Σχόλια

Από την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ.1174/4.6.2002 Τρόπος καταβολής ΦΠΑ από υποκείμενους στο φόρο, εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των Αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών 1111374/9160/2152/0014/ΠΟΛ.1281/26.8.1993 όπως ισχύει και 1105799/1797/8881/0014/ΠΟΛ.1214/19.9.1994, σχετικά με τη διαδικασία ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου και τον τρόπο καταβολής του φόρου από το λήπτη, αντίστοιχα, όσον αφορά τους υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στη παρ. 2, περ. β του άρθρου 1 της παρούσης. Οι διατάξεις των ανωτέρω αποφάσεων συνεχίζουν να ισχύουν για τους υποκειμένους που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες.
Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε από 1.1.2012 με την ΠΟΛ.1267/30.12.2011.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-09-1994 ]

ΠΟΛ.1214/19.9.1994 Καταβολή του Φ.Π.Α. στο Δημόσιο από τον παραλήπτη των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών, στις περιπτώσεις μη ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου.

(Καταβολή του Φ.Π.Α. στο Δημόσιο από τον παραλήπτη των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών, στις περιπτώσεις μη ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 1994
Αρ. Πρωτ. : 1105799/1797/8881/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ.
ΤΜΗΜΑ Α/1

ΠΟΛ. 1214

ΘΕΜΑ : "Καταβολή του Φ.Π.Α. στο Δημόσιο από τον παραλήπτη των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών, στις περιπτώσεις μη ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου".

ΠΟΛ.1214/19.9.1994

Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του ν. 1642/1986, ό­πως ισχύει:

α) Των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 12

β) Της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3 του άρθρου 28,

γ) Της περ. δ' της παραγράφου 4 του άρ­θρου 29

δ) Του άρθρου 31 και

ε) Της παραγρ. 3 του άρθρου 58

2. Την ανάγκη διασφάλισης της απόδοσης του φόρου στο δημόσιο, στις περιπτώσεις μη ορι­σμού φορολογικού αντιπροσώπου από υποκείμε­νο εγκατεστημένο εκτός του εσωτερικού της χώ­ρας.

3. Τις διατάξεις της αριθμ. 1002414/204/25/ 0014 ΠΟΛ.1005/8.1.1993 Α.Υ.Ο. για τον «τρόπο κα­ταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας στο Δημόσιο από το λήπτη των αγαθών και υπηρε­σιών».

4. Τις διατάξεις της αριθμ. 1026431/268/0006 Α72.3.94 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών για την ανάθεση αρ­μοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυ­πουργούς Οικονομικών.

5. Ότι η απόφαση αυτή αφορά διαδικασία και δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε
`Αρθρο 1

Ορίζουμε όπως, η αριθμ. 1002414/204/25/0014 ΠΟΛ.1005/8.1.1993 Α.Υ.Ο., η οποία ορίζει τον «τρόπο καταβολής του Φ.Π.Α, στο δημόσιο από το λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών», δεν εφαρμό­ζεται στις περιπτώσεις παράδοσης, ενδοκοινοτι­κής απόκτησης, εισαγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο εσωτερι­κό της χώρας από εγκατεστημένο εκτός του ε­σωτερικού της χώρας υποκείμενο στο φόρο πρό­σωπο, το οποίο δεν έχει ορίσει, ως όφειλε, φορολογικό αντιπρόσωπο του, σύμφωνα με τις δια­τάξεις της περ. δ' της παρ. 4 του άρθρου 29 του Ν. 1642/86, όπως ισχύει. Ο φόρος που ανα­λογεί στις πράξεις αυτές καταβάλλεται από τον παραλήπτη των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρε­σιών αυτών, με την υποβολή έκτακτης προσωρι­νής δήλωσης Φ.Π.Α.

Οι παραπάνω συναλλαγές δεν παύουν να θεω­ρούνται ενδοκοινοτικές και συνεπώς θα συμπεριλαμβάνονται ως τοιαύτες στους οικείους κωδι­κούς της περιοδικής εκκαθάρισης Φ.Π.Α., ενώ ο φόρος που προπληρώνεται με την έκτακτη δήλω­ση θα συμπεριλαμβάνεται στον κωδ. 381... (προ­στιθέμενα ποσά στο φόρο εισροών) της περιοδι­κής εκκαθάρισης Φ.Π.Α, (έντυπο 004 - Φ.Π.Α. έκδοση 1994) και της προσωρινής δήλωσης της οικείας φορολογικής περιόδου.

`Αρθρο 2

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1ης Νοεμ­βρίου 1994, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο