Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-02-2008 ]

ΠΟΛ.1026/1.2.2008 Δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίζουν στα Τελωνεία οι μεταπωλητές μεταχειρισμένων αγαθών του ειδικού καθεστώτος φορολογίας περιθωρίου κέρδους (άρθρο 45 του Κώδικα Φ.Π.Α. -ν.2859/2000)

(Δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίζουν στα Τελωνεία οι μεταπωλητές μεταχειρισμένων αγαθών του ειδικού καθεστώτος φορολογίας περιθωρίου κέρδους (άρθρο 45 του Κώδικα Φ.Π.Α. -ν.2859/2000))

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αθήνα, 1.2.2008
Αριθ. Πρωτ.: 1013820/635/111/Β0014
Ι. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β' «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»
ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΠΟΛ 1026
Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Ε' «Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓ. - ΕΞΑΓ.»
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Λ. Αμβρουδή - Α. Πυργιώτης
Τηλέφωνο : 210.3645848 - 210.3245412
Fax : 210.3645413 - 210.3245408
e-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίζουν στα Τελωνεία οι μεταπωλητές μεταχειρισμένων αγαθών του ειδικού καθεστώτος φορολογίας περιθωρίου κέρδους (άρθρο 45 του Κώδικα Φ.Π.Α. -ν.2859/2000)

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τις υποχρεώσεις μεταπωλητών μεταχειρισμένων αγαθών του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), προκειμένου να απαλλαγούν από την καταβολή του Φ.Π.Α. στα Τελωνεία για μεταχειρισμένα μεταφορικά μέσα που υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης και προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:


1. Με την εγκύκλιο1043712/1633/468/Α0014/ ΠΟΛ.1104/10.4.1995, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 45 του Κώδικα ΦΠΑ (πρώην άρθρο 36.α του Ν. 1642/86) προβλέπεται ότι προκειμένου υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής μεταχειρισμένων αγαθών να τύχει απαλλαγής στο Τελωνείο για την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου από μεταπωλητή που υπάγεται στο ίδιο καθεστώς εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να προσκομίσει στο Τελωνείο:

α) Βεβαίωση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από την οποία να προκύπτει ότι είναι ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 45, ο χρόνος ένταξής του και ότι εξακολουθεί να παραμένει σ' αυτό το καθεστώς, και

β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, από την οποία θα προκύπτει ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο πρόκειται να το μεταπωλήσει εφαρμόζοντας το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού.

2. Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Κώδικα ΦΠΑ (αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 4.α της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ), δεν θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση η απόκτηση μεταχειρισμένων αγαθών, εφόσον ο πωλητής είναι υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή και το αποκτηθέν αγαθό φορολογήθηκε στο κράτος μέλος αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του κράτους αυτού για τη φορολόγηση των μεταχειρισμένων αγαθών.

Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ στη χώρα μας για τις αγορές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από άλλο κράτος μέλος, στην περίπτωση που ο πωλητής υπάγεται στις διατάξεις του ειδικού καθεστώτος φορολογίας περιθωρίου κέρδους για τα μεταχειρισμένα αγαθά στο κράτος μέλος εγκατάστασής του και ανεξάρτητα από την ιδιότητα του αγοραστή (έμπορος, ιδιώτης, κλπ.) και το καθεστώς στο οποίο αυτός υπάγεται (κανονικό ή ειδικό του άρθρου 45).

3. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 45 (αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 314 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ), οι μεταπωλητές μεταχειρισμένων αγαθών μπορούν να εφαρμόζουν το ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους κατά την πώληση, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του αγοραστή, με την προϋπόθεση ότι έχουν προμηθευτεί τα αγαθά από τα πρόσωπα που προβλέπονται στην ίδια παράγραφο 2, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και άλλοι μεταπωλητές του καθεστώτος αυτού, εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας ή σε άλλο κράτος μέλος.

4. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του ίδιου ως άνω άρθρου (αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 319 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ) για κάθε παράδοση που διέπεται από το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους, ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής μπορεί να εφαρμόζει το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ο οποίος αποκτά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με το ειδικό καθεστώς του άρθρου 45, μπορεί να επιλέξει την εφαρμογή του κανονικού καθεστώτος σε κάθε μεμονωμένη παράδοση, σε οποιονδήποτε χρόνο και όχι αναγκαστικά κατά το χρόνο αγοράς του μεταχειρισμένου αγαθού. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που οι αποκτήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από άλλο κράτος μέλος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 45, οφείλεται ΦΠΑ στο Τελωνείο και η περαιτέρω μεταπώληση γίνεται σε κάθε περίπτωση με το κανονικό καθεστώς.

5. Σύμφωνα με όσα εκτίθενται στις ανωτέρω παραγράφους 2, 3 και 4, προκύπτει ότι δεν υφίσταται η υποχρέωση προσκόμισης των δικαιολογητικών της παραγρ. 1 της παρούσας και ως εκ τούτου οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές κατά το στάδιο του τελωνισμού δεν πρέπει να απαιτούν τα δικαιολογητικά αυτά.

6. ΚατΆ ακολουθία των ανωτέρω, για τη χορήγηση ή μη απαλλαγής για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, τα Τελωνεία θα πρέπει ανεξάρτητα από την ιδιότητα του αγοραστή να εξακριβώνουν εάν η πώληση των αυτοκινήτων αυτών έγινε υπό το καθεστώς μεταχειρισμένων αγαθών στο κράτος μέλος εγκατάστασης του πωλητή. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να ελέγχουν την αναγραφή των σχετικών ενδείξεων επί των τιμολογίων πώλησης, όπως αυτές περιλαμβάνονται στις εγκυκλίους μας υπ' αριθ. 1071947/3632/4075/0014/ΠΟΛ.1050/11.2.2000 και 1099599/8432/1745/Δ0014/ΠΟΛ.1116/19.10.2007 και σε περίπτωση υποψίας φοροδιαφυγής να ενεργοποιούν τη διαδικασία αμοιβαίας συνδρομής με τα λοιπά κράτη μέλη, βάσει του Κανονισμού 1798/2003 (14η Δ/νση ΦΠΑ - Τμήμα Δ΄).

7. Τέλος, όπως έχει ήδη διευκρινιστεί με την ΠΟΛ.1104/10.4.1995, οι μεταπωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ή αντικειμένων γενικά, έχουν μεταξύ άλλων και τις υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως υποχρέωση υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών, μεταβολών-μετάταξης, κλπ.

Η Δ.Ο.Υ. του κάθε μεταπωλητή είναι η αρμόδια ώστε να ελέγξει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται με το άρθρο 36, και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α κατά την περαιτέρω μεταπώληση με το ειδικό καθεστώς.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο