Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-01-2008 ]

ΠΟΛ.1021/29.1.2008 Οδηγίες για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1262/1993 και Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1073/2004. Με αφορμή προβλήματα που διαπιστώθηκαν από τους αρμόδιους επιθεωρητές κατά την εφαρμογή των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων και για τη διασφάλιση του Δημοσίου αλλά και τη διευκόλυνση του έργου των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. και των συναλλασσομένων επιχειρήσεων, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα

(Οδηγίες για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1262/1993 και Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1073/2004. Με αφορμή προβλήματα που διαπιστώθηκαν από τους αρμόδιους επιθεωρητές κατά την εφαρμογή των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων και για τη διασφάλιση του Δημοσίου αλλά και τη διευκόλυνση του έργου των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. και των συναλλασσομένων επιχειρήσεων, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2008
Αρ.Πρωτ.:1013351/7070/1174/Α0014
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑTA: Α', Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛ.: 1021
TMHMATA: Α', Β'
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κωδ. :106 72 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. : 210 3647202-5
FAX : 210 3645413
E-mail : [email protected]

Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1262/2.8.1993 και Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1073/21.7.2004.
Με αφορμή προβλήματα που διαπιστώθηκαν από τους αρμόδιους επιθεωρητές κατά την εφαρμογή των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων και για τη διασφάλιση του Δημοσίου αλλά και τη διευκόλυνση του έργου των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. και των συναλλασσομένων επιχειρήσεων, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Προσδιορισμός ορίου απαλλαγής από το Φ.Π.Α. που χορηγείται σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1262/2.8.1993 (ΦΕΚ Β' 675/2.9.1993)

Με τη συγκεκριμένη απόφαση ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. για την παράδοση, ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγή αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και για τις στενά συνδεόμενες με αυτές τις πράξεις, παροχές υπηρεσιών. Η συνολική αξία της χορηγούμενης απαλλαγής δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική αξία των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων της προηγούμενης δωδεκάμηνης χρονικής ή διαχειριστικής περιόδου.
Περαιτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 4 της παραπάνω απόφασης ορίζεται ότι για να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας απαλλαγής η ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρέπει, να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. έντυπη αίτηση μαζί με το Ειδικό

Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία των διασαφήσεων εξαγωγής και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων της προηγούμενης δωδεκάμηνης χρονικής ή διαχειριστικής περιόδου. Για την χρονική αυτή περίοδο το όριο απαλλαγής προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους συνόλων των τριμηνιαίων πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων καθώς και από το σύνολο από τις εκδοθείσες διασαφήσεις οριστικής εξαγωγής (αντίτυπο 3 του ΕΔΕ) ενώ δε λαμβάνονται σε καμία περίπτωση υπόψη οι απαλλασσόμενες πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας λόγω της χρήσης Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου Aπαλλαγής από τους πελάτες των εν λόγω επιχειρήσεων.

Εξάλλου με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1075/13.3.1995 και την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1155/6.6.1995 συμπληρώθηκε η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1262/2.8.1993 και ορίστηκαν οι προθεσμίες για την πραγματοποίηση της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης ( άρθρο 3). Επιπλέον ορίζεται ότι στην περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών αυτών ο αγοραστής εξαγωγέας υποχρεούται με τη λήξη των προθεσμιών να καταβάλλει στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. τον αναλογούντα Φ.Π.Α. με έκτακτη δήλωση διότι διαφορετικά επιβάλλονται οι από το νόμο οριζόμενες κυρώσεις.

2. Επιστροφή ΦΠΑ σύμφωνα με την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1073/21.7.2004 (ΦΕΚ 1164 Β'/30-7-2004)

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 3 και 5 της ανωτέρω απόφασης προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α., το οποίο προκύπτει λόγω εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων. Συγκεκριμένα, ορίζονται οι υποχρεώσεις των Δ.Ο.Υ. για διενέργεια προσωρινού ή τακτικού ελέγχου κατά περίπτωση ενώ προσδιορίζονται τα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση των εν λόγω ελεγκτικών διαδικασιών και την επιστροφή του Φ.Π.Α.. Εξάλλου, με το άρθρο 2 της εν λόγω απόφασης προσδιορίζεται το όριο του επιστρεφόμενου φόρου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που θα αναλογούσε εάν φορολογούνταν οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις και εξαγωγές στις οποίες διατέθηκαν οι φορολογητέες εκροές.

3. Δεδομένου ότι παρατηρήθηκαν προβλήματα στην εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων και συγκεκριμένα διαπιστώθηκε:

- χορήγηση από κάποιες Δ.Ο.Υ. ορίου απαλλαγής σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1262/2.8.1993 μεγαλύτερου από το δικαιούμενο,

- ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν εντός των οριζόμενων προθεσμιών οι εξαγωγές και οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις που αντιστοιχούσαν σε απαλλασσόμενες αγορές με τη χρήση Ε.Δ.Δ.Α. και ότι δεν υπεβλήθησαν οι οριζόμενες στο άρθρο 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1075/13.3.1995 έκτακτες δηλώσεις για απόδοση του οφειλόμενου φόρου,

- ότι χορηγήθηκαν επιστροφές Φ.Π.Α. μεγαλύτερες των δικαιούμενων,
εφιστούμε την προσοχή στις Δ.Ο.Υ. για την τήρηση των προβλεπόμενων στις εν λόγω αποφάσεις και ειδικότερα των απαιτούμενων ελεγκτικών διαδικασιών κατά την
εφαρμογή της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1262/2.8.1993 για την απαλλαγή από το ΦΠΑ κατά τα ανωτέρω, καθώς και της Α.Υ.Ο.O. ΠΟΛ.1073/21.7.2004 για την πραγματοποίηση επιστροφών Φ.Π.Α., προκειμένου να εκλείψουν τα παραπάνω φαινόμενα.

Ο Γενικός Γραμματέας Φορολογικών
και Τελωνειακών Θεμάτων
Ν. Ανδριανόπουλος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο