Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-01-2008 ]

ΠΟΛ.1003/3.1.2008 Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην περίπτωση ακύρωσης πράξης προσδιορισμού του φόρου επί ειδικής δήλωσης ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγ. 2 του άρθρου 56 και στην περίπτωση ανάκλησης της ειδικής δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 38 του Κωδ. ΦΠΑ.

(Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην περίπτωση ακύρωσης πράξης προσδιορισμού του φόρου επί ειδικής δήλωσης ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγ. 2 του άρθρου 56 και στην περίπτωση ανάκλησης της ειδικής δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 38 του Κωδ. ΦΠΑ.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 3/1/ 2008
Αρ.Πρωτ.: 1002381/ 96/32 /Α0014
ΠΟΛ 1003
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφ. : Γ. Μπούρα
Τηλ. : 210 3647202-5


ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην περίπτωση ακύρωσης πράξης προσδιορισμού του φόρου επί ειδικής δήλωσης ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγ. 2 του άρθρου 56 και στην περίπτωση ανάκλησης της ειδικής δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 38 του Κωδ. ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του κώδικα Φ.Π.Α., ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄).
α) των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 34
β) των άρθρων 30, 31 και 32
γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 35
δ) των παραγράφων 4 του άρθρου 36 και 2 του άρθρου 48
ε) των παραγράφων 10 του άρθρου 38 και 2 του άρθρου 56
στ) των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 64
2. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας επιστροφής του φόρου, στις περιπτώσεις που ακυρώνεται πράξη προσδιορισμού του φόρου επί ειδικής δήλωσης ή ανακαλείται ειδική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παράγραφος 2 και 38 παράγραφος 10 του κώδικα ΦΠΑ .
3. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του ν.2120/1993, όπως ισχύει.
4. Την 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν δημιουργείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Aρθρο 1
1.Καθορίζουμε την διαδικασία και τον τρόπο επιστροφής του ΦΠΑ:
α) που καταβλήθηκε ή βεβαιώθηκε με βάση πράξη προσδιορισμού του φόρου, εκδοθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του Κωδ ΦΠΑ και την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1054/27.3.2006 επί «Ειδικής Δήλωσης για την μεταβίβαση ακινήτων» της παραγράφου 4 του άρθρου 36, η οποία ακυρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56, είτε λόγω ματαίωσης συμβολαίου, είτε λόγω ανάγκης για διόρθωση στοιχείων εκ παραδρομής δηλωθέντων λανθασμένα στην ειδική δήλωση πριν την σύνταξη του συμβολαίου.
β) που καταβλήθηκε με βάση την ειδική δήλωση η οποία ανακλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 38 λόγω ματαίωσης συμβολαίου,
2. Η επιστροφή ποσών φόρου σύμφωνα με το άρθρο 2 ή ο συμψηφισμός σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας τελούν υπό την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.

Aρθρο 2
Ακύρωση πράξης προσδιορισμού του φόρου

1.Ο φόρος που καταβλήθηκε ή βεβαιώθηκε με βάση πράξη προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκε επί ειδικής δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 48 και την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1054/27.3.2006, όπως κάθε φορά ισχύει, επιστρέφεται από την Δ.Ο.Υ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο και από την οποία εκδόθηκε η πράξη, ύστερα από αίτηση της υποκείμενης στο φόρο κατασκευαστικής επιχείρησης.
Η αίτηση για την επιστροφή, έπεται της αίτησης για ακύρωση της πράξης προσδιορισμού του φόρου, η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 56.

Η επιστροφή ενεργείται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής, χωρίς έλεγχο και ύστερα από την έκδοση της απόφασης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ για την ακύρωση της πράξης προσδιορισμού του φόρου η οποία υποχρεωτικά πρέπει να προηγηθεί της επιστροφής, εφΆ όσον με την απόφαση αυτή κρίνεται και η μη πραγματοποίηση της συναλλαγής.

2. Ο φόρος που καταβάλλεται ή βεβαιώνεται με βάση πράξη προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκε επί ειδικής δήλωσης, ως φόρος που έχει προκύψει μετά από τακτικό έλεγχο (ΑΥΟ ΠΟΛ.1054/27.3.2006, μερική πράξη) δεν θα πρέπει να έχει μεταφερθεί στην περιοδική δήλωση της κατασκευαστικής επιχείρησης για συμψηφισμό με το φόρο εκροών. Σε κάθε περίπτωση που επιστρέφεται φόρος κατά τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, θα διαβιβάζονται άμεσα στη Δ.Ο.Υ της έδρας της κατασκευαστικής επιχείρησης αντίγραφο της απόφασης για την ακύρωση της πράξης και της απόφασης για την επιστροφή προς ενημέρωση του φακέλλου της επιχείρησης προκειμένου να διαπιστώνεται τυχόν μη δικαιούμενος συμψηφισμός του ποσού αυτού.

Aρθρο 3
Ανάκληση ειδικής δήλωσης

1. Ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε με βάση την ειδική δήλωση η οποία ανακλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 38 λόγω ματαίωσης συμβολαίου, συμψηφίζεται σε επόμενη ειδική δήλωση ΦΠΑ για μεταβίβαση της ίδιας ή άλλης ιδιοκτησίας από την ίδια οικοδομή.

2. Η ανάκληση της ειδικής δήλωσης στην περίπτωση ματαίωσης συμβολαίου μπορεί να γίνει δεκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 38, μόνο εφ' όσον ακυρωθεί η επΆ αυτής εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού του φόρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 56.

Για τον λόγο αυτό ο συμψηφισμός του παραπάνω ποσού επιτρέπεται μόνο ύστερα από την έκδοση της απόφασης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ για την ακύρωση της σχετικής πράξης προσδιορισμού του φόρου και ανάκλησης της ειδικής δήλωσης.

3.Η ειδική δήλωση ΦΠΑ στην οποία θα συμψηφισθεί ο φόρος επιλέγεται από την κατασκευαστική επιχείρηση και κατά την υποβολή της γνωστοποιείται εγγράφως στην Δ.Ο.Υ. η βούληση της επιχείρησης για τον συμψηφισμό. Στην γνωστοποίηση αυτή θα αναγράφεται «ο Αριθμός Δήλωσης» της ειδικής δήλωσης που ανακλήθηκε, το ποσό που καταβλήθηκε βάσει της δήλωσης αυτής καθώς και ο αριθμός του σχετικού διπλοτύπου καταβολής.
Στην πρώτη σελίδα της ειδικής δήλωσης ΦΠΑ η οποία επιλέγεται για να συμψηφισθεί ο φόρος που είχε καταβληθεί με την ανακληθείσα δήλωση και στην ένδειξη «Αρ. Σχετ. Δήλωσης/Ετος» γράφεται ο «Αριθμός Δήλωσης» της δήλωσης που ανακλήθηκε λόγω ματαίωσης του σχετικού συμβολαίου.

Στον Πίνακα υπολογισμού ΦΠΑ της ειδικής δήλωσης στη στήλη βάσει δήλωσης και στο πεδίο «ΦΠΑ αρχικής δήλωσης» γράφεται ο φόρος που έχει καταβληθεί με την ανακληθείσα δήλωση καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία του σχετικού διπλοτύπου καταβολής, προκειμένου να γίνει ο συμψηφισμός του επιστρεφόμενου με το προς καταβολή με την νέα δήλωση ποσό ΦΠΑ.

Aρθρο 4
Ενέργειες της Δ.Ο.Υ.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται:
1.Να παραλαμβάνει την αίτηση για επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 2 ή τη γνωστοποίηση για συμψηφισμό σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγούμενα υποβληθεί από τον υποκείμενο αίτηση για ακύρωση της πράξης προσδιορισμού του φόρου και ανάκλησης της ειδικής δήλωσης λόγω ματαίωσης συμβολαίου ή αίτηση για ακύρωση της πράξης προσδιορισμού του φόρου προκειμένου να υποβληθεί τροποποιητική ειδική δήλωση πριν την σύνταξη του συμβολαίου για να διορθωθούν στοιχεία της αρχικής ειδικής δήλωσης που εκ παραδρομής δηλώθηκαν λανθασμένα.

2. Να εκδίδει άμεσα τη σχετική απόφαση για την ακύρωση της πράξης προσδιορισμού του φόρου, στην οποία για τις περιπτώσεις ματαίωσης συμβολαίου θα περιλαμβάνει και την ανάκληση της ειδικής δήλωσης προκειμένου να είναι δυνατή στη συνέχεια η επιστροφή ή και ο συμψηφισμός κατά περίπτωση.
3. Να εκδίδει μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία του άρθρου 2 απόφαση επιστροφής σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1.
4. Να συντάσσει ειδικό ατομικό φύλλο έκπτωσης (Α.Φ.Ε.Κ.) Φ.Π.Α., όπως το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα 2, το οποίο διαβιβάζεται στο τμήμα εσόδων της Δ.Ο.Υ.
5. Να καταχωρεί τις αιτήσεις, καθώς και τις αποφάσεις επιστροφής και τα ΑΦΕΚ σε ειδικό βιβλίο «ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ Α.Φ.Ε.Κ. Φ.Π.Α.» που τηρείται στο τμήμα ΦΠΑ και εμμέσων φόρων σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 3.
6. Να ταξινομεί στον ατομικό φάκελλο του υποκειμένου στο φόρο την αίτηση για ακύρωση της πράξης προσδιορισμού του φόρου και την τυχόν ανάκληση της ειδικής δήλωσης, την απόφαση για την ακύρωση της πράξης καθώς και την ανάκληση της ειδικής δήλωσης όπου συντρέχει λόγος, την απόφαση επιστροφής και το ΑΦΕΚ, την τυχόν γνωστοποίηση για τον συμψηφισμό, καθώς και το πρωτότυπο της ειδικής δήλωσης που έχει επιστραφεί από το συμβολαιογράφο με την βεβαίωση επί του σώματος αυτής ότι δεν έγινε η μεταβίβαση.
7. Να ενημερώνει τον υποκείμενο υποχρεωτικά με έγγραφη αιτιολογημένη επιστολή, για τη μη ικανοποίηση του αιτήματος επιστροφής, στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται για την επιστροφή του φόρου.
8. Στις περιπτώσεις επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, να ενεργεί συμψηφισμό των τυχόν ληξιπρόθεσμων, μέχρι το χρόνο της επιστροφής χρεών του δικαιούχου προς το Δημόσιο και να επιστρέφει σΆ αυτόν τη διαφορά που προκύπτει, τηρουμένης της διαδικασίας έγκρισης, όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 32 του ν.3220/2004 για ποσά προς επιστροφή άνω των 300.000 Ευρώ.
9. Οι πράξεις των παραγράφων 1 έως 7 του άρθρου αυτού ενεργούνται από το τμήμα του Φ.Π.Α. και εμμέσων φόρων, ενώ οι πράξεις της παραγράφου 8 ενεργούνται από το τμήμα εσόδων της Δ.Ο.Υ..
Έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την μηχανογραφική υποστήριξη της παρούσας Α.Υ.Ο.Ο. από το σύστημα ΤΑΧΙS όλη η ανωτέρω διαδικασία θα εκτελείται χειρόγραφα.

Aρθρο 5
Έναρξη Ισχύος
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές αντίγραφο Ο Υφυπουργός
Η προϊσταμένη της γραμματείας Οικονομίας και Οικονομικών
Αντώνης Μπέζας
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΔΟΥ...................................................................20..
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ .............................έχοντας υπόψη

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κωδ. ΦΠΑ όπως ισχύουν
α)της παραγ.1 του άρθρου 34
β) των άρθρων 38, 48 και 56

2. α) Την με αρ...............ειδική δήλωση ΦΠΑ που υποβλήθηκε από την επιχείρηση ...........................................................................και την με αρ................ εκδοθείσα επΆ αυτής πράξη προσδιορισμού του φόρου σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1054/06

β) Το γεγονός ότι η παραπάνω δήλωση επεστράφη στη ΔΟΥ με βεβαίωση του συμβολαιογράφου .....................................................επΆ αυτής ότι δεν πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση
γ) Την από ...................αίτηση του φορολογούμενου για ακύρωση της παραπάνω πράξης λόγω ....................................και την με αρ.......απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ για την ακύρωση της παραπάνω πράξης .

2. Την από .....................(αρ. πρωτ..........) αίτηση της επιχείρησης για επιστροφή ΦΠΑ που καταβλήθηκε βάσει της παραπάνω ακυρωθείσας πράξης προσδιορισμού του φόρου.

3. Την με αρ............................απόφαση του Υ.Π.Ο.Ο.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την επιστροφή ποσού .................................ευρώ στ.. ................................................... ΑΦΜ................, λόγω αχρεωστήτου καταβολής.


Ο προϊστάμενος της Δ/νσης


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΜΗΜΑ Φ.Π.Α.
ΑΡΙΘ. ΑΦΕΚ/Π.Κ.
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΦ.

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΗΜ/ΝΙΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡ.
ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΛ ΤΟΚΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΑΦΕΚ

Α.Β.Κ.Τ./ΕΤΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
ΑΦΜ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ : ΦΠΑ

Α.Χ.Κ./ΓΡΑΜΜΗ Α.Τ.Β.


ΚΑΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ


ΚΑΕ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤ. ΕΦ. ΚΑΤ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΕΚΠ ΑΝΑΛΟΓ. ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΕΚΠΤ. ΕΠΙΣΤΡ. ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Ο.Υ.


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
ΒΙΒΛΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΦΕΚ
ΑΥΟ ΠΟΛ............

α/α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΟΣΟ

επιστροφής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


Αίτησης

Απόφασης

Α.Φ.Ε.Κ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο