Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-01-2008 ]

Υ.Α. Α3-152/2008 Συμπλήρωση του Κεφαλαίου 3, Αγορανομική Διάταξη 1 του άρθρου 69 της Α.Δ. 14/1989, όπως αντικαταστάθηκε με τις Α.Δ. 1/2006 και 1/2007.

(Συμπλήρωση του Κεφαλαίου 3, Αγορανομική Διάταξη 1 του άρθρου 69 της Α.Δ. 14/1989, όπως αντικαταστάθηκε με τις Α.Δ. 1/2006 και 1/2007.)

Κατηγορία: ΛοιπάΥ.Α. Α3-152/2008 - ΦΕΚ 132/Β'/30.1.2008


Συμπλήρωση του Κεφαλαίου 3, Αγορανομική Διάταξη 1 του άρθρου 69 της Α.Δ. 14/1989, όπως αντικαταστάθηκε με τις Α.Δ. 1/2006 και 1/2007.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 περί «Κωδικοποίησης Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

2. Το π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας - Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

5. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

6. Την υπΆ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/19955/8.10.2007 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο».

7. Την Α.Δ. 14/1989 «Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι 16.2.1989», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την διασφάλιση των επιχειρήσεων που πωλούν είδη κοσμηματοπωλείου απέναντι στην πρόκληση επίδοξων κακοποιών στοιχείων για διάπραξη κλοπών και ληστειών, συνεπεία του γεγονότος ότι τα κοσμήματα και πολύτιμα μέταλλα λόγω της αξίας τους επισύρουν κινδύνους σε βάρος των επιχειρήσεων αυτών.

9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Αρθρο 1

Στο Κεφάλαιο 3 του άρθρου 69 της Α.Δ. 14/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την Α.Δ. 1/2006 και την Α.Δ. 1/2007, μετά την περίπτωση γ΄ προστίθεται περίπτωση δ΄, που έχει ως εξής:

«δ) Ειδικά για τα είδη κοσμηματοπωλείου (κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, ωρολόγια) των οποίων η τιμή λιανικής πώλησης διαμορφώνεται μέχρι 1000,00 ευρώ, η υποχρέωση των κοσμηματοπωλών να αναγράφουν την τιμή πώλησης στην πινακίδα κάθε είδους που εκτίθεται στη βιτρίνα του καταστήματός τους, δεν αναιρεί τη δυνατότητα στους κοσμηματοπώλες, κατόπιν επιλογής τους, όπως την τιμή αυτή την απεικονίζουν σε ορατά ή όχι σημεία της βιτρίνας από τους καταναλωτές.

Το ίδιο ισχύει και για τα είδη εκείνα που οι τιμές τους διαμορφώνονται πάνω από 1000,00 ευρώ και οι κοσμηματοπώλες, στις βιτρίνες των καταστημάτων τους που τα εκθέτουν, επιλέγουν να τα συνοδεύουν με πινακίδα στην οποία αναγράφεται η τιμή πώλησής τους.»


Αρθρο 2

1. Οι παραβάτες της παρούσας, που ισχύει σε όλη τη Χώρα από την επομένη της ανακοίνωσής της στον ημερήσιο τύπο, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.

2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο