Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-03-2008 ]

Αρθρα Βήμα προς Βήμα το κλείσιμο του ισολογισμού

(Βήμα προς Βήμα το κλείσιμο του ισολογισμού)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Βήμα προς Βήμα το κλείσιμο του ισολογισμού

'Αρθρο επιστημονικής ομάδας union programming group

Ο ισολογισμός είναι η λογιστική κατάσταση με την οποία εμφανίζονται συνοπτικά κατά είδος και αξία τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης σε ορισμένη χρονική στιγμή,αποτιμημένα με το ίδιο νόμισμα.

Ενέργειες προετοιμασίας ισολογισμού
Α)
Διενεργούμε απογραφή δηλαδή λεπτομερή καταγραφή των στοιχείων της 2 ΟΜΑΔΑΣ (εμπορεύματα - α ύλες - έτοιμα κλπ) καθώς επίσης όλων των περιουσίακών στοιχείων της εταιρείας ,των επιταγών πληρωτέων και εισπρακτέων 53.90 και 33.90 ,υποχρεώσεων απαιτήσεων

Αυτά τα στοιχεία πρέπει να εμφανίζονται αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών.

α στοιχεία της 2 ομάδας έχουμε υποχρέωση να τα καταχωρήσουμε και να τα τυπώσουμε στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών μέχρι 20/2 ή 20/8 ανάλογα με την ημερομηνία που κλείνει η διαχειριστική χρήση .Στις ημερομηνίες αυτές έχουμε την επιλογή να τυπώσουμε και μόνο κατ' ποσότητα ,στην περίπτωση αυτή όμως πρέπει να ξανατυπώσουμε την απογραφή μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού και κατ' αξία .

Α) Διενεργούμε απογραφή δηλαδή λεπτομερή καταγραφή των στοιχείων της 2 ΟΜΑΔΑΣ (εμπορεύματα – α ύλες –αίτημα κλπ) καθώς επίσης και των επιταγών πληρωτέων και εισπρακτέων 53.90 και 33.90 .Αυτά τα στοιχεία πρέπει να εμφανίζονται αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών. Τα στοιχεία της 2 ομάδας έχουμε υποχρέωση να τα καταχωρήσουμε και να τα τυπώσουμε στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών μέχρι 20/2 ή 20/8 ανάλογα με την ημερομηνία που κλείνει η διαχειριστική χρήση .Στις ημερομηνίες αυτές έχουμε την επιλογή να τυπώσουμε και μόνο κατ' ποσότητα ,στην περίπτωση αυτή όμως πρέπει να ξανατυπώσουμε την απογραφή μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού και κατ' αξία .


Κλείσιμο ισολογισμού
• Εντός τριών μηνών για Ατομικές , Ο.Ε., Ε.Π.Ε. , Κοινοπραξίες
• Εντός τεσσάρων μηνών για ΑΕ και Συνεταιρισμούς


Ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων


• ΑΕ , ΕΠΕ , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ μέχρι 10/5 ή 10/11
• Ο.Ε. Ε.Ε. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ , ΑΤΟΜΙΚΗ 15/4 ή 15/10


Β) Εργασίες που γίνονται για την τακτοποίηση λογαριασμών :

Στην ομάδα 1: Αποσβέσεις Παγίων

Στην ομάδα 2 : Ελλείμματα ή πλεονάσματα αποθεμάτων, Αγορές υπό παραλαβή-υπό τακτοποίηση, Αποτίμηση Αποθεμάτων.

Στην ομάδα 3 : Διαφορές Ταμείου ή Τραπεζών .Τόκοι απαιτήσεων, Εκπτώσεις προς Πελάτες.

Στην ομάδα 4: Προβλέψεις
α) Επισφαλών απαιτήσεων
β) Αποζημιώσεις Εξόδου κλπ
γ) Συναλλαγματικών διαφορών

Στην ομάδα 5: Τόκοι Υποχρεώσεων, εκπτώσεις από προμηθευτές


Στην ομάδα 6: Υπολογισμός εξόδων που αφορούν την κλειομένη χρήση
α) έξοδα επόμενης χρήσης
β) έξοδα πληρωτέα

Στην ομάδα 7: Υπολογισμός εσόδων που αφορούν την κλειόμενη χρήση:
α)έσοδα επόμενης χρήσης
β) έσοδα εισπρακτέα Εκπτώσεις προς πελάτες


Για τον υπολογισμό εσόδων-εξόδων κλειόμενης χρήσης χρησιμοποιούμε τους λογαριασμούς : 36και 56


Γ) Τυπώνουμε ισοζύγιο της 6 ΟΜΑΔΑΣ και κάνουμε το φύλλο μερισμού των εξόδων κατά την κρίση του λογιστή .Δηλαδή καταγράφουμε ποιες δεν είναι κοστολογίσιμες.


1. Χρεώνεται ο λογαριασμός 80.00.00 και πιστώνονται όλοι οι λογαριασμοί της ομάδας 6 με το υπόλοιπο ποσό της αξίας τους, για να εξισωθούν και να κλείσουν, δηλαδή πιστώνονται οι λογαριασμοί 60-68.

2. Χρεώνεται ο λογαριασμός 80.00.00 με την αξία των αγορών εμπορευμάτων αΆ και βΆ κτλ και πιστώνονται οι λογαριασμοί 20-28 αντίστοιχα με τα ίδια ποσά.


3. Πιστώνεται ο λογαριασμός 80.00.00 και χρεώνονται οι λογαριασμοί της ομάδας 7, δηλαδή οι λογαριασμοί 70-78 με το υπόλοιπο της αξίας τους για να εξισωθούν.

4. Με τα δεδομένα της τελικής απογραφής των εμπορεύσιμων αγαθών, πιστώνεται ο λογαριασμός 80.00.00 και χρεώνονται οι λογαριασμοί των εμπορεύσιμων αγαθών (λογ. 2) αποθεμάτων χρήσης.

5. Το υπόλοιπο που προκύπτει από το λογαριασμό 80.00.00 μεταφέρεται στο λογαριασμό 80.01.00 «Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης».

6. Από το λογαριασμό 80.01.01 «Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης» μεταφέρονται στο λογαριασμό 80.02 «Έξοδα μη προσδιοριστικά των μεικτών αποτελεσμάτων» τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας (80.02.00),τα έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης (80.02.01),τα έξοδα διάθεσης (80.02.02) και τα έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας (80.02.06) που θεωρούνται μη κοστολογήσιμες δαπάνες βάσει του φύλλου μερισμού.

7. Από το λογαριασμό 80.01.01 μεταφέρονται στο λογαριασμό 80.03.00 «Έσοδα μη προσδιοριστικά των μεικτών αποτελεσμάτων» τα έσοδα που απεικονίζονται στους λογαριασμούς 74, 75, 78.05, 76.00, 76.02-76.98.

8. Το υπόλοιπο του λογαριασμού 80.01.01 που απομένει,μετά τις παραπάνω τακτοποιήσεις,αποτελεί το μικτό αποτέλεσμα της επιχείρησης και μεταφέρεται στο λογαριασμό 86.00.00 «Μικτά αποτελέσματα Εκμετάλλευσης».


9. Οι λογαριασμοί 80.02, 81.00, 81.02, 82.00, 83 «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» και 85 «Αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος» πιστώνονται με το χρεωστικό τους υπόλοιπο για να εξισωθούν και χρεώνεται ο λογαριασμός 86 με τους αντίστοιχους αναλυτικούς τους.

10. Οι λογαριασμοί 80.03, 81.01, 81.03, 82.01 και 84 «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» χρεώνονται με τα πιστωτικά τους υπόλοιπα για να εξισωθούν και πιστώνεται ο λογαριασμός 86 με τους αντίστοιχους αναλυτικούς τους.


11. Μετά απαυτές τις ενέργειες, αν ο λογαριασμός 86 «Αποτελέσματα Χρήσης» εμφανίζει χρεωστικό υπόλοιπο,τότε το οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης είναι αρνητικό δηλαδή ζημιά,ενώ στην αντίθετη περίπτωση είναι θετικό δηλαδή κέρδος. Και στις δύο περιπτώσεις μεταφέρεται στο λογαριασμό 86.99 « Καθαρά αποτελέσματα χρήσης». Στη συνέχεια αν το υπόλοιπο του λογαριασμού 86.99 είναι χρεωστικό, πιστώνεται ο λογαριασμός 86.99 για να εξισωθεί και χρεώνεται ο λογαριασμός 88 «Αποτελέσματα προς διάθεση» (88.01 ζημιές χρήσης) με το ίδιο ποσό, ενώ αν είναι πιστωτικό χρεώνεται ο λογαριασμός 86.99 για να εξισωθεί και πιστώνεται ο λογαριασμός 88 (88.00 Καθαρά κέρδη χρήσης) με το ίδιο ποσό.

12. Στη συνέχεια χρεώνεται ο λογαριασμός 88.03 με τις ζημίες της προηγούμενης χρήσης που θα καλυφθούν από τα κέρδη της τωρινής χρήσης με πίστωση του λογαριασμού 42.01. Ενώ για το υπόλοιπο κερδών της προηγούμενης χρήσης,πιστώνεται ο λογαριασμός 88.02 με χρέωση του λογαριασμού 42.00.

13. Ο λογαριασμός 88.04 χρεώνεται με το υπόλοιπο ή μέρος των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων που θα καλυφθεί από τα κέρδη της τωρινής χρήσης 42.02.

14. Ο λογαριασμός 88.06 πιστώνεται με το ποσό των πιστωτικών συμψηφιστικών λογιστικών διαφορών που προκύπτουν από φορολογικό έλεγχο προηγουμένων χρήσεων με χρέωση του λογαριασμού 42.04. Αν οι συμψηφιστικές διαφορές του φορολογικού ελέγχου είναι χρεωστικές, τότε με το ποσό αυτό χρεώνεται ο λογαριασμός 42.04.

15. Ο λογαριασμός 88.07 πιστώνεται με τα αποθεματικά που αποφασίζεται η διάθεσή τους και χρεώνεται ο λογαριασμός 41.

16. Ο λογαριασμός 88.08.00 χρεώνεται με το φόρο εισοδήματος με πίστωση του λογαριασμού 54.07.00.

17. Ο λογαριασμός 88.09 χρεώνεται με τους λοιπούς φόρους που βαραίνουν απευθείας τα κέρδη και ζημιές και πιστώνεται ο λογαριασμός 63 π.χ. ο λογαριασμός 63.98.02 «φόρος ακίνητης περιουσίας» προσοχή αυτή η εγγραφή γίνεται στην περιπτωση που ο φόρος αυτός βαραίνει απευθείας τα κέρδη - ζημιές γιατί αλλιώς έχει μεταφερθέι στον 80.00.00

18. Στη συνέχεια, οι λογαριασμοί 88.00 «Καθαρά κέρδη χρήσης», 88.02 «υπόλοιπο κερδ. προηγούμενων χρήσεων», 88.06 «Διαφορά φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων και 88.07 «Λογαριασμός αποθέματα προς διάθεση» χρεώνονται με τα υπόλοιπά τους για να εξισωθούν και πιστώνεται λογαριασμός 88.98 όταν το τελικό υπόλοιπο του λογαριασμού 88 είναι ζημιά ή ο λογαριασμός 88.99, όταν το τελικό υπόλοιπο του λογαριασμού 88 είναι κέρδος.

19. Επίσης οι λογαριασμοί 88.01 «Ζημιές χρήσης», 88.03 «Ζημιές προηγούμενης χρήσης προ κάλυψης», 88.04 «Ζημιές προηγούμενων χρήσεων προ κάλυψ.», 88.06 «Διαφορά φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων», 88.08 «Φόρος εισοδήματος» και 88.09 «Λοιποί . μη ενσωματοποιημένοι στο λειτουργικό Κόστος φοροι.» πιστώνονται με τα υπόλοιπά τους για να εξισωθούν και χρεώνεται ο λογαριασμός 88.98, όταν το τελικό υπόλοιπο του λογαριασμού 88 είναι ζημιά ή ο λογαριασμός 88.99, όταν το τελικό υπόλοιπο του λογαριασμού 88 είναι κέρδος.

20. Μετά από τις παραπάνω λογιστικές ενέργειες, αν το υπόλοιπο του λογαριασμού 88 είναι χρεωστικό (88.98 «ζημιές εις νέον») πιστώνεται με το υπόλοιπό του για να εξισωθεί, ενώ αντίστοιχα χρεώνεται ο λογαριασμός 42.01 «Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέον» με το ίδιο ποσό. Αν όμως το υπόλοιπο είναι πιστωτικό (88.99 «κέρδη προς διάθεση») τότε χρεώνεται με το υπόλοιπό του για να εξισωθεί, ενώ πιστώνονται οι : 41 με το ποσό των κερδών που μετατρέπονται σε αποθεματικό, 53.01 με τα ποσά αΆ και βΆ μερίσματος (με το φόρο τους) 43.02 με τα ποσά των μερισμάτων που διατίθενται με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ο λογαριασμός 42.00 με το υπόλοιπο των κερδών κλπ.

Όταν τελειώσουμε τις εγγραφές ισολογισμού, εκτυπώνουμε το 13ο Ισοζύγιο. Μπορούμε και βοηθάει κατά τον φορολογικό έλεγχο να τυπώσουμε και ένα ισοζύγιο μετά τις εγγραφές τακτοποίησης .

Σε κάθε περίπτωση τα κέρδη διανέμονται βάσει του αριθμού των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων σε ποσό μέχρι 2 δεκαδικά φηφία και ότι μένει αποτελέι τα κέδη εις νέον.

Σημείωση
Όταν ο λογιστής - φοροτεχνικός υπογράφει ως εκπρόσωπος γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 340/1998, αναγράφεται ακόμη η επωνυμία του γραφείου, η διεύθυνση της έδρας, ο A.Φ.M., η αρμόδια Δ.O.Y. και ο αριθμός μητρώου της άδειας λειτουργίας του γραφείου.


Aρθρο επιστημονικής ομάδας union programming group

http://www.union.gr/ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο