Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-03-2008 ]

ΠΟΛ.1056/12.3.2008 Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.

(Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2008
Αριθ.Πρωτ.: 1030387/180/0015
ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ. ΠΟΛ 1056
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α'- Β'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α'-Β'-Γ'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' -Β'

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.
Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3375315, 316
210 3638389, 210 3627090
ΦΑΞ: 210 3375001


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Α1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση της περίπτωσης αυτής με την παράγραφο 9 του άρθρου 27 του ν. 3522/2006 και οι οποίες καταλαμβάνουν σύμφωνα με την περίπτωση ι' του άρθρου 39 αυτού του νόμου διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22.12.2006 και εφεξής, ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και η διάθεση ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.

2. Περαιτέρω στην παράγραφο 27.9 του άρθρου 27 της 1016853/103/0015/Π.Δ. 1123/1980 ΦΕΚ Α'283).

Ενόψει των παραπάνω οι ενδιάμεσοι επιτηδευματίες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η διάθεση προς αυτούς των ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών (κάρτες κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, κάρτες στάθμευσης σκαφών θαλάσσης κ.λπ.) συνιστά από πλευράς εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. παροχή υπηρεσιών, τις αγορές των υπόψη μέσων τις μεταχειρίζονται από λογιστική άποψη και συνεπώς τις εμφανίζουν στα τηρούμενα βιβλία τους του Κ.Β.Σ. ως αγορές αποθεμάτων και διενεργούν γι΄ αυτά απογραφή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του Κ.Β.Σ. Λόγω της πρώτης εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων για τη διαχειριστική περίοδο που λήγει 31-12-2007 η ποσοτική καταχώρηση των αποθεμάτων των μέσων αυτών μπορεί να γίνει μέχρι το κλείσιμο του ισολογισμού και πάντως όχι πέραν της προθεσμίας (καταληκτικής) υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Εννοείται βέβαια ότι για τα μέσα αυτά δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης, καθόσον από πλευράς εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. δεν θεωρούνται αποθέματα αλλά λήψη υπηρεσιών.

ββ) Με βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Για τους επιτηδευματίες αυτούς ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρονται στην περίπτωση α' αυτής της παραγράφου.

γγ) Με βιβλία Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Οι δαπάνες αυτές καταχωρούνται διακεκριμένα σε ιδιαίτερη στήλη του βιβλίου αγορών, με αναγραφή και της ονομαστικής αξίας πώλησης των υπόψη μέσων στις περιπτώσεις που αυτή αναγράφεται στα στοιχεία αγοράς τους αλλά και πάνω στα ίδια τα μέσα.

5. Όποιος από τους παραπάνω επιτηδευματίες τήρησε τα βιβλία του με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα μπορεί να τακτοποιήσει τα δεδομένα τους με τη διενέργεια συγκεντρωτικών εγγραφών μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή κλεισίματος του ισολογισμού, όταν τηρούνται βιβλία Γ' κατηγορίας.

6. Σημειώνεται ότι η Α.Υ.Ο. 1108850/851/2238/1994, με πολλαπλασιασμό της αξίας αγοράς των μέσων όπως αυτή αναγράφεται στο εκδοθέντα προς την επιχείρηση τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, με το μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα με την Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε κατΆ εξουσιοδότηση των ίδιων διατάξεων, εφόσον βέβαια το επάγγελμα αυτό περιλαμβάνεται στον ειδικό πίνακα των κοινοποιούμενων συντελεστών που εφαρμόζονται στις αγορές αγαθών.

Όταν το ασκούμενο επάγγελμα δεν κατονομάζεται στον πίνακα των μ.σ.κ.κ. που εφαρμόζονται στις αγορές, τότε οι αγορές μετατρέπονται σε ακαθάριστα έσοδα με βάση το πραγματοποιούμενο μικτό κέρδος σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2238/1994, κι επί αυτών εφαρμόζεται ο αντίστοιχος συντελεστής από τον πίνακα των συντελεστών που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (Ε 2103/354/εγκ. 2/10.2.1986 εγκύκλιος).

Επίσης, στις περιπτώσεις που η ονομαστική αξία αυτών των μέσων αναγράφεται όχι μόνο στα παραστατικά στοιχεία αγοράς τους αλλά και πάνω στα ίδια τα μέσα, τότε το μικτό κέρδος από την πώλησή τους δύναται να προκύψει με βάση την αξία αυτή, δηλαδή, τα ακαθάριστα έσοδα από την πώλησή τους δύνανται να είναι ίσα με την ονομαστική αξία των μέσων που έχει αγοράσει η πιο πάνω επιχείρηση κατά τη διάρκεια της χρήσης.


Γ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Για τις ανάγκες εφαρμογής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, η διάθεση τυποποιημένου λογισμικού μαζικής παραγωγής, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε αγοραστή, συνιστά παράδοση αγαθού, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό της πράξης αυτής ως παροχή υπηρεσίας για την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ.

Επισημαίνεται ότι τα πρόσωπα που μεσολαβούν για τη διάθεση καρτών τηλεπικοινωνίας, εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων που ακυρώνονται στα ειδικά μηχανήματα, καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς και άλλων παρόμοιων ηλεκτρομαγνητικών μέσων, στα οποία ενσωματώνεται δικαίωμα λήψης υπηρεσιών, παρέχουν υπηρεσίες απαλλασσόμενες από το Φ.Π.Α., για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των λοιπών εισροών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19.9 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000).

Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω απαλλασσόμενες εκροές αναγράφονται στον κωδ. 309 των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (έντυπα 050 και 051 - Φ.Π.Α., έκδοση 2005) και αντίστοιχα στον κωδ. 610 της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 009/07 - Φ.Π.Α.).Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο