Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-09-1994 ]

ΠΟΛ.1215/20.9.1994 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από υποχρέους (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.τ.λ.) κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα γενικά που δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος

(Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από υποχρέους (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.τ.λ.) κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα γενικά που δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 1994
Αρ. Πρωτ. : 1105760/2037/Α.0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & Δ.Π
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1215

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από υποχρέους (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ κτλ.) κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα γενικά που δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος.

1105760/2037/Α.0012/

Με αφορμή ερωτήματα, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Από τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 37α του ν.δ. 3323/1955, όπως ισχύει, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου γενικά, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:

α) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για υγρά καύσιμα,

β) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και

γ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.

2. Με την 1060204/982/Α0012/διαταγή Υπ. Οικονομικών έγινε δεκτό ότι δεν υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης φόρου από τους παραπάνω υποχρέους όταν αυτοί προμηθεύονται αγαθά ή δέχονται υπηρεσίες από επιχειρήσεις ή από νομικά πρόσωπα γενικά, που για τα έσοδά τους αυτά δεν υπόκεινται σε φορολογία.

3. Η διαπίστωση του γεγονότος ότι, οι επιχειρήσεις ή τα νομικά πρόσωπα γενικά που προμηθεύουν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες στους ανωτέρω υπόχρεους παρακράτησης (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.τ.λ.), δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος ως Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, Ν.Π. κοινωφελούς χαρακτήρα κ.τ.λ., θα διενεργείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με βάση τα πραγματικά δεδομένα που υφίστανται για κάθε επιχείρηση ή Ν.Π. γενικά και ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων με την υποβολή και των απαραίτητων στοιχείων.
Εφόσον διαπιστώνεται ότι, οι επιχειρήσεις αυτές ή Ν.Π. γενικά, δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος, θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, οι υπόχρεοι παρακράτησης (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.τ.λ.) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από επιχειρήσεις ή Ν.Π. γενικά, δεν υποχρεούνται να διενεργούν παρακράτηση εφόσον οι προμηθευτές τους αυτοί τους προσκομίζουν τη βεβαίωση απαλλαγής από τη φορολογία εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Η ίδια βεβαίωση θα ισχύει, με ευθύνη των επιχειρήσεων ή Ν.Π. γενικά, για ένα έτος, εκτός εάν μεταβληθεί ενωρίτερα το φορολογικό καθεστώς.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο