Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-04-2008 ]

ΠΟΛ.1080/18.4.2008 Υποβολή πληροφοριακών στοιχείων από συνδεδεμένες εταιρείες στα έντυπα Φ.01.010 και Φ .01.013 ενόψει προώθησης της Ενιαίας και Ενοποιημένης Φορολογητέας Βάσης από την Ε.Ε.

(Υποβολή πληροφοριακών στοιχείων από συνδεδεμένες εταιρείες στα έντυπα Φ.01.010 και Φ .01.013 ενόψει προώθησης της Ενιαίας και Ενοποιημένης Φορολογητέας Βάσης από την Ε.Ε.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος


Αθήνα, 18 Απριλίου 2008
Αρ.Πρωτ.: 1046623/10602/Β0012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
   
ΤΜΗΜΑ Β΄
  
ΠΟΛ. 1080


ΘΕΜΑ: " Υποβολή πληροφοριακών στοιχείων από συνδεδεμένες εταιρείες στα έντυπα Φ.01.010 και Φ. 01.013 ενόψει προώθησης της Ενιαίας και Ενοποιημένης Φορολογητέας Βάσης από την Ε.Ε." .Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται μέχρι το τέλος του 2008 να καταρτίσει πρόταση Οδηγίας, για την υιοθέτηση κανόνων με βάση τους οποίους θα υπολογίζεται Ενιαία και Ενοποιημένη Φορολογητέα Βάση (Ε.Ε.Φ.Β.) για συνδεδεμένες εταιρείες με έδρα σε χώρες της Ε.Ε. Ειδικότερα, θα εφαρμόζονται κοινοί κανόνες σε όλα τα κράτη μέλη για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών των συνδεδεμένων εταιρειών, των οποίων τα αποτελέσματα θα ενοποιούνται, υπό προϋποθέσεις, προκειμένου να εξάγεται κοινό (ενοποιημένο) φορολογητέο κέρδος.

Ενόψει της πιο πάνω πρότασης και προκειμένου να συγκεντρωθούν, κατ'  επιταγή της Ε.Ε., τα στοιχεία εκείνα που θα χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό των οικονομικών επιπτώσεων σε επίπεδο εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό, συμπεριλήφθησαν στα έντυπα οι πίνακες VII και VIII για τη συμπλήρωση των οποίων σας παρέχουμε διευκρινίσεις και ερμηνευτικές οδηγίες:

1. Η συμπλήρωση του πίνακα VII των εντύπων Φ.01.010 και Φ.01.013 είναι υποχρεωτική από όλες τις ανώνυμες εταιρείες ή Ε.Π.Ε. οι οποίες συμμετέχουν στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν έδρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία που απαιτούνται είναι η χώρα και η πόλη στην οποία εδρεύει η συνδεδεμένη επιχείρηση, το Α.Φ.Μ. αυτής ή οποιοσδήποτε άλλος κωδικός της έχει χορηγηθεί στην αλλοδαπή, η ακριβής και πλήρης επωνυμία της, ο διακριτικός τίτλος που φέρει (αν υπάρχει) καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της ημεδαπής υπόχρεης σε δήλωση επιχείρησης στην ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται μόνο όταν η συμμετοχή της υπόχρεης σε δήλωση επιχείρησης είναι 10% και άνω. Επιπλέον, στον ίδιο πίνακα πρέπει να δηλωθούν και τα υποκαταστήματα που διατηρεί η υπόχρεη εντός της Ε.Ε.

2. Η συμπλήρωση του πίνακα VIIΙ των εντύπων Φ.01.010 και Φ.01.013 είναι υποχρεωτική από όλες τις ανώνυμες εταιρείες ή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία που έχει έδρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα στοιχεία που απαιτούνται είναι η χώρα και η πόλη που εδρεύει η συνδεδεμένη εταιρεία, το Α.Φ.Μ. αυτής ή οποιοσδήποτε άλλος κωδικός της έχει χορηγηθεί στην αλλοδαπή, η ακριβής και πλήρης επωνυμία της, ο διακριτικός τίτλος που τυχόν φέρει, καθώς και το ποσοστό με το οποίο η ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση συμμετέχει στο κεφάλαιο της υπόχρεης σε δήλωση εταιρείας. Επισημαίνεται ότι τέτοια στοιχεία υποβάλλονται μόνο όταν αλλοδαπή ή ημεδαπή συμμετέχει στο κεφάλαιο της υπόχρεης με ποσοστό 10% και άνω.

3. Διευκρινίζεται ότι κρίσιμος χρόνος για τα πιο πάνω πληροφοριακά στοιχεία είναι ο χρόνος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

4. Τέλος, οι Δ.Ο.Υ., αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, πρέπει (σε πρώτη φάση) να μας γνωρίσουν τα πιο πάνω στοιχεία, αποστέλλοντάς τα με φαξ στον αριθμό 210-3375001, όταν η συμμετοχή ανέρχεται σε ποσοστό 50% και άνω, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως καταληκτική προθεσμία το τέλος του μηνός Μαΐου για την υποβολή ειδικά αυτών των στοιχείων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο