Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-04-2008 ]

ΠΟΛ.1063/26.3.2008 Απαγόρευση εισαγωγής / παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ και φορολογικών μνημών αυτών, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της

(Απαγόρευση εισαγωγής / παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ και φορολογικών μνημών αυτών, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2008
Αρ.Πρωτ : 1036197/ 446/0015
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΛ : 1063
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 15η Κ.Β.Σ.
Τμήμα : ΓΆ Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές & Συστήματα
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ως Π.Δ.
Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Π. Ζαφειρόπουλος
Τηλέφωνο: 210 33 75 009
FAX : 210 33 90 882

Θέμα : «Απαγόρευση εισαγωγής / παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ και φορολογικών μνημών αυτών, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της».


Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 ΑΆ / 5.10.1988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1100772/1474/ 0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592Β'/17-11-2005) με την οποία κοινοποιήθηκαν στην ΕΕ συμπληρωμένες και κωδικοποιημένες οι διατάξεις των : ΑΥΟ Σ 1659/104/20.6.1988 (ΦΕΚ 497 Β'/18-7-1988) και 1144860/370/0015/ΠΟΛ.1314/29.12.1998 (ΦΕΚ 1338 Β'/ 31.12.1998) ΑΥΟΟ (1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (ΦΕΚ.1362Β. /23-10-2002), AYOO 1092819/366/0015 ΠΟΛ.1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489 Β'/28-11-2002, Α.Υ.Ο.Ο. 1103624/941/0015 ΠΟΛ.1292/31.12.2002 (ΦΕΚ. 3Β'/9.1.2003), Α.Υ.Ο.Ο. 1051081/383/0015/ΠΟΛ.1081/2.6.2003 (ΦΕΚ 754 Β'/11.6.2003), και Α.Υ.Ο.Ο. 1075116/800/0015 ΠΟΛ.1100/20.8.2003 (ΦΕΚ 1259Β./3-9-2003).

3. Τις προτάσεις – απόψεις του Συνδέσμου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (ΣΕΚΤ), όπως αυτές διατυπώθηκαν με την από 24-1-2008 επιστολή του εν λόγω συνδέσμου (αρ. Πρ.1010569/142/29.1.2008) .

4. Την 1020604/272/0015/19.2.2008 πρόταση της αρμόδιας Διακομματικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988 χορήγησης και ανάκλησης άδειών καταλληλότητας φορολογικών μηχανισμών, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τις συνεδριάσεις της στις 28-1-2008 και 7-2-2008.

5. Την ανάγκη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος με τη διασφάλιση των δεδομένων των καταγραφομένων συναλλαγών αλλά και την προστασία των επιτηδευματιών, υπόχρεων στη χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809/1988, με την προμήθεια τεχνολογικά εξελιγμένων και ασφαλέστερων τέτοιων μηχανισμών

6. Την 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948 Β'/3-10-2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών.

7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


1. Από 1/10/2008 απαγορεύεται η διάθεση αδιάθετων αποθεμάτων, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων ή η χρηματοδοτική μίσθωση, καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών, από επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια καταλληλότητας, πωλητές, μεταπωλητές, επιτηδευματίες, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή εξουσιοδοτημένους τεχνικούς, σε εγκεκριμένα μοντέλα ΦΗΜ, των οποίων η άδεια καταλληλότητας έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΥΟ Σ 1659/104/20.6.1988 (ΦΕΚ 497 Β'/18-7-1988) και 1144860/370/0015/ ΠΟΛ.1314/29.12.1998 (ΦΕΚ 1338 Β'/ 31.12.1998).

2. Η αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης των ανωτέρω μοντέλων, επιτρέπεται μέχρι τις 30/9/2009 και μόνον στις περιπτώσεις βλάβης αυτών.

3. Από 1/1/2009 απαγορεύεται η σφράγιση (θεώρηση), εισαγωγή και παραγωγή, από επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια καταλληλότητας, σε εγκεκριμένα μοντέλα ΦΗΜ, των οποίων η άδεια καταλληλότητας έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΑΥΟΟ : 1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (ΦΕΚ.1362Β; /23-10-2002), 1092819/366/0015 ΠΟΛ.1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489 ΒΆ/28-11-2002, 1051081/383/0015/ΠΟΛ.1081/2.6.2003 (ΦΕΚ 754 Β;/11.6.2003) και 1100772/1474/ 0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592Β;/17-11-2005) και μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και μετά, έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώνουν 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της.

4. Οι επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια καταλληλότητας καθώς και οι πωλητές, μεταπωλητές, ή οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, που πωλούν ή διαθέτουν με χρηματοδοτική μίσθωση ΦΗΜ, υποχρεούνται από τη δημοσίευση της παρούσης, σε κάθε πώληση-παράδοση νέου μη χρησιμοποιηθέντος ΦΗΜ, να αναγράφουν διακεκριμένα και εντύπως με τυπογραφικά στοιχεία (πχ με τη χρήση σφραγίδας) στην 1η σελίδα κάθε συνοδευτικού Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ), την ένδειξη : « ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ : ………… », η οποία προσδιορίζεται, ως εξής :
α. 1/1/2009 - για όσες άδειες καταλληλότητας έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώσουν μέχρι 1/1/2009 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής τους.
β. την ακριβή ημερομηνία συμπληρώσεως 4 ετών από την ημερομηνία χορηγήσεως της άδειας καταλληλότητας - για όσες άδειες καταλληλότητας θα συμπληρώνουν από 1/1/2009 και μετά, 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής τους

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο