Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-04-2007 ]

1039503/3308-11/0016/20.04.2007 Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ` αριθμ. 1109793/6134-11/0016/24.11.1999 απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

(Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ` αριθμ. 1109793/6134-11/0016/24.11.1999 απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αριθμ. 1039503/3308-11/0016    (ΦΕΚ Β΄ 752/14.05.2007)

Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999  απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και  φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Εχοντας υπόψη:

 1) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 τ.Α`), όπως αυτό  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 3 του  ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 τ.Α`), του άρθρου 25 ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 τ.Α`), του  άρθρου 18 ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 τ.Α`), του άρθρου 46 παραγ. 2 ν. 3220/2004  (ΦΕΚ 15 τ. Α`) και της παρ. 2 του άρθρου 29 ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 τ.Α`).

 2) Τις διατάξεις του άρθρου 20 ν. 2648/1998.

 3) Την υπ` αριθμ. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 απόφαση (ΦΕΚ 2134 τ.Β`),  όπως ισχύει.

 4) Την υπ` αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/Β) κοινή απόφαση του  Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός  αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών", όπως τροποποιήθηκε  με την 5733/ΔΙΟΕ179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/Β) όμοια.

 5) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό
Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:


Την υπ` αριθμ. 1109793/6134-11/0016/24.11.1999 απόφαση (ΦΕΚ 2134 τ.Β`),  τροποποιούμε και συμπληρώνουμε ως ακολούθως:

 1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 5 ως εξής:

 "5. Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάληψη εκτέλεσης δημοσίων  έργων ή προμηθειών του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή  επιχειρήσεων αυτών και Επιχειρήσεων ή Οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου  τομέα".

 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 "Στην περίπτωση 5 στην Υπηρεσία που υποβάλλεται η προσφορά".

 3. Οι παράγραφοι 1, 2 & 8 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής:

 "1. Οι δικαιούχοι αμοιβών γενικά από παροχή εξαρτημένης εργασίας, συντάξεων,  διατροφής, εξόδων παράστασης δημοσίων λειτουργών, εξόδων νοσηλείας και  κηδείας, εφόσον η πληρωμή γίνεται απευθείας στον δικαιούχο μισθωτό,  συνταξιούχο ή στην οικογένεια του ή σε πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο".

 "2. Το Ελληνικό Δημόσιο, το Δημόσιο άλλων Κρατών, οι Διεθνείς Οργανισμοί, οι  Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα ιδρύματα που συνιστώνται με  το ν. 2039/1939, οι αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες, η Δημόσια Επιχείρηση  Ηλεκτρισμού, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και ο Οργανισμός
Σιδηροδρόμων Ελλάδος".

 "8. Οι δικαιούχοι των κατά τις κείμενες διατάξεις ακατάσχετων χρηματικών  απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπηρεσία που διενεργεί την  εκκαθάριση".

 4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 "Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας λαμβάνονται υπόψη:

 α) όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές,

 β) η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου έτους,

 γ) η υποβολή της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.,

 δ) η διαπίστωση υποβολής όλων των περιοδικών δηλώσεων (Φ.Π.Α.) που έπονται  της τελευταίας εκκαθαριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει  ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας".

 5. Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 7 που έχει ως
ακολούθως:

 "7. Στις περιπτώσεις που ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για τη χορήγηση  αποδεικτικού ενημερότητας Δ.Ο.Υ., δια-πιστώσει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις  χορήγησης του, αλλά δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και  περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. προηγούμενων ετών, ή τρέχοντος
έτους, στερεί τη δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας, με εντολή  δέσμευσης του στο Κεντρικό Σύστημα, η οποία αίρεται μετά την υποβολή των  δηλώσεων.

 6. Στο άρθρο 5 προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 7 ως εξής:

 "Η αναγραφή της φορολογικής ενημερότητας επί του εκκαθαριστικού σημειώματος  φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά τη διαδικασία της υπ` αριθμ.  1051976/3187/5.6.2000 απόφασης (ΦΕΚ Β 755/2000) δεν γίνεται για τα  εκκαθαριστικά σημειώματα, φορολογουμένων που έχουν και δηλωθέντα εισοδήματα
από Δ` και Ζ` πηγή".

 7. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 "Αρθρο 6

 1. Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες,  ανεξαρτήτως της αιτίας για την οποία ζητείται αυτό.

 2. Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) μήνα, όταν  υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές, ανεξάρτητα από το αν είναι ληξιπρόθεσμες,  τελούν υπό αναστολή, έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση  τμηματικής καταβολής κατά τις κείμενες διατάξεις.

 3. Στο αποδεικτικό ενημερότητας αναγράφεται η αιτία χορήγησης του, ως
ακολούθως:

 α) Για είσπραξη χρημάτων

 β) Για μεταβίβαση ακινήτου

 γ) Για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης  ακινήτων).

 8. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως  ακολούθως:

 "β) Το ίδιο ισχύει και για τη μεταβίβαση ακινήτων, όταν το αποδεικτικό  ζητείται από τον πωλητή. Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται επί του αποδεικτικού  το συγκεκριμένο ακίνητο για το οποίο ζητείται η μεταβίβαση καθώς και το ποσό  ή ποσοστό του τιμήματος, που παρακρατείται, το οποίο υπολογίζεται επί της  πραγματικής αξίας του ακινήτου όχι όμως σε αξία μικρότερη της αντικειμενικής  και σε περιοχές όπου δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός, όπως  προσδιορίζεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. βάσει συγκριτικών στοιχείων και
αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)  μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από τη σύνταξη του συμβολαίου.

 Ειδικά, όταν χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας με τον όρο της  παρακράτησης, μέρους ή ολόκληρου του τιμήματος, το οποίο όμως θα καταβληθεί  στον πωλητή με χορήγηση δανείου στον αγοραστή από αναγνωρισμένο στην Ελλάδα  Πιστωτικό Ίδρυμα, ο όρος αυτός αναγράφεται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο  μεταβίβασης, το δε Πιστωτικό Ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκδώσει  επιταγή σε διαταγή της Δ.Ο.Υ. που υφίσταται η οφειλή και να την καταθέσει  μέσα σε τρεις ημέρες από την πρώτη εκταμίευση του δανείου και όχι αργότερα
από δύο μήνες από την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου.

 Στην περίπτωση που δεν εκπληρωθούν οι ανωτέρω όροι παρακράτησης και απόδοσης  που έχουν αναγραφεί επί του αποδεικτικού θεωρείται ότι το συμβόλαιο  μεταβίβασης καταρτίσθηκε χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής  ενημερότητας και επέρχονται οι νόμιμες συνέπειες".

 Στο ίδιο άρθρο προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 "4. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση αποδεικτικού  ενημερότητας σε οφειλέτες, συνυποχρέους και εγγυητές και μετά τη συμμόρφωση  τους σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που τους χορηγήθηκε, εφόσον το  αποδεικτικό ζητείται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτων  δικαιωμάτων επ` αυτών και οι οφειλές δεν είναι διασφαλισμένες".

 9. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει  από 1ης Μαΐου 2007 εκτός των διατάξεων της περίπτωσης 2 της παραγράφου 7 και  της περίπτωσης δ της παραγράφου 4 που ισχύουν όσον αφορά τη μηχανογραφική  εφαρμογή από 1ης Οκτωβρίου 2007.

                                 Αθήνα, 20 Απριλίου 2007

                                     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο