Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-07-1994 ]

ΠΟΛ.1176/18.7.1994 Υποβολή αιτήσεων επιτηδευματιών, σχετικά με την τήρηση του βιβλίου αποθήκης

(Υποβολή αιτήσεων επιτηδευματιών, σχετικά με την τήρηση του βιβλίου αποθήκης)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 18 Ιουλίου 1994
Αρ. Πρ. 1084018/597/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1176

ΘΕΜΑ : "Υποβολή αιτήσεων επιτηδευματιών, σχετικά με την τήρηση του βιβλίου αποθήκης".

1084018/597/0015/ΠΟΛ.1176/18.7.1994

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992) η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων προς την Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων (Ε.Λ.Β.), σχετικά με τη ρύθμιση των υποχρεώσεων τήρησης του βιβλίου αποθήκης από 1ης Ιανουαρίου 1995, για τους επιτηδευματίες εκείνους για τους οποίους έχει δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθεί τέτοια υποχρέωση και οι οποίοι κλείνουν διαχειριστική περίοδο την 31η Δεκεμβρίου 1994, λήγει την 31 Ιουλίου 1994.

2. Επίσης, όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του ν. 2214/1994, υποχρεώνονται από 1.1.1995 οι επιτηδευματίες εκείνοι που τηρούν βιβλίο αποθήκης και πωλούν αγαθά κατόπιν επεξεργασίας να τηρήσουν βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου. Ακόμη με την Εγκύκλιό μας διευκρινίσαμε ότι οι επιτηδευματίες που κλείνουν διαχειριστική περίοδο την 31η Δεκεμβρίου 1994 και θα υποχρεωθούν από 1.1.1995 να τηρήσουν βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου θα πρέπει, σχετικά με τη ρύθμιση των υποχρεώσεων της τήρησής του, να υποβάλουν αίτηση μέχρι την 31.7.1994.

3. Με την παρούσα Εγκύκλιο εφιστάται η προσοχή σας στη σημασία που έχει η έγκαιρη υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων στην Ε.Λ.Β.

4. Ενόψη αυτών και για να καταστεί δυνατή η έγκαιρη κοινοποίηση, στους ενδιαφερόμενους επιτηδευματίες, των αποφάσεων της Ε.Λ.Β. παρακαλούμε:

α) Να γνωρίσετε στην Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων Αθήνας (Διεύθυνση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων) ή Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Επιθεώρησης και Συντονισμού Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης), κατά περίπτωση, πόσες και ποιές αιτήσεις επιτηδευματιών υποβλήθηκαν σε σας μέχρι και την 31.7.1994, σχετικά με την τήρηση του βιβλίου
αποθήκης, όπως και του βιβλίου παραγωγής - κοστολογίου. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία τέτοια αίτηση να μας αναφέρετε αρνητικά.

β) Να στείλετε, το ταχύτερο δυνατόν, τις ανωτέρω αιτήσεις, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, για να μπορέσει η Ε.Λ.Β. να εκδόσει έγκαιρα τις σχετικές αποφάσεις, δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις που αφορούν αρχίζουν από 1.1.1995. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η αποστολή των στοιχείων αυτών (αιτήσεις και σχετικές εκθέσεις) πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ταχύτερη, γιατί έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν να στέλνονται τα στοιχεία αυτά, από μερικές τουλάχιστον Υπηρεσίες, στα τέλη περίπου κάθε χρόνου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα που συνίστανται αφενός μεν στη δυσχέρεια της Ε.Λ.Β. στην έγκαιρη εκπλήωση του έργου της, αφετέρου δε στη μη διάθεση απαραίτητου χρόνου των επιχειρήσεων για την οργάνωσή τους, για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου παραγωγής - κοστολογίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ε.Λ.Β.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι ακόμη εντονότερο εμφανίζεται το πρόβλημα αυτό στις επιχειρήσεις εκείνες που, για πρώτη φορά, υποχρεώνονται στην τήρηση του βιβλίου αποθήκης ή του βιβλίου παραγωγής - κοστολογίου, για τις οποίες, μάλιστα, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του Κώδικα, ο χρόνος υποβολής των αιτήσεών τους λήγει τον έβδομο μήνα, γι' αυτό και η αποστολή των παραπάνω στοιχείων για τις επιχειρήσεις αυτές πρέπει να είναι αμεσότερη.

Κρίνεται σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι ο χρόνος της αποστολής των παραπάνω στοιχείων (που, όπως τονίστηκε προηγούμενα, πρέπει να είναι άμεσος) δεν πρέπει να συγχέεται με την προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του Κώδικα, με την αίτηση δηλαδή του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. που υποβάλλεται μέχρι και τον ενδέκατο μήνα και αφορά την επαύξηση των υποχρεώσεων του επιτηδευματία που έτυχε μερικής ή ολικής απαλλαγής ή περιορισμό των υποχρεώσεών του από την τήρηση του βιβλίου αποθήκης ή του βιβλίου παραγωγής - κοστολογίου.

γ) Να μεριμνήσετε ώστε οι σχετικές εκθέσεις να είναι κατά το δυνατόν πλήρεις, να περιέχουν δηλαδή τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται για επαρκή ενημέρωση της Επιτροπής. Σχετικές εν προκειμένω διευκρινίσεις και οδηγίες έχουν δοθεί με την παράγραφο 37.5 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).

δ) Σημειώνουμε ότι οι Δ.Ο.Υ. των διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης θα υποβάλλουν τα πιο πάνω στοιχεία (αιτήσεις και εκθέσεις) στην Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων Θεσσαλονίκης, όπως ειδικότερα ορίζεται στην Εγκύκλιό μας Σ.661/21/20.2.1987.

5. Τέλος, οι κ.κ. Επιθεωρητές Δ.Ο.Υ. προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο