Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-02-2008 ]

Αρθρα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2007

(ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2007 )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  ΑΘΗΝΩΝ

    ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34 – ΤΗΛ. 210 3660900


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Δ.Σ. Τ.Π.Δ.Α.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Τ.Π.Δ.Α. ΕΤΟΥΣ 2007

 

Σύμφωνα με το Ν.2084/92 (άρθ. 22, 35, 37, 55), τον Ν.3232/04, το άρθ. 59 παρ.10 του ν.3518/2006, τον ν.2150/93 (άρθ.19 παρ.4), την Υ.Α. 222/556 (ΦΕΚ 362/93 τ.ΒΆ), την από 11-6-2001 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Ταμείου, τις υπΆαρ. και Φ.80000/7967/361/29-3-2007 Φ.80000/οικ.652/45/15-1-07 εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι ετήσιες εισφορές ορίζονται ως εξής:

 

Α. ΑΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΕΝΣΗΜΑ:

* 1. Ασφαλισμένοι υπαχθέντες στην Κοινωνική Ασφάλιση μέχρι 31-12-92.

α) Μέχρι 5 χρόνια ασφάλισης  (12 Χ 38,44) = 461,28 ¤

β) ¶νω των 5 ετών ασφάλισης (12 Χ 76,88) = 922,56 ¤

 

* 2. Ασφαλισμένοι υπαχθέντες στην Κοινωνική Ασφάλιση από 1-1-93

α) Μέχρι 5 χρόνια ασφάλισης   (12 Χ 38,44) =  461,28 ¤

β) ¶νω των 5 ετών ασφάλισης  (12 Χ 76,88) =  922,56 ¤

 

* ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Μέχρι 2 χρόνια δικηγορίας ΟΥΔΕΝ

Από 2-5 χρόνια δικηγορίας             αξία γραμματίων 2289,00 ή (2.289,00 Χ 5%) = 114,45 ¤

Από 5-10 χρόνια δικηγορίας           αξία γραμματίων 3597,00 ή (3.597,00 Χ 5%) = 179,85 ¤

Από 10 χρόνια δικηγορίας και άνω αξία γραμματίων 4905,00 ή (4.905,00 Χ 5%) = 245,25 ¤.

 

* Αφορούν τις κατηγορίες 1 και 2 των αμίσθων δικηγόρων.

 

ΕΝΣΗΜΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. Η ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

 

Αρ. Λογαριασμού κατάθεσης για ένσημα:            151/545029-24 ΚΩΔΙΚΟΣ 100

Αρ. Λογαριασμού κατάθεσης για προεισπράξεις: 151/545029-24 ΚΩΔΙΚΟΣ 200

 

Η καταβολή των εισφορών στην Τράπεζα ΔΕΝ βαρύνεται με προμήθεια ή άλλα έξοδα ανεξαρτήτως υποκαταστήματος κατάθεσης.

 

 

Β. ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ.

 

             Οι ασκούμενοι δικηγόροι που ασφαλίζονται προαιρετικά στο Ταμείο (Ν.1090/80) καταβάλλουν εισφορές σε χρήμα 461,28 ¤ ετησίως ή 38,44 ¤ μηνιαίως Χ μήνες άσκησης.

 

 

Γ. ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ **

(Δυνάμει του άρθρου 59 παρ.10 του ν.3518/06) τις Φ.80000/οικ.652/ 45/15-1-07 &

Φ.7967/361/29-03-07 εγκυκλίους της Γ.Γ.Κ.Α.).

 

1. Ασφαλισμένοι υπαχθέντες στην Κοινωνική Ασφάλιση μέχρι 31-12-92.

 

ΕΝΣΗΜΑ:

 

Α) Μέχρι 5 έτη ασφάλισης  ¤ 865,19 :                   Εργοδότης 576,80 ¤

                                                                                     Δικηγόρος 288,39 ¤

 

                            

Β)  ¶νω των 5 ετών ασφάλισης  ¤ 1.730,38 :         Εργοδότης 1.153,59 ¤                                                                                                                                   Δικηγόρος     576,79 ¤

 

2. Ασφαλισμένοι υπαχθέντες στην Κοινωνική Ασφάλιση από 1-1-93.

 

ΕΝΣΗΜΑ:

α) Μέχρι 5 χρόνια ασφάλισης ¤ 1.076,36 :           Εργοδότης 717,58 ¤ *

                                                                                   Δικηγόρος  358,78 ¤

 

β) ¶νω των 5 ετών ασφάλισης ¤ 2.152,76 :        Εργοδότης 1.435,18 ¤ *

                                                                                   Δικηγόρος   717,58 ¤

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

** Τα ανωτέρω καθοριζόμενα ποσά των εμμίσθων αφορούν δικηγόρους με πάγια μηνιαία αντιμισθία άνω των 1.319,90 ¤ (ετησίως 18.478,60 ¤).

Η υποχρέωση της εξ ενσήμων εισφοράς κατώτερης των 1.319,90 ¤ μηνιαίως (18.478,60 ¤ ετησίως) προσδιορίζεται από την σχέση Σύνολο αποδοχών 2007 Χ 11,65 % = από το ποσό που προκύπτει το 1/3 βαρύνει τον δικηγόρο και τα 2/3 τον εντολέα

ΣΗΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΤΩ ΤΗΣ 5ΕΤΙΑΣ αποδίδουν το 50% του ποσού που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΣΗΜ. Κατώτερο ποσό μηνιαίας αντιμισθίας για το έτος 2007 ορίζεται το ποσό των 1.157,00 ¤ (16.198,00 ¤ ετησίως) (αρ. 1,η Ν.3554/07 ΦΕΚ Α80/16-4-07).

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Μέχρι 2 χρόνια δικηγορίας ΟΥΔΕΝ

Από 2-5 χρόνια δικηγορίας αξία γραμματίων 2289,00 Χ 5% = 114,45 ¤

Εργοδότης 76,30 ¤ * ή 1526,00 αξία γραμματίων Δικηγόρος 38,15 ¤ ή 763,00 αξία γραμματίων.

Από 5-10 χρόνια δικηγορία αξία γραμματίων 3597,00 Χ 5% = 179,85 ¤

Εργοδότης 119,90 ¤ * ή 2398,00 αξία γραμματίων                Δικηγόρος 59,95 ¤ ή 1199,00 αξία γραμματίων.

Από 10 χρόνια δικηγορίας και άνω αξία γραμματίων 4905,00 Χ 5% = 245,25 ¤

Εργοδότης 163,50 * ή 3270,00 αξία γραμματίων Δικηγόρος 81,75 ¤ ή 1635,00 αξία γραμματίων.

 

Οι εργοδοτικές εισφορές (κατά περίπτωση σημειώνονται με αστερίσκο) αποδίδονται σε χρήμα μέχρι 31-1-2007 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Αρ.Λογαριασμού κατάθεσης εργοδοτών: 151/545029-24 ΚΩΔΙΚΟΣ 300

 

ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞ ΕΝΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ

Η διαφορά που προκύπτει αποδίδεται μετρητοίς ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

 

Αρ.Λογαριασμού κατάθεσης για ένσημα:             151/545029-24 ΚΩΔΙΚΟΣ 100

Αρ.Λογαριασμού κατάθεσης για προεισπράξεις: 151/545029-24 ΚΩΔΙΚΟΣ 200

 

Οι έμμισθοι δικηγόροι και οι εντολείς των συνυποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση από την οποία προκύπτει το ποσό της μηνιαίας αντιμισθίας και το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσίας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

             Δικηγόροι εγγραφέντες στον Δ.Σ.Α. κατά την διάρκεια του έτους 2002 θεωρούνται ότι συμπληρώνουν 5ετία την 31/12/2007.

             Τα παραστατικά της Τράπεζας απαραίτητα να αναγράφουν τον ΑΜ του δικηγόρου, την αιτία καταβολής και σε περίπτωση έμμισθης εντολής το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του εργοδότη.

             Η καταβολή των εισφορών γίνεται μέχρι 29/02/2008 προσκομίζονται δε και τα βιβλιάρια των ασφαλισμένων για θεώρηση.   

 

Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΝ ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ή ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο