Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-2008 ]

ΠΟΛ.1051/7.3.2008 Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 487/2007 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ

(Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 487/2007 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2008                     
Αρ.Πρ.: 1028864/118/Β0013
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Διεύθυνση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας:    101 84 Αθήνα
Πληρ.:Λυδία Σωφρονά
Τηλέφωνα:210 3375896
FAX:210 3375834    


Θέμα: Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 487/2007 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε την υπ' αριθμ. 487/2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον κ. Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και παρακαλούμε για την ομοιόμορφη εφαρμογή της σε ανάλογες περιπτώσεις.

Με την ανωτέρω Γνωμοδότηση έγινε ομόφωνα δεκτό ότι η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του α.ν. 1521/1950, όπως προκύπτει από τη γραμματική της διατύπωση, εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που υπάρχει αλλαγή της επιφάνειας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου (ως τοιούτου νοουμένου αγροκτήματος, οικοπέδου ή και κτίσματος κατά τα ειδικότερα στο νόμο περιλαμβανόμενα) σε σχέση με τον εξ επαχθούς αιτίας τίτλο, λόγω λανθασμένης εμβαδομέτρησης αυτού, και όχι σε περιπτώσεις που λόγω αλλαγής των περιγραφικών του στοιχείων το μεταβιβαζόμενο ακίνητο παρουσιάζεται ουσιωδώς διάφορο από το περιγραφόμενο στον τίτλο κτήσης.

ΣΥΝ: Ένα (1)
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
α.α ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΠΗΤΑ
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΜΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 487/2007
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
(Τμήμα Β΄)
Συνεδρίαση της 2-10-2007
 

Σύνθεση
Πρόεδρος: Χρήστος Τσεκούρας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ

Μέλη: Νικόλαος Κατσίμπας, Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Ανδρέας Φυτράκης, Πέτρος Τριανταφυλλίδης, Ηλίας Ψώνης, Βασιλική Δούσκα, Παναγίωτης Παναγιωτουνάκος, Νομικοί Σύμβουλοι.

Αρ. Ερωτήματος: 464/Β0013/9.8.2007 Γεν. Γραμματείας Φορολ. & Τελωνειακών θεμάτων, Γενική Δ/νση Φορολογίας – Δ/νση Φορολογίας Κεφαλαίου – Τμ. Β΄

Εισηγητής: Κων/νος Κατσούλας, Πάρεδρος ΝΣΚ

Περίληψη Ερωτήματος: Ερωτάται: αν η διάταξη της παρ. 8 άρθρου 1 α.ν. 1587/1950 εφαρμόζεται και στην περίπτωση ταυτότητος του οικοπέδου, που διαφέρει όμως ως προς την επιφάνεια των υπΆ αυτού κτισμάτων.

Επί του ως άνω θέματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Β΄) έχει την ακόλουθη γνώμη:

Ι. Εν προκειμένω κατά το ιστορικό υπεβλήθησαν δηλώσεις για μεταβίβαση ακινήτου από συγκυρίους, (ύστερα από διορθωτικές δηλώσεις) οι οποίοι κατά μεν τα 13/16 είχαν προηγούμενο τίτλο από αποδοχή κληρονομιάς, η οποία και διορθώθηκε ως προς την υπάρχουσα περιγραφή του ακινήτου και κατά τα 3/16 από επαχθή αιτία (κατακυρωτική έκθεση από αναγκαστικό πλειστηριασμό) η οποία, όπως και η κατασχετήριος έκθεση το μεν δε μπορεί να διορθωθεί, αφού έχει ήδη απορριφθεί ανακοπή κατΆ αυτής, το δε περιγράφει το εκπλειστηριαζόμενο ακίνητο ως μονώροφη οικοδομή μετΆ ισογείου (επιφ. 214,00 τ.μ. ισογείου και Α΄ ορόφου επιφ. 196) κειμένη σε οικόπεδο εκτάσεως 139 τ.μ. το οποίο απέχει ουσιωδώς της υπαρχούσης καταστάσεως (ήτοι α) ισογείου pilotis επιφ. 117,60 τ.μ. περιλαμβάνουσα και κατοικία 99,10 τ.μ. με κλιμακοστάσιο 18,50 τ.μ. β) Α΄ όροφο συν. Επιφ. 255,30 τ.μ., γ) Β΄ όροφο συν. επιφ. 253,30 τ.μ. και δ) Δώμα συν. επιφ. 25,00 τ.μ. εκ οικοπέδου 639,20 τ.μ. χωρίς να υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και με δήλωση μεταβιβάσεως (από κοινού) διώκεται η μεταβίβαση με την έννοια της εφαρμογής της διατάξεως παρ. 8 άρθρου 1 α.ν. 1587/1950.

ΙΙ. Στο άρθρο 1 παρ. 8 α.ν. 1587/1950 (Α΄ 294) ορίζονται τα ακόλουθα:

8. Αν σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου ή εμπράγματου σΆ αυτό δικαιώματος, που συντάσσεται με οποιαδήποτε αιτία, η έκταση του μεταβιβαζόμενου ακινήτου είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στον με επαχθή αιτία τίτλο κτήσης αυτού, εκτός του οικείου φόρου για τη σύμβαση μεταβίβασης καταβάλλεται και φόρος μεταβίβασης για την αξία της επιπλέον έκτασης,  με χρόνο φορολογίας το χρόνο κατάρτισης του μεταβιβαστικού συμβολαίου που βαρύνει τον μεταβιβάζοντα το ακίνητο.

Δεν οφείλεται φόρος, αν η επιπλέον έκταση δεν υπερβαίνει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της έκτασης που αναγράφεται στον αρχικό τίτλο κτήσης και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.

**Το δεύτερο εδάφιο της πρώην παρ. 7 και νυν παρ. 8 (όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παρ. 5 άρθρ. 14 Ν.2579/1998, το οποίο είχε αντικατασταθεί με την παρ.2 άρθρ. 13 Ν.2948/2001, αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω με την παρ. 2 άρθρ. 21 Ν. 3427/2005, ΦΕΚ Α΄312/27.12.2005 με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2006).

ΙΙΙ. Από την διάταξη παρ.8 άρθρου 1 α.ν. 1587/1950 αλλά και από τις εισηγητικές εκθέσεις ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α΄ 17 και ν.2579/1998 (ΦΕΚ Α΄ 31) βλ. αντίστοιχα (Κ.ΝοΒ τομ.45 σελ. 28 και Κ.ΝοΒ 46 σελ.170) προκύπτει ότι  στις ρυθμίσεις της αυτής διάταξης περιλαμβάνεται κάθε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου, για τα οποίο προκύπτει διαφορά στην έκταση μεταξύ του εξΆ επαχθούς αιτίας τίτλου κτήσης και αυτής που μεταβιβάζεται.

ΙV. Εν προκειμένω, μεταξύ του εξ επαχθούς αιτίας τίτλου και της δηλώσεως ακινήτου που μεταβιβάζεται συντρέχει ουσιώδης διαφορά, καθΆ όσον η προσθήκη πυλωτής, και η διαφορά στα περιγραφικά στοιχεία, ήτοι η κατ΄ ορόφους ύπαρξη ανεξαρτήτων κατοικιών (ισογείου, α΄ και β΄ ορόφου) καθώς και δώματος χωρίς την σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας καθιστούν ουσιωδώς διάφορο το ακίνητο από αυτό του τίτλου κτήσεως και δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η διάταξη της παρ.8 άρθρου 1 ν.1587/1950.

V. Εν όψει των ανωτέρω το Β΄ τμήμα ΝΣΚ γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι η παρ.8 άρθρου 1 ν.1587/1950, όπως από την γραμματική της διατύπωση προκύπτει, εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που υπάρχει αλλαγή της επιφάνειας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου (ως τοιούτου νοουμένου αγροκτήματος, οικοπέδου ή και κτίσματος κατά τα ειδικότερα στον νόμο αυτόν περιλαμβανόμενα) εν σχέσει με τον εξ επαχθούς αιτίας τίτλο, λόγω λανθασμένης εμβαδομετρήσεως αυτού και όχι σε περιπτώσεις που λόγω αλλαγής των περιγραφικών του στοιχείων, το μεταβιβαζόμενο ακίνητο παρουσιάζεται ουσιωδώς διάφορο της υπαρχούσης καταστάσεως, ως εν προκειμένω.

 

 
 Γίνεται δεκτή,

Αθήνα, 28/2/2008
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο