξαίρεση τα ορθοπεδικά), έτοιμα ρούχα, πλεχτά, εσώρουχα, κάλτσες, καλσόν, υφάσματα, νήματα χειροπλεχτική, χαλιά, μοκέτες, φλοκάτες και λευκά είδη, υποχρεούνται να χαρακτηρίζουν με κωδικό αριθμό, όλα τους τα είδη.

2. Ο κωδικός αριθμός θα είναι διαφορετικός για κάθε είδος, τύπο, ποιότητα, σχέδιο  μοντέλο. Ειδικά για τα υποδήματα, θα αναγράφεται στην σόλα με χτυπητή μεταλλική σφραγίδα, σε περίπτωση δε που αυτή είναι από ελαστικό (φυσικό ή συνθετικό), θα αναγράφεται καθαρά στο εσωτερικό του υποδήματος (σόλα) με ανεξίτηλη μελάνη.

Στα υπόλοιπα είδη, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο κωδικός αριθμός θα αναγράφεται σε πάνινη ή χάρτινη ετικέτα, ραμμένη σε κάθε είδος, με εξαίρεση τα νήματα χειροπλεχτικής και υφάσματα, όπου αυτός στα μεν νήματα θα αναγράφεται στην συσκευασία τους, στα δε υφάσματα σε χάρτινη ετικέτα  δεμένη στο τόπι του κάθε υφάσματος. Ειδικότερα, στις γυναικείες κάλτσες και καλσόν, θα αναγράφεται σε αυτοκόλλητη ετικέτα σε κάθε είδος, καθώς επίσης και στο κουτί συσκευασίας τους.

3.Την παραπάνω υποχρέωση έχουν και οι εισαγωγείς των ειδών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός αν αυτά χαρακτηρίζονται με κωδικό αριθμό από τους οίκους του εξωτερικού.

4.Ο κωδικός αριθμός θα πρέπει να αναγράφεται στα τιμολόγια πώλησης και δελτία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1, καθώς επίσης και οι ενδιάμεσοι χονδρέμποροι.

 

 

Άρθρο 60
Δεσμεύσεις αγαθών που η επισήμανσή τους δεν είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις

1.      Σε περίπτωση που αγαθά, κατά το στάδιο της διάθεσης τους στον τελικό καταναλωτή είτε δε φέρουν στην ελληνική γλώσσα όλες τις επιβαλλόμενες από τον Κώδικα Τροφίμων και τις Αγορανομικές Διατάξεις ενδείξεις καθώς και τα έντυπα οδηγιών χρήσης για τις περιπτώσεις αγαθών που εμπίπτουν στο άρθρο 253 της παρούσας, είτε φέρουν μεν ενδείξεις στα ελληνικά αλλά η επισήμανσή τους είναι ελλιπής, ανακριβής ή και παραπλανητική πέραν των προβλεπόμενων εκ του Νόμου κατά περίπτωση ποινικών ή και διοικητικών κυρώσεων, οι ποσότητες των αγαθών αυτών δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους και μπορούν να επαναδιατεθούν στην κατανάλωση μόνο έπειτα από συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις.

2.      Το παραπάνω μέτρο ισχύει και για τα τρόφιμα που χρήζουν έγκρισης (άρθρο 5 του Κώδικα Τροφίμων), όταν η επισήμανσή τους ή και τα συνοδευτικά φυλλάδια που φέρουν, δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σχετικής εγκριτικής απόφασης κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά.

 

Άρθρο 61
Σχετικά με τη χρήση των όρων «γούνα» και «οικολογικό» για τα είδη ένδυσης

Απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση, πώληση και διαφήμιση υπό το όνομα «γούνα» με ή χωρίς επιθετικό προσδιορισμό, κάθε υλικού ή προϊόντος, που προσομοιάζει με γούνα, αν αυτό δεν προέρχεται από ζώο, επεξεργασμένο έτσι ώστε να διατηρεί το τρίχωμα του ζώου.

1.      Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο, καλύπτει τη χρήση συνώνυμων ή παραγώγων της λέξης γούνα στα ελληνικά ή ξενόγλωσσα.

2.      Κατά παρέκκλιση προς τα παραπάνω, προϊόντα που προσομοιάζουν με τη γούνα μπορούν να φέρουν την ένδειξη «γούνα», μόνο όταν αναφέρεται ευκρινώς ότι πρόκειται για «απομίμηση». Σε όλες τις περιπτώσεις στην ετικέτα των προϊόντων αυτών πρέπει να αναγράφονται τα υλικά από τα οποία έχουν κατασκευαστεί.

3.      Απαγορεύεται η χρήση του επιθετικού προσδιορισμού «οικολογικό» ή άλλης έκφρασης, στα ελληνικά ή ξενόγλωσσα, κατά τη διάθεση στην κατανάλωση, πώληση και διαφήμιση κάθε είδους ένδυσης φυσικού ή συνθετικού, εφόσον δεν έχει απονεμηθεί σε αυτό οικολογικό σήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΟΚ αρίθμ. 880/92.

 

Άρθρο 62
Σχετικά με τη χρήση του όρου «οικολογικό»

1.      Απαγορεύεται η χρήση του επιθετικού προσδιορισμού «οικολογικό» ή «οικο» στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα, κατά τη διάθεση στην κατανάλωση, πώληση και διαφήμιση κάθε είδους προϊόντος, εφόσον σε αυτό δεν έχει εκχωρηθεί ο παραπάνω όρος ή οικολογικό σήμα, είτε βάσει του Κανονισμού ΕΟΚ 880/92, είτε βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου συστήματος εκχώρησης, που ισχύει νόμιμα σε Κράτος Μέλος της Κοινότητας ή σε χώρα Ε.Ζ.Ε.Σ. συμβεβλημένη στη συμφωνία περί Ε.Ο.Χ.

2.      Οι κατασκευαστές προϊόντων με οικολογικό λογότυπο ή και οικολογικές ενδείξεις ή οι υπεύθυνοι για τη διάθεσή τους στην αγορά, εγκατεστημένοι σε Κράτος Μέλος της Κοινότητας ή σε χώρα Ε.Ζ.Ε.Σ., πρέπει να κατέχουν σχετική βεβαίωση εκχώρησης, βάσει κάποιου συστήματος από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1.

 

 

Άρθρο 63
Κατ’ εξαίρεση, πώληση ειδών που δεν έχουν ενδείξεις

Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί αντικειμενικά να γίνει η αναγραφή στα είδη βιοτικής ανάγκης των ενδείξεων που προβλέπονται από τα προηγούμενα άρθρα της παρούσας (π.χ. λόγω απρόβλεπτης βλάβης των μηχανημάτων που χρειάζονται για την αναγραφή τους, κ.λ.π.) είναι δυνατόν, για να μη δημιουργηθεί διαταραχή στον κανονικό εφοδιασμό της αγοράς με τα παραπάνω είδη, να επιτραπεί, ύστερα από ειδική έγκριση του Υπουργού Εμπορίου ή των κατά τόπους Νομαρχών, η κυκλοφορία στην κατανάλωση για ένα ανάλογο διάστημα των ειδών αυτών χωρίς τις ενδείξεις που υποχρεούνται να έχουν και εφόσον από την παράλειψη τους δεν προκύπτει κίνδυνος παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού σχετικά με την ποιότητα των ειδών που θα τεθούν στην κατανάλωση.

 

 

Άρθρο 64
Επιφύλαξη ως προς την ισχύ των διατάξεων του Κεφαλαίου

Η ισχύς των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται στα ειδικά κεφάλαια της παρούσας.

 

 

 

Άρθρο 65
Ειδικότερες διατάξεις που αφορούν τους αθλητικούς χώρους (στάδια, γήπεδα κ.λ.π.) και τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας

1.  Εντός της ζώνης δικαιοδοσίας αθλητικών χώρων (γήπεδα, στάδια κ.λ.π.), κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων και άλλων εκδηλώσεων, απαγορεύεται η κατοχή προς διάθεση και η διάθεση στο καταναλωτικό κοινό εμφιαλωμένων μερών, αναψυκτικών ποτών, χυμών και άλλων ροφημάτων γενικώς σε υάλινες, μεταλλικές κ.λ.π. συσκευασίες, πλην πλαστικών και χάρτινων συσκευασιών.

 2.  Με ευθύνη των πωλητών των ως άνω αθλητικών χώρων, κατά τη διάρκεια των αθλητικών αγώνων ή άλλων εκδηλώσεων, τα παραπάνω προϊόντα σε πλαστικές ή χάρτινες συσκευασίες πωλούμενα προς το καταναλωτικό κοινό (συμπεριλαμβανομένου και αυτού των κερκίδων) εκπωματίζονται ή ανοίγονται παρουσία του πελάτη-αγοραστή, το δε περιεχόμενο κάθε μίας των συσκευασιών αυτών μεταφέρεται εξ ολοκλήρου σε πλαστικά κύπελλα με πώμα, που παραδίδονται στον καταναλωτή. 

3.      Προκειμένου για εμφιαλωμένα νερά, καφέδες ρόφημα, για τα οποία ορίζονται ανώτατες τιμές διάθεσης και στους ανωτέρω αθλητικούς χώρους, σύμφωνα με το άρθρο 66 της παρούσας, κατά τη μεταφορά περιεχομένου κάθε συσκευασίας των ειδών αυτών στα πλαστικά κύπελλα, απαγορεύεται η είσπραξη τιμής υψηλότερης της ως άνω καθοριζόμενης, κατά περίπτωση είδους.

4.      Επί ειδών που μεταφέρονται για απευθείας πώληση στις κερκίδες των σταδίων, γηπέδων κ.λ.π., μεταξύ των προς επιλογή ειδών από τους θεατές υφίστανται υποχρεωτικά και τα είδη του άρθρου 66 της παρούσας, που τελούν υπό καθεστώς ανωτάτων τιμών διάθεσης.

5.      Επίσης, προκειμένου για κυλικεία κ.λ.π. πωλητές, που λειτουργούν σε δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια (ημερήσια και νυκτερινά), απαγορεύεται η κατοχή προς διάθεση και η διάθεση στο καταναλωτικό κοινό εμφιαλωμένων νερών σε υάλινες, μεταλλικές κ.λ.π. συσκευασίες, πλην πλαστικών φιαλών καθώς και αναψυκτικών ποτών γενικά σε πλαστικές, υάλινες, μεταλλικές κ.λ.π. συσκευασίες, ενώ οι διατιθέμενοι φυσικοί χυμοί στα ανωτέρω δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια θα πωλούνται υποχρεωτικά και μόνο σε χάρτινες συσκευασίες.

Πέραν των ανωτέρω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για τα λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και άλλα), η διάθεση σε αυτά εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών ποτών γενικά και φυσικών χυμών γίνεται υποχρεωτικά μόνο σε πλαστικές και χάρτινες συσκευασίες.

 

Άρθρο 66
Καθορισμός  ανώτατων τιμών διάθεσης ορισμένων ειδών που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1  της παρούσας

 

1.Προκειμένου για τα είδη, που κατονομάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 της παραγράφου 6 του άρθρου 1 της παρούσας, καθορίζουμε κατωτέρω τις ανώτατες τιμές πώλησης αυτών, όταν προσφέρονται ή παρέχονται από επιχειρήσεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, μπάρ, εστιατόρια και άλλα καταστήματα) και λοιπούς πωλητές, που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων-σημείων, που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 της παραγράφου 6 του άρθρου 1 της παρούσας, ήτοι :

                                                                  

ΕΙΔΗ                                                      ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-α) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία

των 500 ML, εγχώριο ή μη                                           -Μέχρι 0, 50 ευρώ

-β) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία

των 750 ML εγχώριο ή μη                                            -Μέχρι 0, 70 ευρώ

-γ)Τοστ με ζαμπόν και τυρί                                          -Μέχρι 1, 80 ευρώ

-δ) Τοστ με τυρί                                                           -Μέχρι 1, 60 ευρώ

-ε) Σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί                                 -Μέχρι 1, 70 ευρώ

στ) Σάντουιτς με τυρί                                                   -Μέχρι 1, 50 ευρώ

-ζ) Καφές ρόφημα ελληνικός μονός                            -Μέχρι 1, 60 ευρώ

-η) Καφές ρόφημα γαλλικός φίλτρου μονός                -Μέχρι 1, 60 ευρώ

-θ) Καφές ρόφημα εσπρέσσο μονός                            -Μέχρι 1, 70 ευρώ

-ι) Καφές ρόφημα στιγμιαίος (νεσκαφέ,

φραπέ κ.λ.π) μονός                                                      -Μέχρι 1, 60 ευρώ

-ια) Τσάι ρόφημα                                                          -Μέχρι 1, 60 ευρώ

Για τον καθορισμό των πιο πάνω ανωτάτων τιμών πώλησης ελήφθησαν

υπόψη από την Υπηρεσία, μετά από έρευνα, τα κόστη κτήσης των εν λόγω

ειδών, τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων καθώς και η επίτευξη ενός

ικανοποιητικού καθαρού κέρδους από τις επιχειρήσεις αυτές.

2.Προκειμένου για τα είδη που κατονομάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 3 της παρα-

γράφου 7 του άρθρου 1 της παρούσας, καθορίζουμε κατωτέρω τις ανώτατες

τιμές πώλησης αυτών, όταν διατίθενται από τους πωλητές (κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες κ.λ.π) που δραστηριοποιούνται εντός των Δημοσίων και

Ιδιωτικών Σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και νυχτερινών) :  

      ΕΙΔΗ                                                                   ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

                                                                             ΜΕ Φ.Π.Α

----------------------------------------------------------------------------------------------

-α) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής

άλεσης ή λευκό, με τυρί (με προσθήκη

ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και

άλλων                                                                         -Μέχρι 1, 30 ευρώ

-β)Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής

άλεσης ή λευκό με τυρί και γαλοπούλα

(με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας,

μαργαρίνης και άλλων)                                              -Μέχρι 1, 70 ευρώ

-γ) Απλό αρτοσκεύασμα (σησαμένιο κου

λουρι) σε ατομική συσκευασία μέχρι 50

γραμμάρια                                                                  -Μέχρι 0, 50 ευρώ

-δ) Τυρόπιτα—σπανακόπιτα με τυρί φέτα

ή κασέρι βάρους μέχρι 200 γραμμάρια ανά

τεμάχιο                                                                       -Μέχρι 1, 30 ευρώ

-ε) Εμφιαλωμένο νερό των 500 ML                          -Μέχρι 0, 50 ευρώ

στ) Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100%

χυμό (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη) σε ατο

μική συσκευασία μέχρι 330 ML                               -Μέχρι 1, 00 ευρώ

Για τον καθορισμό των πιο πάνω ανώτατων τιμών πώλησης ελήφθησαν

υπόψη από την Υπηρεσία, μετά από έρευνα, τα κόστη κτήσης των εν λόγω

ειδών, τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων καθώς και η επίτευξη ενός ικανοποιητικού καθαρού κέρδους από τις επιχειρήσεις αυτές.

3.Επί των ρυθμίσεων της ως άνω παραγράφου 1, θεσπίζονται επιπρόσθετα και τα

ακόλουθα :

-α) Οι ανώτατες τιμές διάθεσης αφορούν όρθιους πελάτες και όχι καθήμενους προς

τους οποίους παρέχονται υπηρεσίες (παραγγελίες για σερβίρισμα από σερβιτόρους)

-β) Προκειμένου για τα επιβατικά πλοία πάσης φύσεως (οχηματαγωγά ή μη), που

εκτελούν αποκλειστικά και μόνο πλόες εσωτερικών γραμμών, στα οποία, κατά τις

διατάξεις των Π.Δ 101/95 και 381/96 διαθέτονται μέχρι δύο (2) θέσεις επιβατών

ήτοι «Η Διακεκριμένη» και «Η Οικονομική», οι διατάξεις της ως άνω παραγράφου 1, εφαρμόζονται και για τις δύο αυτές θέσεις.

-γ) Καθ΄όλη την διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων της ως άνω παραγράφου 1,

και ειδικότερα καθ΄όλη την διάρκεια του 24ώρου στα επιβατικά πλοία και Αεροδρο

μια, είναι υποχρεωτική :

-Η κατοχή και διάθεση στον καταναλωτή εμφιαλωμένων νερών σε συσκευασία των

500 ML και 750 ML

-Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των τοστ με ζαμπόν και τυρί, τοστ με τυρί, σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, σάντουιτς με τυρί. Η υποχρέωση αυτή συνδέεται ευθέως με την επιλογή των υπόχρεων για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ των δύο ειδών (τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί) ή και των δύο αυτών ειδών καθώς για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ των δύο ειδών (τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί) ή και των δύο αυτών

ειδών.

-Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των ροφημάτων καφέ «ελληνικός-γαλλικός φίλτρου-στιγμιαίος (νεσκαφέ, φραπέ κ.λ.π) και του ροφήματος  τσάι .

-Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή του ροφήματος καφέ

«εσπρέσσο» .Η υποχρέωση αυτή ισχύει, εφόσον οι υπόχρεοι διαθέτουν το σχετικό

με την παρασκευή του εν λόγω καφέ μηχάνημα.

-Η τοποθέτηση σε όλους τους χώρους διάθεσης των ειδών της ως άνω παραγράφου 1, τιμοκαταλόγου, ορατού από τους πελάτες, στον οποίο με κεφαλαία

και ευανάγνωστα γράμματα αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα τα

εξής :

Η ένδειξη «ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ,

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ, ΚΑΦΕΔΕΣ ΚΑΙ ΤΣΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ- FOR

CUSTOMERS THAT ARE NOT SEATED BOTTLED WATER, SANDWICHES,

TOASTS, COFFEE AND TEA ARE AVAILABLE AT REGULATED PRICES»

Τα είδη της ως άνω παραγράφου 1 με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους.

4.Επί των ρυθμίσεων της ως άνω παραγράφου 2, θεσπίζονται επιπρόσθετα και τα

ακόλουθα :

-α) Απαγορεύεται η διάθεση στους μαθητές των δημοσίων και ιδιωτικών σχο

λείων ροφημάτων καφέδων. Τα είδη αυτά προορίζονται μόνο για το διδακτικό

προσωπικό του σχολείου.

-β) Στους χώρους όπου διατίθενται τα είδη της ως άνω παραγράφου 2 τοποθετεί

ται υποχρεωτικά τιμοκατάλογος, ορατός από τους μαθητές και το προσωπικό

του σχολείου, στον οποίο με κεφαλαία και ευανάγνωστα  γράμματα αναγράφον

ται στην ελληνική γλώσσα τα εξής :

-Η ένδειξη «ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ ΑΠΛΟ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ

(ΣΗΣΑΜΕΝΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙ), ΤΥΡΟΠΙΤΑ, ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ, ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ, ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ»

-Τά είδη της ως άνω παραγράφου 2 με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους.

-γ) Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση των ειδών της ως άνω παραγράφου 2 είναι

υποχρεωτική όλες τις ώρες λειτουργίας των πωλητών, που δραστηριοποιούνται

εντός των χώρων δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.

Η εν λόγω υποχρέωση δεν αναιρεί το δικαίωμα στον υπόχρεο να επιλέξει ανάμεσα

στα είδη «τοστ με τυρί-σάντουιτς με τυρί» την διάθεση ενός εξ αυτών ή και των

δύο και ανάμεσα στα είδη «τοστ με τυρί και γαλοπούλα-σάντουιτς με τυρί και γα

λοπούλα» την διάθεση ενός εξ αυτών ή και των δύο.

-δ) Για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, επιτρέπεται η κατοχή και διάθεση εμφιαλωμένων νερών μόνο σε πλαστικές φιάλες και φυσικών χυμών σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία.

-ε) Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η Υγειονομική Διάταξη    ΔΥ1γ/ΓΓ1/οικ.93828/

31-7-06 (ΦΕΚ 1183/Β/31-8-06).

 

5. Προκειμένου για χώρους που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 της παραγράφου 6 του άρθρου 1 της παρούσας και σε χώρους, όπου στεγάζονται και  λειτουργούν Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία, εφόσον κατά τις επιταγές του άρθρου 16 του Ν.3377/05, την κυριότητα ή την εκμετάλλευση των χώρων αυτών έχουν το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού, και οι Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις, θεσπίζονται τα ακόλουθα :

-Οι επιχειρήσεις και οι λοιποί πωλητές που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 και του παρόντος άρθρου, έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων αυτών και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της Απόφασης Α2-96/9-1-07 (ΦΕΚ 55/Β/24-1-07) του Υφυπουργού  Ανάπτυξης . 

 

Άρθρο 67
Ειδικά μέτρα που αφορούν τα νωπά οπωρολαχανικά και νωπά αλιεύματα εγχώριας παραγωγής, κατά την εμπορία και διακίνησή τους από τη βάση παραγωγής μέχρι την τελική κατανάλωσή τους.

  1.  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ»

       α) Τα νωπά οπωρολαχανικά που παράγονται στη Χώρα μας θεωρούνται «Ελληνικά προϊόντα» και εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

       β) Τα νωπά αλιεύματα που αλιεύονται στα εθνικά μας ύδατα (θάλασσα, λίμνες, ποτάμια) ή αλιεύονται σε εκτός Ελλάδος θάλασσες για λογαριασμό επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων ή προέρχονται από ιχθυοκαλλιέργειες μέσα στην ελληνική επικράτεια θεωρούνται «Ελληνικά προϊόντα» και εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

     Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, προσδιορίζονται κατωτέρω οι ιδιότητες των ασκούντων εμπορία-διακίνηση- των ελληνικών νωπών οπωρολαχανικών και αλιευμάτων.

      α) Παραγωγός οπωρολαχανικών θεωρείται αυτός που  καλλιεργεί τέτοια προϊόντα με σκοπό την παραπέρα εμπορία και διάθεσή τους

      β) Παραγωγός αλιευμάτων θεωρείται αυτός που αλιεύει τέτοια προϊόντα σε ελληνικές θάλασσες ή σε λίμνες και ποτάμια της Χώρας ή διατηρεί επιχείρηση ιχθυοκαλλιέργειας του είδους στην Χώρα ή ακόμη αλιεύει το είδος για δικό του λογαριασμό σε θάλασσες εκτός Χώρας, με σκοπό την παραπέρα εμπορία και διάθεσή τους.

       γ) Εντολοδόχος Παραγωγού θεωρείται κάθε Συνεταιριστική Οργάνωση Παραγωγών ή κάθε Χονδρεμπορική Επιχείρηση, που πωλεί τα ανωτέρω προϊόντα για λογαριασμό του παραγωγού.

       δ) Α΄ Χονδρέμπορος θεωρείται η χονδρεμπορική επιχείρηση που έχει αγοράσει τα παραπάνω προϊόντα από τον παραγωγό ή τον εντολοδόχο του παραγωγού και θα τα πωλήσει σε τρίτους προς μεταπώληση.

       ε) Εντολοδόχος Α΄ Χονδρεμπόρου θεωρείται η χονδρεμπορική επιχείρηση που πωλεί τα παραπάνω προϊόντα για λογαριασμό του Α΄ Χονδρεμπόρου.

      στ) Β΄ Χονδρέμπορος θεωρείται η χονδρεμπορική επιχείρηση που έχει αγοράσει τα παραπάνω προϊόντα από τον Α΄ Χονδρέμπορο ή τον Εντολοδόχο αυτού και θα τα πωλήσει σε τρίτους προς μεταπώληση. 

       ζ) Συνεταιριστικές Οργανώσεις Παραγωγών που αγοράζουν τα παραπάνω προϊόντα από παραγωγούς θεωρούνται «Α Χονδρέμποροι».

 3.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

     Με την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου απαγορεύεται:

    α) Η πώληση από τρίτους για λογαριασμό τού εντολοδόχου του παραγωγού

    β) Η πώληση από τρίτους για λογαριασμό του εντολοδόχου του Α΄ Χονδρεμπόρου

    γ) Η πώληση από τρίτους για λογαριασμό του Β΄ Χονδρεμπόρου

    δ) Η πώληση από τον Β΄ Χονδρέμπορο προς άλλες χονδρεμπορικές επιχειρήσεις.

    Προκειμένου για νωπά οπωρολαχανικά της κατηγορίας «Διατιμημένα ή ελεγχομένου κέρδους» δεν θίγονται οι διατάξεις των άρθρων 6 (παράγρ.2 και 3) και 7  της παρούσας

4. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ που ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΪΟΝΤΑ                            

  α) Ο παραγωγός, που ο ίδιος αναλαμβάνει την αποστολή των ως άνω προϊόντων του σε αγοραστές εμπόρους (χονδρέμπορο ή λιανοπωλητή) εκδίδει το υπό του Κώδικα Βιβλίων-Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) προβλεπόμενο δελτίο αποστολής, που συνοδεύει το εμπόρευμα, στο οποίο θα αναγράφει υποχρεωτικά τα στοιχεία που  διαλαμβάνονται στο υπόδειγμα του ΠΙΝΑΚΑ 1, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου.

 β) Ο παραγωγός, που ο ίδιος αναλαμβάνει την αποστολή των ως άνω προϊόντων του στον Εντολοδόχο του, εκδίδει το υπό του Κ.Β.Σ. προβλεπόμενο δελτίο αποστολής, που συνοδεύει το εμπόρευμα, στο οποίο θα αναγράφει υποχρεωτικά τα στοιχεία που διαλαμβάνονται στο υπόδειγμα τού ΠΙΝΑΚΑ 2, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου.

 γ) Ο Εντολοδόχος του παραγωγού, που ο ίδιος αναλαμβάνει την αποστολή των ως άνω προϊόντων σε αγοραστές εμπόρους (χονδρέμπορο ή λιανοπωλητή) εκδίδει το υπό του Κ.Β.Σ. προβλεπόμενο δελτίο αποστολής, που συνοδεύει το εμπόρευμα, στο οποίο θα αναγράφει υποχρεωτικά τα στοιχεία που διαλαμβάνονται στο υπόδειγμα τού ΠΙΝΑΚΑ 3, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου

δ) Ο Εντολοδόχος του παραγωγού, που ο ίδιος αναλαμβάνει την μεταφορά των ως άνω προϊόντων από τον παραγωγό προς το κατάστημά του, εκδίδει το υπό του Κ.Β.Σ. προβλεπόμενο δελτίο αποστολής, που συνοδεύει το εμπόρευμα, στο οποίο θα αναγράφει υποχρεωτικά τα στοιχεία που διαλαμβάνονται στο υπόδειγμα του ΠΙΝΑΚΑ 4 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου.

ε) Ο Έμπορος-Αγοραστής (χονδρέμπορος ή λιανοπωλητής), που ο ίδιος αναλαμβάνει την μεταφορά των ως άνω προϊόντων από τον τόπο αγοράς προς το κατάστημά του, εκδίδει το υπό του Κ.Β.Σ. προβλεπόμενο δελτίο αποστολής, που θα συνοδεύει το εμπόρευμα, στο οποίο θα αναγράφει υποχρεωτικά τα στοιχεία που  διαλαμβάνονται στο υπόδειγμα του ΠΙΝΑΚΑ 5, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου.

στ) Ο Α΄ χονδρέμπορος, εφόσον προτίθεται να διαθέσει στην αγορά τα ανωτέρω προϊόντα, μέσω του Εντολοδόχου του, υποχρεούται όπως επί του σχετικού δελτίου αποστολής, που θα εκδώσει προς τον εντολοδόχο, αναγράφει μεταξύ των άλλων και την τιμή κτήσης των εν λόγω προϊόντων, με την οποία αγόρασε από τον παραγωγό ή τον εντολοδόχο του παραγωγού.

5.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 α)  Αντίγραφα των δελτίων αποστολής, που μνημονεύονται στο παραπάνω ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, κρατούνται εις χείρας αυτών που τα έχουν εκδώσει, δεν καταστρέφονται και επιδεικνύονται σε κάθε αγορανομικό έλεγχο, εφόσον ζητηθούν.

β) Για το ειλικρινές περιεχόμενο των εν λόγω δελτίων αποστολής, ευθύνη κατά περίπτωση, φέρει αυτός που τα έχει εκδώσει.

6.  ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

 α)  Επί των τιμολογίων πώλησης των ως άνω προϊόντων, που εκδίδει ο                           Α΄ Χονδρέμπορος προς τρίτους αγοραστές, πέραν των άλλων ενδείξεων, αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία που τον αφορούν και που διαλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 6, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου.

β) Επί των τιμολογίων πώλησης των ως άνω προϊόντων, που εκδίδει ο Εντολοδόχος του παραγωγού προς τρίτους αγοραστές, πέραν των άλλων ενδείξεων αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία που τον αφορούν και που διαλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 7, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου.

γ) Επί όλων των τιμολογίων πώλησης των ως άνω προϊόντων, που εκδίδει ο Β΄ Χονδρέμπορος προς τρίτους αγοραστές, πέραν των άλλων ενδείξεων αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία που τον αφορούν και που διαλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 8,

      ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου. Σημειωτέον ότι τα εν λόγω στοιχεία αναγράφονται με απλή μεταφορά τους στα τιμολόγια και όπως ακριβώς τα έχει γνωστοποιήσει στον Β΄ Χονδρέμπορο ο Α΄  Χονδρέμπορος, κατά την μεταξύ τους συναλλαγή.

δ) Επί των τιμολογίων πώλησης των ως άνω προϊόντων, που εκδίδει ο Εντολοδόχος του Α΄ Χονδρεμπόρου προς τρίτους αγοραστές, πέραν των άλλων ενδείξεων αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία που τον αφορούν και που διαλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 9, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου. Δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι άλλα παρά αυτά που διαλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 6 του Α Χονδρεμπόρου και ως εκ τούτου αναγράφονται με απλή μεταφορά τους στα τιμολόγια, υφίσταται επιτακτική ανάγκη όπως, πριν ο Εντολοδόχος Χονδρεμπόρου πραγματοποιήσει πωλήσεις έχει εγκαίρως λάβει γνώση των στοιχείων αυτών. Προς τούτο ο Α΄ Χονδρέμπορος αναλαμβάνει την ευθύνη  να ενημερώσει τον Εντολοδόχο του για τα εν λόγω στοιχεία.

7. ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 6, 7, 8 ΚΑΙ 9 ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ.

α)  Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών αναγραφής των στοιχείων των ως άνω ΠΙΝΑΚΩΝ 6, 7, 8 και 9 στα τιμολόγια, που εκδίδουν ο Α΄ Χονδρέμπορος, ο Εντολοδόχος Παραγωγού, ο Β΄ Χονδρέμπορος και ο Εντολοδόχος Α΄ Χονδρεμπόρου, αντίστοιχα, παρέχεται η ευχέρεια στους εν λόγω υπόχρεους, όπως αναγράφουν τα στοιχεία αυτά σε άλλο έντυπο που συντάσσουν οι ίδιοι και φέρει τον τίτλο  «ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ». Στο έντυπο αυτό που υπογράφεται από τον  εκδίδοντα, φέρεται το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και η Δ/νση των ως άνω υπόχρεων και η ημερομηνία έκδοσής του.

β)   Κατά την έκδοση των τιμολογίων των ως άνω υπόχρεων προς τους πελάτες τους, το εν λόγω έντυπο επισυνάπτεται υποχρεωτικά στο κάθε τιμολόγιο πώλησης.

γ)  Αντίγραφο του εν λόγω εντύπου κρατείται στο αρχείο του εκδώσαντα αυτό και επιδεικνύεται υποχρεωτικά σε γενόμενο αγορανομικό έλεγχο, εφόσον ζητηθεί. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αντίστοιχα και για τους πελάτες-αγοραστές, που κατέχουν το πρωτότυπο του εντύπου αυτού.

8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ  που ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

      Επιχειρήσεις λιανικής πώλησης νωπών οπωρολαχανικών και νωπών αλιευμάτων εγχώριας παραγωγής, εφόσον αγοράζουν τα είδη αυτά απευθείας από παραγωγούς, υπόκεινται στις κατωτέρω υποχρεώσεις:

   α)  Αμέσως μετά από κάθε αγορά των ως άνω ειδών, συντάσσουν έντυπο με τον τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», που το υπογράφουν και επί του οποίου εντύπου φέρεται το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και η Δ/νση του υπόχρεου καθώς και η ημερομηνία έκδοσής του.

    β) Το εν λόγω έντυπο, αφού συμπληρωθεί με τα παρακάτω στοιχεία, επισυνάπτεται στο τιμολόγιο αγοράς των εν λόγω ειδών, που κατέχει ο λιανοπωλητής και επιδεικνύεται σε κάθε αγορανομικό έλεγχο, εφόσον ζητηθεί.

    γ) Τα στοιχεία που υποχρεωτικά αναγράφει στο παραπάνω έντυπο ο λιανοπωλητής, διαλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 10, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου.

9. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

     Κατά την εμπορία και διακίνηση των εγχωρίων νωπών οπωρολαχανικών, επί όλων των μέσων συσκευασίας τους (επώνυμη-κλειστή συσκευασία) ξύλινα ή πλαστικά τελάρα, σάκκοι κ.λ.π.) φέρονται αναγραφόμενες, πέραν των άλλων και οι κατωτέρω ενδείξεις, σε ορατό σημείο της συσκευασίας και επί της εξωτερικής επιφάνειας αυτής, με ευανάγνωστα, ανεξίτηλα και με ορατούς χαρακτήρες γράμματα.

  α) Το όνομα ή επωνυμία και η διεύθυνση του συσκευαστή ή του αποστολέα του προϊόντος.

  β)  Ο Κωδικός Αριθμός που αφορά τους εμπόρους οπωρολαχανικών και κάθε φορέα που εμπλέκεται στην εμπορία του είδους, από την στιγμή που ο Κωδικός αυτός χορηγηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  γ)  Το είδος του προϊόντος εφόσον λόγω της μορφής της συσκευασίας, δεν είναι ορατό επί της συσκευασία του.

  δ)  Η ποικιλία του προϊόντος, όπως αυτή επιβάλλεται από τους Κανονισμούς της Ε.Ε.

  ε)  Η ποιοτική κατηγορία κατάταξης του προϊόντος (ΕΞΤΡΑ ή ΚΛΑΣΗ Ι ή ΚΛΑΣΗ ΙΙ),

     όπως επιβάλλεται από ισχύουσες διατάξεις.

  στ) Η καταγωγή του προϊόντος, δηλαδή η ένδειξη «ΕΛΛΑΣ» στην προκειμένη περίπτωση.

      Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αλλοίωση, καταστροφή και αφαίρεση των αναγραφομένων επί της συσκευασίας ως άνω ενδείξεων.

10. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

α)  Κατά την χονδρική και λιανική πώληση των νωπών οπωρολαχανικών απαγορεύεται η ανασυσκευασία και η ανάμειξη των ειδών αυτών μεταξύ τους, λόγω διαφορετικής τιμής πώλησης, διαφορετικής προέλευσης και καταγωγής, διαφορετικής ποικιλίας και διαφορετικής ποιοτικής κατηγορίας κατάταξης.

β)  Στους χώρους λιανικής πώλησης των παραπάνω ειδών (συμπεριλαμβανομένων και των Λαϊκών Αγορών, υπαίθριων πωλητών στασίμων ή πλανοδίων, δημοτικών ή κοινοτικών αγορών κ.λ.π.) ισχύουν τα κατωτέρω:

      Ανεξάρτητα αν η πώληση των οπωρολαχανικών γίνεται απευθείας από τα μέσα συσκευασίας ή απευθείας από πάγκους ή γίνεται σε επώνυμες και κλειστές συσκευασίες, στους χώρους έκθεσης προς πώληση του είδους τοποθετείται ή αναρτάται πινακίδα, ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία με κεφαλαία και ευδιάκριτα γράμματα, αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις.

 1.  Το είδος (π.χ. λεμόνια, τομάτες, μήλα, αχλάδια κ.λ.π.)

 2.  Η τιμή πώλησης κατά χιλιόγραμμο κ.λ.π.

 3.  Η προέλευση σε αναφορά Νομού (π.χ. Ηλείας, Μεσσηνίας  κ.λ.π.)

 4. Η ποικιλία

 5. Η ποιοτική κατηγορία κατάταξης (ΕΞΤΡΑ ή ΚΛΑΣΗ Ι ή ΚΛΑΣΗ ΙΙ).

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ Β ΚΑΙ Γ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟ  ΝΩΠΏΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

α)  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η χονδρεμπορική επιχείρηση που αγοράζει τα είδη αυτά από τον Β. Χονδρέμπορο για να τα πωλήσει σε τρίτους θεωρείται  «Γ χονδρέμπορος».

β) Η περίπτωση (δ) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 του παρόντος άρθρου δεν έχει εφαρμογή για τον Β΄ χονδρέμπορο οπωρολαχανικών Απαγορεύεται η πώληση κάθε είδους από τον Γ΄ χονδρέμπορο προς άλλες χονδρεμπορικές επιχειρήσεις καθώς και η πώληση αυτού από τρίτους για λογαριασμό του Γ΄ Χονδρεμπόρου.

γ) Επί όλων των τιμολογίων πώλησης οπωρολαχανικών, που εκδίδει ο Γ΄ Χονδρέμπορος προς τρίτους αγοραστές, εφαρμογή και εδώ έχουν αντίστοιχα οι διατάξεις της περίπτωσης (γ) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 του παρόντος άρθρου, με μόνη διαφορά ότι στα τιμολόγια αυτά αναγράφονται τα στοιχεία που τον αφορούν και που διαλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 11 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου. Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται με απλή μεταφορά τους στο τιμολόγιο και όπως ακριβώς τα έχει γνωστοποιήσει στον Γ Χονδρέμπορο ο Β΄ Χονδρέμπορος, κατά τη μεταξύ τους συναλλαγή. Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών του Γ΄ Χονδρεμπόρου να αναγράψει τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 11 στα τιμολόγια πώλησης που εκδίδει, τότε αυτός εφαρμόζει υποχρεωτικά και αντίστοιχα τις διατάξεις των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 του παρόντος άρθρου.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

      Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του άρθρου 67 της παρούσας  και αφορά μόνο τον Παραγωγό.

      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

      α) Το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και η διεύθυνση του αποστολέα του εμπορεύματος.

     β) Το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και η διεύθυνση του παραλήπτη του εμπορεύματος

     γ) Η ημερομηνία και η ώρα φόρτωσης του εμπορεύματος

     δ) Η ποσότητα του αποστελλομένου εμπορεύματος

     ε) Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του παραλήπτη

    στ) Η τιμή πώλησης κάθε είδους, ανεξάρτητα αν έχει εκδοθεί άμεσα ή όχι το σχετικό τιμολόγιο αγοραπωλησίας, τιμή που απαγορεύεται να διαφέρει από την τιμή του τιμολογίου.

      ζ) Το είδος (π.χ. λεμόνια, μήλα, ροδάκινα, πράσσα κ.λ.π.) προκειμένου για οπωρολαχανικά και η εμπορική ονομασία κατά τις επιταγές της απόφασης 159996/14-7-03 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου για αλιεύματα.

        η) Ο τόπος παραγωγής του είδους, εκφραζόμενος σε κατονομασία Νομού (π.χ. Βοιωτίας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Ηρακλείου κ.λ.π.) προκειμένου για οπωρολαχανικά  

       θ) Η μέθοδος παραγωγής και η ζώνη αλίευσης, κατά τις επιταγές της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου για αλιεύματα.

     ι) Η ποικιλία του είδους, προκειμένου για οπωρολαχανικά, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις.

     ια) Η ποιοτική κατηγορία κατάταξης του είδους  (π. χ. ΕΞΤΡΑ ή ΚΛΑΣΗ Ι ή ΚΛΑΣΗ ΙΙ) προκειμένου για οπωρολαχανικά, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

     Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του άρθρου 67 της παρούσας  και αφορά μόνο τον Παραγωγό

     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

     α) Το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και η διεύθυνση του αποστολέα του εμπορεύματος

     β) Το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και η διεύθυνση του παραλήπτη του εμπορεύματος

     γ) Η ημερομηνία και η ώρα φόρτωσης του εμπορεύματος

     δ) Η ποσότητα του αποστελλομένου εμπορεύματος

     ε) Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του παραλήπτη

     στ) Το είδος (π. χ. λεμόνια, ροδάκινα, πράσα κ.λ.π.) προκειμένου για οπωρολαχανικά και η εμπορική ονομασία, κατά τις επιταγές της Απόφασης 159996/14-7-03 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου για αλιεύματα.

     ζ) Ο τόπος παραγωγής του είδους, εκφραζόμενος σε κατονομασία Νομού (π.χ. Βοιωτίας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Ηρακλείου κ.λ.π.) προκειμένου για οπωρολαχανικά.

     η) Η μέθοδος παραγωγής και η ζώνη αλίευσης κατά τις επιταγές της ως άνω Υπουργικής Απόφασης προκειμένου για αλιεύματα.

     θ) Η ποικιλία του είδους, προκειμένου για οπωρολαχανικά, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις.

      ι) Η ποιοτική κατηγορία κατάταξης του είδους (π.χ. ΕΞΤΡΑ ή ΚΛΑΣΗ Ι ή ΚΛΑΣΗ    ΙΙ) προκειμένου για οπωρολαχανικά, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του άρθρου 67 της παρούσας  και αφορά μόνο τον Εντολοδόχο του παραγωγού.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

α) Το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και η διεύθυνση του αποστολέα του εμπορεύματος .

β) Το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και η διεύθυνση του παραλήπτη του εμπορεύματος .

γ) Η ποσότητα του αποστελλομένου εμπορεύματος .

δ) Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του παραλήπτη .

ε) Η τιμή πώλησης κάθε είδους, ανεξάρτητα αν έχει εκδοθεί άμεσα ή όχι το σχετικό τιμολόγιο αγοραπωλησίας, τιμή που απαγορεύεται να διαφέρει από την αντίστοιχη τιμή του τιμολογίου.

στ) Η ημερομηνία και η ώρα φόρτωσης του εμπορεύματος .

ζ) Το είδος (π.χ. λεμόνια, ροδάκινα, πράσσα κ.λ.π.) προκειμένου για τα οπωρολαχανικά και η εμπορική ονομασία, κατά τις επιταγές της Απόφασης 159996/14-07-2003 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου για αλιεύματα.

η) Ο τόπος παραγωγής του είδους, εκφραζόμενος σε κατονομασία Νομού (π.χ. Βοιωτίας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Ηρακλείου κ.λ.π.) προκειμένου για οπωρολαχανικά .

θ) Η μέθοδος παραγωγής και η ζώνη αλίευσης, κατά τις επιταγές της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου για αλιεύματα .

ι) Η ποικιλία του είδους, προκειμένου για οπωρολαχανικά, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις .

ια) Η ποιοτική κατηγορία κατάταξης του είδους (π.χ. ΕΞΤΡΑ ή ΚΛΑΣΗ Ι ή ΚΛΑΣΗ ΙΙ) προκειμένου για οπωρολαχανικά, εφόσον αυτή προβλέπεται από άλλες διατάξεις .

ιβ) Το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και η διεύθυνση του Παραγωγού, για λογαριασμού του οποίου διενεργείται η πώληση .

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

 Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τού άρθρου 67 της παρούσας τής  και αφορά μόνο τον Εντολοδόχο τού παραγωγού.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

α) Το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και η διεύθυνση τού αποστολέα τού εμπορεύματος  (δηλαδή του ιδίου).

β) Η ημερομηνία και η ώρα φόρτωσης τού εμπορεύματος

γ) Η ποσότητα τού αποστελλομένου εμπορεύματος

δ) Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου τού ιδίου

ε) Το είδος (π.χ. λεμόνια, μήλα, ροδάκινα, πράσα κ.λ.π.) προκειμένου για οπωρολαχανικά και η εμπορική ονομασία, κατά τις επιταγές τής Απόφασης 159996/14-7-03 τού Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου για αλιεύματα.

στ) Ο τόπος παραγωγής του είδους, εκφραζόμενος σε κατονομασία Νομού (π.χ. Βοιωτίας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Ηρακλείου κ.λ.π.) προκειμένου για οπωρολαχανικά.

ζ) Η μέθοδος παραγωγής και η ζώνη αλίευσης, κατά τις επιταγές της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου για αλιεύματα.

η) Η ποικιλία του είδους, προκειμένου για οπωρολαχανικά, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις.

θ) Η ποιοτική κατηγορία κατάταξης του είδους (π.χ. ΕΞΤΡΑ ή ΚΛΑΣΗ Ι ή ΚΛΑΣΗ ΙΙ) προκειμένου για οπωρολαχανικά, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τού άρθρου 67 της παρούσας  και αφορά μόνο τον Έμπορο-Αγοραστή (Χονδρέμπορο ή Λιανοπωλητή)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

α) Το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και η διεύθυνση του αποστολέα του εμπορεύματος (δηλαδή του ιδίου).

β)  Το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και η διεύθυνση του Παραγωγού ή του Εντολοδόχου του παραγωγού, κατά περίπτωση.

γ) Η ημερομηνία και η ώρα φόρτωσης του εμπορεύματος.

δ) Η ποσότητα του αποστελλομένου εμπορεύματος.

ε) Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του Παραγωγού ή του Εντολοδόχου του παραγωγού, κατά περίπτωση καθώς και του ιδίου Εμπόρου-Αγοραστή.

στ) Η διεύθυνση του καταστήματος του ιδίου Εμπόρου-Αγοραστή, στο οποίο θα γίνει παραλαβή του αποστελλόμενου εμπορεύματος.

ζ) Η τιμή στην οποία αγοράσθηκε κάθε είδος, ανεξάρτητα αν έχει εκδοθεί άμεσα ή όχι το σχετικό τιμολόγιο αγοραπωλησίας, τιμή που απαγορεύεται να διαφέρει από την αντίστοιχη τιμή του τιμολογίου.

η) Το είδος (π.χ. λεμόνια, μήλα, ροδάκινα, πράσσα κ.λ.π.) προκειμένου για οπωρολαχανικά και η εμπορική ονομασία, κατά τις επιταγές της Απόφασης 159996/14-7-2003 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου για αλιεύματα.

θ) Ο τόπος παραγωγής του είδους, εκφραζόμενος σε κατονομασία Νομού (π.χ. Βοιωτίας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Ηρακλείου κ.λ.π.) προκειμένου για οπωρολαχανικά.

ι) Η μέθοδος παραγωγής και ζώνης αλίευσης, κατά τις επιταγές της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου για αλιεύματα.

ια) Η ποικιλία του είδους, προκειμένου για οπωρολαχανικά, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις.

ιβ) Η ποιοτική κατηγορία κατάταξης του είδους (π.χ. ΕΞΤΡΑ ή ΚΛΑΣΗ Ι ή ΚΛΑΣΗ ΙΙ) προκειμένου για οπωρολαχανικά, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του άρθρου 67 της παρούσας  και ενδιαφέρει μόνο τον Α΄ Χονδρέμπορο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

1.Νομός της Χώρας από τον οποίο προέρχονται τα οπωρολαχανικά.

2.Είδος οπωρολαχανικών (π.χ. λεμόνια, μήλα κ.λ.π.)

3.Εμπορική ονομασία αλιευμάτων, κατά τις επιταγές της Απόφασης 159996/14-7-2003 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4.Μέθοδος παραγωγής και ζώνη αλίευσης αλιευμάτων κατά τις επιταγές της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

5.Ποικιλία οπωρολαχανικών, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις.

6.Ποιοτική κατηγορία κατάταξης οπωρολαχανικών (π.χ. ΕΞΤΡΑ ή ΚΛΑΣΗ Ι ή ΚΛΑΣΗ ΙΙ), εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις.

7.Αριθμός και ημερομηνία του τιμολογίου οπωρολαχανικών ή αλιευμάτων, που αγοράσθηκαν από τον παραγωγό.

8.Αριθμός και ημερομηνία του τιμολογίου οπωρολαχανικών ή αλιευμάτων που αγοράσθηκαν από τον Εντολοδόχο του παραγωγού.

9.Αριθμός και ημερομηνία του Δελτίου Αποστολής οπωρολαχανικών ή αλιευμάτων, όπου αναγράφεται και η τιμή πώλησης του Παραγωγού ή του Εντολοδόχου του παραγωγού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Το στοιχείο 9 αναγράφεται στην περίπτωση που δεν εκδόθηκαν άμεσα τα τιμολόγια των στοιχείων 7 και 8.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του άρθρου 67  της παρούσας  και ενδιαφέρει μόνο τον Εντολοδόχο του παραγωγού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

1.      Νομός της Χώρας από τον οποίο προέρχονται τα οπωρολαχανικά.

2.      Είδος οπωρολαχανικών (π.χ. λεμόνια, μήλα κ.λ.π.)

3.      Εμπορική ονομασία αλιευμάτων, κατά τις επιταγές της Απόφασης 159996/14-7-2003 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4.      Μέθοδος παραγωγής και ζώνη αλίευσης αλιευμάτων, κατά τις επιταγές της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

5.      Ποικιλία οπωρολαχανικών, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις.

6.      Ποιοτική κατηγορία κατάταξης οπωρολαχανικών (π.χ. ΕΞΤΡΑ ή ΚΛΑΣΗ Ι ή ΚΛΑΣΗ ΙΙ), εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις.

7.      Αριθμός και ημερομηνία του Δελτίου Αποστολής οπωρολαχανικών ή αλιευμάτων, στην περίπτωση που το εν λόγω Δελτίο εκδόθηκε από τον παραγωγό προς τον Εντολοδόχο του.

8.      Αριθμός και ημερομηνία του Δελτίου Αποστολής οπωρολαχανικών ή αλιευμάτων, στην περίπτωση που το εν λόγω Δελτίο εκδόθηκε από τον Εντολοδόχο του Παραγωγού, κατά τη μεταφορά των προϊόντων αυτών από τον παραγωγό στο κατάστημά του.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

     Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του άρθρου 67 της παρούσας και ενδιαφέρει μόνο τον Β΄ Χονδρέμπορο.

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ,  ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

1.      Νομός της Χώρας από τον οποίο προέρχονται τα οπωρολαχανικά.

2.      Είδος οπωρολαχανικών (π.χ. λεμόνια, μήλα κ.λ.π.).

3.      Εμπορική ονομασία αλιευμάτων, κατά τις επιταγές της Απόφασης 159996/14-7-2003 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4.      Μέθοδος παραγωγής και ζώνη αλίευσης αλιευμάτων, κατά τις επιταγές της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

5.      Ποικιλία οπωρολαχανικών, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις.

6.      Ποιοτική κατηγορία κατάταξης οπωρολαχανικών (π.χ. ΕΞΤΡΑ ή ΚΛΑΣΗ Ι ή ΚΛΑΣΗ ΙΙ) εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις

7.      Αριθμός και ημερομηνία του τιμολογίου οπωρολαχανικών ή αλιευμάτων, που αγοράσθηκαν από τον παραγωγό.

8.      Αριθμός και ημερομηνία του τιμολογίου οπωρολαχανικών ή αλιευμάτων, που αγοράσθηκαν από τον Εντολοδόχο του παραγωγού.

9.      Αριθμός και ημερομηνία του Δελτίου Αποστολής οπωρολαχανικών ή αλιευμάτων, όπου αναγράφεται και η τιμή πώλησης του Παραγωγού ή Εντολοδόχου του παραγωγού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Το στοιχείο 9 αναγράφεται στην περίπτωση που δεν εκδόθηκαν άμεσα τα τιμολόγια των στοιχείων 7 και 8.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του άρθρου 67 της παρούσας  και ενδιαφέρει μόνο τον Εντολοδόχο του Α΄ Χονδρεμπόρου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

1.      Νομός της Χώρας, από τον οποίο προέρχονται τα οπωρολαχανικά.

2.      Είδος οπωρολαχανικών (π.χ. λεμόνια, μήλα κ.λ.π.).

3.      Εμπορική ονομασία αλιευμάτων, κατά τις επιταγές της Απόφασης 159996/14-7-2003 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4.      Μέθοδος παραγωγής και ζώνη αλίευσης αλιευμάτων, κατά τις επιταγές της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

5.      Ποικιλία οπωρολαχανικών, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις.

6.      Ποιοτική κατηγορία κατάταξης οπωρολαχανικών (π.χ. ΕΞΤΡΑ ή ΚΛΑΣΗ Ι ή ΚΛΑΣΗ ΙΙ), εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις.

7.      Αριθμός και ημερομηνία του τιμολογίου οπωρολαχανικών ή αλιευμάτων, που αγοράσθηκαν από τον παραγωγό.

8.      Αριθμός και ημερομηνία του τιμολογίου οπωρολαχανικών ή αλιευμάτων, όπου αγοράσθηκαν από τον Εντολοδόχο του παραγωγού.

9.      Αριθμός και ημερομηνία του Δελτίου Αποστολής οπωρολαχανικών ή αλιευμάτων, όπου αναγράφεται και η τιμή πώλησης του Παραγωγού ή Εντολοδόχου του παραγωγού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Το στοιχείο 9 αναγράφεται στην περίπτωση  που δεν εκδόθηκαν άμεσα τα τιμολόγια των στοιχείων 7 και 8.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του άρθρου 67 της παρούσας  και αφορά μόνο τον λιανοπωλητή, που αγοράζει τα προϊόντα απευθείας από παραγωγούς.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.      Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση του παραγωγού οπωρολαχανικών ή αλιευμάτων, κατά περίπτωση.

2.      Νομός της Χώρας (π.χ. Ηλείας, Μεσσηνίας, Ηρακλείου κ.λ.π.), από όπου προέρχονται τα οπωρολαχανικά.

3.      Είδος οπωρολαχανικών (π.χ. λεμόνια, μήλα, ροδάκινα, πράσα κ.λ.π.).

4.      Εμπορική ονομασία αλιευμάτων, κατά τις επιταγές της Απόφασης 159996/14-7-2003 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5.      Μέθοδος παραγωγής και ζώνη αλίευσης αλιευμάτων, κατά τις επιταγές της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.  

6.      Ποικιλία οπωρολαχανικών, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις.

7.      Ποιοτική κατηγορία κατάταξης οπωρολαχανικών (π.χ. ΕΞΤΡΑ ή ΚΛΑΣΗ Ι ή ΚΛΑΣΗ ΙΙ), εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις.

8.      Τιμή πώλησης οπωρολαχανικών ή αλιευμάτων του παραγωγού προς το λιανοπωλητή.

9.      Αριθμός και ημερομηνία τιμολογίου αγοραπωλησίας οπωρολαχανικών ή αλιευμάτων μεταξύ παραγωγού και λιανοπωλητή.

10.  Αριθμός και ημερομηνία Δελτίου Αποστολής των ως άνω ειδών, εφόσον δεν εκδόθηκε άμεσα το σχετικό τιμολόγιο αγοραπωλησίας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

     Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του άρθρου 67 της παρούσας,  και ενδιαφέρει μόνο τον Γ΄ Χονδρέμπορο οπωρολαχανικών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

1.      Νομός της Χώρας από τον οποίο προέρχονται τα οπωρολαχανικά.

2.       Είδος οπωρολαχανικών (π.χ. λεμόνια, μήλα κ.λπ.)

3.      Ποικιλία οπωρολαχανικών, εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις`

4.      Ποιοτική κατηγορία κατάταξης οπωρολαχανικών (π.χ. ΕΞΤΡΑ ή ΚΛΑΣΗ Ι ή ΚΛΑΣΗ ΙΙ), εφόσον αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις.

5.      Αριθμός και ημερομηνία του τιμολογίου οπωρολαχανικών, που αγοράσθηκαν από παραγωγό.

6.      Αριθμός και ημερομηνία του τιμολογίου οπωρολαχανικών, που αγοράσθηκαν από τον Εντολοδόχο του παραγωγού.

7.      Αριθμός και ημερομηνία του Δελτίου Αποστολής οπωρολαχανικών, όπου αναγράφεται και η τιμή πώλησης του Παραγωγού ή Εντολοδόχου του Παραγωγού.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Το στοιχείο 7 αναγράφεται στην περίπτωση που δεν εκδόθηκαν άμεσα τα τιμολόγια των στοιχείων 5 και 6.

 

Άρθρο 68
Επισήμανση υποδημάτων

 Α. Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στην επισήμανση των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κύρια μέρη των υποδημάτων που προορίζονται για πώληση στον καταναλωτή.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοείται ως «υπόδημα» κάθε προϊόν εφοδιασμένο με σόλα που έχει σκοπό να προστατεύει ή να καλύπτει το πόδι, συμπεριλαμβανομένων των μερών που διατίθενται στην αγορά χωριστά, τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

Στο παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνεται μη περιοριστικός κατάλογος των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν άρθρο.

 Εξαιρούνται από το παρόν άρθρο :

- τα   μεταχειρισμένα υποδήματα

- τα υποδήματα που καλύπτονται από την ΚΥΑ Β 4373/1205/1993 (Β.187)

-τα υποδήματα που καλύπτονται από το Π.Δ 445/1983 (Α 166) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

-τα υποδήματα που έχουν χαρακτήρα παιχνιδιού.

 

Β. Διατάξεις επισήμανσης

1.      Τα υποδήματα όταν διατίθενται στο εμπόριο πρέπει να φέρουν επισήμανση σύμφωνα με την παράγραφο Β του παρόντος άρθρου, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των τριών μερών τους, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Ι, ήτοι :

Ι. επάνω μέρος

ΙΙ. φόδρες και

ΙΙΙ. σόλα

 

2.      α) Η σύνθεση των μερών του υποδήματος πρέπει να δηλώνεται, κατά τον λεπτομερή τρόπο που περιγράφεται στο εδάφιο 3 της παραγράφου Β του παρόντος άρθρου, είτε βάσει εικονογραμμάτων είτε βάσει γραπτών ενδείξεων, σύμφωνα με το παράρτημα Ι. Στην περίπτωση των γραπτών ενδείξεων, η αναγραφή πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα για τα συγκεκριμένα μέρη του υποδήματος και υλικά από τα οποία αποτελούνται, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Ι, απαγορευομένης της χρήσης συντμήσεων. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει την πλέον της ελληνικής γλώσσας αναγραφή των γραπτών ενδείξεων και σε άλλες γλώσσες.

β) Στην επισήμανση πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για το υλικό που ορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι, το οποίο υλικό αποτελεί τουλάχιστον :

-                      το 80% της επιφάνειας του επάνω μέρους

-                      το 80% της επιφάνειας των φοδρών του υποδήματος

-                      το 80% του όγκου της σόλας.

Εάν κανένα από τα υλικά δεν αποτελεί τουλάχιστον το 80% του επισημανόμενου μέρους του υποδήματος, οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται για τα δυο κυριότερα υλικά από τα οποία αυτό αποτελείται :

-          Για το επάνω μέρος η ταξινόμηση των υλικών, βάσει των διατάξεων που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο και στο παράρτημα Ι, γίνεται χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως τα προστατευτικά αστραγάλων, οι πιάντες, τα διακοσμητικά στοιχεία, οι πόρπες, τα γλωσσίδια, τα καψούλια ή άλλα παρόμοια προσαρτήματα.

-          Για τη σόλα η ταξινόμηση βασίζεται στον όγκο των υλικών που την αποτελούν σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

 

3. α) Οι πληροφορίες που προβλέπονται στα εδάφια 1 και 2 της παραγράφου Β του παρόντος άρθρου, πρέπει να παρέχονται επί του υποδήματος και σε ένα τουλάχιστον υπόδημα ανά ζεύγος. Αυτό μπορεί να γίνεται με εκτύπωση, επικόλληση, ανάγλυφη αποτύπωση ή με την χρησιμοποίηση προσαρτημένης ετικέτας.

β) Η επισήμανση πρέπει να είναι ορατή, στερεά συνδεδεμένη και σε εμφανές σημείο, οι δε διαστάσεις των εικονογραμμάτων πρέπει να είναι μεγάλες, ώστε οι πληροφορίες να γίνονται εύκολα κατανοητές. Η επισήμανση δεν πρέπει να μπορεί να παραπλανήσει τον καταναλωτή.

γ) Οι πληροφορίες που απαιτούνται από το παρόν άρθρο είναι δυνατόν να συνοδεύονται από συμπληρωματικές γραπτές πληροφορίες, οι οποίες τίθενται, αν αυτό είναι αναγκαίο, στην επισήμανση. Εντούτοις οι συμπληρωματικές αυτές πληροφορίες είναι προαιρετικές και δεν μπορεί να απαγορεύεται ή να εμποδίζεται η εμπορία υποδημάτων που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

 

Γ. Διατάξεις σχετικά με τα σημεία λιανικής πώλησης υποδημάτων.

1.      Στα σημεία λιανικής πώλησης υποδημάτων είναι υποχρεωτική η ανάρτηση πινακίδας στην οποία θα απεικονίζονται τα εικονογράμματα που ορίζονται στο παράρτημα Ι, και θα έχουν ως επεξήγηση τις αντίστοιχες γραπτές ενδείξεις, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, απαγορευομένης της χρήσης συντμήσεων, γραμμένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και ενδεχομένως και σε άλλες γλώσσες κατά την επιλογή των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης.

2.      Η πινακίδα αυτή θα πρέπει να εκτίθεται σε ορατή θέση του καταστήματος, πολυκαταστήματος και εν γένει σημείου λιανικής πώλησης υποδημάτων και εντός του χώρου πώλησης των υποδημάτων. Οι διαστάσεις της πινακίδας δεν πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του εντύπου Α3 (420 mm x 297mm) και η διάταξη των πληροφοριών πρέπει να είναι όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ.

3.      Την πινακίδα μπορεί να υποκαταστήσει οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο μέσο π.χ. βίντεο, ηλεκτρονικά μέσα κ.λ.π υπό τον όρο ότι τα μέσα αυτά παρέχουν εξίσου αποτελεσματικά στους τελικούς καταναλωτές όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παραγράφου Γ του παρόντος άρθρου.

 

      Δ. Υποχρεώσεις υπευθύνων

1.            Ο κατασκευαστής υποδημάτων ή ο εγκατεστημένος στην Ε.Ε εντολοδόχος του υποχρεούται να παρέχει την επισήμανση που προβλέπεται από το παρόν άρθρο και είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που αναγράφονται σε αυτή. Αν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του είναι εγκατεστημένοι στην Ε.Ε η υποχρέωση αυτή βαρύνει τον υπεύθυνο για την πρώτη διάθεση του προϊόντος στην αγορά της Ε.Ε.

2.            Ο έμπορος λιανικής πώλησης υποχρεούται να φροντίζει ώστε τα υποδήματα που πωλεί να φέρουν την κατάλληλη επισήμανση που προβλέπεται από το παρόν άρθρο καθώς επίσης υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της παραγράφου Γ του παρόντος άρθρου.

 

Ε. Κυρώσεις

 

Σε περίπτωση που υποδήματα κατά τη διάθεσή τους στο εμπόριο δεν φέρουν όλη την επισήμανση που επιβάλλεται από το παρόν άρθρο ή έχουν επισημανθεί κατά τρόπο ανακριβή ή παραπλανητικό για τον καταναλωτή δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους και μπορούν να επαναδιατεθούν στην κατανάλωση μόνο κατόπιν επισημάνσεώς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

ΣΤ. Ειδικές διατάξεις

Μόνον τα υποδήματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη άλλων σχετικών κοινοτικών νομικών υποχρεώσεων, μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο.

 

Ζ. Παραρτήματα

Προσαρτώνται στο παρόν άρθρο και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού τα κατωτέρω παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ‘Η ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

 

Τα εικονογράμματα των υλικών πρέπει να υπάρχουν στην ετικέτα δίπλα στα εικονογράμματα που αφορούν τα τρία μέρη του υποδήματος που αναφέρονται στην παράγραφο Β του παρόντος άρθρου και το μέρος 1 του παραρτήματος.

 

                                                                                             Εικονόγραμμα                               Γραπτή ένδειξη

 

 

Text Box: α) i) Δέρμα:
Γενικός όρος για τα δέρματα και τις δορές ζώων                       
που έχουν διατηρήσει σχετικά ανέπαφη την αρχική  ινώδη δομή τους και έχουν δεψασθεί για να καταστούν άσηπτα. Οι τρίχες ή το μαλλί μπορεί να έχουν ή να μην έχουν απομακρυνθεί. Το έτοιμο δέρμα μπορεί να προέρχεται από δέρμα ή δορά που έχει σχισθεί σε στρώματα ή τεμαχιστεί είτε πριν είτε μετά τη δέψη. Αν όμως μία δεψασμένη δορά ή δέρμα έχει αποσυντεθεί μηχανικά ή/και χημικά σε ινώδη σωματίδια, μικρά τεμάχια ή σκόνη και στη συνέχεια ανασυσταθεί με ή χωρίς τη βοήθεια συνδετικού μέσου, ώστε να λάβει τη μορφή φύλλων ή άλλο σχήμα, τα εν λόγω φύλλα ή σχήματα δεν επιτρέπεται να ονομάζονται «δέρμα».Αν το δέρμα φέρει επιφανειακή επίστρωση, ανεξάρτητα από τον τρόπο επικάλυψης ή επικόλλησης, το πάχος τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,15 mm. Ο παρών ορισμός καλύπτει όλα τα δέρματα με την επιφύλαξη άλλων νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν π.χ. από τη σύμβαση της Ουάσιγκτον.

Η ένδειξη «δέρμα μη αποψιλωμένο» περιλαμβάνεται μεταξύ των προαιρετικών συμπληρωματικών πληροφοριών υπό μορφή κειμένου, τις οποίες αναφέρει στην παράγραφο Β του παρόντος άρθρου, όταν πρόκειται για δέρμα που διατηρεί τον υποδόριο ιστό, ως έχει μετά την αφαίρεση της επιδερμίδας και χωρίς να έχει αφαιρεθεί καμία μεμβράνη με λείανση, αποψίλωση ή σχίσιμο.

 

 

                                                                                                                                  

                                                                

 

 

 

 

                                                              

 

Text Box: ΔΕΡΜΑ                         

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

α) ii) Επικαλυμμένο δέρμα

 

Text Box: ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ                                                                    ΔΕΡΜΑ