Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-2007 ]

Αριθμ. Οικ. 61167/17.12.2007 Καθορισμός ύψους παραβόλου έκδοσης και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

(Καθορισμός ύψους παραβόλου έκδοσης και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. )

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Οικ. 61167/17.12.2007         

(ΦΕΚ Β΄ 2438/28.12.2007)

Καθορισμός ύψους παραβόλου έκδοσης και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού  ενδιαφέροντος.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 80 του Κώδικα Δήμων  και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114).

2. Την υπ' αριθμ. 10551/26.2.2007 (ΦΕΚ Β' 246) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης και Εμπορικής Ναυτιλίας, για την απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

3. Τη γνώμη της ΚΕΔΚΕ, όπως διατυπώθηκε με την υπ' αριθμ. 121/2832/25.7.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του κράτους ή των ΟΤΑ.

6. Το άρθρο 1 του π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ Α' 231) "Συγχώνευση Υπουργείων".

7. Την υπ' αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/3.10.2007 (ΦΕΚ Β' 1950) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και
Αθανάσιο Νάκο".

8. Την υπ' αριθμ. 42362/Υ252/3.10.2007 (ΦΕΚ Β' 1948) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών", αποφασίζουμε:

1. Τα ποσά των παραβόλων τα οποία καταβάλλονται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις, των θεάτρων, κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων που προβλέπονται από τους α.ν. 445/1937 (ΦΕΚ Α' 22) και 446/1937 (ΦΕΚ Α' 23), καθώς και των αδειών λειτουργίας μουσικής,
καθορίζονται ως εξής:

1.1 Θέατρα και κινηματογράφοι:

Α. Σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους, 560 Ευρώ.

Β. Σε πόλεις με πληθυσμό από 50.001 μέχρι 100.000 κατοίκους,
375 Ευρώ.

Γ. Στις υπόλοιπες περιοχές, 185 Ευρώ.

1.2 Κέντρα διασκέδασης με περισσότερες από 200 θέσεις:

Α. Σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους, 1100 Ευρώ

Β. Σε πόλεις με πληθυσμό από 50.001 μέχρι 100.000 κατοίκους,
750 Ευρώ.

Γ. Στις υπόλοιπες περιοχές, 375 Ευρώ.

1.3 Κέντρα διασκέδασης με λιγότερες από 200 θέσεις:

Α. Σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους, 840 Ευρώ.

Β. Σε πόλεις με πληθυσμό από 50.001 μέχρι 100.000 κατοίκους,
560 Ευρώ.

Γ. Στις υπόλοιπες περιοχές, 280 Ευρώ.

1.4 Υπεραγορές τροφίμων (SUPER MARKETS)

Α. Με εμβαδόν μέχρι 1.000 τ.μ, 180 Ευρώ.

Β. Με εμβαδόν πάνω από 1.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ., 250 Ευρώ

Γ. Με εμβαδόν πάνω από 5.000 τ.μ, 375 Ευρώ.

1.5 Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις:

Α. Μεγάλοι σταυλισμοί, 560 Ευρώ

Β. Μεσαίοι σταυλισμοί, 375 Ευρώ

Γ. Μικροί σταυλισμοί, 180 Ευρώ

1.6 Λοιπά καταστήματα:

Α. Σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους, 185 Ευρώ

Β. Στις υπόλοιπες πόλεις, 75 Ευρώ

1.7 Αδεια λειτουργίας μουσικής:

Α. Διάρκειας μέχρι και ένα (1) έτος, 75 Ευρώ

Β. Διάρκειας από ένα (1) έως και τρία (3) έτη, 150 Ευρώ

Γ. Διάρκειας από τρία (3) έτη και άνω, 300 Ευρώ

1.8 Για την άσκηση προσφυγής στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Σταυλισμών και Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Ζωικών Προϊόντων (παρ. 2 άρθρου 15 ν. 1579/1985, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 11 του ν. 2307/1995) ή στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων- Κινηματογράφων, 180 ¤.

2. Τα ποσά των παραβόλων, τα οποία καταβάλλονται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των ανωτέρω περιπτώσεων, καταβάλλονται και στις περιπτώσεις αντικατάστασης των εν λόγω αδειών, κατά τα οριζόμενα του άρθρου 6 της υπ' αριθμ. 10551/2007 (ΦΕΚ Β' 246)
απόφασης, εκτός από τις περιπτώσεις γ, δ, ε, στ και ζ του ίδιου άρθρου.

3. Ως πληθυσμός λαμβάνεται υπόψη αυτός της τελευταίας απογραφής.

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργούμενης από την ημερομηνία αυτή, της υπ' αριθμ. 12172/2002 (ΦΕΚ Β' 533) όμοιας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2007

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                            ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ
   


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο