Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-07-1994 ]

ΠΟΛ.1166/1.7.1994 Τροποποίηση της διαδικασίας απόδειξης του δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος για τη χορήγηση στεγαστικού δανείου

(Τροποποίηση της διαδικασίας απόδειξης του δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος για τη χορήγηση στεγαστικού δανείου )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 1 Ιουλίου 1994
Αρ. Πρ. 1076884/605/0006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η. Π. 4. 7. 94/Ε. Μ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Τηλέφωνο : 3233323

ΠΟΛ 1166

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της διαδικασίας απόδειξης του δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος για τη χορήγηση στεγαστικού δανείου.

1. Ως γνωστόν, με την αριθ. 2032215/24.6.1991 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας (ΦΕΚ 491 Β') καθιερώθηκε η παρακάτω διαδικασία βεβαίωσης του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος των ενδιαφερομένων, προκειμένου να τους χορηγήσουν οι Κτηματικές Τράπεζες στεγαστικά δάνεια, σε περίπτωση που δεν έχουν λάβει έγκαιρα το εκκαθαριστικό τους σημείωμα:

α) Μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους οι Κτηματικές Τράπεζες να δέχονται τα εκκαθαριστικά σημειώματα του προηγούμενου οικονομικού έτους.

β) Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής οι Κτηματικές Τράπεζες να δέχονται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι, μέχρι τη λήξη της πρώτης δόσης του στεγαστικού δανείου θα προσκομίσουν το εκκαθαριστικό τους σημείωμα ή βεβαίωση του αρμόδιου οικονομικού εφόρου, που θα εκδίδεται εφόσον έχει γίνει εκκαθάριση της δήλωσης του φορολογούμενου.

2. Η Υπηρεσία προτίθεται να τροποποιήσει την ως άνω διαδικασία με την έκδοση νέας κοινής υπουργικής απόφασης, ώστε οι ενδιαφερόμενοι, σε περίπτωση, που δεν έχουν λάβει το εκκαθαριστικό τους σημείωμα, για οποιοδήποτε λόγο, να υποβάλουν στις Κτηματικές Τράπεζες, α) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'), ότι δεν έχουν, όντως, παραλάβει το εκκαθαριστικό τους σημείωμα και β) φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους επικυρωμένο από την αρμόδια ΔΟΥ.

3. Οι λόγοι, που επιβάλλουν την τροποποίηση της ως άνω διαδικασίας είναι οι εξής:

α) οι ενδιαφερόμενοι δεν εξυπηρετούνται από το οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους και

β) οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, ιδίως την περίοδο αυτή, είναι βεβαρημένες τα μέγιστα, με το ελεγκτικό, βεβαιωτικό και εισπρακτικό τους έργο, έτσι ώστε είναι αδύνατη η χειρόγραφη εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων των ενδιαφερομένων και η εξυπηρέτησή τους, μέχρι να λάβουν το εκκαθαριστικό τους σημείωμα.

4. Δια τους ανωτέρω λόγους και προς διευκόλυνση των φορολογουμένων, οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες να χορηγούν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ενδιαφερομένων, εφόσον προηγουμένως ελεγχθεί ότι πράγματι, δεν έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα από το Κέντρο Πληροφορικής
(ΚΕΠΥΟ).

5. Οι Κτηματικές Τράπεζες, προς τις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται, μέχρι την έκδοση νέας κοινής υπουργικής απόφασης, που θα ρυθμίζει το θέμα, σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν λάβει το
εκκαθαριστικό τους σημείωμα, α δέχονται τις ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις και τα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1994, που θα χορηγούν οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο