Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-04-2008 ]

Αρ. πρωτ.: 5044/14.4.2008 Ακρόαση επιτηδευματιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν 2690/1999

(Ακρόαση επιτηδευματιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν 2690/1999)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα,   14/04/08
Αρ. πρωτ.: 5044

ΠΡΟΣ: 'Ολες τις Περιφερειακές και Επιχειρησιακές Διευθύνσεις της Υπ.Ε.Ε.
Θέμα: «Ακρόαση επιτηδευματιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν 2690/1999»
--------------------------------------------------------------------------------

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 2619/27-2-08 εγγράφου της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης – Τμήμα Δ΄ και κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 1042042/1398/ΔΕ-Α/ΠΟΛ.1074/9.4.2008 εγκυκλίου, φωτοαντίγραφο της οποίας και σας αποστέλλουμε, παρέχουμε τις κατωτέρω διευκρινήσεις:

1. Στην εντολή ελέγχου και μέχρι την αναμόρφωσή της, θα συμπληρώνεται (είτε μηχανογραφικά – είτε με σφραγίδα  - είτε χειρόγραφα) στην συνέχεια της φράσης   «Έχουν την εντολή ……….. του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α' 253/14-12-2003)» και εξουσιοδοτούνται όπως συντάσσουν και επιδίδουν στον ελεγχόμενο, εφόσον συντρέχει περίπτωση, την κλήση προς ακρόαση του άρθρου 6 ν. 2690/1999  (συνημμένο υπόδειγμα εντολής ελέγχου).

2. Η Κλήση προς Ακρόαση

θα συντάσσεται, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων – έκδοση Υ.Σ.Ε., εις τριπλούν ( ένα αντίτυπο επιδίδεται, ένα επισυνάπτεται στην έκθεση ελέγχου και το τρίτο παραμένει στο αρχείο της Υπηρεσίας), θα φέρει τη θεώρηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης και τη στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας και θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο της ομάδας ελέγχου, ο οποίος και θα είναι αυτός που θα επιμελείται της επίδοσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2717/1999. Δεν θα συντάσσεται σχετική κλήση μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 (ρυθμίσεις για νέους επιτηδευματίες) του ν. 3610/2007.

3. Στις περιπτώσεις επίδοσης της κλήσης προς ακρόαση δεν απαιτείται και ξεχωριστή επίδοση του Υ.Σ.Ε., καθόσον αυτό είναι συνημμένο στη σχετική κλήση.

4. Σε όσες περιπτώσεις έχουν εκδοθεί Υ.Σ.Ε. για τα οποία δεν έχουν συνταχθεί σχετικές εκθέσεις ή αυτές δεν έχουν διαβιβασθεί, μέχρι τη λήψη της παρούσας, στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. πρέπει να ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία (σύνταξη κλήσης προς ακρόαση, επίδοσή της κ.λπ.). Σημειώνεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις τρεχουσών υποθέσεων που λόγω ειδικών περιπτώσεων (εκτός χωρικής αρμοδιότητας, νησιά κ.λπ.) θα δημιουργηθούν προβλήματα με τη διαδικασία επίδοσης, σκόπιμο είναι να έλθετε σε συνεννόηση με την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του ελεγχομένου ούτως ώστε να ολοκληρώσει, μετά την αποστολή της έκθεσης από την υπηρεσία, η Δ.Ο.Υ. τη σχετική διαδικασία  (επίδοση κλήσης προς ακρόαση κ.λπ.).

Τέλος σημειώνεται ότι στην καταχώρηση των αποτελεσμάτων ελέγχου (τόσο στο σύστημα ARTEMIS όσο και στο Ο.Π.Σ. ΥΠ.Ε.Ε.) και στο πεδίο των παρατηρήσεων, θα καταχωρείται το λεκτικό ΕΠΕΔΟΘΗ ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΑΣΗ.  

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ευθύμιος Αλεξόπουλος                                                           

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο