Συνημμένα

- .pdf

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-02-2008 ]

1020503/188/0006Δ/19.2.2008 Αποστολή νέου επικαιροποιημένου Πίνακα, με τις περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

(Αποστολή νέου επικαιροποιημένου Πίνακα, με τις περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτηΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210 - 32.22.516
FAX : 210 - 32.30.829
E-mail : [email protected] ky.ypoik.gr

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. Πρωτ.: 1020503 /188/0006Δ

ΘΕΜΑ: Αποστολή νέου επικαιροποιημένου Πίνακα, με τις περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

1.- Σε συνέχεια του αριθ. 1020146/215/0006Δ/27.2.2006 εγγράφου μας, που αφορά στο παραπάνω θέμα, στέλνουμε συνημμένα, για ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας νέο επικαιροποιημένο Πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται:
i).- οι περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Φορολογίας Κεφαλαίου και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις, που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και
ii).- οι ειδικές διατάξεις που προβλέπουν τις εξαιρέσεις.
2.- Για το παραπάνω θέμα, επισημαίνουμε επίσης ότι:

α).- Η επικαιροποίηση των περιπτώσεων εξαιρέσεων εγγράφων και διαδικασιών, έγινε με μέριμνα των καθΆ ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων Φορολογίας Κεφαλαίου, Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης.

β).- Στο συνημμένο Πίνακα, καθώς και στις αριθ. 1008564/110/0006Δ/25.1.2006 (ΦΕΚ 163/ Β΄/ 13.2.2006) και 1100135/1219/0006Δ/13.12.2006 (ΦΕΚ 1718/ ΒΆ ) Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες σας έχουν κοινοποιηθεί, περιλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των διατάξεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/ ΑΆ ), όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/ΑΆ ).

γ).- Η περίπτωση Γ(1), αρμοδιότητας της Δ/νσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου, η οποία περιλαμβανόταν στον αρχικό Πίνακα, που σας είχε κοινοποιηθεί με το προαναφερθέν έγγραφό μας και αφορούσε στην επικύρωση αντιγράφου της πρωτότυπης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος της ξένης χώρας, έπαυσε να υφίσταται, γιατί μετά την τροποποίηση της αριθ. οικ. 31949/2725/18.11.1998 Κ.Υ.Α, με την αριθ. 22172/1385/6.4.2006 όμοια, το αντίγραφο της άδειας αυτής δεν επικυρώνεται, πλέον, από την αρμόδια για τον τελωνισμό του οχήματος, τελωνειακή αρχή.

Συνημμένα: Ο προαναφερθείς Πίνακας
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Α/Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ


Α. Δ/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου (Δ13)
1. Επικύρωση αντιγράφων των δηλώσεων φόρου κληρονομί ας, δωρεάς και γονικής παροχής, γίνεται μόνο από την οικεία Δ.Ο.Υ., όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα των δηλώσεων αυτών. Συνδυασμός άρθρων 67, 68, 69 ν.2961/01,καθώς και συνδυασμός άρθρων 88, 89, 90 και 112 παρ. 2 ν.2961/01 (σχετικές και η ΠΟΛ. 1274/2001 με τη συμπληρωματική της 1113/2002, καθώς και η ΠΟΛ 1046/2004).
2. Επικύρωση αντιγράφων των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, γίνεται μόνο από την οικεία Δ.Ο.Υ., όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα των δηλώσεων αυτών. Συνδυασμός άρθρων 7 και 13 α.ν. 1521/50 (Σχετικές και η ΠΟΛ 1274/2001 με τη συμπληρωματική της 1113/2002, καθώς και η ΠΟΛ 1046/2004).
3. Επικύρωση αντιγράφων των δηλώσεων φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, γίνεται μόνο από την οικεία Δ.Ο.Υ., όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα των δηλώσεων αυτών. Άρθρο 28 ν.2459/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 2238/94.
4. Επικύρωση αντιγράφων των δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων (3%), γίνεται μόνο από την οικεία Δ.Ο.Υ., όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα των δηλώσεων αυτών. Άρθρο 17 ν.3091/2002 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 2238/94.
5. Επικύρωση αντιγράφων των δηλώσεων φόρου αυτομά του υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής ακινήτων, γίνεται μόνο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα των δηλώσεων αυτών. Άρθρο 8 και 17 του ν.3427/2005 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 13 του α.ν.1521/1950
6. Επικύρωση αντιγράφων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), γίνεται μόνο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα των δηλώσεων αυτών. Άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 3634/2008
7. Επικύρωση αντιγράφων των δηλώσεων ενιαίου τέλους ακίνητης περιουσίας (Ε.Τ.Α.Κ) Νομικών Προσώπων, γίνεται μόνο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα των δηλώσεων αυτών. Άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3634/2008
Β. Δ/νσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ16)
1. Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής (επίδειξη πληρεξουσίου, αποκλειστικά θεωρημένου από την αρχή που το εξέδωσε- πρωτότυπο της εξουσιοδότησης, επικύρωση ιδιωτικού συμφωνητικού κοινοπραξιών από το αρμόδιο Τμήμα της Δ.Ο.Υ., όπου έχει κατατεθεί). Α.Υ.Ο.Ο 1109228/8434/0016/8.12.2006 (ΦΕΚ 1862/Β΄/22.12.2006).
2. Απαιτείται η υποβολή στο πρωτότυπο του πιστοποιητικού Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3220/2004 Κ.Υ.Α. 1104059/7953/29.12.2004 (ΦΕΚ 1962/ Β/31.12.2004).
3. Δεν είναι επιτρεπτή η επικύρωση από οποιονδήποτε φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων αποδεικτικού ενημερότητας χρεών προς το Δημόσιο, μετά την έκδοσή τους. Εξαιρούνται τα φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών ενημερότητας τετράμηνης ισχύος, τα οποία επικυρώνονται ατελώς, από την Αρχή που πρέπει να προσκομισθεί το αποδεικτικό ενημερότητας, με την επίδειξη του πρωτοτύπου κατά τη διάρκεια ισχύος του. Άρθρο 26 Ν.1882/90. Α.Υ.Ο 1109793/6134-11/0016/ 24.11.1999 (ΦΕΚ 2134/Β΄), άρθρο 9 παρ. 8 αυτής, όπως ισχύει μετά από την αντικατάστασή του από την Α.Υ.Ο.& Οικ. 1092634/6908-11/0016/10.11.2004 (ΦΕΚ 1755/Β΄).
4. Αντίγραφα αποδεικτικών είσπραξης χορηγούνται και σε ενδιαφερομένους με απόφαση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Επιθεώρησης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου Επιθεωρητή για την αναγκαιότητα της χορήγησης και τη διαπίστωση της εισαγωγής του εισπραχθέντος ποσού στη Δημόσια διαχείριση. Επίσης, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ., μπορούν να επικυρώνουν φωτοαντίγραφα διπλοτύπων είσπραξης, αναγράφοντας στο σώμα αυτών με σαφήνεια το λόγο της χορήγησής τους. Τα φωτοαντίγραφα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τίτλοι εξόφλησης ή πίστωσης. Άρθρο 76 Π.Δ. 16/89 (6/Α΄). Άρθρο 1 Π.Δ. 5/1993 (ΦΕΚ 3 /Α΄). Άρθρο 34 Ν.2362/95 (247/Α΄). Αριθ. 1064129/801/Α0006/5.8.2004 (ΦΕΚ 1255/Β΄) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Συνημμένα

- .pdf


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο